Englenes Hierarki
Note til Budskab nr.1073 
Den første triade er nærmest Gud og omfatter: 
Seraferne, Keruberne og Tronerne.
Rådgiverne, som det første hierarki betegnes som dem der omkranser Gud. Seraferne står Gud nærmest. Også betegnet som "de brændende", fordi deres Lys er så intens og klart, at det omgående ville brænde mennesker. De har den egenskab at give ”Lyset” til alle laverestående ordner til en lignende glød og fordrive alt det mørke.  Disse kærligheds-, Lys- og ildengle flyver rundt om Guds trone og synger trisaigon, en lovprisningshymne, som betyder "Hellig, Hellig, Hellig". De opfanger og reklekterer Guds guddommelige Lys til det næste kor. Seraferne og Keruberne vogter Guds trone, og Tronerne bærer den. Seraferne har seks vinger og er klædt i rødt. (Keruberne og Seraferne er ofte blevet fremstillet med ét, to eller tre par vinger) Keruberne besidder erkendelsens gave og kan se Gud, de har evnen til at modtage den højeste lysmeddelelse og give den videre. De buttede baby-Keruber, som vi kender fra renæssancekunst, er langt fra de mægtige keruber, der har rang som det andet englekor. De overgåes i ærefrygtindgydende stråleglans kun af Serafer, og de reflekterer Guds viden og visdom. Keruberne er klædt i blåt, gyldent eller safir. Tronerne er hævet over al jordforbundet lavhed og bærer for modtagelsen af det guddommelige klarsyn.  Tronenglene er de "mangeøjede ildhjul" på Merkabahen, den hellige vogn, som cirkulerer rundt om Guds trone, hvor han sidder med keruberne. De reflekterer tillid til Guds magt og ære og siges at residere i den fjerde Himmel.  
 
Den anden triade består af :
Herskere, Dyderne og Myndighederne.
Det andet hierarki styrer himmeriget. I Herskernes kor siges englene, at aspirere til større barmhjertighed og afspejle ønsket om at transcendere jordiske værdier. De befinder sig på det niveau, hvor de spirituelle og de fysiske planer begynder at blandes. Dydernes kor er ansvarlige for alle stjernerne og planeternes bevægelse og cyklusser i Universet. De styrer alle naturlovene og er derfor ansvarlige for alle de mirakler, der bryder disse love. De afspejler de ideale dyder og er inspiration for heltes tapperhed og helgeners barmhjertighed. Myndighederne i dette kor er ansvarlige for at vogte indgangene til himlen og for at lede fortabte sjæle til disse indgange. De holder verden i balance og forsvarer os konstant imod dæmoner. De har auroritet til både at straffe og tilgive, og det er måske dem, der levere de "vækkelsesråb", som vi undertiden behøver for at forandre vores adfærd. De afspejler ønsket om at modstå ondskab og gøre det gode.  
 
Den tredje triade dannes af:
Fyrstemagter, Ærkeenglene og Englene. 
Fyrstemagterne er i dette kor og leder jordiske regenter, ledere, nationer og alle samfund. De arbejder sammen med skytsenglene om at inspirere mennesker til ansvarlighed, og de kan få i forbøn for menneskeheden på måder, som sædvanligvis ikke bemærkes. De siges også at være ansvarlige for at lede religioner ind på den sande vej. Ærkeenglene er Guds sendebud, der viser sig for mennesker med guddommelige budskaber. Det er disse engle, der oftest blever set af mennesker, mens skytsenglene almindeligvis forbliver usynlige. De går også i forbøn på vores vegne og søger tilgivelse for vore synder. Ærkeenglene som f.eks. Mikael, Gabriel og Rafael hører til de store grupper af ærkeenglene. Den førende Ærkeengel er Mikael, som bærer rustning og går med sværd, skjold eller spyd, hvilket afspejler hans rolle som Guds hærfører. Gabriel, der er bebudelsesenglen og Guds budbringer, bliver som regel afbildet med hvide liljer og et scepter i hænderne. Rafael, der er Ærkeengel for helbredelse, og beskytter de rejsende samt pilgrimmene, bliver som regel fremstillet i pilgrimsdragt med pilgrimsstav. På nederste trin er de engle, der direkte optager og bevarer kontakt til menneskene og leder og beskytter os. De kan ikke blande sig i vore skæbner, men des mere vi beder om deres hjælp, jo lykkeligere vil vores skæbne sandsynligvis blive. Det er dem som skildres som skytsengle eller i andre tjenende funktioner. Ved fødslen får ethvert menneske sin helt egen personlige skytsengel med sig for hele livet på jorden.  De er Guds tjenere og formidler guddommelige budskaber til mennesket. Englene er også personlige væsner som handler på Guds vegne til gavn for menneskeheden. Selv om Skytsenglene hverken kan ophæve det frie valg, som Gud har givet menneskene, eller forhindre følgerne af deres onde gerninger, indgår de i den kæde, der forbinder Gud med det skabte menneske.
 
 
Januar 2014_______________
 
1006. Frelsens Moder: Sandheden vil blive fordrejet og Guds Ord vil blive præsenteret omvendt
1. januar 2014
Mit barn, opmuntr alle Guds børn om at være udholdende under de kommende prøvelser. De Kristne vil stå overfor mange udfordringer og vil blive vidne om det onde frafald, som vil blive stillet til skue for dem, af de selvsamme mennesker, de vil søge vejledning hos, for at leve et fuldkomment kristent liv.
De, som om kort tid vil blive udpeget i de højeste trin af min Søns Kirke på Jorden, vil ikke komme fra Gud. De vil ikke tjene min Søn og vil ændre megen Kirkens lære og love. Så hurtigt vil det gå med at tilvejebringe disse ændringer, med tilføjelse af mange nye bøger, messebøger og breve, at I vil vide, at det ville have taget år, for at forberede dette arbejde. Det ville ikke have været muligt at introducere sådan radikale ændringer, på så mange områder, hvis dette ikke var tilfælde. Dette vil være et af de første tegn, hvor I kan være sikre på, at den fordrejede lære, som snart vil blive introduceret, har været skabt med stor omhu.
Mange mennesker vil ikke genkende disse ændringer i Kirken og de, der gør det, vil bifalde dem, fordi de vil dulme den skyldfølelse de vil have, pga. af deres synder. Endelig vil de føle sig opløftet, for det vil betyde, at de vil blive i stand til åbent at erklære, at de accepterer alle de ting som krænker Gud. For, hvis Kirken erklærer at synden er en naturlig ting og en del af den menneskelige natur, dette vil sikker betyde, at synden ikke længere er vigtigt. Så, ved at fremhæve betydningen i at tage sig af de fattige og sultne i verden, vil de turde opfatte sig selv som hellige i Guds Øjne.
Når min Søn er fornægtet offentligt og når hans Ord er fordrejet, vil der gøres megen umage i at udføre store barmhjertigheds gerninger i stedet. Dette vil aflede opmærksomheden væk fra virkeligheden. Det vil skabe afledning og til sidst vil det Sande Guds Ord ikke længere blive drøftet. Når alle religioner vil blive bragt under et tag og når de hedningers synspunkter vil blive behandlet med stor respekt, vil folk blive bange for at stå op og bekende Sandheden. Hvis og når de vil turde at gøre det, vil de blive anklaget for blasfemi.
Dagen nærmer sig hurtigt hvor det med at erklære sig som sand Kristen og påminde folk om Guds Ord, vil medføre anklage om kætteri. Sandheden vil blive fordrejet og Guds Ord vil blive præsenteret vendt om. Ingenting vil blive i orden og intet vil give mening i de nye regler som snart vil blive introduceret i min Søns Kirke. Det er vigtigt at, lige meget hvor upopulære I måtte blive, I altid forbliver trofaste mod Guds Ord.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1007. Tre ud af fire vil fornægte Mig
2.januar 2014
Min datter, den tid, hvor al offentlig viden om Hvem Jeg Er, kun vil  være  en svag blafren i lysets væge, er næsten over jer.
De som siger at de kommer fra Mig vil kun tale  lidt om Mig. De som er loyale mod Mig vil blive chokeret, når de ser hvor mange der vil fornægte Mig. Tiden, hvor de trofaste vil blive adskilt fra dem, som vil blive ført ind i alvorlig fejltagelse, er næsten over jer. På disse dage som står foran jer, vil den blinde, den døve og dem der ikke vil have været årvågen om Guds Sande Ord, samles i miliarder for at acceptere en falsk Lære, som ikke kommer fra Mig.
Når I hører at der tales om fornyelsen af trosbekændelse, som vil være en slags Konfirmations Sakramente, må I vide at dette er menneskeskabt. Dette vil være meningsløst i Mine Øjne. Det vil blive præsenteret af den falske profet som en del af hans globale plan for at forene alle religioner i verden. Min Guddom vil blive tilsidesat. Mit Ord glemt og begravet, mens Min Lære vil blive forvrænget for at tvinge de troende til at acceptere en ny form af såkaldt evangelisering.
Alligevel vil Mit Ord forblive i live, fordi de der vil blive tilbage i Min Kirke, som den var skabt fra begyndelsen af, vil ikke fornægte Mig. Tre ud af fire vil fornægte Mig. Kun Min Rest vil knytte sig til Mig og beholde Mit Ord og mange af dem vil blive forvirrede. De stakkels sjæle som forbliver i Min Kirke, efter at den er blevet beslaglagt af den nye doktrin, vil ikke vide hvor de skal gå hen. Til dem siger Jeg dette. Vær stærk. Vær fast. Fornægt Mig ikke. Bed for Min Vejledning og fortsæt at tjene Mig som I altid har gjort det. Når I bliver spurgt om at fornægte Mig af dem der postår at handle for alles bedste, for alle religioner, vend dem ryggen, for I vil blive spurgt om at omfavne hedenskab, som vil være fordækt som Kristendom.
Når alle disse bedragere, fjender af Gud, trænger ind i Min Kirke i deres hierarki, vil Min Fader sende en forfærdelig Straf ned. Han vil vippe verden, så at ingen mand, kvinde eller barn vil ignorere disse omvæltninger. Når Mine fjender angriber Mit Mystiske Legeme, vil de forårsage megen skade, meget forvirring og føre mange væk fra Sandheden. Men de vil aldrig ødelægge Min Kirke, fordi Min Resterende Hær vil aldrig give slip på Sandheden, eller sværge troskab til Satan og hans agenter.
Mange krige vil nu eskalere og storme og jordskælv vil forøges, indtil Brølen af Min Faders vrede vil blive hørt overalt.
Mine fjender, som går mellem jer og  misleder Min Kirke, må vide følgende. Jeg vil aldrig tillade jer at vinde over disse sjæle, for hvem Jeg har givet Mit Liv. Jeres arrogance vil være kortlivet, jeres onde gerninger stoppet og jeres forsøg på at skade de sjæle I har øremærket, vil blive bragt til brat ende. I vil aldrig kunne rejse jer imod Guds Ord, uden at det Guddommelige Indgreb vil slå ned over jer. Jeres troskab til den onde vil ende i en katastrofe for jer og for alle, som I vil have bedraget.
Når I vil prøve at gå frem imod Himlens Porte for at prale over jeres troskab til Satan, vil I blive slået ned, lænket og kastet i afgrunden uden at der bliver vist jer Barmhjertighed.
Gå nu, alle I der vidner om disse ting som vil komme og forbliv årvågne hele tiden. I skal fortsætte at tjene Mig, for der kan kun være en Mester.
Jeres Jesus
 
1008. Meget vil blive åbenbaret til Guds børn før Herrens Store Dag
3. januar 2014
Min kære elskede datter, når de gamle profeter blev kaldt af Gud, for at erklære Sandheden, var de ikke, ingen af dem, begejstrede for at modtage Kalken af Guds Sande Ord, givet til dem. Det var så overvældende for enhver af dem - de fleste var ikke uddannet i Skriftens Ord - og det meste af det, der blev givet til dem, gav ikke mening for dem. Alligevel førte Helligåndens kraft dem frem og dette gjorde dem i stand til at tale Guds Ord, præcis som det blev givet til dem. Mange ynkede sig i frygt, andre gik deres vej. De, der gik deres vej vendte tilbage. Når Gud sender en profet, er det fordi noget af stor betydning er blevet planlagt af Ham. Profeterne, Guds budbringere, åbenbarer kun for verden det der er nødvendig for sjælenes frelse.
Min datter, lad det blive kendt, at denne Mission vil være den, hvor Guds Stemme vil blive hørt som var det en torden, som vil blive mærket på ethvert sted på Jorden. Meget vil blive åbenbaret til Guds børn før Herrens Store Dag oprinder. Det er nødvendigt at dette sker, for hvis Han ikke advarede menneskeheden, ville Han ikke fuldbyrde Sit Løfte til profeterne Moses, Daniel og Johannes. Når Gud giver et Løfte, bliver det altid fuldburdet.
Frygt aldrig en sand profet, for de udtaler de Ord Gud har lagt i deres mund for jeres skyld.
At høre Guds Ord udtalt i dag, kan være frygtindgydende. Det kan være overvældende og forårsage en vis angst. Alligevel, hvis Guds Ord ikke bliver genoplivet, får ånde igen og lever iblandt jer, vil I finde kløften, afstanden mellem jer og Gud, til at være for stor. Kløften er nu lukket, da Mit Ord, givet til jer af Min Fader, vil bringe jer lindring, mere glæde end smerte, mere mod end frygt, mere trøst end gråd.
Lyt opmærksom på dette, Min datter. Du skal aldrig prøve at skubbe Mig væk, når alt det Jeg vil gøre, er at omfavne jer alle i Mine Hellige Arme og trække jer ind i Mit Hjerte. Mit Ord kan være dyster, Mine profetier svære at høre og menneskets onde gerninger foruroligende at vidne om, men glem aldrig, at alle disse ting vil gå over. De vil blive glemt. De vil kun få lidt konskvens. Fordi verden, livet foran jer, vil bringe jer stor glæde og latter, da Guds kærlighed vil blive følt i ethvert sted, ethvert hjem, enhver sjæl og hjerte.
Denne er den sidste del af Min Plan for at frelse Jorden og enhver levende skabning. Den vil præsentere mange vanskeligheder og prøvelser. Menneskets grusomhed vil være det smerteligste at udholde og afvisningen af Mig, Jesus Kristus, det sidste strå i Min Faders Øjne. Alligevel vil denne sidste konfrontation ikke vare for længe, før mennesket vil blive frigivet fra det forfærdelige had der findes i verden.
Himlens Magt må ikke blive undervurderet, da Min Faders Indgreb vil blive for mægtigt for Hans fjender at udholde. Så, vær i fred. Accepter Guds indgreb - Hans Store Kærlighedsgerning givet til jer af Ordet, som kommer fra profeternes mund. Alle disse ting er til for at beskytte jer, bringe jer tættere til Mig og skabe en Ny Begyndelse hvor der ikke vil være ende.
Jeres Jesus
 
1009. Jeg vil altid svare til dem af jer, der beder om Barmhjertighed for andre sjæle
4. januar 2014
Min kære elskede datter, selv om Min Retfærdighed er at frygte, vil Jeg altid svare til dem som beder Mig for andre sjæle. Jeg lover jer at gennem Mine Kortogsbønner og andre bønner, hvor I beder Mig om Mildhed, Jeg vil lytte og handle derefter.
Min Barmhjertighed er uden bund og overdækker alle syndere, når de og andre søger forløsning. Min Kærlighed er uden ende. Min Medfølelse uden ophør. Lad ingen være i tvivl om Mit Løfte og Mit Ønske om at frelse enhver, indbefattet Mine fjender. Jeg tilskynder jer, Mine elskede disciple overalt i verden - inkluderet de der ikke er fortrolige med disse Budskaber - at bede, bede, bede for jeres egne og for andres sjæle. Dette inkluderer troende, ikke troende og de der ikke kender Sandheden.
Min Kærlighed for jer er der for jer alle, for I kan se, føle og leve den. Alt det I skal gøre, er at svare, som Jeg har lært jer. Elsk hinanden som Jeg gør. Vær barmhjertige når de pisker jer, ved at bede for dem. Vær gavmilde med jeres tid, ved at arbejde hårdt og bede for at frelse de sjæle af dem, der er langt væk fra Mig. Dette er Mit største Ønske. Gå i fred.
Jeres Jesus
 
1010. Frelsens Moder: Vi tog først til Judæa, så blev Min Søn taget til Indien, Persien, Egypten, Grækenland og England.
4. januar 2014
Mit barn, da min Søns fødsel nærmede sig, var smerten synlig i alt det der skete med os. Jeg flygtede til Elisabeth for at få støtte, velvidende at hun var velsignet med indsigt, givet til hende af Helligånden. Jeg og min elskede brudgom søgte dette tilflugtsted af fred i en tid hvor vi var så overvældet af erkendelsen om det, der skulle ske.
Da min tid nærmede sig blev alle slags forhindringer, plantet af den ondes ånd, sat frem for hvert eneste skridt vi tog. Døre blev smækket i for vores ansigt, folk vi kendte vendte ryggen til os og vi blev kastet ud i ødemarken. Og så endte vi uden tag over hovedet og i et beskyttelsessted kun egnet for dyrene, mens den Hellige Messias kom til verden som en fattig. Der var ikke ceremonier, kroning og anerkendelser. Der var kun få folk tilbage til at støtte mig i min ensomhed. Men så, da min Søn blev født, forlod alle følelser af angst mig. Alt det jeg mærkede, var den Guddommelige Tilstedeværelses kærlighed. Endelig herskede freden i mit Hjerte.
 
Hjælp og støtte blev sendt til os fra Helligåndens kraft, dog ikke så meget. Selv om Jesu Kristi fødsel var en ydmyg og jævn begivenhed - hvor kun få mennesker var involveret - blev rygtet spredt. Sådan arbejder Helligånden. Mange ventede denne fødsel. Mange havde hørt om denne begivenhed og mange talte om den. Når det blev kendt at Jesus Kristus, menneskehedens lovede Messias, blev født, begyndte modstanden at stige. Herodes og hans tjeneres ondskabsfulde angreb demonstrerede hvor meget Guds tilstedeværelse satte frygt i de onde menneskers hjerter.
Fra den dag af, blev jeg min Søns beskytter og min elskede brudgom organiserede vores sikkerhed under mange omstændigheder, efter dette. Vi brugte mange år til at flygte fra sted tl sted. Så megen modstand stod vi overfor, så megen frygt, så meget had. Det var vores lod. I det øjeblik vi fandt vores tolvårige Søn prædike i templet, skjulte vi Ham.
Josefs familie hjalp os med at blive smuglet ud og i mange år var vi på rejse. Vi tog først til Judæa og så blev min Søn taget til Indien, Persien, Egypten, Grækenland og England. Overalt, hvor vi tog hen, skabte min Søns tilstedeværelse mange mirakler, selv om Han aldrig præsenterede Sig selv offentligt som Messias. Vi tog os godt af Ham og så mange ting i Ham. Vi levede i fred, kærlighed og harmoni og var det ikke for min brudgom Josef, ville vi ikke have haft et sted at gå hen, for at beskytte min Søn, indtil begyndelsen af hans Mission.
Og nu, hvor hans Andet Komme er forestående, vil enhver forhindring blive lagt frem for hans Ankomst. Ethvert Ord fra hans profets mund vil blive smadret og mobbet. Kun en håndfuld mennesker vil have kendskab til Sandheden omkring denne Mission og mange døre vil blive smækket i på ansigtet af dem der følger hans instruktioner. Denne Mission er en ensom en for dig, mit barn og du er blevet instrueret i at blive lydig i alle ting, Gud har gjort dig bekendt med. Der vil blive sendt hjælp.
Hjælpen vil også stoppe, når det er min Søns Ønske. Mens man kun ser få mennesker, som følger denne Mission, flere millioner vil tror på den fuldstændigt, fordi Guds Ord vil altid tiltrække hans egne, gennem Helligåndens Magt.
Fødselsveerne er begyndt og anstrengelsen vil ikke vare længe. Snart vil fødslen af en ny begyndelse oprinde og så vil Herrens Dag endelig komme. Børn, vær i fred, for alle disse ting skal ske, før Jorden er renset af Synd.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1011. Hvis der kun er en lille smule hovmod i sjælen, kommer Helligånden ikke ind i den
5. januar 2014
Min kære elskede datter, når Helligåndens ild kommer ind i en persons sjæl, det første svar er af tårer. Det andet er af forvirring. Det tredje svar er bevidstheden at noget vidunderligt - en indre forståelse af Guds Sandhed og alt havd Han ønsker - har overtaget den særlige sjæl. Pludselig sænker freden sig ned, samt en skarp forståelse af mysteriet af Guds eksistens - Guds kærlighed. Alle de ting som er i overensstemmelse med Guds Ord bliver klare.
Kun dem der har overgivet deres vilje til Gud og har opgivet alt menneskeligt hovmod og intellekt og frembragt alle disse ting til Ham, er i stand til at modtage Helligåndens gave. Hvis der kun er en lille smule hovmod i sjælen, kommer Helligånden aldrig ind i den.
Kun dem der tror at Gud er Almægtig og at mennesket er ingenting og uværdigt til at stå foran Ham, kan overgive deres vilje. Kun dem der er villig til at gøre alt hvad der forlanges af dem, at gøre Guds Vilje i overensstemmelse med hans Ord, kan modtage Gaven at forkynde Ordet, som vil få reel anslag.
Ethvert menneske der hævder at forkynde Sandheden og siger at han er vejledt af Helligånden, vil aldrig bryste sig af sin egen storhed. Han vil aldrig trække opmærksomhed på sine gaver, sin talent, sin viden, sin hellighed, eller sin ydmyghed. For når et menneske gør dette, i Guds Hellige Navn, er han ikke blevet velsignet af Åndens Ild - Ilden der tænder menneskets hjerter, så at de svarer med kærlighed til Guds Ord.
I min Tid på Jorden sagde Jeg klart til alle jer, at den der ophøjer sig selv foran Mig vil blive kaste ud i ødemarken. Den der ydmyger sig foran Mig vil blive ophøjet.
Jeres Jesus
 
1012. I er ved at vidne det største bedrag, nogensinde tildelt verden, af Satan
7. januar 2014
Min kære elskede datter, Mit Ord vil forblive uberørt, fordi mine elskede, loyale disciple overalt i verden, som vil forme Resten af Min Kirke, vil aldrig afvige fra Sandheden.
Mange disciple vil komme frem for at forme Min Resterende Hær i hver nation i verden, også i kommunistiske regimer. Helligånden er blevet sendt ud for at dække et hvert fragment af denne lille, men mægtige Hær af Mig. Snart vil alle mine disciple sprede profetiernes Ord overalt, givet til verden gennem denne Mission. De vil gå ud nu og sprede Evangelierne, Mit Ord og Mine Løfter til alle. Jeg vil aldrig tillade at mine disciples tro vil svækkes og visne. Alligevel vil de sjæle der forbliver trofaste til Ordet, som det var givet til menneskeheden gennem Bibelen, være få.
 
