Velkommen
Forfatter
Forfattar
Salmer
Salmar
Kontakt
Litteratur
Forfatterindeks
Salmeindeks


Andreas Hauge (1815-1892)


Presten og salmebokutgiveren Andreas Hauge ble født i Aker 12. desember 1815. Han var sønn av lekmannspredikanten Hans Nielsen Hauge og hans kone Andrea Nyhus fra Nes på Romerike. Bare 7 dager gammel ble han morløs og da han var 9 år døde også hans far. Interessen for salmesang må han imidlertid ha fått i vuggegave fra sin far. Det var også Hans Nilsen Hauge som ville at sønnen skulle studere teologi.

Andreas Hauge ble cand. teol. i 1839. Han var deretter lærer fra 1846-1850 og ble i 1850 tilsatt som sekretær i Det Norske Misjonsselskap. Det var også Hauge som grunnla og redigerte Norsk Misjonstidende de første årene fra 1845-1853. I 1852 ble Andreas Hauge sogneprest i Nordre Aurdal og fra 1857 sogneprest i Skien. Fra 1868 var Andreas Hauge prost i Skien og han kom til å virke som prest i Skien i hele 35 år. I årene 1865-1866 var han valgt inn på Stortinget. I 1876 ble Andreas Hauge oppfordret av hele Regjeringen til å ta imot embetet som biskop i Tromsø, men han sa nei.

Allerede mens Andreas Hauge var prest i Aurdal tok han til å arbeide med en ny salmebok. Han følte nok sterkt for et alternativ til Guldbergs salmebok. Men da Landstad fikk i oppdrag å lage en ny salmebok i 1851, ba lekfolket Hauge om å utarbeide en mer konservativ salmebok. Hauges utkast ble ferdig i 1863 og autorisert til kirkelig bruk i 1873. Arbeidet var dyktig utført, men Hauge tok de gamle salmene inn i sin salmebok så og si uten en enetse språklig forandring. Sammenlignet med Landstads salmebok var Hauges dansk, Landstads norsk. Likevel  fikk Hauges salmebok innpass over store deler av landet. Lengst holdt de på salmeboken hans i Skien.

Andreas Hauge har gjort en stor innsats for norsk misjon både gjennom tale og skrift. Likevel er det nok mest som salmebokutgiver han blir husket i dag. Andreas Hauge ble ridder av St. Olavs Orden i 1876. Han døde 13. januar 1892. Hans siste ord var: "Herren er nær, ja, han er her."


Utgivelser:

1. Psalmer til Brug vd Missions-Sammenkomster (1846)
2. 100 Mission-Psalmer med et Tilleg etc (1852)
3. Psalmebog til Kirke- og Huus-Andakt, Et Udkast (1863)
4. Psalmebog for Kirke og Hus (1874)


Salmer:

1. Vort Hjærte kan ei finde Fred, (?) (1848), (NSL 3926)
2. Jeg går til fjerne lande, LK 597, oversatt, (NSL 1845)


Kilder:

Aanestad (1962), bd I, sp. 853-855
Barkved (1936), s. 155-159
Rynning (1954), bd II, s. 103-115
Rynning (1967), s. 344
Salmelid (1997) s. 152-153
Svendsen (1933), bd II, s, 57-79

Andreas Hauge på Wikipedia

Tilbake til hovedsiden  Leif Haugen

Bricksite.com