De 4 / Midtjyllands Chinchilla / Vedtægter

Vedtægter for Midtjyllands Chinchilla.

 
§ 1.

Foreningens navn er Midtjyllands Chinchilla.

Foreningens formål er at samle interesserede avlere og afholde udstillinger og møder vedr. chinchilla.

Foreningens adressr er altid formandens.

 

§ 2.

Medlem er en hver der har bopæl inden for området, er medlem af Midtjyllands Chinchilla / Midtjyllands Pelsdyr Avlerforening, og som er godkendt af bestyrelsen.

Medlemskab tegnes for et år af gangen.

Hver farm har en stemme og repræsenteres af en person, som enten er ejer eller nærtstående familiemedlem. (samlever, forælder, eller barn) Hvis farmen drives af et selskab kan repræsentanten enten være registreret medejer, bestyrelsesformand eller direktør for selskabet. Kun repræsentanten er valgbar til bestyrelsen.

ønsker en farm at ændre repræsentantskab, skal dette meddeles til foreningen.

øvrige personer med tilknytning til farmen kan deltage i foreningens arrangementer.

Hvis man ikke opfylder betingelserne for medlemskab kan man blive passivt medlem. Passive medlemmer betaler kun lokalkontingent og har ingen stemmeret.

 

§ 3.

Foreningen dækker Midtjylland - samme område som Midtjyllands Pelsdyr Avlerforening.

 

§ 4.

Foreningen er forpligtiget til at overholde og følge vedtegterne for hhv. Midtjyllands Pelsdyr Avlerforening og Dansk Pelsdyr Avlerforening

 

§ 5.

Udtræder eller udelukkes et medlem af foreningen Dansk Pelsdyr Avlerforening, medfører dette automatisk udtræden / udelukkelse af Midtjyllands chinchilla.

 

§ 6.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Mødested og dagsorden for generalforsamlingen meddeles skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Ordinær generalforsamling afholdes inden 1/3 med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Beretningen ved formanden.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelses medlemmer.

7. Valg af suppleant.

8. Valg af revisor

9. Valg af delegerede

10. Eventuelt.

 

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, såfremt et flertal af bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet udenfor den udstedte dagsorden skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag der kommer til afstemning, afgøres ved simpelt stemmeflertal, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

For at være stemmeberettiget skal man være medlem af foreningen.

 

§ 7.

Foreningen ledes af en bestyrelse på tre medlemmer plus en suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Formanden er tillige delegeret til DPA's generalforsamling.

 

§ 8.

Intet medlem hæfter for mere end kontingentet. En eventuel udmeldelse skal ske mindst en måned før udgangen af et kalenderår og skal fremsendes skriftligt til formanden.

 

§ 9.

Vedtægter kan efter forudbekendtgørelse sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen ændres ved et flertal på mindst 2/3 af de afgivende stemmer.

 

§ 10.

Kontingent til foreningen fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Kontingentet skal være indbetalt 14 dage inden generalforsamlingen.

 

§ 11.

Til foreningens opløsning kræves en majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

 

Genoptrykt Januar 2011.

 
Adm. chincihlla.dk  | chinchilla.dk@gmail.com