De 4 / Sjællands Chinchilla / Vedtægter

Vedtægter

 

Vedtægter for medlemmer af Sjællands Chinchillaforening 
under Sjællands Pelsdyravlerforening

 

§1 Sjællands Chinchillaforening dækker følgende område: Sjælland, Lolland Falster, Møn og Bornholm.

§2. Medlem er enhver der har bopæl inden for området og som er medlem af Sjællands Pelsdyravlerforening.

§3.Sjællands Chinchillafore.’s formål er at samle interesserede avlere og afholde udstillinger og møder vedrørende chinchillaer. Man er medlem, når man har betalt kontingent til Sjællands Chinchillaforening. Man har ikke stemmeret uden man er medlem af Sjællands Pelsdyravlerforening. Medlem har en stemme pr kontonr ved Sjællands Pelsdyravlerforening.

§4.Udtræder eller udelukkes et medlem af foreningen Sjællands Pelsdyravlerforening, medfører dette automatisk udtræden eller udelukkelse af Sjællands Chinchillaforening.

§5. Sjællands Chinchillaforening er forpligtet til at overholde Sjællands Pelsdyravlerforenings love.

§6.Foreningen ledes af en bestyrelse af 3 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer for 2 år. De vælges på generalforsamlingen og afgår skiftevis, hvert andet år 1 og hvert andet år 2. Endvidere vælges blandt medlemmerne 1 suppleant til bestyrelsen. Suppleanten afgår hvert år.. Der vælges en revisor og en suppleant. De er på valg hvert år

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasser

Kasser og formand står som underskriftsmyndige over for bank, men hver for sig.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede, og beslutning træffes ved stemmeflerhed.I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Der føres protokol over bestyrelsesmøder.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 10. Feb. Mødested og dagsorden meddeles skriftlig med mindst 21 dages varsel. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal af medlemmerne være indsendt til foreningens formand senest 14 dage før.

§7. Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Aflægning af regnskab ved kassereren.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Fremlæggelse af budget.
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

§8: Regnskabsåret løber fra 1.jan til 31 dec.

§9: Intet medlem hæfter for mere end kontingent indtil en eventuel udmeldelse d 31.dec.

§10:Vedtægter kan efter forud bekendtgørelse, sammen med indkaldelse til generalforsamling, ændres ved almindelig 2/3 dels stemmeflertal.

§11: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse minimum 8 dage før. Vedtagelse ved simpelt flertal.

Adm. chincihlla.dk  | chinchilla.dk@gmail.com