Mit Lys vil skinne som en sol på alle de steder hvor Mine elskede disciple svarer på Mit Kald i denne tid. Dette er et Kald fra Himmelen for at invitere jer at tage Mit Kors op og følge Mig, jeres Jesus, til Jordens Ende. Jeg ønsker at I spreder jer ud for at forkynde Sandheden af den Helligste Treenighed, så at I kan hjælpe Mig at samle de fortabte, de forvirrede, de omflakkende og dem der ikke kender Mig.
I vil kalde frem på alle religioner og give dem Mit Ord. Gennem de bønner Jeg giver jer vil de blive velsignet. Glæd jer, dem af jer der ved at det er Mig, Jesus Kristus, som kalder jer i denne tid af stor forandring. I er sandelig velsignede. Vid, at Min Kærlighed for jer er sådan, at Jeg vil lede jer, styrke jer og give jer løvernes mod i jeres mission. I vil tale med kærlighed og veltalenhed og Helligåndens Ild vil udgå fra jeres mund. Denne Gave vil drage millioner tilbage til Mig. Jeg forbereder jer nu, for I er ved at vidne det største bedrag nogensinde tildelt verden af Satan.
Når I er for Mig, vil I være i stand til at forsvare ordet fra at blive opslugt af djævlens ondskab i disse sidste dage. I vil ikke fejle. I vil lide. I vil blive udsat for bebrejdelser, modstand og anklager af kætteri, selv om I vil kun påminde folk om det der allerede er indeholdt i de Hellige Evangelier.
Vær i fred, for Mine Gaver vil støtte jer under denne kamp. I er nu klare, for Mine fjender, som har ventet på at præsentere sig selv dristigt til verden, vil blive kendt om kort tid. Så vil tiden være inde for at fuldbyrde Min sidste Plan for at frelse menneskeheden.
Jeg Er i jer, med jer og Jeg bor altid i jeres hjerter og i jeres sjæle.
Jeres elskede Jesus
 
1013. Når mine disciple, som falder for det kommende bedrag, fornægter Mig, vil det ikke betyde at de vil sige: "Jeg tror ikke på Jesus." Nej, det vil betyde dette.
7. januar 2014
Min kære elskede datter, når de troende vil råbe ud: "Ikke mere - vi kan ikke bære at se det onde sejre over det gode", vil al smerte komme til en brat ende.
Renselse af det onde kræver at det bliver tilladt at det spredes først. Dette er en test for mennesker med onde hjerter, som vil være de første at lade sig trække ind. Når de styrter ind i det ondes tomrum, de vil enten udholde smerten det onde vil skabe i deres sjæle, eller vil de lade sig trække ned i nyere dybder, længere og længere væk fra Guds Rige.
De troendes sjæle vil blive testet til det yderste og de vil være oprørte af den forvirring som står foran dem. Mange vil vide i deres hjerter, at det, de troede at være sandt og som de holdt tæt på deres hjerter, ikke længere er opfattet som Sandhed. Og så vil de ikke være i stand til at bestemme hvad der er fra Mig og hvad der ikke er. Deres tro vil blive smadret og mange vil finde sig selv involveret i en ny mandlavet doktrin, som vil aldrig føles rigtigt. De vil føle en slags utilpashed og mange vil ikke være i stand til at betro deres frygt til de udnævnte til at være Mine hellige tjenere. De vil ikke vide hvem de skal spørge for Sandheden.
De vil skulle vidne om den offentlige bekendtgørelse som vil herliggøre synden, når det bliver erklæret at menneskeheden er svag - Gud ved at mennesket, svækket af synden, kun er et offer. I stedet for at skulle vidne om synden i al sin grimhed vil de blive tvunget at give deres besyv og acceptere de nye love som vil blive introduceret i Kirken. Der vil forventes at de vil hylde og respekterer de nye love som kalder jer alle til at respektere menneskets individualitet og jeres ret til at være hvad I ønsker og gøre hvad I vælger.
Når Mine disciple, som falder for det kommende bedrag, fornægter Mig, betyder dette ikke at de vil sige: "Jeg tror ikke på Jesus". Nej, det vil betyde dette. De vil vælge den del af Min Lære de vil tro på, så vil de beslutte hvilken del de er uenige med. Så vil de sige at Jesus ville være enig med denne ny fortolkning, hvis Han gik på Jorden i dag. Oh, hvor lidt har de lært og hvor vil hovmodet slå dem i stykker. Når straffen vil ramme omkring dem og når de vil blive klar over hvor meget de har krænket Mig, vil de skrige af rædsel, når de vil stå ansigt til ansigt med den retfærdighed som vil blive anvendt på dem.
På den dag, når Sandheden bliver åbenbaret, vil det kun være fordi Min Resterende Hær har bedt for dem, at de, som bragte ulykke over sig selv og som bekæmpede Mig, deres elskede Jesus, som kun ville bringe dem Barmhjertighed, at de vil blive frelst.
Jeres Jesus
 
1014. Når I, i tid af store prøvelser, beder denne ny Litani, vil Jeg give jer lindring
8. januar 2014
Min kære elskede datter, det må blive kendt, at alle I, når I forsvarer Guds Ord i mørkets tid vil, for at forblive oprejst, have brug for enhver Nådegave fra Mig. Når I kalder på Mig, for at jeres sjæle kan blive oversvømmet med Mine særlige Nådegaver, vil I finde det lettere at følge Mig. Jeg testamenterer nu til jer, modige og loyale sjæle, disse særlige gaver. Når I, i tid af store prøvelser, beder denne ny Litani, vil Jeg give jer respit.
Litani (6) For Nådegaverne i trængselstid
O kæreste Jesus, min elskede Frelser,
Fyld mig med Din Kærlighed
Fyld mig med Din Styrke
Fyld mig med Din Visdom
Fyld mig med Din Udholdenhed
Fyld mig med Din Ydmyghed
Fyld mig med Dit Mod
Fyld mig med din Lidelse
Amen
De sjæle der beder dette i forfølgelsens tid må vide at Jeg vil udsende disse Gaver over jer. I vil blive roligere, stærkere og modigere, når I bærer Mit tunge Kors til Den Ny Himmels og den Ny Jords Porte. Vigtigere: I vil ikke bukke under de trusler I måtte udsættes for i Mit Navn.
I vil gå frem fast og værdigt, mens I fortsætter at opretholde Gud Ord. Enhver der svare til dette kald og beder denne særlige Litani vil føle glæde i deres hjerter, som ikke fandtes før. I vil også føle jer fortrolige, vidende at I er blevet velsignet af Helligåndens Kraft og Sandheden vil altid regere i jeres hjerter. Jeg elsker og velsigner jer alle, i Faderens og Sønnens og Helligåndens Navn.
Jeres Jesus
 
1015. Min kærlighed for menneskeheden er fuldkommen. Jeg elsker alle, selv dem der begår de ondeste gerninger
9. januar 2014
Min kære elskede datter, se dig omkring og hvad ser du? En verden fuld af modsigelser. På den ene side vil du se kærlighed, glæde og god vilje. Men på den anden side vil dette være modsagt af det had som den onde har for menneskeheden.
Enhver uro, smerte, forvirring, mangel på tillid, gift, had og ondskab, som I ser finde sted i verden, må I vide at det kan kun komme fra en side. Menneskehedens piskning, som er fra Satan, har skabt desperat ulykke blandt Guds børn. Deres smerte bliver Min og det er derfor, at den onde skaber sådan en katastrofe: for at ramme Mig.
Min datter, hvor hen du går og hvert ansigt du ser, vil, fra denne dag, være som Jeg ser dem: enhver er barn af Gud. Hvor meget elsker Jeg dem alle sammen, hvor meget vil Jeg have omsorg for hvert eneste af dem, uanset deres fejl og synder. Det gør ingen forskel, hvad de har gjort for at krænke Mig. Jeg elsker dem stadig, alle og enhver. Jeg føler en stor glæde når Jeg ser kærlighed udstråle fra dem, en kærlighed som de har fået som en gave fra Min Fader, som skabte dem. Deres kærlighed er Min Kærlighed, som trækker andre sjæle til dem og dette spreder Guds kærlighed overalt.
 
Men når Jeg ser smerte og lidelse hos andre, deres smerte blive Min. Deres smerte kan skyldes forfærdelig lidelse, skabt af deres manglende kærlighed for andre, som medfører en følelse af desperat fortvivlelse. Deres ensomhed og isolation mærker Jeg også og dette tænder Min Medlidenhed endnu mere.
Så er der sjæle der bruger al deres tid til at søge ting som ikke kommer fra Mig. De der forkaster Mig fuldstændigt knuser Mit Hjerte midt over. Hvor Jeg græder Tårer af Blod for disse sjæle, for de har skåret navlestregen over, som binder dem til deres Frelser, det eneste håb for Frelse. Når du ser disse sjæle, Min datter, vil du føle en forfærdelig smerte i dit hjerte, ligesom Jeg føler for dem.
Endelig er der de sjæle der siger ar de repræsenterer Mig, men som ikke er værdige til at tørre mine fødder. Deres had for mig skyldes deres kærlighed for dem selv. Alligevel, uanset hvor ofte de fornærmer Mig og vildleder min flok, forlanger Jeg stadig deres sjæl.
Min Kærlighed for menneskeheden er hel. Jeg elsker alle, selv dem der begår de mest ondskabsfulde gerninger. Sådan vil det være til det sidste. Jeg vil omfavne alle sjælene indtil den sidste dag hvor, efter at alle Mine forsøg for at frelse sjæle vil være ophørt, kun dem der løber i dyrets afgrund og som forkaster Mig, på trods at de ved hvor meget Jeg elsker dem, vil være fortabte for Mig for altid.
Elsk altid hinanden, med fejl og alt, som Jeg elsker jer. Når I misbilliger nogen, husk Min Kærlighed og forbliv tavs. Når I foragter andre, vid at dette had ikke kommer fra Mig. Når I ser på hinanden, se som gennem Mine Øjne. Ikke en eneste af dem skal I have afsky for. Vis i stedet medlidenhed til dem I ikke kan lide, som fornærmer jer og gør jer fortræd, for de er elsket af Mig. Hvis I elsker Mig vil I vise kærlighed til alle I kommer i kontakt med.
Kærligheden smitter fordi den kommer fra Gud. Kun det gode kan komme fra kærlighed.
Jeres Jesus
 
1016. Folk, der lever i verden af i dag, er ikke forskelligt fra dem der levede for tusind år siden 
11. januar 2014
Min kære elskede datter, Jeg vil at verden skal vide hvor meget Jeg elsker mennesket, for Jeg elsker selv den ringeste, den mest plagede og den uværdigste. Enhver der tror at Jeg sætter det ene menneske foran det andet kender Mig ikke. Jeg kan favorisere visse sjæle, særlig udvalgte, men Jeg elsker dem hverken mere eller mindre end sjælene af de sørgende.
Jeg ser på hver sjæl med Kærlighed i Mit Hjerte. Jeg knuger Mig til hver eneste af jer fordi I er af Mig, af Min Fader. Selv om Jeg kan blive krænket af jeres svagheder og vred over jeres onde intentioner og ønsker, dør Min Kærlighed for jer aldrig. Alle syndere er elsket af Gud, uanset hvad de har gjort. Gud har den endegyldige Magt over enhver sjæls skæbne og denne Magt er Hans.
Jeg har den eneste Myndighed til at dømme. Ikke et eneste menneske blandt jer har fået denne ret. Når nogen anser et andet menneske til at være skyldig af synd, må han kun straffe dette menneske med straf, ikke med død. Ingen mand, dommer, politiker, leder eller medlem af Min Kirke på Jorden må nogensinde dømme et menneske til døden pga. dets synd, uanset hvor ondt dette menneske måtte være. Intet menneske må dømme et andet til Helvede, for når han erklærer en sjæl til at være fordømt, vil han blive det i stedet for den anden, uanset hvor mange hellige gerninger han måtte have gjort i Mit Navn.
Hvor megen tid spilder I på fordømmelse af hinanden, i stedet for at acceptere den Gave I har fået, Giften at elske hinanden. Elsk den Gave I har fået af Gud og som er op til jer at give videre på enhver måde I ønsker, så længe det er i overensstemmelse med Min Faders Vilje. Alligevel, tror mange der elsker Mig, Jesus Kristus, at Jeg billiger handlinger der tænder had til hinanden. I må vide, at Jeg ønsker simpelthen at I elsker hinanden og at I forbliver urokkelige i Guds Ord, indeholdt både i det Gamle og i det Nye Testamente.
Ordet er evigt, forandrer sig heller ikke. Folk der lever i verden af i dag er ikke forskellig fra folket der levede for tusind år siden. I må have mere viden og mere information, men I er ikke større end enhver anden slægtled, som kom før jer. Mennesket er dødeligt. Intet vil ændre sig hvad dette angår, indtil Jeg bringer jer Evigt Liv.
Stop op og tænk. Mine instruktioner er stadig de samme som dem Jeg gav til menneskeheden den gang Jeg levede på Jorden. Den eneste forskel er at nu, pga. videnskabens fremmarch, mange mennesker tror at de er større end Gud. Mange tror så meget på deres udødelighed, at de har beslutte ikke at acceptere at de blev skabt af Gud. Mange tror at de har magt til at omskrive Guds Love.
Mange har besluttet at rejse en ny Babelstårn og når de gør dette, vil det styret ned ved et eneste slag af Min Faders Hånd. Så vil mennesket forstå at livet kan kun eksistere med Gud og for Gud, i overensstemmelse med Guds Vilje. Der er ikke liv uden Gud.
Jeres Jesus
 
1017. Meget snart vil Helvedet formelt blevet erklæret som et sted der ikke findes
12. januar 2014
Min kære elskede datter, var det ikke for Mig, Jesus Kristus, som taler til verden i denne tid, ville mange sjæle aldrig komme igennem Paradisets Porte.
Så mange utaknemlige sjæle adlyder ikke længere Mine Love og skaber deres egen fortolkning, som Jeg finder afskyelig. Reglerne omkring Sandheden blev givet som en Gave til menneskeheden, som et middel til at gøre mennesket i stand til at tjene sig retten til frelse. Ved I ikke, at I ikke kan leve efter jeres egen version af Guds Love og så forvente at komme ind i Paradiset?
Menneskets arrogance har overtaget ydmyghedens ånd. Mennesket tjener ikke længere Gud, sådan som han blev befalet til at gøre. I stedet skaber han, ud fra sin egen forestilling, et billede af hvad han tror Himmelen skulle være. I dag er der ingen af Mine tjenere, dem udnævnt til at tjene Mig, som nævner Helvedets eksistens. Blot at nævne ordet Helvede generer Mine hellige tjenere, for de frygter at skulle konfronteres med den latterliggørelse de vil blive udsat for af det verdslige samfund, som er blevet bedraget. Helvedet er hjemmet for mange stakkels sjæle og hvor meget smerter det Mig at se uvidende sjæle styrte ned i terrorafgrunden efter deres sidste åndedræt.
Guds børn skal få at vide nu, at det er tvingende nødvendigt at bede for de sjæle som er blinde for Sandheden. Meget snart vil Helvedet formelt blive erklæret som et sted der ikke findes. Sjælene vil få at vide at alle Guds børn der lever et fornuftigt og værdigt liv, uanset om de tror på Gud eller ej, vil få det Evige Liv. Men dette er løgn. Man vender ikke tilbage fra Helvedet. Det er for al evighed.
Mange sjæle som har afvist Mig åbent, både privat og offentligt, lider i Helvedet. Deres bitre fortrydelse er gjort værre af den forfærdelig smertelige lidelse og had af Satan. Når de kommer i Helvedet viser Satan sig til dem i alle sine modbydelige og ondskabsfulde former og hans had for dem fylder dem hvert eneste sekund. Deres afsky for ham, det samme dyr de hyllede i deres liv på Jorden, er årsagen til megen af deres smerte. Men det er adskillelsen fra Mig og mørkets lidelse som de erfarer, som skaber deres største angst.
Ethvert menneske der fortæller jer, i Mit Navn, at Helvedet ikke findes, er ikke interesseret i at hjælpe jer at frelse jeres sjæl. Når I er overbevidste om at Helvedet ikke findes, forestiller I jer fejlagtigt, at synden er uden betydning.
I kan ikke tjene Mig hvis I tror at synden ikke findes. I kan ikke leve et herliggjort liv i al evighed i Mit Rige hvis I ikke beder Mig at tilgive jer jeres synder. Dette er kernen af den nye lære, som snart bliver introduceret og som I vil blive tvungen til at sluge. Dette vil ske når I bliver ledet til at forsømme at forberede jeres sjæl til den Store Herrens Dag, når Jeg kommer og forlanger jer som Mine.
Jeg fortæller jer dette for at advare jer, ikke for at skræmme jer. Jeg beder jer at acceptere synden som en del af jeres liv, men Jeg tilskynder jer at undgå de syv dødssynder , for når I gør dette, vil I være i min Gunst. I skal altid skrifte jeres synder. Gør dette dagligt. Tal til Mig og bed Mig at tilgive jer. For dem af jer som ikke kan modtage Skriftemålets Sakramente, de der følger andre tro og religioner, I må acceptere Gaven Jeg gav jer om Fuldkommen Aflad (Korstgsbøn nr. 24).
Hav omsorg for jeres sjæl, fordi det er jeres sjæl der vil leve for altid. I vil kun leve i et af de to steder i al evighed, enten i Helvedet eller i Mit Rige.
Jeres Jesus
[ De syv dødssynder er: hovmod, griskhed, utugt, misundelse, frådseri, vrede og dovenskab]
 
1018. Gudfader: Jeg kommer for at samle de troende. Min Tid er snart, for Min Søns Barmhjertighed er næsten over jer
13. januar 2014
Jeg er Gudfader,. Jeg er Den Jeg er. Jeg er jeres Skaber, Alfa og Omega. Min kære datter, hør til Mig idet Jeg forkynder, at Mit Indgreb for at forhindre den menneskelige slægts ødelæggelse er forestående.
Når I ikke mærker det onde, betyder ikke at det ikke findes. Der findes en ond plan for at udsætte folk for krig, med det eneste formål at ødelægge så mange mennesker som muligt. Menneskets evne til at igangsætte onde gerninger imod Mine børn har aldrig være større. Menneskets dygtighed til at skabe teknologi har aldrig været større, men denne kundskab bliver misbrugt i stor omfang og planerne til at kontrollere enhver side af jeres liv er på fremadskridende fase.
De, fjenderne, vil kontrollere det I spiser, drikker og alt hvad I laver for at promovere den Sandhed Jeg har givet jer. De vil ikke stoppe, indtil den dag de vil have kontrolleret jeres lande, jeres finanser og jeres sundhed. Mens disse planer vil blive synlige, vil de også tage kontrol over alle religioner. Idet mange ikke tror på Min eksistens, vil der ikke være megen modstand over deres snoede planer til at stjæle sjæle fra Mig.
Når mennesket tror at det kan udfordre Gud, ved det ikke rigtigt Hvem Jeg Er. Hvis det ikke ved Hvem Jeg Er, så ved det ingenting. Dets hjerte er blevet forhærdet, dets forstand sløret og dets sjæl blevet som bly. Den der fjerner sig fra Mig er fortabt. Den der slås imod Mig, med henblik til at stjæle Mine børns sjæle, er død for Mig og hans skæbne dømt.
Jeg vil gribe ind nu for at stoppe, at denne forfærdelige, onde grusomhed bliver gennemført. Når Jeg har gjort dette, vil Jeg åbne øjne, ryste jeres hjerter og fylde jer med forundring. Snart vil Jeg åbenbare Sandheden, fordi mange af jer ikke længere tror på det. Jeg er alt det der er og vil være.
Jeg er jeres Fader, Alvidende, Altseende, Alt Kærlighed, Alt Barmhjertighed. Jeg kommer at samle de troende. Min Tid er snart, idet Min Søns Barmhjertighed er næsten over jer.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
1019. Hvis Min Kirke opretholder Guds Ord, må I blive lydige mod Min Kirke
14. januar 2014
Min kære elskede datter, når mine tjenere, Mine disciple og alle dem som bekender at være Mine, siger at de elsker Mig, dette betyder to ting. At de elsker Mig fordi de accepterer Mit Ord og at de ærer Mig ved at bekende Sandheden.
Når I elsker Mig, må I forblive trofaste mod Mit Hellige Ord. Det betyder at være lydig til Mit Ord i alle ting der omfatter Sandheden. Når I bekender Sandheden af Mit Ord, som Mine Hellige Tjenere, må I forblive lydige til Guds Ord.
Når Min Kirke opretholder Guds Ord, må I forblive lydige mod Min Kirke. Men når de dage kommer, hvor de der har Myndighed i Min Kirke, ikke længere forkynder Sandheden, må I kun forblive lydige mod Mig. Jeg er Kirken. Uden Mig, jeres Jesus, er der ingen Kirke.
Når Mit Ord bliver forvrænget og tilpasset, er det ikke mere Mit Ord. I kan kun være lydige mod Guds Sande Ord. Skulle I følge en ny, mandlavet lære, som erstatter Mit Hellige Ord i Mine Kirker overalt i verden, vil de ansvarlige af denne vanhelligelse fornægte Mig. Forbliv kun lydige til dem der forkynder Guds Ord, for, hvis det ikke er Mit Ord, er det ikke fra Gud.
Guds Ord er Helligt og Ukrænkeligt. Ingen må nogensinde forandre Det. Lydighed til Min Kirke er vigtigt. Lydighed til Gud er det der afgør om I er Kristne. Den dag I erstatter Guds Ord med et mandlavet surrogat, på den dag vil I være ulydige mod Guds Ord.
I Mine Øjne kan I kun forblive lydige i Min Kirke på Jorden, hvis Sandheden bliver opretholdt. I må aldrig frygte at forkynde Sandheden, fordi kun Sandheden vil gøre jer fri.
Jeres Jesus
 
