Næste bestyrelsesmøde:

 
 
 
Møder i 2018.
  
Bestyrelsesmøde, onsdag den 21. februar 2018, kl. 19.00.
Afholdes 4, 5.tv. (hos Bjørn)
 
Generalforsamling, Onsdag den 28. februar 2018, kl. 19.00.
 
Afholdes på Verdenskulturcentret, Nørre Allè 7, 2200 København N.
 

Nyheder:

Bestyrelsen har genforhandlet nuværende administrationsaftale med Boligexperten Administration A/S. I den forbindelse har foreningen opnået en årlig besparelse på 25%. 

Ny Miele tørretumbler er den 9/9-2017 opsat i fællesvaskeriet til erstatning for den gamle udtjente tumbler.

 

Bestyrelsen har med virkning fra den 1. juni 2017 forhandlet en ny kontrakt på plads med "Fejekosten Ejendomsservice Aps", som indebærer en reduktion i vort årlige abonnement på kr. 4.500,- (ca. 17%). Opgaver og indhold i kontrakten er uændrede i forhold til den hidtidige aftale fra 2012 og 2006. Bestyrelsen finder at samarbejdet med "Fejekosten" hidtil har fungeret tilfredsstillende.

 
-------------------------------------------------------
 

Bestyrelsen har med virkning fra den 1. oktober 2017 indgået ny aftale med All Remove Danmark A/S, om afrensning af eventuel "graffitiangreb" på muren ud mod Sankt Hans Gade og frem til og med hjørnet ved haven. Den hidtidige leverandør siden 2007, Alliance Plus, har vist sig at være økonomisk for dyr (vi sparer ca. 35% ved skiftet), samtidig med, at vi ikke selv (mod nu) fremover skal tilkalde leverandøren i tilfælde af "angreb". Muren får en ny beskyttelse i forbindelse med overtagelsen, da den gamle beskyttelse p.g.a. sol og vind de sidste tre år, er ved at forsvinde/udtørre. Fremover sørger den nye leverandør for, at beskyttelsen fremover til enhver tid er up to date. 

 
Referater fra bestyrelsesmøder opdateres løbende og kan ses under "Referater".
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste nyt

 
Læs de seneste referater fra bestyrelsesmøder den 01. november 2017 og 13. december 2017 og 17. januar 2018, omkring forslag fra bestyrelsen om udskiftning af vinduer i trappeopgngene og nye bagdøre samt tag.
 
Vinduer og døre i trappeopgange og nyt tag.
 
På generalforsamlingen i februar 2017 blev bestyrelsen af de fremmødte medlemmer pålagt at opdatere ejendommens drifts- og vedligeholdelsesplan fra 2013 - planen ligger her på hjemmesiden -. Da vi jo ejer en ejendom fra 1893, vil der altid være løbende vedligeholdelsesudgifter, som forsøges at blive holdt indenfor de godkendte årsbudgetter. Større opgaver så som tag og udskiftning af vinduer, er ikke udgifter som indeholdes i driftsbudgettet, og som der ikke henlægges til. På den korte og mellemlange bane ligger der større udgifter til udskiftning af vinduer på ejendommens for- og bagtrapper samt 2 døre til ejendommens gård. Vinduerne er udtjente (fra 1893). Bestyrelsen har indhentet tilbud på en udskiftning som nok vil beløbe sig til omkring kr. 300.000,-, som skal fordeles efter lejlighedernes fordelingstal. Bestyrelsen vil indstille dette projekt til eventuel godkendelse på den kommende generalforsamling i februar 2018.
 
Omkring tagudskiftning, fremgår det af tidligere oplysning fra det firma som årligt vedligeholder taget (gummidug/tagpap), at levetiden i 2013 lå fra 5 til 10 år, så en udskiftning begynder at tone sig op i horisonten. En udskiftning vil muligvis ligge på omkring 2 mill.kr., som også skal fordeles i forhold til de enkelte lejligheders fordelingstal. Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på dette omfattende projekt, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen i 2018, hvor bestyrelsen ønsker tilkendegivelse om finansiering - skal det være fælleslån, kontant betaling fra ejerne, individuelle banklån/realkreditlån eller etablering af en grundfond (opsparing) til formålet.
 
