Lille Egebrogård
Engang for læng siden flyttede vi på landet til denne dejlige gård og denne smukke natur.
I mange år var kattene i stalden de eneste katte på egendommen.
 
 Long time ago we moved to this lovely farm in the countryside. For some years the cats in the barn were the only cats we had.
 
Vor langer Zeit zogen wir in diesem schönen Bauernhof auf dem Land. Seit einigen Jahren die Katzen in der Scheune waren die einzigen Katzen, die wir hatten.
 
Il ya longtemps, nous avons déménagé à cette belle ferme dans la campagne. Depuis quelques années, les chats dans la grange étaient les seuls chats que nous avions.
Uldtottens Babette 1997
Uldtotten´s Babette og Le Rassy´s Great Muhamed Ali var de 2 første Norske Skovkatte som flyttede ind i 1996. Det var starten på en vidunderlig tid med vores norske venner. Tiden er gået med killinger, udstillinger. I 2011 rundede antallet af killinger som er vokset op i vores stuer 100.  Antallet af katte er steget stødt og roligt.
 
 
Uldtotten´s Babette and Le Rassy´s Great Muhamed Ali was our first NFO. They arrived in 1996. Since then we have had a lovely time with out Norwegian Forestcats, kittens and shows. In 2011 we had our kitten nr. 100. As time went by the number of breeding cats increased. The number of pensionists too.
 
Uldtotten´s Babette und Le Rassys The Great Muhamed Ali war unser erster NFO. Sie kamen im Jahr 1996. Seitdem haben wir hatten eine schöne Zeit mit aus Norwegische Waldkatzen, Kätzchen und Shows. Im Jahr 2011 hatten wir unsere Kätzchen nr. 100. Im Laufe der Zeit die Zahl der Zucht-Katzen erhöht. Die Zahl der Pensionisten auch.
 
 
CH Uldtotten´s Babette  et CH Le Rassy´s The Great Muhamed Ali était notre premier NFO. Ils sont arrivés en 1996. Depuis, nous avons eu un beau temps avec Forestcats sur norvégiens, chatons et des shows. En 2011, nous avons eu notre chaton le numéro 100. Au fil du temps le nombre de chats reproducteurs augmenté. Le nombre de pensionists aussi.
Kattefængslet og Missebo.
I gården byggede vi en brændehæg og satte front på så Babette og Ali kunne komme ud. Efterhånden som antallet af katte steg steg antallet af løbegårde også. Der endte med at være 5 forskellige. Kattene elskede dem og vi kunne rode og regere i huset uden at genere kattene. Når de var inde var de en del af familien. 
 
Im Hof bauten wir ein catrun, jetzt konnte Babette und Ali raus kommen. Da die Anzahl der Katze erhöht, führt die Anzahl von Stifts auch. Es endete als 5 verschiedene. Die Katzen liebten sie, und wir konnten in dem Haus, ohne die Katzen zu stören sein. Sobald sie drinnen waren waren sie ein Teil der Familie.
 
In the courtyard we built one pen as Babette and Ali could get out. As the number of cats increased, the number of pens did the same. We ended up having 5 different catruns. The cats loved them and we could mess and reign in the house without bothering the cats. Once they were inside they were part of the family.
 
Dans la cour, nous avons construit un catpen. Maintenant, Babette et Ali pourraient en sortir. Comme le nombre de chiens a augmenté, le nombre de catpens aussi. Il a fini par être 5 différent. Les chats ont adoré et nous pourrions être dans la maison sans se soucier des chats. Une fois qu'ils étaient à l'intérieur, ils faisaient partie de la famille.
Huset her rummede familiens liv fra 1976 - 2011. Børn er blevet født og er vokset op og er flyttet hjemmefra med alt hvad det har ført med sig af besøg af venner og den slags. Alle har haft dyr. Her har værete hunde, kaniner, får, geder, hest, duer, ænder,  Herefordkøer og høns udover kattene.
 The house here contained the family's life from 1976 to 2011. Children have been born and have grown up and left. Everyone has had animals. There have been dogs, rabbits, sheep, goats, horses, pigeons, ducks, cattle, and chickens in addition to the cats.
Das Haus hier enthaltenen das Leben der Familie von 1976 bis 2011. Kinder wurden geboren und aufgewachsen und zu Hause mit allen links, dass es über die Besuche von Freunden und Sachen gebracht. Jeder hat Tiere hatten. Es wurden Hunde, Kaninchen, Schafe, Ziegen, Pferde, Tauben, Enten, Hereford Kühe und Hühner außer den Katzen.
 La maison ici contenait la vie de la famille de 1976 à 2011. Enfants sont nés et ont grandi et quitté la maison avec tout ce qu'il a apporté sur les visites d'amis et d'autres choses. Tout le monde a eu des animaux. Il ya eu des chiens, lapins, moutons, chèvres, chevaux, pigeons, canards, vaches Hereford et de poulets en plus des chats.
Ali og Europas Jublende Jernlady
Vi udstiller gerne køer og katte. Vi er selvfølgelig også medlem af en forening og får stamtavler på vores katte og de fleste af vores køer.
Vi er medlem af JARAK og derigennem Fifé. Vi deltager i diverse medlemsmøder og har derved suppleret den viden vi har erfaret os til igennem et langt liv med dyr.
Krista har siden starten på mentorordningen under FD i 2009 været mentor. Et dejligt arbejde som giver kontakt til en masse rare mennesker.
 