1020. Dette nye, og hurtigt skabte hierarki, vil overtage Min Kirke
16. januar 2014
Min kære elskede datter, Sandheden deler. Det har den altid gjort. Når et menneske siger at kende sandheden, vil en anden benægte det. Men når Sandheden kommer fra Guds Ord, vil det skabe stor splittelse. Mange frygter Sandheden fordi den ikke altid er behagelig, men alligevel vil I, uden Sandheden, leve i fornægtelse. Når I lever i fornægtelse af Guds Ord, vil I aldrig finde sand fred i jeres hjerter.
Når I kender Sandheden i Min Faders Bog, så kender I Herrens Vej og I må følge denne sti til jeres sidste åndedræt. Afvig ikke fra dette. Men hvis Mit Ord er forvrænget, omskrevet og smadret, vil I sikkert aldrig acceptere det. Dette er godt. Men hvis nye doktriner, som er forskellige fra Mit Hellige Ord, bliver introduceret til jer indefra Mine Kirkers tage, hvad vil I så gøre?
Vil I acceptere en løgn i stedet for Sandheden? Vil I acceptere en lære som vil være uhellig i Mine Øjne?
Svaret må være nej. I må aldrig fornægte Mit Ord, overfor enhver. Ingen, selv om de er klædt i elitens klæder i Min Kirkes hierarki, ingen, om det er en fattig, en konge, en prins, der beder jer at acceptere en ny lære der vedrører Mit Ord, kommer fra Mig.
Min Kirke bliver smadret diskret indefra og enhver del bliver nedlagt. Når lagene bliver afskaffet og loyale tjenere kasseret og betragtet til ikke at være nyttige mere, vil vejen være åben til forkyndelsen af Helvedets doktriner.
Ve, de præster, biskopper og kardinaler som vil turde forsvare Guds Ord, fordi de vil være dem der lider mest. Mens nogen bliver ekskommunikeret og anklaget af kætteri, selv om de kun udtaler Guds Ord, andre vil være for svage til det. Mange stakkels hellige tjenere vil blive sat under pres for at anmelde Guds Love. Hvis de er uenige i at tilslutte sig løgnens doktrin, vil de blive kastet til ulvene. Dem, hvis tro allerede er blevet svækket og som elsker verdslige ting og som har en grusom ambition i deres hjerter, vil være de første i køen for at sværge troskab til det nye "løfte".
Dette nye og hurtigt skabte hierarki vil overtage Min Kirke. De vil erklære falskheder i Guds Navn og føre til den mange troendes uskyldige sjæle. Kongregationerne vil, uden deres viden, blive tilbudt en kalk af gift, fyldt med ingenting, kun brød. Den Hellige Eukaristi vil ikke længere fylde deres sjæle. De vil snart blive fodret med prædikener som vil latterliggøre Guds Ord, når de vil erklære menneskerettighederne for at være den vigtigste lære. Og så vil de forkynde den største kætteri, at mennesket vil blive givet det Evige Liv, uanset om det angrer dets synder eller ikke gør det. Sådan vil de ødelægge sjælene af millioner.
Mens de fortsætter at nedrive Min Kirke indefra, vil Mine loyale præster og trofaste disciple genopbygge Min Kirke sten for sten. Min Kirke, I ved det, vil aldrig dø, for Jeg vil ikke tillade det.
Alle præster, alle biskopper og alle kardinaler som vil blive detroniseret og forbliver loyale til Mig, vil aldrig forlade de retfærdige eller Mine disciple som er blevet velsignet med Visdommens Gave. Så, mens den falske lærdom vil fylde hjerterne af de svage tjenere i Min Kirke, vil Helligåndens Gave ikke blot oplyse sjælene af Min Resterende Kirke, men vil skænke Lys til alle, hvis navne er indskrevet i Livets Bog, indtil Min dør.
Aldrig før vil mine disciple blive testet som de vil blive i fremtiden. De vil få Guddommelig Assistance for at gøre dem i stand til at holde Guds Lys strålende i en verden, som vil synke, langsomt og smerteligt, i mørket, ved ankomsten af fjenden, Antikrist.
Jeres Jesus
 
1021. Ethvert Ord, udsagt i denne Mission, kommer fra Mig. Enhver gerning du foretager, kommer fra Mig
17. januar 2014
Min kære elskede datter, vær ubekymret hver gang du står foran mange forhindringer, som du og alle Mine disciple udholder dagligt i dette Arbejde for at frelse sjæle.
Husk altid at Satan vil aldrig stoppe med at pine denne og andre autentiske missioner, fordi de kommer fra Gud. De autentiske missioner som Jeg velsigner i dag og de missioner jeg velsignede i løbet af århundrederne, har altid lidt under pga. af modstand. Kun de missioner som virkelig kommer far Gud tiltrækker sådan et had. Kun sande profeter tiltrækker had. Moses, Elias, Noah, Johannes Døberen og andre som dem tiltrak had pga. Satans indflydelse over svage sjæle. Kun Jeg, Jesus Kristus, en af de hundreder profeter i Min Tid på Jorden, tiltrak den slags had, som blev ført på Mig. Og nu kun du, min sidste profet, vil tiltrække had af en slags man ikke har set længe, selv om andre, som dig, har lidt i nyere tid.
Når I skal udholde modstand i Guds Navn, må I vide, at når den Hellige Treenighed præsenterer Ordet til menneskeheden gennem en profet, vil modstanden være af den værste slagsKun fordi der bliver givet Guddommelig Assistance til jer, vil I undgå terror. Min Fader beskytter jer, Mine små og så må I altid stræbe frem, vidende at Han ønsker sjæle for ethvert ord der bliver udtalt af jeres mund, for hvert ord som er skrevet af jeres hånd og for enhver sjæl som I kan nå frem til. Al denne lidelse vil bringe Mig sjæle.
Vær sikker på, at den tid, for Mig at vende tilbage og forlange Min Trone, er nær og som Dagen nærmer sig vil mange taktiske greb blive brugt for at få jer til at snuble i denne Mission. Enhver løgn vil blive brugt på jer, enhver sten kastet, enhver pine vil være jeres lod og enhver fjende af Gud placeret på hver vej I går. Men, som menneskehedens Frelser, vil Jeg sikre at enhver busk bliver omhyggelig flyttet, enhver sten kastet til side, enhver vej banet, så at det vil lykkes jer at bringe Mit Ord til verden, til en tid hvor Jeg vil være fuldstændig glemt.
Jeg går med dig, Min datter. Jeg hviler Min Hånd på din venstre skulder for at beskytte dig fra det onde og lede dig alle vegne. Et hvert ord du udtaler i denne Mission kommer fra Mig. Hver gerning du foretager dig kommer fra Mig. Enhver lidelse du udholder er Min. Din vilje er Min, for du har givet den væk til Mig og nu bor Jeg fuldstændig i dig. Når de skader dig, krænker de Mig, når de mobber dig, fornægter de Sandheden. Når de fornægter Ordet, fornægter de Mig, men når de accepterer Mit Ord, givet til dig, bliver de en del af Mig og så vil de også blive givet beskyttelse.
Gå nu, Min datter og frygt aldrig når der bliver vist had til dig i denne Mission, for du og alle som hører Mit Kald vil ikke være i tvivl om hvem det er de står imod. Det er ikke dig, men Mig, Jesus Kristus de skubber væk. Når du er for Mig, med Mig, i Mig og udtaler Mit Ord, er du sandelig et barn af Gud.
Jeres Jesus
 
1022. Hvem, i blandt jer, vil være stærk nok til at acceptere Min Lidelses Kalk, med alt det den bringer med sig?
19. januar 2014
Min kære elskede datter, hvilket menneske i blandt jer, som kalder sig Min hellige discipel og som bryster sig af det, vil tage Min Kalk op? Hvem i bland jer vil være stærk nok til at acceptere Min Lidelses Kalk med alt det den bringer med sig? Svaret er, meget få af jer. Og alligevel tror I at I har ret til at piske Mig, gennem Mine udvalgte sjæle, som frivilligt har accepteret Min Kalk.
Udvalgte sjæle, visionære, profeter og seere accepterer Min Kalk fordi de har givet Mig deres frivilje, på Mine Betingelser, ikke på deres. Når I hævder at I er alvidende og velfunderet i Mit Hellige Ord og ikke accepterer den lidelse som bliver udholdt af Mine stakkels forfulgte profeter, så kender I Mig ikke. Hvis I ikke kender Mig, så kan I ikke rigtigt elske Mig. Hvis I ikke elsker Mig så spreder I ikke Sandheden. I stedet plukker I op de dele i de Helligste Evangelier som passer jer bedst og bruger det som målestok til at slå Mine Profeter med og alle de udvalgte sjæle som bærer Mit smertefulde Kors.
Når I tramper på andre sjæle, behandler dem grusomt i Mit Navn, er I blevet plaget af had. Had kommer fra Satan. Det kommer ikke fra Mig. Når I kommer foran Mig under Advarslen - Bevidsthedens Oplysning - vil Jeg vise jer hvordan I har krænket Mig. Men mange af jer, som er skyldige i at have forvrænget Mine Kærligheds Ord i ord af had imod Mine profeter, vil stå udfordrende foran Mig. Idet I er så proppet med selvkærlighed og hovmod vil selve Jeg, Jesus Kristus, have det svært at føre jer til Mig.
Jeres had for andre adskiller jer fra Mig.
Jeres Jesus
 
1023. Frelsens Moder: Denne sidste Medalje, som jeg bringer til jer takket være Guds Barmhjertighed, vil føre milliarder af mennesker til det Evige Liv
20. januar 2014
Mit kære barn, Gud vil frelse hver eneste person, af enhver eneste tro, ligesom den der fornægter Hans og Hans Søns, Jesu Kristi Eksistens. Det er derfor at folk af alle ældre, kulturer og benævnelser, må modtage Frelsens Medalje. Enhver person som modtager en Medalje, selv om den ikke kan blive velsignet, vil få en usædvanlig Gave. Kort efter vil Gud indgyde i dem en Nådegave: en indsigt over deres egen hjælpeløshed og en bevidsthed over Guds Almægtige Kærlighed. Han vil oplyse selv de mest hårdnakkede sjæle og dem med et hjerte af sten. Snart vil de søge Sandheden og påkalde Gud, tryglende Ham om at hjælpe at lette deres hjerte og fylde dem med Hans store Barmhjertighed.
Afvis ikke Frelsens Medaljes Gave, fordi denne sidste Medalje, som jeg bringer jer takket være Guds Barmhjertighed, vil føre milliarder af mennesker til det Evige Liv. Når min Fader gav mig instruktion for at præsentere den Helligste Rosenkrans til verden gennem Skt. Dominicus, mange afviste det. Det samme gør de i dag, fordi de tror at den blev skabt af mig. Den blev givet til mig, så at enhver som beder den kunne beskytte sig selv fra den onde. Det er gennem min forbøn, at særlige Nådegaver og beskyttelse er testamenteret til sjælene, imod den ondes indflydelse.
Begå ikke den fejl at afvise denne Medalje fordi den er for hele verden og mange mirakler vil blive forbundet med den. Dem der afviser den eller prøver at forhindre andre at modtage den vil fornægte Frelsen, særlig ateisterne, som har mest brug for Guddommeligt Indgreb. I skal altid præsentere disse mennesker som fornægter Gud, for Min Faders Trone og bønfalde om Barmjertighed for deres sjæle.
Vær venlig at sørge or at Frelsens Medalje bliver forsynet til så mange mennesker som muligt.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1024.Gud Fader: Den frie viljen, som blev givet til menneskeheden, betød at mange af Mine børn drog væk fra Mig
21. januar 2014
Min kæreste datter, lad Min Vilje ske, eftersom at tiden, for menneskets frie valg til at gøre det der er efter eget ønske, er ved at ebbe ud.
Jeg gav mennesket den frie vilje. Det var en Gave. Jeg testamenterede denne Gave til Mine børn, sammen med mange andre. Selv om de vælger at følge deres egen vilje, i stedet for det Jeg ønsker af dem, respekterer Jeg stadig deres frie vilje.
Jeg elsker Min børn uden betingelser. Jeg kunne aldrig ikke elske dem, selv om de fornærmer Mig på mange måder. Den frie vilje, givet til menneskeheden, har betydet at mange af Mine børn har draget væk fra Mig, til fordel for de skinnende løfter de bliver fristet dagligt, når de ønsker skønhed, sundhed, berømthed og magt, alt det der fører dem væk fra Mig.
Jeg er deres Tilflugtssted, men de forstår det ikke. I Mig vil de finde begyndelsen og enden af alt, der kan bringe dem glæde, fred og kærlighed.
Selv om den onde har brugt den frie vilje Jeg gav til mennesket, til at forføre det, vil Jeg tage alle syndere tilbage til Mit Rige, når de bliver klar over, at alt det de har søgt for at finde fred, har svigtet at tilfredsstille dem. Tiden er nær til at Mit Rige bliver fuldendt. Sjælene vil føle sig forpligtet, lover Jeg jer, at løbe til Mig, deres elskede Fader, når tiden kommer. Så vil de fjerne spindelvævet fra deres øjne, de hårde skalle fra deres hjerter og mørket i deres sjæle og søge Mig.
Mine børn, stol altid på Min Store Kærlighed til enhver af jer, for hvordan kunne det være anderledes? I er Mine, som et lem, en del af Mit Hjerte. At skubbe jer væk og bortvise jer ville være som at miste en del af Mig Selv. Så vær hurtige, når Jeg gør det sidste Kald og efter at alle foranstaltninger er blevet gjort for at vinde jeres hjerter. Jeg vil vente på jer. Jeg vil tage jer og føre jer ind i Mit Rige, væk fra alt ondt. På den Dag vil i glemme jeres vilje og blive flettet sammen med Mig; I vil ikke have brug for den længere og den vil ikke interessere jer mere, idet vi vil blive forenet som et.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
1025. Frelsens Moder: Disse åbenbaringer vil begynde dette Forår, efter instruktion af min Søn 
24. januar 2014
Mit kære barn, lad det blive kendt, at jeg vil åbenbare mig i alle de Maria-helligdomme som har været godkendte af min Søns Kirke i løbet af århundrederne. Jeg vil gøre mig selv kendt i disse hellige steder som inkluderer Lourdes, Fatima, La Salette og Guadalupe. Jeg vil også åbenbare mig i Garabandal. Disse åbenbaringer vil begynde dette Forår, efter instruktion af min Søn.
Jeg vil blive set af udvalgte sjæle med solen bag mit hoved. På mit hoved vil der være tolv stjerner rundt om og flettet sammen med den tårnekrone min Søn bar under Sin Korsfæstelse, som et tegn for alle om at følge mit eksempel. Min rolle er at lede alle Guds børn langs Sandhedens Vej og føre dem til min Søn. Når disse åbenbaringer finder sted vil der ikke være tvivl om, særlig blandt dem der ærer mig, at jeg taler sandt når jeg siger at snart vil den sidste Vej, som i denne ende af tiderne vil bringe jer til min Søn, være gennem Sandhedens Bog.
Når I følger mig, jeres Moder, vil jeg tage jer og føre jer til min Søn. Min Søn har lovet mange mirakler, så at Han kan åbne jeres øjne for de profetier Han gav til verden gennem min egen Mission. Mange accepterer ikke at jeg åbenbarer mig i disse særlige åbenbaringssteder og afviser vigtigheden for sjælenes frelse. Når jeg åbenbarer mig en sidste gang i disse steder og præsenterer mig selv som Frelsens Moder, vil I vide at denne Mission er min sidste og at alle åbenbaringer førte til denne sidste, for at bringe Frelsen til verden, som er en fødselsret for hver enkelt person.
Glæd jer, for disse dage er nære og når I hører om disse ting, må I vide, at denne profeti, når den bliver opfyldt, kunne kun komme fra mig, jeres elskede Moder, Frelsens Moder, Guds Moder.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
 
1026. Min Moders rolle som Medforløser vil sandelig blive godt forstået til sidst
24. januar 2014
Min kære elskede datter, når Min Moder åbenbarer sig en sidste gang i Maria- åbenbaringssteder overalt, må I vide at verden vil vende om og løbe til Mig til sidst. Det er gennem Min Moder, at flere sjæle bliver bragt til Mig. Hendes rolle har altid være at tjene Mig for menneskets bedste. Og nu vil Min Moders rolle som Medforløser blive sandelig godt forstået til sidst.
Jeg vil give enhver sjæl muligheden for at vidne om Min Mægtige Intervention, så at Jeg kan omvende dem. Gennem omvendelse kan Jeg frelse millioner. Frelsens Løfte blev givet af Mig og fuldbyrdet med Min død på Korset. Jeg vil samle de sjæle som Jeg trækker til Mig gennem denne Mission og sprede Sandheden af Mit Ord overalt.
De, der aldrig har modtaget Sandheden, vil blive præsentere for det for den allerførste gang. De, som har modtaget Sandheden, men som har glemt den vil blive mindet om Mit Løfte. De, der kender Sandheden, men som har forandret den, for at følge deres egne ønsker, vil blive mindet om, at der kan kun være én Sandhed.
Jeg bringer Sandheden til menneskeheden i en tid hvor dens sind er forvirret, dens sjæl vendt til tvivl, men Jeg vil lette dens frygt. Kun Jeg, Jesus Kristus, Frelseren, har Magten til at gribe ind sådan. Kun Jeg har Magten til at bringe den Fred og levere den Frelsen, som sandelig tilhører den.
Alle trådene i denne Mission er blevet ført sammen for at forme et mønster. Så, når alle delene er knyttet sammen og tilpasset, og alle delene begynder at komme frem, vil det endelige billede stå klart. Så vil I finde Min Tilstedeværelse overalt, hvor enhver af delene er forbundet til hver autentisk Mission, givet til verden af Min Fader, indtil hele Sandheden vil stå klart til enhver.
Min Fader lovede, at Han ville åbenbare Sandheden til verden gennem Sandhedens Bog, som forudsagt til profeternes Daniel og Johannes Evangelisten. Min Fader bringer jer Sandheden nu i denne tid, men Han gør det styk for styk, lidt efter lidt, indtil den sidste del fuldender det hele. Kun på det tidspunkt vil Sandhedens Bog give mening. Kun dér, vil de sidste forhindringer være overkommet, når flertallet af menneskeheden vil synge og glæde sig, i forventning om Mit Andet Komme. Kun når Min Mission er fuldendt, vil den Store Dag blive forkyndt til verden.
Gå i fred og ved, at når I sætter al jeres tillid til Mig, så kan Jeg fuldende den sidste del af Min Faders Alliance og tage jer ind i Hans Almægtige Kongedømmes Domæne. Jeres Jesus
 
1027. Planen for at fjerne ethvert spor af Mig er begyndt
26. januar 2014
Min kære elskede datter, tillad aldrig at meningerne af de der har bitterhed i deres hjerter imod dette Værk, gør dig usikker på Min Mission at frelse sjæle. Hvad betyder det, hvis du og Mine elskede trofaste sjæle, som nægter at afvige fra Guds Ord, er forkastet? Hvad betyder det om de foragter jer, eller ej? Deres menneskelige meninger, som fornægter Guds Ord, få ingen konsekvens i jeres fortsættelse mod den Evige Frelse. Når I herliggør Mig og når I ærer Mit Hellige Ord, vil I blive fristet fra alle sider til at vende ryggen til Mig.
Mange vil forkaste denne Mission indtil den forfærdelige Sandhed vil vise sig for dem, når de vil vidne om de blasfemier som vil ytres fra den falske profets mund. Når nogen, som modsiger den Hellige Treenigheds Eksistens, tør klæde sig med den høje præsts dragt, under Min Kirkes tag og så prøver at overbevise jer at det, I har vidst det var sandt indtil i dag, ikke længere er det, vil I blive klar over at det ondes ånd har opslugt Min Kirke indefra. Når I er omringet af nye ideologier, nye doktriner og når I bliver fortalt at den menneskelige slægt forlanger disse ændringer i dag, dette vil være det øjeblik hvor Guds ønsker ikke længere bliver opfyldt. I stedet, når mandlavet doktriner, fyldt med fejl og mangler, erklærer at synden ikke længere findes , dette vil være tæt på tiden, for Mig, at ødelægge Mine fjender, som forudsagt.
Mange flere af jer vil vågne op til Sandheden og den forfærdelige vanære som de vil udsætte Mig, Jesus Kristus, i Min Kirke på Jorden. De trofaste tjenere vil genkende ondskaben og mange vil flygte. Men når tiden kommer og når dette valg vil blive præsenteret for jer, mange vil, desværre, forlade Mig og deltage i de hedenske handlinger.
Planen at fjerne et hvert spor af Mig er begyndt. Mit Ords Sandhed vil blive bandlyst i jeres grundlove, i jeres skoler, indtil til sidst at blive anmeldt i Min egen Kirke. Dem af jer der tror at dette aldrig kan ske - at Gud aldrig vil tillade disse ting - tager fejl. Disse grusomheder har været tilladt i menneskets sidste renselse, før Mit Andet Komme. Hvis I ikke forbliver årvågen, uanset hvor meget I elsker Mig, vil I blive ført til at deltage i en række handlinger som ikke vil lovprise Gud. Hvis de ikke lovpriser Mig, så må I spørge jer selv, hvorfor dette? Hvorfor er disse ændringer blevet indført og hvorfor så pludselig? Svaret er tiden, for der er kun lidt tilbage af den.
Løbet om at vinde sjæle fra begge sider vil føre til en grusom kamp. En side vil overbevise jer at forkaste Guds Ord til fordel for skændige handlinger som vil forgude Satan. De vil fortrylle selv, dem der er eksperter i Mine Ord, så snu vil deres argumenter blive præsenteret, for at fjerne Mig fra Min Kirke. Den anden side vil lide pga. deres loyalitet, ikke blot til disse budskaber alene, men til det Sande Guds Ord, givet til verden i Min Faders Bog.
Jeres Jesus
 