Vi har fortsat problemer med taget under tagterrassen, hvor der - uanset at der i sommer er lappet o/150 huller - siver vand ned på loftet under taget, og hvor det hidtil har været umuligt at identificere hvor vandet trænger ned. Bestyrelsen har beluttet, at der ikke kan grilles eller ryges på terrassen for ikke at skabe flere huller i gummidugen, jfr. tydelig skiltning, men enkelte beboere respekterer fortsat ikke dette påbud til trods for brandfaren (se tagbrand på Illums Bolighus, hvor tagbranden skyldes åben ild efter en firmafest).
 
Tagterrassen!
 
Selvom vi i juni måned fik repareret over 150 huller i gummidugen og tagpappet under tagterrassen, må det desværre konstateres, at der fortsat er en utæthed i taget som medfører, at der siver vand ned på loftet langs en bærebjælke, som understøtter tagterrassen. Måske vi kan afvente at få hullerne i gummidugen repareret til næste år, hvor der er servicegennemgang. Enkelt rådne gulvplanker på tagterrassen påregnes repareret på den kommende arbejdslørdag i september måned. Er repareret 9/8-2017.
 
Vand i kælder under Sankt Hans Gade 4.
 
Grundvandet står højt under ejendommen. Da vi har haft megen regn i løbet af sommeren er grundvandet steget. Det har medført, at ejendommen i forbindelse med kraftig regn, har haft opstigende vand i kælderen - ikke i cykelkælderen - men de omkringliggende rum. Vi har selv fjernet vandet uden extern hjælp! Vær opmærksom på ikke at henstille ting og sager i rummene, som støder op til cykelkælderen, da de hurtigt kan blive ødelagt af opstigende grundvand.
 
Tagrende!
 
Vi har haft en tilstoppet tagrende mod gården, hvor afløbet  var tilstoppet af plastic (sidste år var det et champagneglas). Vi har selv renset tagrenden og sparet foreningen for en ikke ubetydelig udgift til lift og mandskab.
 
 
Tagterrassen kan nu igen benyttes. 
 
Firmaet som kontrollerer ejendommens specielle taginddækning (gummidug), har nu repareret over 150 huller i gummidugen og det underliggende tagpap. Skaderne har medført en ekstraordinær udgift på  ca. kr. 18.000,- til reparatør. En udgift som foreningen ikke har budgetteret med i 2017. Hullerne skyldes gløder fra grillen samt gløder fra henkastede cigaretskod, som falder ned gennem mellemrummene i tagterrassens plankegulv. For nu ikke at skulle gentage denne dyre reparation, og for at udelukke brandfaren samt vandnedsivning på underliggende loft, må der ikke henkastes skodder på tagterrassen. Da grill med kul medfører gløder, som falder ned på såvel gulv som underliggende gummidug og tagpap, skal grilning ske med en gasgrill, som venligst bedes placeret på glaspladen, som ligger på terrassegulvet i det ene hjørne. Såfremt beboerne har andre gode forslag til eleminering af huller i taget, er de meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.
 
----------------------------------------------------
 
 
Døren fra vores fælles lille have til gården er ødelagt i lås og dørkarm p.g.a. indbrud ude fra havesiden. Forsikringsselskabet har godkendt skaden, og døren vil blive repareret fredag den 16. juni 2017. Arbejdet er tilendebragt og dør og lås virker nu igen.
 
----------------------------------------
 
Der er indgået en foreløbig 1 årig aftale med HOFOR, som leverer fjernvarme til ejendommen. Aftalen går ud på, at vi energioptimerer ejendommen så godt som muligt. HOFOR har sat ejendommens målere, som er placeret i fyrrummet under 4a (ikke lejlighederne) op ude hos HOFOR og deres system, så vi elektronisk kan aflæse forbrug af varme i hele ejendommen, måned for måned, dag for dag og time for time. Endvidere kan vi se afkølingen (forskel mellem indgangstemperatur og udgangstemparatur). Jo lavere udgangstemparaturen er, jo mere sparer ejendommens beboere i varme. Vi har haft besøg af en af HOFOR`s energikonsulenter, som har finjusteret fjernvarmeanlægget og lært os, hvordan vi fremover selv indstiller de elektroniske installationer. HOFOR har beregnet, at ejendommen årligt nu kan opnå en besparelse på 8%-10% i energiforbruget. Vi havde i 2016 et samlet energiforbrug i hele ejendommen på ca. kr. 150.000,-.

Referater

Sidste bestyrelsesmøde                                      

 
 

Velkommen

 

Siden er sidst redigeret 19.01.2018

  Sankthansgade 4 og 4 a