Fagligt / Chinchilla bekendtgørelse og vejledninger.

Generelle bestemmelser.

Link til generelle velfærds bestemmelser for Chinchilla hold udsendt af Nordjyllands Chinchilla her.

Egnede platforme.

Billeder og beskrivelser af platforme og skjul udarbejdet af kontrolant Michael R. Andersen, fødevareftyrelsen.  her.

 Chinchilla bekendtgørelse.

Link til den fulde tekst. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2456

 

 Uddrag  -  Særlige bestemmelser for chinchillaer

§ 43. Chinchillaers miljø skal være forsynet med egnede stimuli som f.eks. beskæftigelses-materiale og genstande såsom rør og kasser. Chinchillaer skal endvidere have egnede genstande at gnave i, og de skal have adgang til at sandbade mindst en gang om dagen.

§ 44. Chinchillaer skal have egnede platforme, der giver mulighed for bevægelsesaktivitet, efter at ungerne er fravænnet. Chinchillaer skal endvidere have adgang til et egnet, afsondret område, hvor de kan hvile og skjule sig.

Stk. 2. Der skal være tilstrækkeligt redemateriale i deres opholdssted og mindst 25 pct. af underlaget i opholdsstedet skal være fast.

§ 45. Chinchillaer må kun rent undtagelsesvist indhuses alene.

§ 46. Fravænning af unger må tidligst ske, når ungerne er syv uger gamle, medmindre moderens eller ungernes velfærd er truet på grund af ganske særlige omstændigheder. Efter fravænning og indtil de bliver kønsmodne, skal grupper af ungdyr helst placeres i deres egne kuld.

§ 47. Chinchillaer skal håndteres med særlig omhu, f.eks. ved at haleroden holdes mellem tommel- og pegefinger, mens man med den anden hånd holder omkring brystpartiet og forbenene for at støtte kroppen.

Stk. 2. Der må ikke plukkes pels af levende dyr.

§ 48. Chinchillaer skal have adgang til et frit tilgængeligt areal, der ikke må være mindre end 35 cm bredt og 40 cm langt, og skal opfylde følgende minimumskrav:

1) Op til to voksne dyr: 0,2 m2 dog minimum 0,2 m2 pr. kg. dyr.

2) Et enkelt voksent dyr med unger: 0,2 m2.

3) Ungdyr efter fravænning: 0,14 m2.

Stk. 2. Minimumshøjden i det frit tilgængelige areal skal være 40 cm.

Stk. 3. Hvis der indsættes flere end to ungdyr efter fravænning, skal der være mindst 0,06 m2 yderligere pr. dyr end anført i stk. 1, nr. 3.

Kapitel 15

Dispensation

§ 49. Justitsministeriet kan meddele dispensation fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvis det er ubetænkeligt af hensyn til pelsdyrenes velfærd. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

Kapitel 16

Straf

§ 50. Medmindre højere straf er forskyldt efter § 28, stk. 1, i dyreværnsloven, straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder den, der

1) overtræder §§ 2 – 48, eller

2) tilsidesætter et vilkår for en dispensation efter § 49.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 17

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 51. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2007.

Stk. 2. Kravet i § 20 om, at der i bure til mink skal være enten en hylde eller et rør, finder dog først anvendelse den 31. december 2007. Justitsministeren kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering forlænge denne frist.

Stk. 3. Systemer med bure eller andre opholdssteder til mink, ildere og fritter, der er taget i brug før den 15. januar 2007, skal dog først den 31. december 2010 opfylde kravene i § 24, stk. 3, og § 26, i det omfang at opfyldelse af bestemmelserne vil forudsætte væsentlige ændringer i buranlæggenes indretning og udstyr. Hvis systemerne har et frit tilgængeligt areal på mindre end 1600 cm2 eller en højde på mindre end 35 cm, skal de dog være udskiftet senest den 31. december 2007. Justitsministeren kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering forlænge den sidstnævnte frist.

Stk. 4. Kravene i § 34 gælder for bedrifter med opdræt af ræve, der enten er ny- eller genopførte, eller hvor der sker en udvidelse af den eksisterende produktion. For alle andre bedrifter finder § 35 anvendelse, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Systemer med bure eller andre opholdssteder til ræve, der er taget i brug før den 15. januar 2007, skal først den 31. december 2007 opfylde kravet i § 27 om, at rævene skal have mulighed for at grave i en trækasse af en passende størrelse med dertil egnet materiale, f.eks. sand eller grus og kravene i § 31 og § 35, i det omfang at opfyldelse af bestemmelserne vil forudsætte væsentlige ændringer i buranlæggenes indretning og udstyr. Justitsministeren kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering forlænge denne frist.

Stk. 6. Systemer med bure eller andre opholdssteder til sumpbævere og chinchillaer, der er taget i brug før den 15. januar 2007, skal først den 31. december 2010 opfylde kravene i § 42 og § 48, i det omfang at opfyldelse af bestemmelserne vil forudsætte væsentlige ændringer i buranlæggenes indretning og udstyr.

Stk. 7. Dispensationer for højden i bure til blåræve udstedt af Fødevarestyrelsen (tidligere Fødevaredirektoratet) i henhold til bekendtgørelse om opdræt af ræve, nu bekendtgørelse nr. 624 af 21. august 1998, er gældende frem til den 31. december 2007, forudsat at det pågældende system af bure er taget i brug før den 15. januar 2007. Justitsministeren kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering forlænge de pågældende dispensationer.

Justitsministeriet, den 22. december 2006

Lene Espersen

/Torben Jensen

Officielle noter

1) Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (informationsproceduredirektivet) (EF-Tidende 1998, nr. L 204, s. 37) som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/48/EF af 20. juli 1998.