Bookmark and Share     Sitemap    
 

Aktiviteter

 
Borgerbevægelsens syn på beslutningsprocessen
 
Borgerbevægelsen blev stiftet i sommeren 2011 i forbindelsen med VVM-høringen om en 3 limfjordsforbindelse. Borgerbevægelsen arbejdede da på, at højne antallet af indsigelser ved at gøre det let at sende en indsigelse fra Borgerbevægelsens hjemmeside. Der blev sendt over 1000 indsigelser bare fra Borgerbevægelsens hjemmeside til Vejdirektoratet. Derudover indsendte Borgerbevægelsen på vegne af sine da 440 medlemmer et samlet høringssvar. Indsigelserne medvirkede til at den ene linjeføring "Lindholmlinjen" blev afblæst, allerede inden trafikudvalget skulle tage stilling til sagen.
 
Vejdirektoratet udarbejde herefter en beretning, hvor de forholdt sig på et meget overordnet plan til de fremsendte indsigelser. Insigelserne påvirkede ikke Vejdirektoratets indstilling, og de fleste indsigelser afvises som "allerede være taget højde for". Beretningen indeholder faktuelle fejl. Mange Borgere har klaget over disse fejl til Vejdirektoratet. Klagerne afvises, og beretningen berigtiges ikke. Det er ikke muligt at klage over Vejdirektoratets afvisning.
 
Retten til at klage over en myndigheds arbejde til en overordnet myndighed er en grundlæggende og meget vigtig retssikkerhedsgaranti i et demokrati, der er med til at sikre at beslutningsgrundlaget er rigtigt, og at beslutningerne træffes på sagligt grundlag. Dette hindrer magtfordrejning. Den manglende klageadgang er derfor meget problematisk.
 
Først i juni måned 2014 kom sagen for Transportudvalget. Valget stod her mellem Egholmlinjen, et 3 tunnelrør, kombiløsningen/den bedste vej, eller mindre forbedringer af E45. Transportudvalget kunne også have undladt at vælge noget. Desværre skete det værst tænkelige, nemlig at Transportudvalget som led i et større trafikforlig udpegede Egholmlinjen!
 
Forlig indebærer forhandling. Nogle vil have en linjeføring et sted i landet, andre en anden et andet sted. Alle vejstrækningerne i Transportforliget er sendt i høring som særskilte strækninger. Der er ingen myndighed eller indsigelsesberettiget organisation, der har indblik i eksempelvis hvilke konsekvenser Transportforligets vejstrækninger har samlet set - eksempelvis i forhold til påvirkningen af den beskyttede natur.  
 
Begrundelsens for valget af netop Egholmlinjen som linjeføring, og hvilke hensyn der er vægtet i afvejningen fremgår ikke. Det er ikke muligt at få en begrundelse, og det er ikke muligt at få indsigt i hvordan forhandlingerne vedrørende valg og fravalg af linjeføringer i hele landet, har fundet sted. Nogle gange følges Vejdiretoratets indstilling, andre gange ikke.
 
Generelt gælder principer ved offentlig forvaltning krav om gennemsigtighed og offentlighed i forhold til beslutninger og der er begrundelseskrav. Disse principper er ikke iagttaget i forhold til Transportforliget.
 
Ved nogle af vejstrækningerne kan medlemmerne af Transportudvalget have haft personlige interesser i valget af linjeføring.
 
Generelt stilles der strenge krav til beslutningstageres habilitet, når en myndighed skal træffe en afgørelse. Tilsvarende krav gælder ikke for Transportudvalgets medlemmer.
 
Spørgsmålet er om Vejdirektoratet og Transportudvalget har forholdt sig til Danmarksrekorden i indsigelser, om de har forholdt sig til alternativerne, og om de har forholdt sig til, at motorvejen skal anlægges midt i 5 truede og beskyttede dyrearters yngle og rastepladser på Egholm eller ved Nørholmsvej.
 
