Kontakt os Bliv medlem / Om os / Anbefalinger
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue) 

Anbefalinger

Anbefalinger til nye frivilligcentre


Kilde: Lars Skov Henriksen: Frivilligcentrene i Danmark, p. 88-91

Som det fremgår af det foregående kapitel forekommer Udviklingspuljens succes og frivilligcentrenes præstationer at være afhængige af et samspil mellem på den ene side nogle strukturelle forudsætninger på et overordnet plan og nogle mere specifikke lokale forudsætninger på den anden side.

De overordnede strukturelle forudsætninger består af dels de statslige puljemidler og statslige ambitioner om at udvikle frivilligcentrene, dels kommunalreformen som geografisk og opgavemæssig reform, og endelig en landsdækkende konsulent- og støtteordning som FriSe og SUS i samspil har varetaget. Uden disse samtidige strukturelle forudsætninger var puljen næppe blevet en succes.
 
De lokale forudsætninger for frivilligcentrene forekommer at bestå af tre sammenhængende faktorer: For det første et kommunalt politisk og administrativt system, der har interesse, visioner og vilje til at investere i udviklingen af det frivillige sociale arbejde. For det andet en professionel ledelse af frivilligcentret, der bakkes op af en kompetent bestyrelse. For det tredje en tydelig formuleret opbakning (og dermed legitimitet) til frivilligcentret i det lokale foreningsliv. 
 
På baggrund heraf anbefales det:
 
1. At der etableres en permanent statslig støtteordning til fortsat drift og udvikling af etablerede og nye frivilligcentre. Den statslige støtte bør gøres afhængig af kommunal medfinansiering. Det kan overvejes, om der skal være tale om et statsligt garantibeløb, sådan som det kendes fra Norge; en krone til krone ordning, hvor hver statslig støttekrone skal matches af en tilsvarende kommunal støtte; eller en procentvis fordelingsnøgle, hvor staten yder fx 60 procent og kommunerne  40 procent. Det væsentlige er, at såvel stat som kommune bidrager, og at de korte tidshorisonter for frivilligcentrenes arbejde undgås.
 
2. At såvel nye som etablerede frivilligcentre ledes af tilstrækkeligt kompetente ledere og bestyrelser. Det bør tilstræbes, at bestyrelserne repræsenterer det lokale social- og sundhedspolitiske foreningsliv i hele sin bredde, og at bestyrelsesrepræsentanterne har indsigt i kravene til bestyrelsesarbejde. Det bør sikres, at lederne af frivilligcentrene har tilstrækkelige kompetencer med hensyn til formidling, foreningsservice og netværksopbygning. Dette kan ske ved at sikre tilstrækkeligt grundige ansættelsesprocedurer samt attraktive uddannelsesmuligheder.
 
3. At frivilligcentrene har tydelig forankring, opbakning og legitimitet nedad til de lokale foreninger på især social- og sundhedsfeltet og opad til den kommune, hvori frivilligcentret er beliggende. Frivilligcentrene skal kunne formidle samarbejde mellem mange forskellige aktører og fungere som et knudepunkt for samarbejde mellem den offentlige og den frivillige sektor. For at sikre frivilligcentrenes forankring i det lokale foreningsliv bør frivilligcentrene organiseres som selvstændige organisationer. For at sikre det forpligtende samarbejde med kommunen bør frivilligcentrenes roller, opgaver og forpligtelser i samarbejdet med kommunen indskrives i lokale frivilligpolitikker.
 
4. At frivilligcentrene indtænkes som en central aktør i etableringen og den fortsatte udvikling af kommunale frivillighedspolitikker og lokale frivilligråd. Frivilligcentrene bør have en central placering i formulering af lokale politikker for udviklingen af det frivillige sociale arbejde.
 
5. At frivilligcentrenes opgaveportefølje især fokuserer på de opgaver, der støtter og fremmer kvaliteten af det lokale frivillige sociale og sundhedsmæssige arbejde, det vil sige: 
 
- Mobilisering, hvervning og synliggørelse af frivillige ressourcer (såvel frivillige medarbejdere som frivillige foreninger og andre selvorganiserede initiativer).
- Formidling af frivilligt arbejde.
- Støtte og husly til frivillige initiativer, projekter og foreninger under etablering.
- Koordination og samordning af frivillige initiativer.
- Foreningsservice i form af praktisk hjælp samt sekretariats- og konsulentbistand.
- Kurser, undervisning og temadage for frivillige medarbejdere og frivillige foreninger.
- Oprettelse af foreningsnetværk og erfaringsudveksling
6. At den fortsatte udvikling af frivilligcentrenes kvalitet og ledelse sikres gennem en permanent landsdækkende konsulent- og støtteordning. Sikring af tilstrækkelig kvalitet i det enkelte frivilligcenter er afhængig af adgang til netværk og faglige miljøer, hvor kollektive læreprocesser og vidensdeling kan igangsættes og vedligeholdes.
 
7. At hvert enkelt frivilligcenter har tilstrækkelig økonomisk og faglig volumen samt et tilstrækkeligt befolkningsunderlag således, at det kan fokusere på såvel faglig og strategisk udvikling som ordinær drift.
 
8. At frivilligcentrene er centralt placerede og fysisk tilgængelige for alle grupper i lokalsamfundet herunder især de grupper, der på grund af handicap kan have svært ved at deltage såfremt, der ikke er handicap adgang.
Frivilligcenter Fredensborg | Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk  | Tlf.: 30 28 40 85 | admin@frivilligcenterfredensborg.dk