We exhibit the cows and cats. We are of course also a member of an association and have pedigrees on our cats and most of our cows.
We are members of Jarak and thereby Fifé. We participate in various meetings of members and thus has complemented the knowledge we have found us through a long life with animals.
Krista has been a mentor since the start of tutoring under the FD in 2009. A lovely work which allows contact with a lot of nice people.
Wir zeigen wie Kühe und Katzen bei Tier-Shows. Wir sind natürlich auch ein Mitglied eines Vereins und haben Stammbäume auf unsere Katzen und die meisten unserer Kühe.
Wir sind Mitglieder der Jarak und dadurch Fife. Wir beteiligen uns an verschiedenen Treffen der Mitglieder und somit hat die Kenntnisse, die wir uns gefunden haben, durch ein langes Leben mit Tieren ergänzt.
Krista hat seit dem Beginn der Nachhilfe unter dem FD 2009 Mentor. Ein schönes Werk, das ermöglicht Kontakt mit vielen netten Menschen.
Nous exposons comme des vaches et des chats à des spectacles d'animaux. Nous sommes bien sûr aussi un membre d'une association et ont pedigrees sur nos chats et la plupart de nos vaches.
Nous sommes membres de Jarak et ainsi Fife. Nous participons à diverses réunions des membres et a donc complété la connaissance que nous nous avons trouvé à travers une longue durée de vie avec des animaux.
Krista a depuis le début de tutorat dans le cadre du FD en 2009 mentor. Un beau travail qui permet le contact avec beaucoup de gens sympas.
Babetts 2. kuld med Ali i 1999
Vi lægger vægt på at vores killinger er gode familiekatte. De skal leve længe og være elsket hvert minut af deres lange liv. Det har de første 100 killinger i vores opdræt været.
Mine killinger sælges til avl - udstilling  - kæl.  
Forventer at køberne passer lige så godt på vores killinger som vi og mormis har gjort indtil de flytter.
 
 We emphasize that our kittens are great family cats. They are ment to have a long life and to be loved every minute of their long life.
My kittens are sold for breeding - exhibition - and as pets.
Expect the buyers will take good care of the kitten. As good or well as we and the queen have done until they move.
Wir betonen, dass unsere Kätzchen gute Haustiere sind. Sie werden lange leben und sollen jede Minute ihres langen Lebens geliebt werden. Es hat die ersten 100 Kätzchen in unserer Zucht gewesen.
Mein Kätzchen verkauft für die Zucht - Ausstellung - Haustier.
Erwarten Sie, um Käufer passt genauso gut auf unsere Kätzchen als wir und seine Mutter getan haben, bis sie umgezogen sind.
 
Nous soulignons que nos chatons sont de bons animaux de compagnie. Ils vont vivre longtemps et être aimé chaque minute de leur longue durée de vie. Il a les 100 premiers chatons dans notre chatterie été.
Mes chatons vendus pour la reproduction - exposition - animal de compagnie.
Attendez-vous à des acheteurs s'adapte aussi bien sur nos chatons, nous et le chat de mère a fait jusqu'à ce qu'ils se déplacent.
Ser du en NFO eller Burmilla som hedder Babette´s ved du at den er født og opvokset her hos os. 
Vores adresse finder du i bunden af denne hjemmeside. Vi kan kontaktes på den e-mail som står samme sted. 
I løbet af vinteren 2011-12 blev paradiset på Sjælland byttet ud med et ligeså vidunderligt  på Fyn nær Fåborg.
Do you see a NFO or Burmilla called Babette's you know that it was born and raised here with us.
Our address is in the bottom of this website. We can be contacted at the email which is the same place.
During the winter of 2011-12 was the paradise on Zealand replaced with an equally wonderful on Funen near Faaborg.
 