Det er ikke muligt at klage over Transportforliget, da dette ikke er en afgørelse, men blot en politisk aftale.
 
En del af disse spørgsmål, hører til under Miljøministeriet og Naturstyrelsens resortområde.
 
Miljøministeriet og Naturstyrelsen har imidlertid ikke adgang til at se Vejdirektoratet eller Transportudvalgets beslutninger eller ændre beslutningerne selvom miljølovgivningen ikke er iagttaget. Disse myndigehder har heller ikke mulighed for at påvirke Transportudvalegts beslutning eller forholde sig til eksempelvis Transportforligets samlede konsekvenser.
 
I december 2014 blev byggelinjen sendt i høring.
 
Vejdirektoratet afviste indsigelser fra alle, der ikke hevde ejendom på byggelinjen, herunder også indsigelser om, at VVM-beretningen, der lå til grund for beslutningen, ikke nævnte alle de beskyttede dyrearter, der har leve og rasteområder på linjeføringen fremsat af foreninger, der har til formål at varetage hensynet til miljøet. Eksempelvis afvistes Egholm Venners indsigelse under henvisning til, at formanden for foreningen ikhavde ejendom på linjeføringen. En grundejer, der klagede over byggelinjen, som skar et hjørne af grunden, oplevede at linjeføringen blev flyttet til skel.
 
I maj 2015 blev Egholmlinjens "byggelinje" tinglyst på alle berørte grunde på linjeføringen.
 
Byggelinjen tinglyses også på en grundejer, der endnu ikke har fået behandlet sin indsigelse vedr. byggelinjen om, at der er registreret standtudser på grunden, og at dette ikke fremgår af VVM-beretningen.
 
Som medlem af Borgerbevægelsen er du med til at arbejde for, at forbedre beslutnningsprocessen vedrørende statslige anlæg, således at de manglende retsgarantier genindføres. Du er også med til at arbejde for, at Egholmlinjen aflyses igen.

Du kan følge vores arbejde igennem årene ved at åbne mapperne ude til venstre.

Du er også med til at arbejde for, at Egholmlinjen aflyses igen.

Info om Egholmlinjen

Motorvejstrækningen, der kaldes Egholmlinjen er cirka 20 km. lang og 70 meter bred. Den skal etableres i et område, hvor der ikke hidtil har været anlagt en vej. Flere steder skal den bygges på en dæmning flere meter over jordoverfladen, og der skal være belysning langs hele vejen.

Den første strækning tager sit afsæt ved E39 nord for fjorden. Først krydses Skelvej, så Teglværksvej, så Høvejen videre til Ny Lufthavnsvej.

De næste 10 km fortsætter fra Ny Lufthavnsvej, over Thistedvej, over Lufthavnsvej vest for campingpladsen til fjorden. Herfra fortsætter den over i en bro til Egholm, tværs hen over Egholm langs Natura-2000 området, til den anden side, hvor den føres ned i en 1.950m tunnel med opkørselsramper på i alt 800 m, videre over marker, men få 100 meter fra boligområderne Hasseris Enge og ved Nørholmsvej.

Ved Nørholmsvej etableres et stort fra/tilkørselsanlæg til Aalborg Centrum på en tilkørselsrampe tilkoblet en vej tværs over søerne i det rekreative område ved rensningsanlæget og Hasseris Enge. Tilkørselsvejen rammer Mølholmsvej og Annebergvej, og trafikken skal således herfra fordeles på Kastetvej og Kong Christians Alle. Herfra til Drastrup, der udgør et vigtigt drikkevandsområde, og videre igennem det rekretative område med beskyttet natur, Østerådalen, til E45.

Strækningen fra Nørholmsvej mod E45 i syd udgør cirak 6 km, der forløber i nær afstand til det nuværende Aalborg under Ny Nibevej, over Nibevej, gennem højdedraget vest for Drastup, via bro over Hobrovej, jernbanen og det rekreative område Østerådalen, videre til Nørholm Kær afsluttende i en tilkørsel til E45 vest for Dall Kirke.

