Skodborg Hjemstavnsforening & Arkiv
 

HISTORIE

Den 23 januar 1942 da samledes Hjemstavnsforeningens Studiekreds første gang og er således en af landsdelens ældste lokalhistoriske foreninger. Dengang gik en gruppe af borgere sammen om at registrere alle ejendomme i sognet og fik på den måde lavet et ejendomskartotek, som der altid arbejdes på at ajourføre.

Den 23 septemper 1947 var der stiftende generalforsamling i "Hjemstavnsforeningen for Skodborg Sogn" Foreningens navn blev "Skodborg Sogns Hjemstavnsforening".
Foreningens formål er på basis af Hjemstavnskredsens hidtidige arbejde, at skabe interesse for Hjemstavnen og derigennem vort lands historie. Det søges opnået dels ved indsamling af oplysninger, arkivalier og materialer, dels ved forskningsarbejder og dels gennem oplysende foredrag og anden formidlende virksomhed.

I 1947 udkom K.M. Hermansens bog "Skodborg Sogn i Frøs Herred" og i 1971 kom en ny og revideret udgave af Skodborgbogen. I 1981 blev Skodborg Sogns Hjemstavnsforening, der hidtil var en lukket forening, omdannet til en åben forening.
I januar 2008 fik foreningen mulighed for at flytte sit Arkiv til det tidligere kommunekontor
(1952 -1970) og Biblioteket (1970 – 2007) Skodborg Søndergade 2.

Foreningen udgiver to gange om året et husstandsomdelt blad, "Hjemstavnen", med artikler fra Sognet, og bidrager med en artikel til Rødding Årbog.

Vedtægter

§1:
Navnet er Skodborg Sogns Hjemstavnsforening.

§ 2:
Foreningens formål er på basis af hjemstavnskredsens hidtidige arbejde, dels at skabe interesse for hjemstavnen og derigennem vort lands historie og dels at drive et lokalhistorisk arkiv.
Det opnåes ved indsamling af oplysninger, arkivalier og materialer fra Skodborg Sogn, samt gennem oplysende foredrag og anden formidlende virksomhed.
Arkivet har faste åbningstider, hvor det indsamlede materiale stilles til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.
Det indsamlede materiale og arkivalier er foreningens ejendom, men betragtes som offentlig eje. Dets forbliven som sådan garanteres.

§ 3:
Som medlem kan optages enhver interesseret.
Foreningens styrelse består af 7 medlemmer. Disse vælges af den årlige generalforsamling, således at der afgår 3 og 4 efter tur, første gang 3 ved lodtrækning. . Der vælges 1 suppleant efter tur. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 4:
Foreningens arbejde udføres gennem udvalg, der nedsættes af bestyrelsen efter interesse og behov.

§ 5:
Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand samt dets benyttelse i henhold til bestemmelserne.
Arkivlederen holder løbende bestyrelsen orienteret om arbejdet i arkivet.

§ 6:
Skodborg Sogns Hjemstavnsforening skal være medlem af en landsdækkende organisation, og den kreds som den måtte høre under.
I øvrigt er Skodborg Sogns Hjemstavns arkiv medlem af Vejen Arkivråd og samarbejder med de øvrige arkiver i Vejen Kommune.

§ 7:
Generalforsamlingen er øverste myndighed.
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts, og da aflægges der beretning om foreningens virke og økonomi, og der vælges bestyrelsesmedlemmer og to revisorer.
Generalforsamlingen indkaldes gennem Ny Tirsdag med mindst 8 dages varsel.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, og foreningens regnskab følger kalenderåret.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, såfremt et flertal af bestyrelsen eller 20 % af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom.

§ 8:
Lovændring kan sættes på dagsordenen af et flertal af bestyrelsen, eller når 20 % af medlemmerne stiller skriftlig forslag herom senest 3 uger før generalforsamlingen.
Forslagene averteres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og vedtages, hvis de opnår 2/3 af de mødtes stemmer.

§ 9:
Foreningen kan kun opløses, når to efter hinanden med 8 dages varsel og med mindst 8 dages
mellemrum indkaldte generalforsamlinger vedtager dette med mindst 2/3 af de mødtes stemmer.
I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder dens ejendom (arkivalier m.m.) Vejen Arkivråd og dens formue anvendes til fortsat bevarelse og udbygning af materialet.

- 0 -
Ovenstående vedtægter er udarbejdet på grundlag af vedtægterne for Skodborg Sogns Hjemstavnsforening, som de blev udarbejdet den 23. september 1947, baseret på en studiekreds, startet i 1941.

De nuværende vedtægter er gennemgået og vedtaget på generalforsamling, den 25. marts 2010 og godkendt af SLA.
Skodborg Hjemstavnsforening & Arkiv | Skodborg, Søndergade 2, 6630 Rødding - Danmark | Tlf.: 64 64 77 69 | skodborg-arkiv@bbsyd.dk