1028. Gudfader: Jeg har ventet tålmodig i lang tid for at samle Mine børn igen i Min Hellige Vilje
27. januar 2014
Min kæreste datter, hvor meget frygter du, når det ikke er nødvendigt. Når Jeg giver verden en Gave af denne størrelse, er det gjort med forpligtelsen, som udspringer af Min Store Kærlighed for alle Mine børn.
Jeg advarer jer for at beskytte jer alle. Jeg afslører jer en del af Mig i hvert enkelt Budskab Jeg giver jer for verden. Til dig, min datter, viser Jeg Min store iver til at komme nærmere Mine børn. Jeg viser jer Min Medlidenhed, Min Glæde, Min Misbilligelse, Min Vrede, Min Kærlighed og Min Barmhjertighed. Hvorfor så, når Jeg rækker ud på denne måde, frygter du Mig? Du skal aldrig frygte en Fader som elsker al sit afkom og særlig synderne, som åbenlyst udfordrer enhver Lov Jeg giver jer, for at drage menneskeheden ind i Min Ømhed.
Børn, vær parate til at acceptere Min Store Barmhjertighed. Åbn jeres hjerter for at byde Mig, jeres elskede Fader, velkommen. Forbered jer at hilse på Mig og påkalde Mig hver gang frygten kryber ind i jeres tanker, når I prøver at være på det rene med disse Budskaber. Disse Budskaber er unikke. De er givet til verden af den Hellige Treenighed. De er fattet af Mig for at være den vigtigste Mission på Jorden, siden Jeg sendte Min Enbårne Søn til at forløse jer.
Dette, Mit Ord skulle blive accepteret med gavmildt og taknemligt hjerte. Tag imod Mine Ord med glæde. Vær glad, vel vidende at alt det, der er, forbliver og vil altid forblive under Min Befaling. Jeg er alt det, der Er og vil Være. Alle beslutningerne om menneskehedens fremtid og verdens skæbne forbliver Mine. Jeg vil aldrig, tilsigtet, skræmme jer, børn. Det Jeg vil gøre, er at forberede jeg for Mit Ny Rige, så at I bliver egnet til at træde ind i det, når al lidelse og smerte ikke vil være mere.
Vær i fred, mine smukke og ønskede børn. I er alt for Mig. Jeg inkluderer her jer alle. Alle syndere. Alle de der ikke vil kende Mig. Alle de der forguder Satan. Alle mine trofaste børn. Alle de, hvis sjæl er blevet sønderrevet. I tilhører kun Mig. Jeg vil ikke ignorere en eneste sjæl i dette, Mit sidste forsøg på at forberede verden til Min Elskede Søns Andet Komme.
Ikke en eneste af jer vil forblive uberørt af Min Barmhjertigheds Hånd. Tillad Mig at åbne jeres hjerter, så at I bliver velsignet af Min Hånd. Sig til Mig: "Kæreste Fader, ræk ud og rør min krop og sjæl med Din Barmhjertigheds Hånd. Amen." Jeg vil straks svare til jeres kald.
Gå frem, Mine små og vær i fred, for Mit Indgreb vil være jeres frelsende Nådegave, uanset hvor svært tiden foran jer vil være. Jeg vil vente for at åbne Døren til Mit Nye Paradis med Kærlighed i Mit Hjerte, mens Jeg vinker til jer om at komme til Mig, jeres Fader.
Jeg har ventet tålmodig i lang tid for at samle Mine børn igen ind i Min Hellige Vilje. Den Dag er nær og Mit Hjerte glæder sig i forventning af det øjeblik hvor mennesket kommer tilbage til dets rettidige sted, ved siden af Mig.
Jeres Elskede Fader
Gud den Højeste
 
1029. I dag tror færre mennesker end nogensinde på Guds Ord
28. januar 2014
Min kære elskede datter, lad ikke nogen være i tvivl om at de kan finde Sandheden i Min Faders Bog, den Helligste Bibel. Ordet er der for at alle kan vidne om det, som det har været i århundreder. Den Hellige Bibel indeholder Sandheden og alt det man forventer af menneskeheden er åbenbaret i dens sider.
Alt det som kom ud af profeternes mund og Mine disciple, som var vejledt af Helligånden, er indeholdt der. Sandheden er indeholdt i Ordet, som er Min Faders Bog. Så, hvorfor sætter mennesket spørgsmålstegn ved gyldigheden af Ordet? Alt det der er blevet givet til mennesket for dets sjæls sag kan blive fundet i Biblen.
Sandheden bliver optaget af sjælene på forskellige måder. De ydmyge sjæle, som accepterer Guds Ord, sætter ikke spørgsmålstegn ved det. Andre modtager det og forkaster nogle dele, indtil det ikke længere ligner Sandhed. Så er der dem der aldrig accepterer Ordet, fordi det har ingen interesse for dem. De ser Sandheden, indeholdt i den Hellige Bibel, som ikke andet end folklore.
I dag er der færre mennesker end nogensinde som tror på Guds Ord. De der gør det, bruger kun de dele som appellerer til deres livsstil og flygter fra Guds Love, som de ikke har nogen tilhørsforhold med. I dag er Sandheden man underviser i, kun en skygge af det der er indeholdt i Biblen.
Jeg taler til jer nu om Sandheden af tre grunde. Den første er for at påminde jer om Sandhedens Ord, som er indeholdt i Min Faders Bog. Den anden er for at bekræfte det faktum, at I ikke må omskrive Guds Ord. Den tredje er at Jeg, således, må fodre Guds børn med Guds Ord i en tid hvor det snart bliver taget fra jer. Jeg gør dette nu gennem Sandhedens Bog, lovet jer gennem profeterne. Hvis Sandheden ikke passer jer, accepterer I ikke Guds Ord. Hvis I ikke accepterer Guds Ord, kan Jeg ikke tage jer med Mig i Mit Nye Rige og bringe jer den frelse Jeg lovede jer, da Jeg døde på Korset for jeres synder.
Jeres Jesus
 
1030. Jeg må, før Herrens Store Dag, gribe ind for at frelse menneskeheden fra at ødelægge sig selv
29. januar 2014
Min kære elskede datter, græd ikke for dig selv, men for Mig, din Jesus, som græder og lider pga. hastigheden hvormed den menneskelige slægt falder i forkvaklede og syndefulde liv.
Idet Mine Ord er blevet forkastet af mange i så lang tid, har mange mennesker ingen retning eller praktisk viden, når de kommer til de valg de skal træffer i deres liv. De sjæle som er gået lang væk fra Sandheden har kun deres lyster og selvoptagethed at rette sig efter. Deres tvangstanker, seksuel immoralitet, selvtilfredsstillelse og søgen efter materielle goder, gør skade i deres sjæle. Intet vil eller kan tilfredsstille dem. Når de har nået syndens store dybder, søger de aktivt andres sjæle for at besnære dem. Dette sker fordi Satan har opslugt deres sjæle i så stor omfang, at han bruger dem til at trække andre sjæle ind i sin gemene fælde.
Menneskehedens moral er synket til sådanne dybder, at den onde ånd opsluger millioner af sjæle dagligt. Oh, hvor er min smerte forøget og hvor maget arbejde kræver det, for at luge denne plage ud. Der vil komme en tid hvor kun en tredje del af menneskeheden vil blive givet Nådegaven til at skelne forskellen mellem godt og ondt.
Dem der byder det onde velkommen, i enhver form, vil præsentere det for at være en god ting. Snart skal man være en meget modig mand, for at hævde at: "Dette er forkert", uden at blive dæmoniseret og foragtet for noget som vil blive betragtet som et irrationelt udbrud.
Oh, hvor meget vil Guds børn synke ned. Sjæle med forhærdede hjerter, med had for andre, manglende medlidenhed, grådighed og voldbegær, vil forøges i tal. De vil blive beundret i verden, hvor det, for årtier siden ville blive frygtet. Det er derfor, at Jeg skal gribe ind, for at frelse menneskeheden fra at ødelægge sig selv, før Herrens Store Dag.
Satans plan er at ødelægge så mange som muligt. Min Plan er at stoppe denne plage og Jeg vil ikke tøve med at levere de tegn som er nødvendige for at vågne op til Guds Kærlighed og for behøvet til at forberede sig passende til den kommende verden. Forkast aldrig Guds Hånd. Ignorer aldrig Guds Ord, for uden disse ting er I intet.
Jeres Jesus
 
1031. Frelsens Moder: Husk at Satan foragter denne Mission fordi, pga. den, vil han miste milliarder af sjæle
31. januar 2015
Mine kære børn, lad ikke hadet for denne Mission bedrøve jeres hjerter. Bøj i stedet jeres hoveder i taksigelse for Sandhedens Bog, i disse bedrøvede tider på Jorden.
Min elskede Søn, Jesus Kristus, blev plaget, foragtet og bebrejdet i sin Mission på Jorden, for at prædike Sandheden. Dem der kendte Guds Ord nægtede at anerkende Ham som den lovede Messias, da Han stod foran dem. Hans Ord blev revet i stykker, men trods dette, blev de ikke ignoreret. Når Gud taler gennem sine profeter og i min Søns tilfælde den Sande Messias, er det umuligt for mennesket at ignorere Ordet. De der ikke accepterer Guds Ord når det udsiges fra profeternes mund, vil finde det umuligt at vende ryggen til det. I stedet vil deres had plage dem og de vil ikke finde et øjebliks fred i deres hjerter.
Under min Søns Korsfæstelse blev Han gjort umenneskelig og tortureret med ond grusomhed, noget de andre, der blev korsfæstet med Ham samme dag, ikke måtte udholde. De var dog erklærede kriminelle, mens min Søns eneste forbrydelse var at Han talte Sandheden. Når Sandheden, Guds Ord, er talt gennem profeterne, er det som et tveægget sværd. Det vil bringe glæde og særlige Nådegaver til nogle, men til andre vil det bringe frygt, som medfører had. Så, når I ser had i form af onde gerninger, løgne og oplagte forvrængninger af Ordet, må I vide at denne Mission kommer fra Gud. De mange falske profeter som strejfer på Jorden i denne tid fremkalder ikke den samme reaktion, fordi de ikke kommer fra Gud.
Husk at Satan foragter denne Mission, fordi han vil miste milliarder af sjæle pga. den. Derfor vil den være en meget svær sti for dem der følger den. Jeg opfordrer jer at være opmærksom på dem der siger at de kommer i min Søns Navn og så hævder at dette, Guds Ord, kommer fra Satan. De begår en af de alvorligste fejl og blasfemier imod Helligånden. Bed, bed, bed for disse stakkels sjæle. Vær ikke vred på dem. I skal i stedet bede for Barmhjertighed for deres sjæle.
For at beskytte denne Mission imod Satans ondskab, opfordrer Jeg jer at begynde at bede denne magtfulde Bøn for at fornægte Satan. Når I beder denne Korstogsbøn, mindst to gange om ugen, vil I hjælpe at beskytte denne Frelses Mission og bringe flere sjæle ind i Magten af Guds Rige.
Korstogsbøn (132) For at fornægte Satan og beskytte denne Mission
O Frelsens Moder, kom til hjælp for denne Mission. Hjælp os, Guds Resterende Hær, at fornægte Satan. Vi beder dig at knuse dyrets hoved med din hæl og fjerne alle de forhindringer i vores Mission for at frelse sjæle.
Amen.
Børn, I må huske at det aldrig er let, når I hjælper min Søn at bære hans Kors. Hans lidelse bliver jeres lidelse, når I erklærer jeres troskab til Ham. Ved at I stoler på Ham fuldstændig og er udholdende i jeres rejse om at hjælpe Ham, vil I blive stærkere. I vil blive givet mod, styrke og værdighed til at rejse jer over latterliggørelse, blasfemi og fristelse, som vil blive jeres daglig lod indtil Dagen for min Søns, Jesu Kristi Andet Komme.
Gå i fred. Sæt al tillid til min Søn og påkald mig altid, jeres elskede Frelsens Moder, til at komme til jeres hjælp i jeres Mission om at promovere sjælenes frelse.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1032. Forbered jer altid, hver dag, som om Advarslen skulle være i morgen, for den vil komme over jer pludselig
31. januar 2014
Min kære elskede datter, hør på Mig nu, mens Jeg taler om den kommende Advarsel. Uden Mit Indgreb vil det meste af verden synke i dyrets afgrund og aldrig se Guds Lys. Uden dette Mirakel vil milliarder af sjæle gå i Helvedet.
Så, Jeg må påminde jer at forberede jer for denne Begivenhed, for den vil forårsage forfærdelige smerter og lidelser for mange. Det vil være som om mange vil styrte i de laveste cirkler af Skærsilden, som renser sjælen med en kraftig varme og skaber en forfærdelig skyldfølelse, som forårsager kødets smerte.
Mange sjæle vil glæde sig. Alligevel vil også de sjæle som står Mig nær føle angst når de, foran Mig, står ansigt til ansigt med deres skyld. Den skam de vil føle vil dog være hurtigt glemt, idet Min Barmhjertigheds Lys vil fortære dem og fylde dem med Mine Nådegaver. De sjæle der ikke kender Mig overhovedet vil blive forbløffede og mange vil tro at de er døde og bliver dømt af Mig på den sidste Dag. Også de vil glæde sig over, når Sandheden vil blive åbenbaret for dem. Men de stakkels elendige sjæle som nød deres syndefulde liv, vil lide stort. Nogle vil bryde sammen og ligge for mine fødder og beskytte deres øjne for Mit Lys, fordi smerten om at stå foran Mig, alene og forsvarsløse, vil være for meget for dem at bære. De vil ikke bede om Barmhjertighed, for deres had for Mig er for dybt.
Endelig vil de sjæle, som har fornægtet Mig fuldstændigt og givet sig selv i krop og sjæl til den onde, lide stor pine, som om de var krybet ned i Helvedes dybder. Mange vil ikke være i stand til at udholde Min Tilstedeværelse og de vil falde stendøde foran Mig. Andre vil prøve at kalde ud til Mig, men de vil blive trukket væk fra Mig af den onde.
Efter at dette mægtige Indgreb af Mig har fundet sted, vil dog milliarder blive omvendte, og også de vil slutte sig til Min Resterende Kirke for at gøre bod for de sjæle, som har afskåret sig fuldstændig fra Min Barmhjertighed, og hjælpe Mig at frelse deres sjæle.
Alt vil gå godt, for til sidst Er Jeg Al-Barmhjertig, Al.Godhed, Al-Kærlighed. De der elsker Mig vil blive givet Min Kærligheds Gave i overmål. Min Kærlighed vil tænde i dem Min Lidelses Billede og dette vil opmuntre dem i at bringe store ofre i soning for de fortabte sjæles synder, som behøver mest Min Barmhjertighed.
Forbered jer altid, hver dag, som om Advarslen skulle være i morgen, for den vil komme over jer pludselig.
Jeres Jesus
 
 
Februar___________________
 
1033. Meget af det, menneskeheden tager for givet, vil blive vendt på hovedet og på vrangen, men dette er nødvendigt
1. februar 2014
Min kære elskede datter, pga. de trængsler, som menneskeheden skal udholde under Renselsen, ville være forkert at forveksle den smerte de vil skabe med håbløsheden.
Meget af det, menneskeheden tager for givet, vil blive vendt på hovedet og på vrangen, men dette er nødvendigt. Når Renselsen vil være slut, vil en ny morgengry opstå, pludselig og uden varsel, og den nye verden vil blive præsenteret til Guds børn.
Jeg opfordrer jer, selv om megen smerte vil skulle udholdes af dem der elsker Mig, såvel af dem der ikke gør det, at ikke nogen af jer nogensinde skal tro at der ikke findes håb. Glæd jer i stedet, fordi kun kærlighed, glæde, fred og lykke findes foran jer i mit Nye Paradis. Når verden vil være renset for synd og så mange sjæle som muligt gjort rene, vil Jeg komme som en Brudgom, klar til at tage imod jer. Den Store og Herlige Dag skal forventes med glæde, iver og længsel, for Mit Hjerte vil flyde over og forenes med hele verden.
Den Nye Begyndelse er inden for rækkevidde. Udhold enhver smerte og lidelse I vidner om nu, for det vil ikke betyde noget, når I kommer ind i Mit Lys, og Jeg vil oversvømme jer med den kærlighed og lykke I har ventet på hele livet, men som I ikke har kunnet få fat i før på det tidspunkt.
Hjælp Mig at bringe de sjæle som er fortabte for Mig ind i Mine Arme. Bed for hinanden. Vær glæd. Vær i fred. Uanset hvad der venter jer, må I vide at Min Kærlighed er mægtigere end hadet. Min Magt er Almægtig. Min Barmhjertighed uden ende. Min tålmodighed stor.
Gå i fred og tjen Mig indtil den sidste dag, for dagen efter vil være begyndelsen af en verden uden ende, hvor døden ikke vil være mere. Jeg elsker og har alle jer kær.
Jeres Jesus
 