Sehen Sie eine NFO oder Burmilla namens Babette Sie wissen, dass es geboren und aufgewachsen hier bei uns sind. 
Unsere Adresse ist in der Fußzeile dieser Website. Wir können bei der E-Mail, die der gleichen Stelle ist kontaktiert werden.
Im Winter 2011-12 war das Paradies auf Seeland mit einer ebenso wunderbaren in der Nähe Faaborg auf der Insel Fünen ersetzt.
 
Voyez-vous un NFO ou Burmilla appelé Babette vous savez qu'il est né et a grandi ici avec nous. 
Notre adresse est en pied de page de ce site. Nous pouvons être contactés à l'adresse électronique qui est au même endroit.
Pendant l'hiver de 2011-12 était le paradis sur Zélande remplacé par un tout aussi merveilleux en Fionie près de Faaborg.
Elkington´s Jay-Z 2012
Mine hankatte er først og fremmest til mig selv. Udvalgte hunkatte modtages dog til parring.
 
My studs are first and foremost to myself. Selected females is accepted for mating.
 
Meine Kater sind in erster Linie für mich. Ausgewählte Frauen möchten aber hier kommen für die Paarung.
 
Mon males est d'abord et avant tout pour moi. Femmes sélectionnées ont reçu, mais pour l'accouplement.
 
Xaner 2012
At opdrætte kræver tålmodighed og omtanke. En stor portion held har man også brug for. Ikke alle planer går som tænkt. Kan du ikke leve med et altid gabene hul i pungen og syntes du det er umuligt at lade dine killinger flytte hjemmfra, skal du ikke starte op med opdræt. Gør du det alligevel vil du, som os, opdage at der i katteverdenen findes en masse rare mennesker, som du kan dele denne dejlige hobby med.
 
I 2007-8 besluttede jeg at starte op med en race mere. Efter lang tids søgen faldt valget på Burmillaen. Uh det var en svær pille at sluge at skulle kramme sådan en benrad uden den sædvanlige bløde lange pels. MEN de har et særligt gen som hedder jeg kan godt li dig så du kan da godt li mig, ikke? og inden man ser sig om så er man bare solgt. 
 
To breed you need patience and consideration. A large portion of luck you need too. Not all plans go as planned. If you think it is impossible to live with very little money in your wallet all the time and you think it's impossible to let your kittens leave home, do not start up breeding. Do you do it anyway  you will discovering that in the cat fancy (catsworl) you meet a lot of nice people that you can share this wonderful hobby with.

In 2007-8 I decided to start up with one race more. After a long search we chose the Burmilla. Uh it was a tough pill to swallow having to coddle such a skeleton without the usual soft long coat. BUT they have a particular gene called I like you then you like me, right? and before you know it you have fallen hopelessly in love.
 
Zucht braucht Geduld und Rücksichtnahme. Eine große Portion Glück hat auch benötigt. Nicht alle Pläne gehen wie geplant. Kannst du nicht leben ohne viel Geld zu haben und Sie denken, dass es unmöglich ist Sie Ihre Katzen das Haus verlassen zu lassen,  sollst du nicht mit Zucht anfangen. Tun Sie es trotzdem, gibt es eine Menge nette Leute, dass man dieses wunderbare Hobby teilen kann.
 

In 2007-8  beschloss ich mit einer Rasse mehr anzufangen . Nach langer Suche haben wir uns für die Burmilla entschieden . Uh, es war eine harte Pille zu schlucken zu müssen, wie ein Skelett ohne den üblichen weichen langen Mantel verwöhnen. Aber sie haben ein bestimmtes Gen rief ich dich mag, dann können Sie auch genießen mich, nicht wahr? und bevor Sie es dann wissen, Sie haben sich verliebt.
 
Elevage faut de la patience et de considération. Une grande partie de la chance a aussi nécessaire. Pas tous les plans passent pas comme prévu. Ne peut pas vivre avec des écarts toujours trou dans votre portefeuille et vous pensez que c'est impossible de laisser vos chatons quittent la maison, ne commencez pas à l'agriculture. Vous le faites quand même, vous, comme nous, de découvrir que la fantaisie de chat ya beaucoup de gens sympas que vous pouvez partager ce merveilleux passe-temps.

En 2007-8 j'ai décidé de commencer avec une race plus. Après une longue recherche, nous avons choisi le Burmilla. Euh c'était une pilule difficile à avaler avoir à dorloter un tel squelette sans la longue habitude pelage doux.
Krista Nielsen | Pilekrogen 20, Håstrup, 5600 Fåborg - Danmark | Tlf.: 61139377 | babettesnorskeskovkat@yahoo.com