Se om Egholmlinjens konsekvenser for naturen under natur-9000

Alt i alt 20 km motorvej, tværs igennem eksisterende byområder og rekreative områder - ikke af hensyn til beboerne her, men af hensyn til at, det er lettere at komme til City Syd og lufthavnen. Er det en fornuftig løsning for vores landsdel, set som et hele?

Du kan læse en kort version af VVM-redegørelsen på vejdirektoratets hjemmeside: hvor du ogs kan se en billedbeskrivelse.
 
Info om alternativerne:

Østforbindelsen som foreslået i VVM-2011

Den forbindelse som blev anvendt som sammenligningsgrundlag for Egholmmotorvejen ved VVM-proceduren i 2011 indeholdt en udbygning af kapaciteten af den eksisterende motorvej E45 fra 4-6 spor, samt en etablering af en parralleltunnel med to ekstra tunnelrør med yderligere 6 spor beliggende 60 m øst for den eksisterende Limfjordstunnel. Tanken var at den nordgående trafik skulle benytte de to nye tunnelrør, og den sydgående trafik de eksisterende to tunnelrør. Etableringen heraf har ingen indflydelse på eksisterende natur eller rekreative områder, men indbar behov for fjernelse af erhvervsejendomme ved Mineralvej samt en omkostningskrævende fjernelse af olietanke samt 2-3 private ejendomme på Nørresundbysiden.

Østforbindelsen, som den var udformet ved Vejdirektoratets undersøgelse, er kritiseret for at være usammenligning med Egholmlinjen i forhold til de argumenter, der tilsyneladende skulle være afgørende for valget: at aflaste Limfjordsbroen og nedbringe støjen på Thistedvej, Vesterbro og Hobrovej ved at servicere trafikken til lufthavnen (nord for fjorden) og City Syd (syd for fjorden), idet østforbindelsen  - imodsætning til Egholmforbindelsen - ikke indeholdt en tilkørselsløsning til hverken lufthavn eller City Syd.

Derudover er østforbindelsen kritiseret for at være overdimmensioneret i forhold til Egholmforbindelsen med sine ialt yderligere 8 vejbaner mod Egholmforbindelsens 4 vejbaner, idet gør en sammenligning af økonomien i de to projekter usammenlignelig.

Foreslående, men ikke VVM-undersøgte alternativer:

Øst-øst-forbindelsen

kombi-forbindelsen

3-tals løsningen

Aggersund-løsning

Undersøgte, men politiske afviste løsninger 

Lindholmlinjen - Er heldigvis politisk fravalgt!

Lindholmlinjen begynder ved E 39 og fortsætter fra Ny Lufthavnsvej gennem Nørresundby til Lindholms Å's eksisterende åløb i det rekreative beboelsesområde ved Silobygningerne. Her skulle laves en tunnel på 2.640m incl. tilhørende ramper på 1.700 m. Tunellen rammer Aalborgsiden mellem friluftsbadet og Fjordbyen, fortsætter igennem hundeskoven, krydser Skydebanevej, snitter Vesterkæret Skole's grønne skolegård, minigoftbanen og skrammellegepladsen, fortsætter tværs gennem fodboldklubben Frejas baner til Travbanen, som den kanter omkring på den nuværende Annebergvej og Mølholmsvej, forbi Svalegårdsvej, og videre udover Hasseris Enge henover de to yderste søer i det rekreative område mellem fjorden og rensningsanlæget, indtil den rammer Nørholmsvej. De sidste 6 km. af denne strækning har samme udformning som de sidste 6 km. af Egholmlinjen.

 

Borgerbevægelsen | CVR: 33806108 | Ida Maries Vej 16, 9000 Aalborg  | borgerbevaegelsen@live.dk