Om Nørremølle.

Nørremølle er Danmarks eneste digeby med smukke velholdte huse, hvoraf de fleste har stråtag.
Byen ligger ved Vidåen lige midt i Tøndermarsken og udgør dermed en perle i den nye nationalpark. Omgivet af tusindvis af græssende kreaturer, heste og får i sommerhalvåret og titusindvis af ænder, gæs og svaner i vinterhalvåret er Nørremølle centrum i et levende landskab året rundt.
 
Jesper Ansbæk, okt 2015:
 
Tøndermarsken er opstået som et resultat af århundreders samspil mellem natur og mennesker. Her finder man både en smuk natur, et rigt dyre- og fugleliv, og et gammelt kulturlandskab med smukke værftsgårde, diger og koge. Marskbefolkningen blev dog hårdt ramt af de store stormfloder i bl.a. 1362 og 1634. Stormfloden i 1362 kaldes ”Den store mandedrukning", og overleveringer taler om op til 200.000 druknede. Derfor begyndte man at opføre diger for at sikre sig imod havets indtrængen. Tønder, Ubjerg, Møgeltønder og Højer koge blev inddiget i 1556, og derefter fulgte Gl. Frederikskog i 1692, Rudbøl Kog i 1715, Ny Frederikskog i 1861, og senest Margrethekogen i 1982. I 1920erne blev Tøndermarsken afvandet for at fremme landbruget. Nørremølle er en bebyggelse i Tøndermarsken. Den ligger ved den gamle afvandingssluse fra Frederikskog. Husene ligger dels på det gamle havdige og dels på begge sider af diget henholdsvis i Gammel Frederikskog og Rudbølkog. Pumpestationen er opført 1929.
 
Den ældste bevarede bygning i Nørremølle er Gottesgabe, Nørremølle 11, som vi lejede. Huset er bygget 1738.
 
. I ældre tid arbejdede beboerne i marsken med vedligeholdelse af vandløb og opsyn med kreaturer. Ved siden af levede de af fiskeri, som bådmænd og havde desuden lidt landbrug. Husene er bygget efter inddigninger i henholdsvis 1692 (Gammel Frederikskog) og 1715 (Rudbøl Kog).
 
De første mennesker flyttede ud i Tøndermarsken i 1100-tallet. Indtil da boede befolkningen kun på gestranden ud mod marsken. Det var bl.a. friserne, der tog marsken i besiddelse og opførte gårde og huse på kunstigt anlagte værfter.
 
Nørremølles beliggenheden på selve diget, hvor husene ligger tæt og "trykker sig fast" mod digekronen og digekanten, er helt unik i Danmark. Husenes homogenitet er vigtig, og den lille landsby fremtræder også visuelt som en tæt helhed blandt andet på grund af den træbevoksning, som omgiver husene.
 
De fugtige marskenge giver grundlag for et rigt fugleliv. Vadefugle og ænder har gode ynglepladser, og der raster store flokke af fugle. Mange gæs og svaner overvintrer i området.
 
Det er fastlagt ved lov at den gamle driftsform med græsning, hvor kanalerne bruges både til at afvande og bevande markerne. I foråret og om sommeren bliver grøfterne vandfyldte ved hjælp af stemmeværker.
 
Udsigt fra vores hus til Vidåen og Nørremølle pumpestation, Pumpestationen blev bygget i 1926 ved inddigningen af Vidåen og afvandingen af Tøndermarsken. Pumpestationen ved Nørremølle udpumper vandet fra Højer kog, Rudbølkog og Gl. Frederikskog, men kan også afvande dele af Møgeltønderkog.
 
 
Niels JOHANSEN | Ved Gaden, 17, Højer  | Tlf.: 25305891