Kontakt os Bliv medlem / Om os / Vedtægter
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue) 

Vedtægter

Vedtægter for Frivilligcenter Fredensborg


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er:                  Frivilligcenter Fredensborg
Hjemsted er:                               Fredensborg Kommune
Foreningen er stiftet:                  Den 9. november 2010

§ 2 Formål


Stk. 1. Foreningens formål  er som paraplyorganisation at formidle aktiv kontakt mellem interesserede personer, selvhjælps- og andre grupper, foreninger og organisationer til styrkelse af det frivillige sociale arbejde, samt socialt og kulturelt samvær i kommunen.
 
Foreningen er igangsættende og støttende for lokale ideer og projekter.

Stk. 2. Foreningen fremmer gennem sit arbejde samarbejdet mellem dem, der gør en frivillig social indsats og Fredensborg Kommune.

Stk. 3. Foreningen skal tilstræbe den bredest mulige lokale forankring.

§ 3 Betingelser for medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer kan optages foreninger, grupper, organisationer samt enkeltpersoner, der støtter foreningens formål. Som medlem kan optages alle, der har bopæl i Fredensborg Kommune og personer, der repræsenterer en forening, der er aktiv i en bestyrelse, der har sit virke i Fredensborg Kommune. Såfremt denne betingelse ikke er opfyldt, tager bestyrelsen stilling til ansøgning om medlemskab. Ægtefæller eller samboende kan ikke være medlem af bestyrelsen samtidig. Et medlem, som fraflytter kommunen kan bibeholde sit medlemskab. 

Stk. 3. Såfremt generalforsamlingen har fastsat et kontingent, skal dette betales for at opnå stemmeret ved generalforsamlingen. For den ordinære generalforsamling gælder, at kontingentet skal være betalt senest på generalforsamlingens dag.

Stk. 4. En forening, gruppe, organisation eller en enkelt person har stemmeret som én person.

Stk. 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 4 Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede regnskab skal senest d. 1. april forelægges for bestyrelsen.

Stk. 3. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle spørgsmål. Vedtagelse sker med almindelig stemmeflertal, dog gælder der særlige regler vedrørende vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.

 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes per brev/mail og kan annonceres i de lokale nyhedsmedier, med mindst 4 ugers varsel.

 Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2) Bestyrelsen/formandens beretning.

3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4) Forelæggelse af budget og fokusområder

5) Fastsættelse af kontingent.

6) Indkomne forslag.

7) Valg af bestyrelse og suppleanter jvf. §7 stk.2 og 3.

8) Valg af godkendt ekstern revisor

9) Evt. 

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag såvel som revideret regnskab fremlægges til gennemsyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen, på foreningens kontor. 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

 Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. Indkaldelse fra medlemmerne kræver en skriftlig begrundelse, der samtidig udgør dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, efter samme regler som ved ordinær generalforsamling og afholdes senest 3 uger efter, begæringen fra medlemmerne er bestyrelsen i hænde.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. For at være valgbar skal man have bopæl i Fredensborg Kommune eller repræsentere en forening i Fredensborg Kommune. Foreningens lønnede personale er ikke valgbart. Ægtefæller eller samboende kan ikke være medlem af bestyrelsen samtidig. Et medlem kan vælges til bestyrelsen såfremt der foreligger en fuldmagt fra det medlem som ikke er tilstede – som ønsker valg.

Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og sekretær vælges på lige år, næstformand, kasserer og menigt medlem vælges på ulige år.

Stk. 3. Suppleanter vælges for et år af gangen.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 6. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 1 gang i kvartalet. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med dagsorden. Indkaldelse sker med mindst 1 uges varsel.

Stk. 7. Foreningen tegnes af bestyrelsen, som er ansvarlig for driften i forhold til foreningens formålsparagraf. Bestyrelsen kan indgå sponsoraftaler og modtage gaver til foreningen. 

Stk. 8. Bestyrelsen skal føre referat over beslutninger og referatet udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 9. Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet personale. Bestyrelsen kan afskedige frivillige medarbejdere, der ikke efterlever foreningens formålsparagraf.

Stk. 10. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 8 Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmer på generalforsamlingen for at kunne træde i kraft.

§ 9 Eksklusion

Modarbejder et medlem direkte foreningen eller dens formål kan eksklusion af foreningen ske af en enstemmig bestyrelse, hvor det er et punkt på dagsordenen. På den førstkommende generalforsamling, skal eksklusionen sættes på dagsordenen til vedtagelse eller forkastelse. 

§ 10 Opløsning af foreningen

Stk.1. Til gyldig beslutning om opløsning af foreningen kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes mindst én måned og højst to måneder efter den første. Opløsning af foreningen skal fremgå af dagsordenen.

 Stk.2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue og ejendom tilfalde et eller flere sociale projekter, hvis formål ligger tæt op af foreningens eget. Dette sker efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Dato og underskrift

Karlebo den 9. november 2010

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 9. november 2010

Dirigentens navn og underskrift:

Peter S. Nielsen 

Formandens navn og underskrift:

Ruth Cilwik Andersen

 

 

Frivilligcenter Fredensborg | Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk  | Tlf.: 30 28 40 85 | admin@frivilligcenterfredensborg.dk