Forskning / Ph.d.-afhandling

Ph.d.-afhandling

15. august 2008 forsvarede jeg min ph.d.-afhandling på Københavns Universitet. 
Titlen er "En nyhed er en nyhed". Et studium i journalistisk praksis og selvforståelse med fokus på fravalg.Ph.d.-afhandlingen er en undersøgelse af journalistisk praksis og selvforståelse udført blandt indlandsjournalister på de tre store danske dagblade: Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Politiken. 
 
Formålet med forskningsprojektet er at bidrage med ny viden om forhold vedrørende konstruktionen af mediedagsordenen – mere specifikt viden om journalisters hverdagspraksis og deres rutiniserede vurdering af ideer til potentielle nyhedshistorier. 

Forskningsprojektets hypotese er, at de ofte anvendte nyhedskriterier ikke tilbyder en dækkende beskrivelse af journalisternes praksis og af deres rutiniserede konstruktion og selektion af historieideer. 

Undersøgelsesdesignet består af 1) deltagerobservation på en indlandsredaktion fulgt af 2) en interviewundersøgelse blandt indlandsjournalister og indlandsredaktører og endelig 3) en spørgeskemaundersøgelse blandt et større antal journalister.

I ph.d.-afhandlingen beskriver jeg journalisternes konkrete fravalgspraksis: Hvilke typer af fravalg eksisterer? Hvordan kan historieideer blive fravalgt, og hvornår i processen finder disse fravalg sted? 

Derudover peger jeg på syv faktorer, som påvirker journalisternes vurdering af en given historie-ide: 1) Ide-igangsætter. 2) Hændelsen. 3) Journalisten. 4) Avisen som organisation. 5) Andre medier. 6) Læserne. 7) Kilden.

Faktorerne sameksisterer og er i høj grad indbyrdes sammenhængende. Derfor er det ikke muligt at opstille enkle og statiske regler og modeller for journalisternes vurdering af historieideer. Samtidig er faktorerne udtryk for potentielt modsatrettede interesser; interesser som journalistens hverdagspraksis og selvforståelse også er spændt ud mellem.

 
 
Gitte Gravengaard | Nordre Strandvej 32, 2791 Dragør  | Tlf.: 61 66 31 09 | gitte@gravengaard.dk