Vedtægter for Lokalrådet i Ådalen

1. Navn og hjemsted

”Lokalrådet i Ådalen” er hjemhørende i Ådalsområdet. Området inkluderer Ådalsskolens skoledistrikt i Syddjurs kommune.

2. Formål

Lokalrådets formål er at:

  • - samordne borgernes indflydelse på den byplanmæssige, sociale og miljømæssige udvikling i Ådalens lokalområde og varetage borgernes fællesinteresser over for de kommunale myndigheder og andre offentlige instanser.
  • - koordinere og skabe oversigt over lokalområdets aktivitetsmuligheder og faciliteter
  • - stimulere interessen for, hvordan Ådalen skal udvikles i et bæredygtigt perspektiv, herunder at være attraktiv for nye tilflyttere og øge turismen.
  • - støtte og informere om aktiviteter og initiativer, der kan samle områdets borgere i positive fællesskaber.
  • - styrke og støtte den demokratiske debat om forhold, der har betydning for lokalområdets borgere, trivsel og aktive liv.   

3. Medlemmer

Som medlem betragtes enhver fastboende i Ådalsområdet og/eller aktive i områdets erhvervs-/foreningsliv. Kun myndige medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

4. Kontingent og regnskab

Der opkræves intet kontingent. Lokalrådets aktiviteter søges dækket ved tilskud og annoncemidler. Lokalrådets regnskab varetages af kassereren, der står til ansvar for bestyrelsen. Regnskabet følger kalenderåret og revideres af to valgte revisorer forud for generalforsamlingen.

5. Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde. Hvis bestyrelsen skal træffe afgørelser eller give udtalelse af mere vidtgående karakter, er bestyrelsen forpligtet til forud at indkalde til møde for de relevante grupper eller på anden vis inddrage interessenterne.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, som arbejder med konkrete projekter til gavn for lokalområdet.

6. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er ”Lokalrådet i Ådalen”s højeste myndighed.

Bestyrelsen indkalder til årlig generalforsamling i marts eller april måned med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske ved annoncering via internettet, i Lokalavisen og/eller opslag i området.

Vejledende dagsorden for generalforsamlingen:

                      1. Valg af dirigent

                      2. Valg af 2 stemmetællere

                      3. Beretning v. formanden

                      4. Regnskab v. kasseren

                      5. Indkomne forslag

                      6. Valg

                      7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet som punkt på dagsordenen til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal ved håndsoprækning. Hvis ét medlem ved generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning, skal det efterkommes.

Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages ved 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer med stemmeret.

Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen plus 2 suppleanter, samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 2 bestyrelsesmedlemmer går på valg i lige år, og 3 i ulige år. Hvert år vælges 1 suppleant.

Revisorer vælges for en periode for 2 år ad gangen, 1 hvert år. Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ekstraordinær generalforsamling kan med sin egen dagsorden indkaldes, såfremt flertallet i bestyrelsen ønsker det, eller hvis 30 medlemmer i ”Lokalrådet i Ådalen” med underskrifter overfor bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 7 dages varsel og afholdes hurtigst muligt og senest 4 uger efter begæringen.

Stemmeberettigede er generalforsamlingens deltagende medlemmer, der er fyldt 15 år.

7. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde med en formand, næstformand, sekretær og kasserer. Dette skal ske inden for en periode af en måned efter generalforsamlingen.

8. Opløsning af Lokalrådet

Lokalrådet kan opløses, hvis der på henholdsvis en ordinær og en derpå følgende ekstraordinær generalforsamling, med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer er ønske herom. Ved opløsning kan den ordinære og ekstraordinære generalforsamling ikke afholdes med mindre end 30 dages mellemrum, og indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal foretages efter de samme regler som for en ordinær generalforsamling.

Formue tilfalder almennyttige formål i lokalområdet/Syddjurs Kommune.