1034. Frelsens Moder: Alle mennesker med forskellige tro skal begynde nu at bede min Hellige Rosenkransen, for den vil bringe jer stor beskyttelse
2. februar. 2014
Mine kæreste børn, Jeg opfordrer jer at bede min Helligste Rosenkrans hver dag, fra nu af, for at beskytte denne Mission fra sataniske angreb. Ved at bede min Helligste Rosenkrans hver dag, vil I formindske Satans ondskab og ondskaben af dem han har indflydelse på, når han prøver at stjæle sjæle fra at følge dette specielle Kald fra Himmelen.
Alle mennesker med forskellige tro må begynde at bede min Hellige Rosenkrans, for den vil bringe jer stor beskyttelse. Den Helligste Rosenkrans er for alle og for dem som vil have gavn af min beskyttelse: den Gave Jeg modtog fra Gud for at forsvare sjælene fra den onde.
Så mange af jer, kære børn, vil blive pint, med mindre I overgiver jer. Ellers vil I blive trukket ud af denne Mission. Guds fjender vil bruge enhver magt de er i besiddelse af for at stoppe jer. De vil trække på jer, råbe fornærmelser til jer og anklage jer for onde ting. Ignorer dette og tillad mig, jeres elskede Frelsens Moder, at trøste jer og give jer den beskyttelse I har brug for.
I sin Mission på Jorden blev min Søn forrådt på mange måder. De ventede på Ham i landsbyer, med sten i  hænderne. Når Han kom forbi, med hundreder af disciple til følge, kastede de  sten på Ham fra skjulte steder, så at ingen kunne vide hvem de var. De hadede Ham, anmeldte Ham til Kirkens myndigheder, spredte onde løgne mod Ham og sagde, at Han talte med en ond tunge og bandede mod Gud. Alligevel kunne ingen af Dem rigtig sige hvordan Han var skyldig i disse ting. Så brugte de megen tid på at overtale hans disciple til at fornægte Ham. Mange af dem døde. Så, advarede Farisæerne alle, der tilbad i templerne, at hvis de fortsætte at følge Ham, ville de ikke tillades at komme ind i Guds Hus igen. Og mange af dem stoppede at følge Ham. Disse sjæle græd bitre tårer efter min Søns korsfæstelse, for kun på det tidspunkt blev de klare over hvor meget de tog fejl af Ham.
Det samme vil ske med denne Mission, som baner Herrens vej og den Store Dag for min Søns Andet Komme. Ethvert forsøg vil blive gjort for at svække den Resterende Kirke. Ethvert forsøg vil blive gjort for at svække jeres beslutning. Enhver plan vil blive skabt for at opmuntre jer at vende ryggen til jeres og andres frelse.
I må aldrig tillade det ondes ånd at nedslå jeres ånd, svække jeres tro eller at opmuntre jer at fornægte min Søn. Mist aldrig tillid til min Søn, eller hans Løfte om at komme igen for at bringe mennesket den Nye Begyndelse. Han vil aldrig lade jer nede. Han forstår hvor svært det er for hver enkelt af jer, den smerte I udholder, såvel som de ofre I gør for Ham.
Husk at I er Hans og når I sandelig er en del af Ham og overgiver jer til Ham, bliver I en del af Hans Lys. Guds Lys, som findes i sjælene, trækker mørket i andre sjæle ud. Når Satan bruger sjælene på denne måde, vil han lade sit raseri blive kendt og følt. Når indvendinger bliver rejst imod denne Mission, som er velsignet af Gud, vil disse aldrig være fornuftige og rolige. Det vanvid der vil vises er et tydeligt tegn på, hvor meget denne Mission er hadet af Satan. Det er derfor, at min Hellige Rosenkrans må bedes hver dag af jer alle, for at beskytte denne Mission.
Stol altid på mine instruktioner, fordi min Søn har givet mig besked om at hjælpe jer at udholde de prøvelser I vil bære i hans Navn.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1035. Efterhånden som dem der følger Satan vokser, vil de gå langt, for at erklære deres tilbedelse til djævelen offentligt
3. februar 2014
Min kære elskede datter, du vil kende mine disciple, ikke blot fra deres tro, men også fra deres arbejde. Det nytter ikke at sige at I elsker Mig, med mindre I lever jeres tro gennem jeres tanker og jeres handlinger. Det er kun fra de frugter I producerer, at I sandelig kan sige at I er Mine hengivne disciple. Når I siger at I elsker Mig, kan I ikke afvise dem der kalder på jer for hjælp, dem der har desperat brug for trøst. I vil ikke undgå at hjælpe andre som bliver forfulgt eller som lider, hvis I virkelig er Mine. I vil ikke tale grusomt og uvenligt om en anden sjæl, hvis I er trofaste til Min Lære.
På den anden side, vil I være i stand til klart at genkende dem der ærer Mig, gennem de frugter de bærer. De vil aldrig blive bange for at bekende Guds Sande Ord. De vil altid tale sandt. De vil aldrig tale ondt om en anden og de vil være de første at bringe trøst til de syge, de trængende og dem der søger Sandheden. De vil altid sætte de andres behov før deres, vise tålmodighed når de bliver udfordret i Mit Hellige Navn og de vil forblive tavse når de bliver forfulgte, idet de er loyale mod Mig. Så, mens Jeg finder stor trøst og lindring i disse sjæle, stræber Jeg kun efter at drage de sjæle der er dækket af bedragets slør, forårsaget af Satans indflydelse i deres liv, ind i Min Barmhjertighed.
Mens Jeg venter på den Store Dag, hvor Jeg vil kræve Min Trone, skal Jeg udholde dødskampen, at skulle se dyret, Satan sidde på sin Trone, med armene hvilende med stolthed, spredte ben, med gedehovedet, væltende sig i den tilbedelse der er givet ham af dem han har forført. Geden er symbolet på hans plage, hvor han sluger kroppe og sjæle af alle dem han ejer, gennem seksuelimmoralitets synd. Hans første mål er at vanhellige menneskekroppen ved at opmuntre sjælene at degradere sig selv på enhver måde, gennem sanserne. Hans indflydelse er overalt og gedens og dens horns symboler vil blive set i enhver gestus. Hans arrogance vil snart være set gennem de symboler han vil opmuntre sine disciple at fremvise, for at demonstrere deres troskab til ham, i alle livets retninger.
Efterhånden som dem der følger Satan vokser, vil de gå langt for at erklære offentligt deres tilbedelse af djævelen og enhver der tror at dette er harmløs vil være klog at stoppe nu. De må påkalde Mig, Jesus Kristus, for at hjælpe dem at komme over den ondes magt, som vil blive udøvet i verden, pga. den magt Satan vil have i disse tider.
For enhver udfordrende handling imod Min Kirke, vil Min Fader straffe de skyldige. For enhver akt af vanhelligelse de udfører i Guds Hellige Templer, vil de lide meget. Men på den dag, hvor de vanhelliger Mit Legeme, den Hellige Eukaristi, vil en stor straf, som aldrig er blevet set før, ramme Mine fjender.
Jeg bønfalder alle der tror på Mig, jeres elskede Jesus Kristus, at være klare over den store ødelæggelse som bliver planlagt i disse tider for at ødelægge Mine børn. Den onde plan at forføre sjæle til at fornægte Gud, ved at sælge sig selv i krop og sjæl til dyret, er blevet kløgtigt sat i værk, gennem rockmusikkens verden, film, politik og religion.
Tiden er kommet for at verden bliver kendt om den plage der findes indenfor Guds Tempel. Mens mange mennesker ville sige denne ødelæggelse fra, hvis den blev præsenteret til dem åbent, sandheden er den at mange vil ikke være klogere. Men når de sataniske symboler vil blive placeret ind i kirkerne, vil de udøve magt over de uskyldige og uden jeres bønner, ofre og lidelse, vil de blive taget væk fra Mig.
Når tiden kommer, i fremtiden, vil disse sjæle ikke tro på jer der kender Sandheden. Så, når kernen af Guds Tilstedeværelse bliver angrebet, gennem hans Kirke på Jorden, vil virkningen blive mærket overalt på Jorden. Så vil Guds Lys formindskes, fordi Guds Tilstedeværelse vil være ophørt. Kun mørke være til stede.
Jeg opfordrer jer, Mine trofaste disciple, at gøre jeres pligt og være årvågne om alle de ting I er blevet advaret om. Til Mine hellige tjenere, som snart vil blive klare over det der foregår foran jeres øjne, siger Jeg dette: det vil blive efter Min Befaling, at Jeg vil instruere jer at udføre jeres hellige pligter for at frelse så mange sjæle I kan, ved at forblive trofaste mod Mit Ord og fodre min flok, indtil Jeg vil gøre Mig kendt på den Store Dag.
Jeres Jesus
 
1036. Gudfader: Jeg ønsker at I accepterer Sandheden, ikke med tvivl i jeres hjerter, men med kærlighed og tillid
4. februar 2014
Min kæreste datter, i dag er en særlig dag, idet Jeg endelig har modtaget din fuldstændige accepts gave til denne Mission.
Når Jeg rører sjælenes hjerter, dem Jeg kalder til at forkynde Mit Ord, er dette overvældende for disse sjæle. Min Tilstedeværelse er et chok for dem, men også en lindring. Det skaber en forfærdelig omvæltning og dette kræver sjælens fuldstændige tillid. Det er skræmmende for alle der vidner Mit Indgreb, idet det forlanger stor skelneevne, pga. følelsernes konflikt, som skabes i sjælen.
Først vil sjælen svækkes pga. Helligåndens rene Kraft og kroppen føles tung. Sanserne er skærpet og intellektet sløret. Kort efter indtræder et naturligt behøv til at spørge hvad det er der sker og tvivlen kan sætte ind. Men Helligåndens Tilstedeværelse er utilgængelig og vil forblive sådan indtil man gør Min Vilje, indtil sjælen accepterer det, der ønskes af den. Så kommer længslen om klarhed og ved siden af den et behøv for tryghed fylder sjælen. Og mens den søger trøst og mod, kan Helligåndens Kraft ikke blokeres, stoppes eller skjules.
Sjælens villighed i at lade sig selv blive Helligåndens instrument, for at forkynde Sandheden, betyder at den er magtesløs over enhver indflydelse på Ordet, indgreb eller ændring af Det, på nogen måde.
Ind i mellem kæmper det menneskelige intellekt imod dette. Mens sjælen er beroliget af Helligånden og ikke længere frygter Den, er der altid et håb at livet vil fortsætte som før, for sjælen, når Missionen er overstået. Men selvfølgelig er dette ikke altid tilfældet. Så, i denne Mission for at samle Mine børn og tage dem sikkert ind i Min uendelige Verden, er der ikke ende i denne Mission. Den vil blive stående indtil den sidste Dag. Nu, hvor du accepterer dette faktum og ikke længere ønsker ethvert andet alternativ, kan du endelig finde fred i dit hjerte, Min datter.
Børn, det er kun når I endelig accepterer Sandhedens Bog, som Min Gave til verden, at I vil finde fred i jeres hjerter. Det er kun når I accepterer at Jeg, Gud den Højeste, Alt det der Er og vil Være, kommunikerer til verden i denne tid, at I vil være i stand til at stole på Mig fuldstændigt.
Jeg ønsker at I accepterer Sandheden, ikke med tvivl i jeres hjerter, men med kærlighed og tillid. Når I gør dette, vil Jeg oversvømme jer med Fred og Kærlighed. Kun da, vil I være fyldt med glæde og lykke. Kun da, vil I være frie.
Jeres Fader
Gud den Højeste
 
1037. Frelsens Moder: Disse Bønner, kære børn, kommer med store Nådegaver
5. februar 2014
Mit barn, det er sværere for sjælene som en gang kendte min Søn, men som gik væk fra Ham, at vende tilbage, end det er for dem der aldrig kendte Ham overhovedet.
Når I erfarer Jesu Kærlighed, men så vender ryggen til Ham, dette skaber en stor tomhed i jeres liv. Intet kan aldrig erstatte hans Tilstedeværelse. Så, når en sjæl prøver at vende tilbage til Ham, og selv om Min Søn altid venter på dem med stor Kærlighed og Tålmodighed, er denne person stadig usikker om hvordan den skal åbne sit hjerte.
Hvis I føler jer fremmede over for min Søn. skal I aldrig være bange for at påkalde Ham. I skal aldrig skamme jer over at vise jer selv for Ham, for Han er Altid-Barmhjertig og vil tilgive enhver synder, når Han bliver bedt om det med et angerfuldt hjerte.
Når I ønsker at påkalde min Søn, må I simpelthen spørge Ham om at tage jer ind i hans Barmhjertighed og overlade resten til Ham. Her er en særlig bøn:
Korstogsbøn (133) Et Kald til at vende tilbage til Gud
Kære Jesus, tilgiv mig, en fremmed sjæl som fornægtede Dig fordi jeg var blind. Tilgiv mig for at have erstattet Din Kærlighed med værdiløse ting som betyder ingenting. Hjælp mig at samle mod for at vandre ved siden af Dig, acceptere med taknemlighed Din Kærlighed og Barmhjertighed. Hjælp mig at forblive nær til Dit Hellige Hjerte og aldrig vandre væk fra Dig igen.
Amen.
De der ikke kender min Søn og som ønsker at blive taget foran Gud den Højestes Trone, må bede denne bøn:
Korstogsbøn (134) For at tro på Guds Eksistens
 Oh Gud den Højeste, hjælp mig at tro på Din Eksistens. Kast alle mine tvivl væk. Åbn mine øjne til Sandheden af livet efter dette og led mig hen imod vejen til det Evige Liv. Lad mig føle Din Tilstedeværelse og giv mig den sande tros Gave, før dagen jeg dør.
Amen.
Disse bønner, kære børn, kommer med store Nådegaver og dem der beder dem vil blive vist Sandheden og deres hjerter vil blive fyldt med stor kærlighed, som de aldrig har erfaret på Jorden, før nu. Så vil deres sjæl være renset.
Gå nu, i erkendelse af, at når I er nær til Gud, vil I blive velsignet med Gaven af en stor fred.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1038. Frelsens Moder: Når min Søns præster bliver udstat for forfærdelig angst og justitsmord, må de kalde på Mig
6. februar 2014
Mit barn, når tiden kommer, da min Søns præster vil blive konfronteret med en forfærdelig angst og justitsmord, må de kalde på Mig. Jeg har modtaget Nådegaven til at være i stand til at give dem det mod de har brug for, for at fortsætte at tjene min Søn. Jeg hentyder især præster i den Katolske Kirke, for de vil lide mere end alle andre Guds tjenere.
Når dagen kommer og når de bliver spurgt om at sværge en ed, som vil fornægte min Søns Jesu Kristi Guddom, må de aldrig være i tvivl om de reelle intentioner af dem der forlanger dette af dem. Når de bliver spurgt om at opgive betydningen af den Hellige Eukaristi og acceptere en ny fortolkning, må de vide, at timen er kommet. Det vil være dagen hvor det rådne vil sætte ind og murenes fald vil blive vidnet under kirkernes tage overalt.
Jeg ønsker at alle præsterne, som vil blive konfronteret med disse bedrøvelige prøvelser, beder dennebøn:
Korstogsbøn (135) Forsvar Sandheden
Oh elskede Frelsens Moder, hjælp mig i min nødens time. Bed at jeg bliver velsignet med de Nådegaver som Helligåndens Kraft sender ned over min uværdige sjæl, for at forsvare Sandheden til enhver tid. Støt mig i hver tilfælde, når jeg bliver spurgt om at fornægte Sandheden, Guds Ord, de Hellige Sakramenter og den Hellige Eukaristi. Hjælp mig at bruge de Nådegaver jeg modtager, for at stå fast imod Satans ondskab og alle de stakkels sjæle han bruger til at kaste smuds på din Søn Jesus Kristus. Hjælp mig i nødens time. For sjælenes sag, giv mig mod til at forsyne alle Guds børn med Sakramenterne, selv når Guds fjender vil forbyde mig dette.
Amen
Når disse tider begynder, må I være forberedte på at fortsætte Guds Værk og at bære hans Kors med beslutsomhed og værdighed, for jeres egne sjæles og Guds børns sjæles skyld.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1039. Frelsens Moder: Mange vil tro Antikrist er en meget hellig mand
7. februar 2014
Mit barn, skulle min Søn Jesus Kristus vandre på Jorden i dag , ville Han blive myrdet. Ingen leder i hans Kirke ville acceptere Ham. Han ville blive spottet, så frygtet og foragtet, indtil de ville have Ham korsfæstet, ligesom før.
Denne gang kommer min Søn i Ånden alene og på min Faders befaling; Han vil ikke vises på Jorden som et menneske i kød og blod. Jeg tilskynder, at dette budskab må stå klart for alle, for mange vil komme i Hans Navn, men en af dem vil være fremstående og sige at han er min Søn, men dette vil være en løgn.
Antikrist vil rejse sig og blive så mægtig, at hans billede vil være at se overalt. Statuer af hans billede vil blive rejst og hans ansigt vil fremtræde konstant i nyhederne og fjernsynsskærmene overalt i verden. Han vil blive bifaldet af de mægtigste ledere, men det ville ikke være før han bliver budt velkommen og støttet af den falske profet, at han vil udøve indflydelse over menneskeheden.
Hvis min Søn skulle gøre sig kendt i kød og blod igen og kræve opmærksomhed, ville de ødelægge ham. Omvendt vil Antikrist blive budt velkommen i verden og forvekslet med Jesus Kristus.
Ethvert Ord i Biblen om min Søns Andet Komme vil blive tilpasset og forvrænget, for at overbevise verden at de er vidne af Jesu Kristi Genkomst. Min Søns fjender, som blander sig med Hans uskyldige tjenere i min Søns Kirker overalt, vil blive ført bag lyset. Deres ledere vil omfavne Antikrist og opmuntre sjæle at forgude ham. Hans indflydelse vil chokere mange, som forbliver trofaste til Gud og det er vigtigt at I beskytter jeres sjæle imod hans hypnotiske fascination.
Frelsens Medalje vil, når den bliver båret på jer, sammen med andre Nådegaver, beskytte jer mod Antikrists magt. Tag ikke fejl, Antikrist vil fascinere mange og vil blive set som den mægtigste, mest populære, karismatiske og indflydelsesrige leder af alle tider. Mange vil tro at Antikrist er en meget hellig mand og pga. forbindelsen med min Søns Kirke, vil millioner konvertere til det, de tror er Sandheden. Dette falske ydre af hellighed vil bringe glædestårer til alle dem der ikke har haft tro i deres liv indtil det tidspunkt og heller ikke tro på Gud. De vil overøse lovprisninger på denne mand og give ham kredit for deres sjæles frelse.
Først vil Antikrist blive set som en stor leder, med en dragende, charmerende og kærlig tiltrækning. Med tiden vil han udvise helbredende magt og mange mennesker vil komme frem og påstå, at de er blevet helbredt af ham. Mange vil også påstå at have set mirakler i hans tilstedeværelse. Så vil en række falske tilsynekomster, hvor man vil se billedet af Helligåndens tegn, blive set overalt.
Medierne vil skabe et gudlignende billede af ham og kun få vil turde kritisere ham offentligt. Pga. hans beherskelse af mange sprog, vil han fortrylle mange i løbet af meget kort tid. Så vil rygterne begynde, at Jesus Kristus er vendt tilbage for anden gang. Disse vil forøges af dem der arbejder uafbrudt for Antikrist, ved at sprede løgne, indtil, til sidst, han vil blive forvekslet med min Søn. Alle disse begivenheder synes uvirkelige nu, men når de vil udfolde sig foran jer, vil de ligne som en række naturlige begivenheder og mange vil betragte dem som opbyggende.
Så, på samme måde som enhver falsk ondskab er præsenteret på hovedet til verden af Satan, vil Antikrist, gennem sataniske ritualer, blive set opstige til Himlen. Min Søn vil, når Han vender tilbage, blive set stige ned fra skyerne, det omvendte af Hans Himmelfart, som Han lovede.
Så vil Antikrist og alle dem som slavisk tilbad ham, blive kastet i et hav af ild og freden vil være jeres, kære børn. Alle de der forbliver loyale til Sandheden vil, i løbet af et øjeblik, blive rejst op i det Ny Paradis, når Himmel og Jord bliver et.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1040. Jeg vil aldrig ignorere dem som er ensomme, bedrøvede, frygtsdomme og usikre om Gud eksisterer eller ej
7. februar 2014
Min kære elskede datter, efterhånden som budskaberne spredes og de tænder behøvet hos mange at vende tilbage til mig, vil mange mirakler blive set. Ikket-troende, de der har andre tro og de der er adskilt fra Mig pga. deres syndige liv, vil konvertere.
Dette lover jeg dig. De, hvis øjne er lukket, vil åbne dem. De der bærer had i deres hjerter vil græde glædens tårer, når deres byrdes vægt bliver lettet. Dem der ikke kender Mig overhovedet vil genkende Mig. Så mange vil komme og kalde på Mig og Helligåndens tilstedeværelse vil blive mærket af mange, når de endelig accepterer at Jeg har grebet ind, for at frelse dem fra alt skade.
Min datter, forsikr alle dem der er bedrøvede pga. den måde Min Eksistens i verden er blevet benægtet. Fortæl dem at selv om ethvert spor af Mig vil blive slettet, at Jeg vil, af Guds Nåde, fortsætte at oplyse sjælene af dem der påkalder Mig. Jeg vil aldrig fornægte Mine egne. Jeg vil aldrig ignorere dem der er ensomme, bedrøvede, frygtsomme og usikre om Gud eksisterer eller ej. Ved simpelthen at skubbe deres stolthed til side og bede Mig om et tegn på Min Tilstedeværelse, vil Jeg svare dem. Aldrig før har Jeg grebet ind i så stor omfang, som Jeg gør nu. Det er pga. mit ønske om at frelse hele menneskeheden, at Jeg vil skære igennem de hjerter af dem som indtil nu har fornægtet Mig, hvis og når de påkalder Mig.
Jeg venter jeres svar. Jeg giver et forskud på den glæde og kærlighed, som Jeg vil fylde jeres hjerter med i genforeningens øjeblik, for dette er jeres omvendelsens sødme. Det vil være den tid hvor I lukker op jeres sjæle og tillader Guds Lys at bringe jer den største Gave i nogensinde kan forestille jer: Det Evige Livs Gave.
Jeres Jesus.
 
1041. Frelsens Moder: Min Fader vil ryste verden, både fysisk og åndeligt
8. februar 2014
Mit kære barn, ligesom Helligånden, en Gave fra Gud, steg ned over Min Søns apostle, ligeledes vil den blive sendt over dem der elsker Min Søn i denne tid.
Min Fader har mange planer, som Han vil sætte i gang for at frelse hvert eneste af Sine børn. Disse planer dækker over mange mirakuløse begivenheder, så som udsendelsen af særlige Nådegaver, åbenbaringer, givet til jer gennem disse Budskaber, for at sikre at Guds børn ikke strander på vildspor og mange andre indgreb. Nogle af disse indgreb vil være i form af økologiske straffe. Når de bliver så konstante, vil mennesket ikke længere kunne sige at oversvømmelser, jordskælv, tsunami, vulkanudbrud og orkaner er forårsaget af menneskets forsømmelser over Jorden.
Gud har kontrol over Jorden fordi Han skabte den. Han vil bestemme over dens skæbne, ikke nogen andre, fordi al Magt tilkommer Ham.
Min Fader vil ryste verden, både fysisk og åndeligt, efterhånden som planerne og den ondes onde gerninger vil forøges i hvert land. For enhver akt af vanhelligelse imod Gud, vil Han gøre gengæld og det vil medføre ubærlige straffe. Menneskets synd vil blive bekæmpet heftigt af Min Fader og mennesket må ikke undervurdere Guds Magt.
Guds Kærlighed må aldrig blive taget for givet. Han må aldrig ses for at være svag fordi Hans Kærlighed til Sine børn er uudgrundelig. Hans Barmhjertighed er stor og alle dem der elsker Gud vil blive sparet under trængslerne, som vil falde på menneskeheden, når Gud bliver sat til side til fordel for falske guder og menneskehedens selvoptagelse.
Bed, bed, bed, fordi alle de forudsagte ting til forberedelse for min Søns Andet Komme vil begynde nu. Begivenhederne vil komme hurtigt og Satans hær vil storme min Søns Kirker i målte skridt, så at kun få vil lægge mærke til det. Så vil de ikke bekymre sig mere fordi i løbet af kort tid vil de have bedraget så mange og have dem i deres kløer, så at de ikke længere behøver at skjule deres intentioner. I, mine børn, må forberede jer nu, forbliv rolige, gør alle de ting I er blevet instrueret om og bed.
Stå sammen. Bring Sandheden til andre sjæle, bed hård for omvendelsen af dem der ikke tror på Gud og for alle dem der fornærmer min Søns Jesu Kristi minde.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1042. Gudfader: Der er ingenting, Jeg ikke ville gøre for Mine børn. Intet offer er for stort
9. februar 2014
Min kæreste datter, der er ingenting, Jeg ikke ville gøre for Mine børn.
Intet offer er for stort. Jeg bøjer Mig ned, så at Jeg kan sætte Mit Hjerte for deres fødder, men alligevel fortsætter de at trampe på det. Jeg ydmyger Mig Selv ved at kalde på dem gennem disse Budskaber og de mobber og griner ad Mig.
Jeg tillod dem at piske og myrde Min Søn og de undervurderer det Store Offer Jeg gjorde for dem: at give dem liv og frigøre dem fra slaveri og den onde. Jeg bønfalder dem at rette deres veje og de ignorerer Mig.
Jeg sendte udvalgte sjæle for at tale med dem og forkynde Mit Ord og de spyttede på deres ansigter. Jeg sendte straffe over dem og de lærte ikke af dem. I stedet påstod de at de blot var skæbnens tilfældigheder og at de havde intet at gøre med Mig. Jeg sendte dem Min Kærlighed, gennem mirakuløse Gaver givet til Mine visionære, seere, helgener og profeter og kun få gjorde brug af dem.
Læg mærke til Mine Ord nu: Sandhedens Bog er den største Gave, Jeg har givet til verden siden Jeg sendte Min Søn at forløse jer. Jeg testamenterer denne Dyrebare Gave, så at den vil åbne jeres hjerter, frigøre jeres sjæle fra deres bindinger til djævlens fristelser og hjælpe jer at forberede jer til Mit Rige. Mit Mægtige Indgreb denne gang betyder, at hastigheden hvormed Mit Ord vil spredes, fra i dag, vil chokere og overraske mange.
Når I hører Mit Ord, talt i hvert sprog og med lidt menneskelig organisering involveret i det, vil I have beviset for Helligåndens Magt. Jeg vil sikre at Mit Værk vil fortsætte. Jeg vil træde over alle der prøver at stoppe Min Hånd.
Jeg vil skubbe til side dem der er styret af det ondes ånd og overdøve lyden af deres elendige stemmer. Med Min Håndbevægelse vil Jeg bringe til tavshed dem der prøver at stoppe Mig, når Jeg blot prøver at frelse hver eneste sjæl. Jeg er besluttet, ikke at lade dette Værk være ignoreret, for når Jeg giver Min Myndighed til en Mission som denne, kan I være sikre, at den menneskelige magt kan ingenting i forhold til den. Vær rolige, Mine børn, og hav tillid til Mig, jeres elskede Fader.
Min Kærlighed er så stor, at den kan ikke formindskes, uanset hvor alvorlig I synder. Jeg tillader disser prøvelser, trængsler og disse onde planer til at udslette alle spor af Min Søn, men kun for en kort tid. Frygt aldrig Mine Planer, for de har en hensigt og det er at udrydde alt ond og bringe jer alle et liv af Ære, i overensstemmelse med Min Hellige Vilje. I har meget at se frem til.
Alt hvad Jeg ønsker, er at I beder og følger alt det, Jeg har givet jer indtil denne tid, gennem Min Hellige Mission til at bringe jer alle den ultimative Gave uden pris, som Jeg har skabt for jer i den Ny Himmel og den Ny Jord, Min Ny Paradis, som den var ment da Jeg skabte Adam og Eva. Husk altid Min Kærlighed for jer alle, når I føler jer svage og sårbare, fordi den er så stor at den går ud over jeres forstand.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
1043. Ved I ikke, at efter Mit Andet Komme jeres sjæl vil eksistere for evighed?
10. februar 2014
Min kære elskede datter, Min Tid er nær og Himmelen gør klar til det store gæstebud, når Himmelen forener sig med Jorden for at blive et.
Mange forberedelser er i gang og Min elskede Fader planlægger at bringe mange Gaver til dem der ikke kender Ham. Alle englene og helgener har samlet sig for at bede for alle sjælene, i håb om at alle menneskene, især dem der ikke kender til Himmelens og Helvedets eksistens, bliver givet Sandheden.
Når sjæle bliver præsenteret med Guds Ord, modtager de ikke altid det med glæde. I stedet afskyr de Ordet, netop når dette er deres eneste middel for frelse. Hvorfor er mennesket så stædigt og indstillet kun på at tro hvad det vil og tilfredsstille dets ego? Hvorfor kan mennesket ikke se forbindelsen mellem synden i hans liv og den utilfredshed det føler, pga. dets manglende evne til at acceptere at han er ingenting? Det er kun pga. Min Faders Kærlighed til verden og alle Sine børn, at mennesket har fået så mange chancer til at blive hel.
Alligevel vil han hellere leve et halvt liv, hvor Gud kun bliver placeret i visse dele efter behag. Jeg, Jesus Kristus vil snart åbne sindene af dem der ikke genkender Guds Ord i disse Budskaber. Jeg vil trække på deres hjerter og fylde dem med en længsel efter Sandheden. Når I bliver fyldt op med falske ting, præsenteret med usandheder og fodret med løgne om synden og hvordan den er set i Guds Øjne, vil Jeg står som en grænse for at beskytte jer.
Jeg vil være frustrerende for mange, fordi Jeg ikke giver op så nemt, når mennesket ignorerer Helligåndens Gave. Jeg vil blive som en torn i jeres side, som alkohol hældt på åbent sår. Ikke så mange vil tage fejl og ignorere Mig, men ikke alle vil acceptere Min sidste Gave til Evig Frelse.
Desværre vil mange afvise Mit Sidste Kald og de vil følge dyret i stedet og dette betyder at de vil være tabte for evigheden. Ved I ikke, at efter Mit Andet Komme jeres sjæl vil eksistere i evighed? I kommer til at skulle vælge det Evige Liv med Mig, eller den evige fortabelse med djævelen.
Der er ikke noget midt i mellem. Ethvert menneske vil vælge den vej han har besluttet.
Jeres Jesus
 
1044. Endelig vil Jøderne få vist beviset for Min Faders Alliance
11. februar 2014
Min kære elskede datter, hvor meget er denne Mission vokset og hvor vil den udfolde sig hurtigt nu, mens Jeg forbereder Mig for Min kommende Tid.
Jeg er begyndt den næste plan om at bringe til alle Guds børn bevidstheden om den ny store verden som venter jer og denne forberedelse vil foregå i faser. Den første fase er renselsen.
Dette betyder opbrud, klimaændringer, omvæltninger og et forfærdeligt frafald, som vil rense Jorden. Alle disse ting vil ske på samme tid. Så vil Min Kirke falde og kun den Resterende vil fastholde Sandheden og bære vidnesbyrd om Mit Hellige Ord. Jeg vil samle folk fra ethvert verdenshjørne, enhver Kristen tro først. Så vil Jeg drage andre til Mig.
Endelig vil Jøderne få vist beviset for Min Faders Alliance og de vil blive ført ind i Guds Rige, som forudsagt. Mange stemmer overdøver nu Min Egen Stemme, alligevel vil kun være Min Stemme der bliver hørt, for Min Tunge er som et sværd og Min Tilstedeværelse som en lynstråle. Når Jeg gør min Tilstedeværelse mærket, vil det være i de ydmygeste boliger og delt med kære sjæle, de venlige såvel som de snu.
Jeg vil gøre Min Tilstedeværelse kendt blandt hedningerne og for første gang vil de spørge om deres fremtidige evighed og begynde at åbne deres hjerte til Mig. Se, ikke en eneste sjæl vil forblive urørt.
Nogen vil ikke byde Mig velkommen, men de vil vide, at Jeg Er der. Min Tid til at gøre Min Tilstedeværelse mærket, med Helligåndens Kraft, er meget nær. Jeg ønsker at I forsoner jeres sjæle foran Mig, så de er klare til at modtage Mig, for I kender ikke tiden og timen.
En ting vil Jeg sige jer, det vil ske pludselig.
Jeres elskede Jesus
 
1045. Frelsens Moder:Snart vil "Hil dig Maria" bønnen ikke blive hørt mere indenfor og udenfor min Søns Kirke
12. februar 2014
Mit barn, lige som min Søns Billede, Hans Ord og Hans Løfte om at komme igen, vil blive ignoreret og så udslættet, således vil enhver reference til mig, jeres elskede Moder, være.
Snart vil "Hil dig Maria" bønnen ikke blive hørt mere indenfor og udenfor min Søns Kirke. Megen misbilligelse vil vises til dem der valfarter til mine Helligdomme og Maria-grupperne vil blive kritiseret af mange grunde, alle uden belæg.
Enhver anerkendelse angående autenticiteten af åbenbaringerne der har med mig, den Velsignede Jomfru Maria, Guds Moder, at gøre, vil ikke blive hørt. Alle referencer til mig vil snart blive fordømte af min Søns Kirke på Jordens ny reviderede skal. Hengivenhed til mig vil blive stoppet i mange kirker, under den ny udvalgte regime som vil blive introduceret i fremtiden. Jeg vil blive glemt og så foragtet af dem der påstår at repræsentere en ny, moderne, alt-inkluderende kirke, som ikke vil ligne ret meget den Kirke skabt på Klippen, af min Søns elskede apostel Peter.
Når I ser al hengivenhed til mig, Guds Hellige Moder, blive behandlet på denne måde, må I være klar over at disse nye regler er blevet udarbejdet på befaling af den onde.
Den onde foragter mig, lige så meget som han frygter mig. Han ved at sjælenes hengivenhed til mig trænger ham op i en krog og at min Helligste Rosenkrans pisker ham og gør ham magtesløs.
De der elsker mig vil stå erfare disse dage og der vil komme en tid hvor forbindelsen mellem Kirken og mine Helligdomme vil blive klippet over. Når dette sker, må I vide at dette er for at adskille Guds børn fra min indflydelse, som vil være nødvendig i disse tider, hvis jeg skal hjælpe jer at blive ført til min Søn.
Min rolle er at forberede jer til den Store Dag af min Søns Andet Komme. Jeg vil gerne fortsætte at kalde på mine børn indtil denne Dag. Jeg ønsker kun at bringe sjælene foran min Søn, så at Han kan give dem den Evige Frelse.
Alt dette er for sjælenes frelse, men den onde vil gøre mange anstrengelser for at forhindre at det sker.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1046. De taler udenom om, hvad Mit Andet Komme betyder
12. februar 2014
Min kære elskede datter, hvor lang tid forestillede mennesket sig, at Jeg ville vente med at kommunikere med det igen, før Mit Andet Komme? Tænkte de at Jeg ville gøre det et år før, en måned før, en uge før? Eller tænkte de, at Jeg slet ikke ville advare dem?
Inden min fødsel blev verden lovet en Messias.
Min Fader talte gennem profeterne, så at menneskeheden kunne få håb, visdom og Nådegaven til at acceptere Guds Ord og blive klar for Min ankomst. Har de lyttet? Mange gjorde det og gjorde sig rede for Min Tid. Desværre, da Jeg blev født var de ikke parate. Så gav Johannes Døberen dem Ordet og advarede dem at gøre sig rede.
Var de så parate? Nej, for de troede ham ikke. Men alligevel blev mange frelst, fordi gennem Min død på Korset, forårsaget af deres afvisning af Mig, forløste Jeg dem for Min Faders Øjne. Så mange kæmpede imod Min Mission den gang og alligevel havde mange fulgt Mig. Nu bliver verden forberedt igen, pga. Min Faders kærlighed for Sine børn.
Denne gang vil blive sværere. For, selv med al deres kendskab om Mig, vil de stadig ikke acceptere at Gud griber ind og forbereder dem gennem Hans profet. Des længere væk fjerner de sig fra Gud, des mindre ved de om Mit Løfte. De taler udenom hvad Mit Andet Komme betyder, fordi mange af dem virkelig ikke ved noget om det overhovedet.
Denne gang vil de ikke have anden mulighed end at se de tegn, de vil være vidne om, fordi Jeg vil afsløre alt. Når Jeg siger, at noget vil ske og dette sker, vil de stadig benægte at profetien kommer fra Ordet, udtalt fra Mine Læber. Når de ser Jorden rokke, ryste og andre straf blive sendt ned over dem, vil de stadig argumentere, at der er en videnskabelig forklaring for dette. Når det store frafald fylder verden og smadrer Kristendommen til fordel for hedenskabet, vil de sige at dette er en god ting? Svaret er ja. Så, idet at så mange ærer Min Tilstedeværelse mindre og mindre, hvilke chancer har verden for at stå op imod Satan?
Det er derfor, at Min Fader forbereder jer nu, for Han opgiver aldrig, når Han forbereder Sine børn for Sin Store Barmhjertighed. Menneskehedens forberedelse vil fortsætte og verden vil blive givet Sandheden for at frelse mennesker fra den endelige ødelæggelse. Min tid er nær og til hele menneskeheden er givet den nødvendige tid til at forberede deres sjæle. Man må aldrig spilde tid når I forbereder jer til at modtage Mig. I må aldrig afvise Ordet, givet til en Guds profet.
Hvis I gør det slår I Mig på åbent Ansigt
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus
 
1047. Frelsens Moder: Denne er tiden hvor sjælene skal udholde  Skærsildens smerte på Jorden 
13. februar 2014
Min søde datter, hvorfor bekymrer du dig over de vanskeligheder du møder hver dag i denne Mission? Ved du ikke at Al Magt ligger i Min Faders, Gud den Højestes Hænder?
Når den endelige renselse skal udholdes af menneskeheden, vil denne ikke føles behagelig, men uden denne vil sjælene ikke blive renset. Dette er tiden hvor sjælene skal udholde smerten af Skærsilden på Jorden. Kun dem der er rene og med rene sjæle kan komme ind i det Ny Paradis, dvs. i Guds Rige. Så, i stedet for at være frygtsomme, tilskynder Jeg jer alle at acceptere Guds Indgreb i verden. Overgiv jer til det, der skal være, det der skal ske og til alle de handlinger der er nødvendige for at beskytte jer fra den ondskab og uretfærdighed som vil blive tildelt den menneskelige slægt, af dem hvis eneste troskab er til dem selv og til Satans agenter.
Det er Min Søns ønske at samle alle de uskyldige sjæle som ikke tror på Gud først. Min Søn ved at de der elsker Gud, men ikke accepterer Ham, vil vende tilbage i tiden. Han har tillid til dem der virkelig elsker Ham, men som forkaster Hans Indgreb gennem disse Guddommelige Budskaber, idet også dem vil løbe Ham i møde. Det er dem der ikke kender Ham og dem der afviser at acceptere Hvem Han Er, som bekymrer Ham mest. Disse er de mennesker der sårer Ham mest, som forårsager Ham forfærdelig smerte og lidelse og som var årsagen til Hans Blodtårer, da Han led dødskvalen i Getzemane haven.
Revselsen er sendt ned, ikke blot for at straffe for menneskehedens synd, men som et middel til at bringe menneskeheden til fornuft og på ydmyghedens knæ. Når mennesket er renset for dets stolthed, troen på dets egen storhed og den misforståede opfattelse, at dets magt er større end Guds, kun da, efter denne renselse, kan han være klar til at stå foran Gud.
En person som er i dødssynd og som nægter at vise anger, vil aldrig kunne modstå smerten af Guds Lys. Så, det er en Barmhjertigheds gerning, at Gud griber ind for at forberede sjælen til at dele Guds Herlighed. Det er pga. Guds Kærlighed og Hans Gavmildhed, at Han tillader at disse tider, som allerede er begyndt, finder sted.
Ikke blot fordi Han vil straffe Sine børn for deres ondskab, men for at sikre, at de er værdige til det Evige Liv.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1048. Lid i tavshed når I bliver pint, lid under væmmelige former for grusomhed, når I bliver bagvasket, misbrugt eller mobbet i Mit Navn
14. februar 2014
Min kære elskede datter, når et menneske siger at han er kyndig i videnskab, skal han bevise det, for at I kan tro på ham. Når en lærer siger at han ved mange ting, vil I vide hvor god han er, hvis I kan lære fra ham.
Når en Guds mand siger at han ved alt om Gud, kan han dele disse informationer og I vil blive kyndig. Men når en Guds mand siger at han er inspireret af Helligånden, vil I kun kende ham fra de frugter han producerer og ikke fra den kundskab han deler ud.
Når Helligånden virker, vil dette resultere i mange frugter, som vil være som følgende: Mennesker, som er tiltrukket af Helligånden vil drages tættere på Gud. De vil elske andre med en større intensitet end før. De vil dele deres kærlighed. Så vil de bruge mere tid i bøn og de vil især bede for andres sjæle end deres egne intentioner.
Guds kærlighed vil blive dybere og mere personlig og idet de vil tillade Helligånden at opfylde dem, vil de føle et pludseligt behøv for at overgive sig selv til Guds Vilje. De der er inspireret af Helligånden vil ikke hade dem der foragter dem. I stedet vil de stræbe, gennem bøn, at bede Mig om at frelse deres sjæle. Guds Kærlighed kan kun komme ind i sjælen gennem Helligåndens Magt. Sjælen vil altid føle fred og ro, på trods af den lidelse de skal uundgåelig udholde, des tættere de kommer til Mig, deres Jesus.
Jeg deler ikke folk. Jeg drager de velsignede, dem med tilstrækkelig kærlighed, som er udsprunget af dyb ydmyghed for Gud, ind i Mit Hellige Hjerte. Når de har forskanset sig i Mig, vil deres eneste ønske være at bringe Mig sjæle. Når de virkelig bliver Mine, forenet med Mig, vil de blive genstand for had. Det had der vil blive vist dem vil ikke bekymre dem, fordi de vil ikke fornægte Mig, hvis deres kærlighed er stærk nok. De vil falde, fra tid til anden, fordi de vil blive skydeskive for hetz. De vil føle afvisningens smerte ligesom Jeg føler den. De vil blive mobbet, straffet og kaldt tosser, ligesom Jeg blev kaldt.
De vil mærke en tung byrde pga. den måde de bliver udstødt, ligesom Jeg var. Deres kundskab og visdom, givet til dem af Helligånden, vil blive ondskabsfuldt modsagt, men alligevel vil det, de siger i Mit Navn, blive indprentet i alle dem, de kommer i kontakt med. Så, Mine elskede disciple, tænk om Mig, som vandrede Jeg iblandt jer. I vil ikke se Mig, røre Mig eller se ind i Mit Ansigts Lys, men I må vide at Jeg er med jer, ligesom Jeg var, da Jeg vandrede på Jorden med Mine elskede apostle.
Jeg søger ikke den intelligente, den kyndige eller den stærke i samfundet, selv om Jeg modtager og omfavner dem, som Jeg gør med alle Guds børn. Jeg søger ikke den kloges billigelse, den ophøjede iblandt jer, lederne af jeres lande og kirker. Jeg søger ikke billigelses stempel, som mennesket ønsker så brændende. I stedet, søger Jeg den sagtmodige, den ydmyge og dem som kun kærer for andres velfærd, over og ovenpå deres egne behøv.
Disse er de sjæle som er velsignede af Min Hånd. Deres kærlighed for andre genspejler Min Egen Kærlighed. De accepterer lidelse, ligesom Jeg gør og dette betyder ikke så meget for dem. Disse mennesker er Kristendommens rygrad og Helligånden er rodfæstet i deres sjæle, for det gode af alle Guds børn.
Vær aldrig skamfulde over Helligåndens Gave. Lid i tavshed når I bliver pint, lid væmmelige former for grusomhed, når I bliver bagvasket, misbrugt eller mobbet i Mit Navn, for når I holder jeres hoved bøjet, vil djævelen og alle de ulykkelige sjæle han bruger til at pine jer, fejle i deres forsøg på at tage jer væk fra Mig.
Stå op og erklær jeres troskab til Mig med lethed i hjertet og renhed i sjælen og Jeg vil velsigne jer med Fredens og Roens Gave.
Jeres Jesus
 
1049. Frelsens Moder: Antikrist vil bruge sine såkaldte stigmata som et middel til at overbevise verden at han er Jesus Kristus
15. februar 2014
Mit barn, når bedraget fylder sjælene, under Antikrists indflydelse, vil mange blive fortryllet af mange gerninger, handlinger og ord, som kommer fra ham. Sødt og mildt, med en beroligende opførsel, vil han retfærdiggøre enhver synd imod Gud. Selve de skændigste synder imod menneskeheden vil venligt blive bortforklaret som var de af ingen betydning.
Han vil overbevise mange at når man fjerner liv, er det for det gode af andre og en vigtig del af menneskerettighederne. Gudsbespottelser, som vil komme fra hans mund, vil blive opfattet som retfærdige og sømmelige. Han vil retfærdiggøre alt, ved at citere Bibelen omvendt.
De der vil hænge på hans ord vil ikke have nok kendskab til Guds Ord til at modsige ham. Så, vil han give det indtryk at han beder uafbrudt og vil erklære at han har åndelige gaver. Antikrist vil søge selskab med dem der er set for at udføre store barmhjertigheds værker og vil bejle til dem der er set til at være hellige i Gud Øjne.
Med tiden vil folk omvende sig til det de tror er en sand, oplyst en-verdens religion, i hvilken Antikrist vil spille en stor rolle.
Så vil han bruge enhver dæmonisk magt, givet til ham af Satan, til at overbevise verden at han bærer de stigmata knyttet til de hellige.
Antikrist vil bruge sine såkaldte stigmata som et middel til at overbevise verden at han er Jesus Kristus og at han er kommet for at frelse verden. Så vil han sige at han forkynder det Andet Komme og dem der falder for hans fødder i tilbedelse, vil blive fejet bort af Herrens Engel, som vil kaste dem i ildsøen.
Jeres Moder
Frelsens Moder
 
 
1050. Intet godt kan komme fra hadet, for dette kommer kun fra Satan 16. februar 2014
Min kære elskede datter, når had kommer ind i sjælene må man kæmpe med enhver del af ens væren for at udrydde det. Ellers vil det opsluge sjælen og gnave i den indtil det har ædt den væk.
Djævelen forårsager mistillid, utilpashed, forvirring, frygt og den vil ikke hvile, før sjælen, som han har sigtet, bliver fuld af had for sig selv og for andre. Had i sjælen skaber kaos blandt alle de personer, som sjælen kommer i kontakt med. Den plagede sjæl vil bruge enhver taktik og trick til at opmuntre andre at engagere sig med den, indtil den anden sjæl bliver inficeret og mønsteret kan fortsætte. Hadet spredes som en virus og vokser, fordi det fylder og besætter sjælen, indtil denne føler sig udfordret til at udbrede dette had blandt andre. Det er således, at drab bliver begået, pga. det had man føler for en anden. Hadet er ernæret af løgne og usandheder og fortsætter at vokse indtil det tager over i så mange sjæle, at kun had kan der komme ud af det. Intet godt kan komme fra hadet, for det kommer kun fra Satan.
Satan er en løgner og planter tvivlens frø i de sjæle som ikke står på vagt. Han bruger stolthedens synd hver gang, for at skabe had ind i sjælen, imod en anden sjæl. Han skaber uenighed blandt Guds børn, som er svage pga. arvesynden og med mindre de er oprigtige disciple af Mig og lydige mod Min Faders Ord, vil de falde ofre for bedrag.
Drist jer aldrig at kalde jer et barn af Gud på den ene side og på den anden skære en anden person i to. Sig aldrig at I, på den ene side, er fulde af Helligånden og på den anden, at en anden sjæl er en djævlens tjener. Døm aldrig en anden person, for det I synes at være synd, når I selv har forvrænget Mit Billede. Placer jer aldrig over Mig og sig aldrig at I er kyndigere end Mig, når I følger Satans vejledning. De der har øjne der genspejler Mine, ser alt og må bede for disse sjæle, så at de bliver givet den Nådegave, at holde sig væk fra dyrets kløer.
Min sti fremad vil blive sværere. Kun den der har fået mod af Helligåndens Kraft vil være i stand til at klatre den. Desværre vil mange falde til side, til glæde for den onde.
Denne Missions torne kan stikke i jeres kød og grusomme bølger af had gennembore jeres hjerter, men Jeg er Den der går foran jer og er derfor Den der tager hadets hovedbyrde. Husk altid at de angreb imod denne Mission er angreb imod Mig, Jesus Kristus. I kan ikke sige at I, på den ene side, elsker Mig og på den anden erklære jeres had imod Mig på forskellig måde. Enten er I med Mig eller imod Mig. Enten tror I på Mig eller gør I det ikke. Hvis I tror på Mig, må I aldrig forfølge en anden sjæl, for hvis I gør dette, er I blevet taget fra Mig af Min fjende og har ingen ret til at erklære at I er Mine.
Jeres Jesus
 
1051. Tag en sjæl, et liv, væk fra Mig og jeres eget liv, den Evige Frelse, vil ikke længere være jeres ret
17. februar 2014
Min kære elskede datter, når tiden kommer for den Sidste Dommens Dag, vil mange sjæle have fornægtet Mig og megen frygt vil fylde deres hjerter. For, på det tidspunkt vil Sandheden være som en krystalklar sø, uden plet.
Sandheden vil være så klar, at det vil være som om de så ind i et spejl. Og hvad vil de så se? De vil se Mit Ansigt, Min Sorg, Min Kærlighed, Min Beklagelse, Min Vrede og så vil de vidne om Min Retfærdighed og med den kan der ikke være tilbagevej mere.
Den tid der er givet menneskeheden til at forløse sig selv er nu. Jeg har fået givet denne tid for at forberede jer alle. Brug den forstandigt og I vil se Guds Herlighed. Ødsl det bort og I vil aldrig se Lyset af Mit Riges Herlighed. I vil, i stedet, skulle udholde evig adskillelse fra Mig. Jeres eneste selskab vil blive en flok ulve, vrede dæmoner, i den afgrund som er dyrets bolig. Alle dem der bukker under ondskaben, uanset graden, vil falde mere og mere væk fra Mig, des mere I nægter Guds Ord.
Denne tid er blevet givet til menneskeheden for at kunne forberede sig passende. Min Mission er at fjerne spindelvævet fra jeres øjne, så at Jeg kan vise jer hvad I skal gøre, for at Jeg kan byde jer velkommen i Mit Nye Paradis.
Denne Mission kunne være jeres eneste chance til at gøre jer i stand til at gribe Min Hånd, før I synker i det store bedrags tomrum. Satan har erklæret, at han vil fortsætte at stjæle sjælene af dem som elsker Mig. Hans eneste mål, i denne tid, er at trække dem som virkelig elsker Mig væk fra Mig. Så, han vil placere enhver tvivl, enhver løgn og gudsbespottelse i sjælene af dem der lever i overensstemmelse med Sandheden. Gennem hans indflydelse vil disse mennesker forlade Mig. Satan spotter Mig stolt nu og hver gang Jeg mister en sjæl til ham, sværger han at han vil aldrig stoppe med at gribe ind i enhver Mission på Jorden som er velsignet af Mig for at frelse sjæle.
I må aldrig engagere jer eller forsvare Mig mod Mine fjender. Mist aldrig den Helligste Bibel af syne. Lad intet menneske forvrænge den. Ignorer dem der prøver at overbevise jer, at Gud vil tilgive ethvert forsøg på at ændre et eneste ord, en eneste profeti, et eneste Bud, for dette er den største synd. Bryd ikke det Første Bud. Ingen kan sætte sig selv over Gud.
Enhver i blandt jer der synder må fortsætte at vende tilbage til Mig igen og igen. Vær aldrig skamfulde i at komme løbende til Mig. Tillad jer ikke at blive fyldt med had af enhver slags. Det er jeres synd Jeg afskyer, alligevel tilgiver Jeg den. Jeg elsker jer og vil fortsætte at elske jer. Det er fordi Jeg elsker jer, at Jeg er blevet givet denne tid til at bringe jer alle tilsammen. Tillad ikke det onde at adskille jer fra jeres broder og søster. Lyt ikke til intet og enhver der prøver at trække jer væk fra Mit Værk, denne Frelsens Mission.
Jeres troskab til Mig er vigtigt, for det er jer, Min Resterende hær, som er instrumentet til at frelse resten af verden fra at lide den samme skæbne som dem der nægtede at lytte til Noah. Enhver der er ansvarlig for at tage en eneste sjæl fra Mig vil lide for dette. Min Vrede er værst når I, ikke blot forsømmer jeres sjæls tilstand, men bevidst prøver at tage en anden med jer, væk fra Min Kærlighed og Mit Rige.
I er blevet advaret af konsekvenserne før. Nu påminder Jeg jer det igen. Tag en sjæl, et liv, væk fra Mig og jeres eget liv, den Evige Frelse, vil ikke længere være jeres ret. Jeres Jesus
 
1052. Når Jeg kommer for at dømme, vil verden ryste
18. februar 2014
Min kære elskede datter, når denne kamp for sjælene tager til, vil mange mennesker tvivle om Min Eksistens først, for derefter at forkaste Mig fuldstændigt.
En ny, falsk erstatning af Mig vil blive skabt i sindene som er af verden. Mit Navn vil blive brugt dristigt, men ordene som de vil tillægge Mig vil ikke være fra Mig. De vil erklære, at Gud ikke tillader at menneskets synd forplumrer Hans Dom. I stedet vil Gud ignorere synden, fordi denne betyder ikke så meget, idet mennesket er svag og vil altid synde, uanset hvad. De vil sige til jer at Jesus tilgiver alle, fordi Hans Barmhjertighed overgår Hans Dom.
Dette vil være en løgn, men mange mennesker vil tror det og vil ikke føle sig forpligtet, på nogen måde, at undgå synd eller at søge tilgivelse, fordi på det tidspunkt vil de tro at synden virkelig ikke eksisterer. Disse er de selvsamme sjæle som har mest brug for bøn. Lad ingen forveksle Min Barmhjertighed med Min Dom, for de er to forskellige ting.
Min Barmhjertighed vil kun blive vist til dem som viser anger for deres synder. Den vil ikke blive vist til dem som står foran Mig med stolthed, uden at de, fra deres side, har gjort noget forsøg på at søge Min Tilgivelse.
Når Jeg kommer for at dømme, vil verden ryste. Og når Min Barmhjertighed er opbrugt, vil Min Retfærdighed falde ned som en okse. Jeg vil straffe de onde, som ikke vil kunne få hjælp mere. Mennesket må aldrig, ikke for et minut, ignorere Mit Løfte. Jeg vil komme at samle alle Guds børn, men desværre vil mange af dem ikke komme ind i Mit Paradis, fordi de vil have fornægtet Mig, Min Eksistens og syndens eksistens.
Jeres Jesus
 
1053. Jordskælv vil blive af en sådan størrelse, at de vil blive mærket samtidigt på tværs af forskellige lande 
20. februar 2014
Min kære elskede datter, når tiden kommer for Mig til at gøre Mig kendt ved Mit Andet Komme, vil I ikke genkende verden, for den vil have forandret sig så meget. Hastigheden hvormed menneskeheden vil falde ind i syndens dybde vil chokere jer. Enhver grim synd af kødet vil blive synlig og mange skal få at se disse synder begået i offentlige steder. Meget lidt skam vil blive vist af de skyldige der, som løver i et anfald af vanvid, vil synke til de laveste dybder af fordærvelse, noget man ikke har set siden Sodoma og Gomorras dage.
Så meget vil menneskeheden være hærget af den onde, at drab vil blive begået overalt og selvmord udbredt. Mens Satan sluger sjæle, vil han sikre at enhver Lov Min Fader har givet, vil blive brudt. Kolde hjerter, stive sjæle og besættelse af falske guder og onde ånder vil erstatte den kærlighed som stadig eksisterer i verden i denne tid. Mit Navn vil blive brugt for at efterabe sjofelheder og de vil forbande hinanden i deres hjerter.
Min datter, Sandheden kan være ubærligt nogen gange, men Min Fader vil lade retfærdigheden falde ned over de lande som vanhelliger Hans Ord. Al straf sendt ned af Min Fader vil finde sted før Mit Andet Komme.
Byer vil forsvinde, landdele vil blive oversvømmet af Min Faders Vrede og jordskælv vil være af en sådan størrelse, at de vil blive mærket samtidigt på tværs af forskellige lande. Min datter, du har allerede fået information om disse byer, som vil lide stort.
I må ofre Mig jeres tårer for at sone alle synderne af dem, hvis skæbne er dunkel. Uden jeres lidelse kan Jeg ikke gøre det der er nødvendigt for at frelse disse sjæle. Så, vær gavmild med jeres smerte og Jeg vil vise Barmhjertighed til dem I bringer foran Mig. Bjerge vil synke, søer flyde sammen med havene og landene vil blive reduceret med en tredje del. Skybrud, som vil matche Min Smertes Tårer, pga. hadet i menneskenes hjerter, vil blive konstante, indtil Mine Tårer er tørret af gennem genforeningen af de syndere som vil omvendes. I må vide nu, at Gaverne givet til verden af Min Moder i løbet af århundrederne, må blive brugt for at beskytte jer selv. I må også vide at Frelsens Medalje, som er mægtigere end alle de andre, vil være jeres forsvar imod Antikrists forførelse.
Ethvert forsøg vil blive gjort for at stoppe Frelsens Medalje, men intet vil stoppe Magten forbundet med denne Gave. Mine elskede disciple, I må koncentrere jer om bøn i disse dage og sætte al jeres lid til Mig, for de der er Mine vil blive beskyttet og I vil være Min grund til at vise Barmhjertighed til de bedrøvede og til hedningerne.
I må aldrig falde tilbage, eller give op, fordi hvis I gør det, vil I finde det umuligt, uden Mit Lys, at vandre gennem den sti der fører til Mig, det Lys som er nødvendigt for hvert skridt på vejen, hvis I vil fuldende denne rejse.
Jeres Jesus
 
 
1054. Når Gud tillader forfølgelsen af de Kristne og Jøderne, er det af god grund
21. februar 2014
Min kære elskede datter, mennesket er en sårbar og svag skabning, men det er Guds barn. Pga. en dyb indgroet bevarelsessans, vil mennesket gøre alt det der er nødvendigt for at overleve. I tider med store fysiske lidelser, vil hans stumper af styrke blive mere tydelige.
Stor styrke vil sædvanligvis blive set hos den svage, den sultne, den fysisk plagede, den forfulgte og dem der lider pga. af fanatiske personer. Det er den svageste iblandt jer der vil blive den stærkeste og dem der tror de er de stærkeste vil blive de svageste. Jeg adskiller den svage, den sagtmodige, den ydmyge og den oprigtige fra dem der ophøjer sig selv og som ofrer mundtjeneste til Min Lære, men som forbander andre i deres hjerter.
Jeg skiller nu af korn fra avner og pga. dette, vil ethvert menneskes tro blive testet og ført til afgrundens kant. Jeg medtager alle dem der ikke tror på Gud, dem der forkaster Guds Sandhed og dem der har givet deres hjerte til Min fjende, den onde. Enhver sjæl vil have samme status foran Mig og enhver Nådegave vil blive givet til dem som ikke omfavner Mig i denne tid. Verden vil blive testet på den kærlighed enhver person har for den anden, som er en sand genspejling og målestokken for deres kærlighed for Gud.
Jeres tid er begrænset og for at sætte jer i stand til at udholde denne bodrejse, må I acceptere, at Guds profeter simpelthen forkynder Hans Vilje; kun således kan I blive Hans i kød og ånd. Modstå ikke Guds Hånd. Glæd jer, for de prøvelser Min Fader har tilladt, vil føre til en stor forening af Hans To Vidner på Jorden, de Kristne og Jøderne, og fra disse to vil der komme en stor omvendelse.
Når Gud tillader forfølgelsen af de Kristne og Jøderne er det af god grund. Pga. det de vil have at udholde, vil der komme megen omvendelse og milliarder af mennesker vil se Guds Herlighed med klart sind, uden at forvirring vil spolere deres glæde, når de endelig vil genkende Sandheden.
Tiden for Sandheden til at blive set for det den er, på godt og ondt, er nær. Og så vil intet skade jer mere. Der vil ikke være adskillelse fra Gud mere. Kærligheden vil endelig erobre alle. Kærligheden er Gud og Hans Rige er for evigheden.
Der vil ikke være had mere, for det vil være død.
Jeres Jesus
 
1055. Mange af jer, der siger I elsker Mig nu, vil forråde Mig ligesom Judas
22. februar 2014
Min kære elskede datter, ud af smerte vil der komme glæde, ud af fortvivlelse vil der komme håb, ud af forfølgelse vil der komme frihed, hvis alt er givet til Mig i fuld tillid og for Guds Ære.
Enhver skabning i Himlen, på Jorden og under Jorden vil knæle foran Herren, alle, uden undtagelse. Men mennesket, som er svagt og falden, giver ikke Gud Ære, selv den frommeste og hellige, hvis de fejler at overgive sig fuldstændigt til Min Fader, gennem Mig, Hans Søn Jesus Kristus. Så længe det ondes ånd eksisterer i verden, er mennesket ikke værdigt til at stå foran Mig. I kan ikke knæle foran Mig, når I er fulde af jeres egen selvværd.
Jeg kan ikke høre jer, når I bringer Mig til tavshed, som de tyranner I bliver, når Satan fylder jeres sind med sensualitetens synd. Kun dem der kommer foran Mig rene og som er blevet forsonet med Mig, kan sandelig være forenede med Mig.
Når I handler som konger og dikterer andre, siddende på jordiske troner, kan I aldrig være Mine tjenere. Når I sandelig tjener Mig, uanset jeres rolle, vil I altid tale sandt. I vil altid vide, at når I forkynder Mit Sande Ord, vil dette altid bringe megen kritik over jer. Snart vil det Sande Ord ikke være talt mere af dem der har infiltreret Min Kirke i de højeste rangstiger, foregivende at de elsker Mig, men som i virkeligheden afskyer Mig. I som er trofaste til Mig har brug for megen mod for at forblive i Mig og med Mig. Hvor mange af jer har dette mod? Hvor mange af jer vil være i stand til at udholde den forfølgelse som vil udløses, når i erklærer Sandheden? Så er det med tungt Hjerte, at Jeg må informere jer, at mange af jer, der siger I elsker Mig nu, vil forråde Mig som Judas gjorde. Når Mit Ord er forandret, så at det bliver et tomt, goldt kar, mange af jer vil acceptere denne falske lære.
Så mange af jer vil afvise denne Mission og vende ryggen til Min Frelsens Kalk I må bede denne Korstogsbøn for at hjælpe jer selv til at forblive sande til Mit Ord
Korstogsbøn (136) For at holde fast på Dit Ord
Kæreste Jesus, hjælp mig at høre Dit Ord. Leve Dit Ord. Tale Dit Ord. Sprede Dit Ord. Giv mig styrke til at vedstå Sandheden, selv når jeg er forfulgt for at gøre det. Hjælp mig til at holde Dit Ord i live, når det er kastet væk af Dine fjender. Lad mig mærke Dit Mod når jeg er nede. Fyld mig med Din Styrke når jeg er svag. Giv mig den Gave at forblive værdig, når Helvedes porte hersker over mig, og at være loyal til Din Allerhelligste Vilje.
Amen
Enhver djævel i Helvedet forbander denne Mission, Min sidste på Jorden. Det vil kræve stor ukuelighed, forfærdeligt mod og en dyb kærlighed til Mig, jeres Jesus, for at forblive loyale mod Mig.
Den svageste vil falde først. Den lunkne vil følge med og kun dem der forbliver rene i hjertet og frygtløse vil blive stående.
Jeres Jesus
 
1056. Når et menneskes vilje støder sammen med Guds Vilje, vil begge parter døje stor smerte
23. februar 2014
Min kære elskede datter, når et menneskes vilje støder sammen med Guds Vilje, vil begge parter døje stor smerte. Mennesket har fået den frie viljes Gave af Min Fader og som sådan, er han fri til at gøre det valg han ønsker i livet og Gud vil aldrig interferere med denne Gave fra Himmelen.
Alligevel, for dem der ønsker at tjene Mig fuldstændigt, med henblik på at hjælpe Mig at frelse andres sjæle og som giver Mig den frie viljes Gave, vil deres rejse være meget svær for dem.
Når I giver Mig jeres frie vilje for at gøre det der er nødvendigt for sjælenes frelse, vil den smerte I skal udholde være meget barsk. Mens jeres vilje ikke længere tilhører jer, vil den menneskelige natur stadig være hvad det er. Dette betyder, at der vil opstå en kamp mellem menneskets frie vilje og Guds Vilje.
Mange mennesker, som elsker Mig og som vil gøre Guds Vilje i deres liv, vil altid kæmpe. For at gøre Guds Vilje må sjælen overgive al stolthed og behøvet for at tilfredsstille sine egne ønsker. I kan kun tjene Gud oprigtigt hvis I stoler på Ham fuldstændigt og bringer alle jeres prøvelser og vanskeligheder til Ham, for alles gode.
Når veltænkende mennesker, som tjener Gud og prøver at leve deres liv som Han instruerer, falder ud af nåde, føler de skam. Skamfulde over at have været sky for Gud og for at have ladet Ham ned gennem ens selvoptagethed, følelse af selvværd eller arrogance, skjuler de deres ansigt for Guds Lys.
Når de bliver oplyst af Guds Lys, kan disse sjæle pludselig og uden varsel, begynde at tvivle på deres tro. Det ene øjeblik elsker de Gud af hele deres hjerte og ofrer sig selv fuldstændig til Ham, det næst skærer de sig selv af fra Lysets Kilde.
Det er på det tidspunkt, at den pågældende, med sit menneskelige intellekt, dikterer Gud i hvad han er parat at gøre for at tjene Gud og dette vil sædvanligvis være på hans betingelser. Ja, sjælene kan sige til Gud: "Jeg vil tjene Dig, men på betingelse af, at Du skænker mig disse fortjenester." Ved I ikke, at I ikke kan tjene to herrer, for der er kun en Gud og Han har Autoritet. Gud er Herre over alt det der er og vil være. Mennesket er til for at tjene Gud, dog vil Gud gøre alt for at give trøst til sine børn.
Når I mærker at I begynder at tvivle på Gud eller at miste tillid til Hans Kærlighed, eller Hans Løfte, må I bede denne Korstogsbøn, kendt som Genoprettelsesbøn
Korstogsbøn (137) Bøn for Genoprettelsen
Oh Gud den Almægtige, oh Gud den Højeste, se på mig, din ydmyge tjener, med kærlighed og medlidenhed i Dit Hjerte. Genopret mig i Dit Lys. Løft mig tilbage i Din Gunst. Fyld mig med Nåde, så at jeg kan ofre mig selv til Dig i ydmyg trældom og i overensstemmelse med Din Helligste Vilje. Befri mig fra stolthedens synd og enhver ting der fornærmer Dig og hjælp mig at elske Dig med et dybt og varigt ønske om at tjene Dig alle mine dage, for evigt og altid.
Amen
Husk på, at det er meget nemt at vende ryggen til Gud og der skal kun en person for at kaste tvivl i jeres sjæl om Guds Godhed og Hans Barmhjertighed for alle Hans børn.
Der skal stort mod og ukuelighed for at forblive trofaste til Guds Ord, men uden bøn for Gaverne til at tjene Ham oprigtigt, vil I ikke være i stand til at gøre dette af jer selv.
Jeres Jesus
 
1057. Frelsens Moder: Alle referencer til Helvedet er blevet afskaffet og mennesket er blevet vildledt ind i en falsk fornemmelse af sikkerhed
23. februar 2014
Mit barn, så længe Satans rige eksisterer på Jorden, vil Sandheden altid blive afskaffet. Siden Min Søns død på Korset, er enhver forsøg på at sprede Hans Ord kommet på tværs og siden Kristendommen blev spredt kom mange brud frem og Læren, som Min Søn Jesus Kristus dikterede gennem Hans disciple, er blevet tilpasset.
Sandheden er altid blevet forvrænget, men på trods af dette er Guds Ord stadig i live i verden og Min Søns tilstedeværelse, gennem Eukaristien, er blevet bevaret. Sandheden om Satans eksistens og Helvedets virkelighed er blevet afskaffet i mange årtier og dette har haft en skadelig virkning for menneskehedens frelse.
Alle referencer til Helvedet er blevet afskaffet og mennesket er blevet misledt ind i en falsk fornemmelse af sikkerhed. Så, i dag er der få mennesker der tror på djævlens eksistens og Helvedets afgrund. Denne løgn er blevet menneskehedens svøbe og som konsekvens er mange sjæle gået tabt, idet Helvedet er blevet benægtet. Dødssynden er ikke længere betragtet som en virkelighed og derfor bliver intet forsøg gjort for at undgå den.
Dem der tjener Min Søn Jesus Kristus i Hans Kirker har en pligt til at forberede sjæle, så at de er egnet til at træde ind i det Himmelske Rige. Helvedet kan undgås gennem en forståelse af dødssyndens konsekvenser, alligevel ikke et ord er sagt om det.
Sjæle går tabte fordi de er aldrig blevet instrueret rigtigt om hvordan de kan undgå synd og at angre. For at blive værdige til at træde ind i Min Søns Rige må I bruge jeres tid og leve jeres liv i overensstemmelse med Guds Ord.
Ignorer ikke Sandheden, for hvis I gør det, går I tabt. Bed, bed, bed at menneskeheden vil acceptere Satans eksistens, for så længe de ikke gør det, vil de ikke acceptere Min Søns Løfte om Forløsning.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1058. I, Mine To Vidne på Jorden, må holde stand
24. februar 2014
Min kære elskede datter, Mine fjender findes ikke i rangstigen af de falske religioner. Mange af disse sjæle ved ikke bedre og de vil acceptere Mig når Jeg vil gøre Mig kendt for dem.
De er dem der er hjernen bag det store frafald, indenfor rækkerne af Min Egen Kirke på Jorden, som er de farligste af alle. Ikke alle som er klædt ud som Mine tjenere er af Mig, men ved dette. Min Time er nær og lige før Mit Andet Komme vil frafaldets svøbe stige ned og opsluge Min Kirke på Jorden.
Ligesom ulvene i fåreklæder fortryller verden i at tro at Guds Hus accepterer enhver tro, inkluderet dem som benægter Mig, Jesus Kristus, vil de overbevise jer at denne modbydelighed vil være den største evangelisering verden nogensinde har oplevet. Og som følge af det vil de pådrage sig Min Faders Vrede.
Mens verden og alle dens religioner vil blive suget ind i denne ny, falske kirke, vejen vil blive banet for dem til stolt at pleje de lovløse. Mens de af jer som forbliver årvågen til Min Advarsel og dem som frygtløst holder fast på Mit Ord vil lide, vil Jeg også give jer styrken til at udholde denne smertelige begivenhed. Disse løgnere, som vil have svindlet sig vejen ind i Min Kirke, vil have bedraget mange og de vil fortsætte at bedrage millioner, inkluderet de trofaste Kristne, såvel som de der ikke ærer Mig overhovedet.
Alle disse bedragere vil sprede kætteri og med tiden vil de danne en verdens religion. Andre tro vil ikke blive tolereret, kun den nye, falske doktrin, helvedets doktrin. De Kristne og Jøderne vil være de to tro fra hvilke Resten vil blive dannet.
Hvis Mine profetier bringer tårer i jeres øjne, må I vide at, idet Jeg velsigner jer, gennem denne Mission, med nerver af stål og jernbeslutsomhed, I vil forblive loyale til Mig, jeres Jesus.
I, Mine To Vidne på jorden, må holde stand. Udhold enhver fristelse til at at vende Mig ryggen og bliv ved i jeres kærlighed til Mig til alle tider. Min Resterende Kirke vil blive dannet, både udenfor denne Mission og indenfor. De af jer som forkaster denne Mission nu, men som elsker Mig oprigtigt, vil også blive draget ind i Min Resterende Hær på Jorden. Når dette sker, vil I indrømme, at Sandhedens Bog var virkelig en Gave fra Himmelen for at hjælpe jer i jeres sidste rejse til Mit Rige og det Evige Liv. Kun på det tidspunkt vil I glæde jer og være frygtløse, fordi I vil have al den fortrolighed I har brug for at give Gud ære.
Jeres Jesus
 
1059. Den 'gud' de vil bekende, vil ikke være Min elskede Fader
25. februar 2014
Min kære elskede datter, det er blevet forudsagt, at menneskehedens had mod Gud vil, i tidernes ende, nå indtil ukendte højder.
Folk vil derefter ikke kunne skelne mellem godt og ondt. Megen forvirring vil få dem til at visne og inde i dem vil der herske mørke i sjælen, som vil give dem lidt fred. Gud vil blive fornægtet. Jeg, Hans eneste Søn, vil blive mobbet og Min Guddom forkastet.
Alle dem der elsker Mig vil blive fristet til at vende om fra alt det Jeg har lært dem. Enhver person som fornægter Mig vil prøve at retfærdiggøre deres grunde til at gøre dette. Deres grunde vil være disse: "Jesus", de vil sige, "er blot en hovedfigur, en profet sendt for at lære folk Sandheden".
De vil snart tro at Min Guddom var en løgn, og at den eneste troskab til Gud, en Gud af Godhed, er alt hvad der er brug for, for alle religioner, så at alle kan blive forenet som et.
Den 'gud' de vil bekende vil ikke være Min elskede Fader. I stedet, vil de idolisere falske ånder, forklædt som Guds engle. Mens verden fryder sig, foruden de Kristne, som forbliver trofaste til Mig og Jøderne, som vil forblive loyale mod Min Fader, vil Tiden for Mit Andet Komme stige ned så pludselig, at kun få vil være parate.
Så vil forfølgerne blive bragt til tavshed, de onde udslættet og dem, hvis navn er indskrevet i det Levendes Bog, vil forenes og leve et liv af evig herlighed.
Jeres Jesus
 
1060. Gud Fader: Det tabte Paradis' Fuldkommenhed vil blive fornyet til sin oprindelige Herlighed
26. februar 2014
Mine børn, hør på Mig, mens Jeg kalder på jer og erklærer Min dybe og vedvarende Kærlighed for alle jer. Midt i prøvelserne, bekymringer, ondskab og endda i glæden og fred, er Jeg i Kommando på det hele.
Tiden er moden til at intensivere Renselsen, men kun godt vil komme ud af disse tider. Tænk på disse tider som et barn der er sengeliggende og ramt af sygdom, som gør ham svag, magtesløs, kraftløs, uden ernæring og med høj feber. Han vil ikke komme sig før feberen er forsvundet, men det er dog feberen, som befrier ham fra sygdommen.
Menneskets Renselse er blevet forudsagt og Jeg tillader den, så at Jeg kan befri menneskeheden fra den sygdom der plager hjerterne og sjælene af dem som virkelig ikke kender Mig. Splittelserne i verden vil tage til inden de, til sidst, ophører. Krigene, efter de er blusset op og er destruerede, vil forsvinde og fred vil regere.
Frafaldet vil omsvøbe mange sjæle, men efterhånden vil mange af Mine børn se sandheden og komme løbende til Mig, gennem den Kærlighed de vil erfare for Min elskede Søn Jesus Kristus.
Min Skabelse vil blive fuldkommen, når Satan og alle dæmoner som plager Jorden, vil blive bandlyst. Lyset vil blive klarere, det tabte Paradis' fuldkommenhed vil blive fornyet til sin oprindelige Herlighed og menneskeheden vil blive Et i Mig.
Mit Løfte om at bringe jer tilbage til det Ny Paradis, som Jeg skabte for enhver eneste af jer, endda før I åndede første gang, er ved at blive vidnet. Enhver af jer er blevet givet denne fødselsret.
Forbered jer. I vil blive draget ind i Mit Paradis gennem den kærlighed som I vil sætte i jeres hjerter og med de Nådegaver som I vil få foræret i jeres sjæle. Ikke en eneste sjæl i blandt jer vil kunne sige, at Jeg ikke har givet jer enhver chance, ethvert tegn, enhver henstand.
Bed for at I vil have den elskværdighed at acceptere det herlige liv, som Jeg har parat til jer, en verden uden ende.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
1061. Frelsens Moder: Kærlighed og kun Kærlighed kommer fra Gud. Kun had kommer fra Satan. Der er ikke noget ind i mellem
27. februar 2014
Mit barn, der findes megen had imod denne Frelsens Mission, idet den onde ikke vil miste en eneste sjæl til Gud.
Når Gud taler gennem en profet, skaber det oprør i Helvedet. I disse omstændigheder gør den onde ethvert forsøg for at bringe Guds Ord til tavshed. Han, Satan vil alt muligt for at forgifte menneskene imod alt, som vil frelse menneskehedens sjæle.
Han vil sprede had, indtil de sjæle, som bliver opfyldte af det, vil blive hans villige agenter, indtil de ikke længere kan kontrollere hvad de gør. Fyldte af hans oprør, vil de finde det umuligt at mærke kærlighed i deres hjerter for dem de tror er deres fjender.
Så, vil de begynde at hade dem selv og des mere de synder imod Gud, des større angst vil de føle. Endelig, når had af denne slags overtager sjælen, vil den ikke længere være i stand til at frigøre sig fra Satan.
Megen bøn er nødvendig for disse sjæle. Hvis en sjæl bespotter Guds Ord, vil den have at kæmpe en så grusom kamp imod Satan, at det vil være umuligt, for disse sjæle, at trække sig uf af hans magt.
Deres forbandelse af Gud bliver deres forbandelse og intet mere kan der gøres for dem på det tidspunkt. Sjæle som er fyldte af had taler ikke Guds Ord, for dette kan ikke lade sig gøre. Had vil aldrig flyde fra de munde der elsker Gud. I må aldrig undervurdere Satans magt, for han kan sætte enhver sjæl i fælden, uanset hvor god den er.
I begyndelsen vil den onde være meget overbevisende, når han fylder en sjæl med sine løgne. Han vil endda skabe en åndelig følelse, at det er Mig, Guds Moder, som kommunikerer med sjælen. Han vil bruge sjælens kærlighed til Gud til at indpode i den en følelse af oprør mod det som sjælen oplever som en ond akt, gerning elle ord. Han sætter i fælden de sjæle som, undertiden, kan være loyale Guds tjenere.
Men når sjælen tillader den onde at blive fyldt med enhver form for had vil, han eller hun, finde det umuligt at blive fri fra ham. Kun bøn og store bodsgerninger og ydmyghed vil føre ham væk.
Efter lidt vil sjælen vide at noget bekymrer den, når vrede, utilpashed, angst og fuldstændig mangel på fred overtager sjælen. Den onde vil ikke hvile indtil sjælen, til sidst, vender sig imod Gud og bespotter Ham. Børn, I må aldrig indlede jer med dem der sætter tvivl i jeres sjæle om Guds Fuldkommenhed. Når i indleder jer med dem der forbander Gud, vil I blive besmittet. Når I gør dette, vil I også blive fyldt med et had som I aldrig før har følt.
Så vil I have brug for stor assistance og indgreb, før I kan blive værdige til at stå foran Gud igen. Ignorer enhver form for had, for det kan aldrig komme fra Gud. Der er kun en kilde, hvorfra hadet kommer frem og det er Satan. Hvis I engagerer jer med Satan og dem, hvis hjerter han fylder med had, vil denne gift flyde ud af jeres munde.
Ignorer denne situation. Forbliv tavs. Bed for de sjæle der hader andre. I må bede min Hellige Rosenkrans for at beskytte jer fra denne fristelse. Jeg advarer jer om disse ting idet Satans magt er så stærk i disse tider, idet han prøver at stjæle sjæle, overalt i verden, af dem der tror på min Søn Jesus Kristus og dem der er loyale mod mig, Hans elskede Moder. Lyt til mig i denne tid, ved at bede denne Bøn for at beskytte jer imod had.
Korstogsbøn (138) Beskyttelse mod had
Oh Frelsens Moder, beskyt mig mod enhver slags had. Hjælp mig at forblive tavs når jeg bliver konfronteret med had. Hold mig stærk i min troskab til Jesus Kristus når jeg er svagest. Besegl mine læber. Hjælp mig at vende ryggen til dem som sætter mig på prøve med ord som benægter din Søns Lære, eller til dem der håner mig pga. min tro. Bed for disse sjæle, kære Moder, så at de vil give afkald på Satan og mærke din kærligheds fred og Helligåndens Rige i deres sjæle.
Amen
Kærlighed og kun kærlighed kommer fra Gud. Had og kun had kommer fra Satan. Der er ikke noget midt i mellem. Ikke en midte. Enten er I med min Søn elle er I imod Ham.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1062. Verden vil bøje sig nu, knæle ned på begge knæene og dyrke dyret
28. februar 2014
Min kære elskede, Jeg giver til Min Resterende Hær myndighed over nationerne og til dem der aldrig afviger fra Mit Hellige Ord, når frafaldet forblinder alle i foreningens navn.
I vil blive givet store Fortjenester, store Nådegaver og magten til at lede den trofaste, den svage og dem som farer vild i en gold ørken. I vil blive den Sande Ånd, den eneste tilbageblivende Rest af Herrens Ånd i en kirke som vil blive berøvet Min Hellige Tilstedeværelse. Min Tilstedeværelse vil kun ligge i dem der er givet myndighed til at diktere Guds Ord og lede tørstige sjæle til Livets Springvand.
Når de falske budbringere, som siger de modtager ord og vejledning fra Himmelen, snart vil rejse sig, vil de blive som prinser på tronen, som snart vil blive afsløret i det ny afskyelighedstempel.
Denne nye styrecenter vil blive besmykket med sine egne hengivne tjenere, spåmænd og mennesker fyldte med mørkets ånd, som vil krybe for Antikrist. Verden vil bøje sig, knæle på begge knæene og dyrke dyret. Ikke en smule ren kærlighed vil blive tilbage i deres hjerter, men I må vide dette: når I skærer jeres højre arm af fra Gud, vil I, med jeres venstre arm give hånden til dyret, som vil trække på jer og holde jer fast i hans onde greb.
Når I åbner jeres sjæle til den onde, vil han indtage den og aldrig give jer et øjeblik af fred. I vil, pga. jeres frie vilje, prøve at kæmpe imod ham, men I vil ikke være stærke nok.
Bagefter vil Min Rest smedes, den vil være frygtløs og mærket af Mit Ansigts Lys, for at samle millioner fra de fire verdenshjørner og bringe dem Sandheden. De vil blive foragtet, mobbet, forfulgt, forrådt, selv af deres nærmeste, og alligevel vil de aldrig tage deres øjne væk fra Mig.
Verden vil ikke modtage Sandheden, når den er indoktrineret med falsk fromhed og den tilfredsstillelse den vil føle, når synden vil været benægtet i alle dens former.
I alle krigene kan der kun være en vinder.
Når mennesket kæmper imod Gud, kan det kun tabe. Når det holder med bedrageren, vil det blive kastet bort og aldrig se Mit Ansigts Lys.
Bed, Min elskede Rest, for dem der vil blive fortryllet af Antikrist. Jeg ønsker at disse sjæle blive bragt under Min Beskyttelse. De vil ikke søge efter Mig, men gennem jeres bønner vil Min Fader gå i forbøn, så at de kan komme under Min Store Barmhjertighed.
Jeres Jesus
 
 
Marts____________________
 
1063. Når I har Mig, har I alt
2. marts 2014
Min kære elskede datter, der er tider af kamp, hvor folk kan føle sig hjælpeløs. Der er tider af tragedier, hvor man føler sig forskrækket. Og der er tider, hvor mennesket fortvivler og alt håb forsvinder fra hans liv. Så er der tider af elendighed hvor mennesket skiller sig af fra dem han elsker, når han føler at livet er for svært til at udholde. Jeg siger til dem der udholder disse lidelser, at kalde på Mig og spørge Mig, jeres Jesus, at tage jeres lidelser væk. Ofr Mig jeres prøvelser, når de bliver for svære for jer til at bære. Det er på det tidspunkt, når I overgiver jeres forfærdelige angst, at Jeg vil løfte op skyen som formørker jeres sjæl og som forvirrer jeres sind.
Giv aldrig op i lidelsen. Føl aldrig at alt er håbløst, idet når I har Mig, har I alt. Jeg er jeres krykke i dette liv og kun Jeg kan hjælpe jer. Mennesker må altid stræbe efter at overleve, bekæmpe uretfærdighed, værne om dyden og aldrig blive bange for at erklære Sandheden.
Men når det, som I er vidner om, bringer jer stor smerte og lidelse pga. uretfærdighed, kun Jeg kan støtte jer under disse prøvelser. Intet, som verden kan tilbyde, kan bringe jer sand lindring i jeres tid af nød. Kun Jeg, Jesus Kristus, kan give jer fred i sindet, styrke og mod til at udholde had, uretfærdighed, forfølgelse og isolation. Jeg skal være jeres første valg i nødens tid, hvor I må påkalde Mig.
Kun Jeg kan bringe jer ro, fred og frihed fra angst, idet Jeg Er Kærlighed og når kærlighed bo i jeres sjæle kan I gøre alt.
Jeres Jesus
 
1064. Kærlighed kan besejre enhver sorg den menneskelige slægt lider under
3. marts 2014
Min kære elskede datter, tænk på Mig med kærlighed i dit hjerte, fordi det er kun gennem Kærlighed, at Jeg kommunikerer til verden gennem Sandhedens Bog.
På Min Faders Befaling, samler Jeg alle hans dyrebare børn, som et med Ham og i Ham. Det er Kærligheden, som tillader dette Guddommelige Indgreb. Min Fader udholder Smerte, Vrede, Utålmodighed og Frustration, pga. af syndens skamplet, som skænder sjælene af enhver af Hans børn.
Men det er Hans evige Kærlighed for alle jer, som holder Guds Lys tændt på Jorden. Uden dette Lys, vil der kun være mørke, ikke blot af ånden, men på selve Jorden. Dagslyset ville ikke eksistere. Solen ville ikke skinne, hellere ville månen oplyse natten. Stjernerne ville forsvinde. Alligevel forbliver alle disse Gaver på deres plads, pga. Guds Kærlighed. Når denne Kærlighed er gengældt, bringer det stor glæde til Min Fader, for Han ved at når kærlighedens ånd er tilstede i sjælene, kan den overkomme alt mørke i sjælen. Kærligheden kan besejre enhver sorg den menneskelige slægt lider under.
Kærligheden for hinanden vil tilintetgøre det onde. Kærligheden til Gud vil tilintetgøre Satans magt over mennesket. Loyaliteten til Guds Bud vil gøre sjælen fuldkommen og til gengæld vil den frelse menneskeslægten fra bandlysningen og adskillelse fra Gud. Når Guds Lys er bibeholdt i jeres hjerter og kærligheden for hinanden er tilstede i jeres sjæle, kan og vil ethvert onde blive besejret. Når I elsker Gud, vil I føle en dyb fred i jer, for når I viser jeres kærlighed til Ham, vil Han fylde jer med sine Nådegaver.
I må altid søge lindring i den mægtige Kærlighed som Gud holder i sit Hjerte for enhver af jer. Hvem I end er, hvad I end har bedrøvet Ham med og uanset hvor onde jeres synder er, vil Han tilgive jer, altid. Alt det I må gøre, er at påkalde Ham, ved at bede Mig, Hans elskede Søn Jesus Kristus, at gå i forbøn for jer gennem forsoning. Kom til Mig med jeres bøn og sig: "Jesus, tag mig under Dit Tilflugtssted til Din Fader og skænk mig den Evige Frelse." Når I kommer til Mig med sand anger i jeres sjæle, vil det Himmelske Rige være jeres.
Jeres Jesus
 
1065. Krigene vil eskalere, indtil den Store Krig bliver erklæret
4. marts 2014
Min kære elskede datter, det er vigtigt, at folk overalt i verden vender om og spørger Mig, i denne tid, at beskytte dem fra krigens svøbe.
Krigene vil eskalere, indtil den Store Krig bliver erklæret og den store fjende, som er kommunismen, vil skabe stort oprør i alle nationer. Magten og magtens begær er skabt af selviskhed. De der søger magt vil, med tiden, have intet, når de vil stå foran Mig. De, der forfølger de svage og de sårbare vil lide deres egen forfølgelse tredobbelt, i forhold til den de har tildelt de andre.
Disse krige vil ende i et oprør. Liv vil gå tabt, men så, vil krigen i Østen udløse en endnu større krig. Når denne krig finder sted, vil millioner af liv gå tabt. Når alt synes håbløst, vil fredens mand vise sig og så vil endens begyndelse blive vidnet.
Mit liv, Min tilstedeværelse, vil forsikre at håb, kærlighed og bøn vil fortsætte, for at lette smerten af Guds børn i disse tider. Alle krigene, forsikrer Jeg jer, vil være korte.
Alle disse forfærdelige begivenheder vil blive kortvarige, men I må vide, at når de finder sted, vil tidspunktet for alt, der er ment at være, være i Min Faders Hænder. Jeres Jesus
 
1066. Jeg Er Hel Barmhjertig. Jeg søger ikke hævn
4. marts 2014
Min kære elskede datter, husk at Gud dømmer altid til fordel for den undertrykte. Han vil aldrig ophøje dem der ophøjer sig selv. For enhver mand som bliver ophøjet, vil den laveste af de lave i jeres verden, blive ophøjet i Mit Rige.
Undertrykkerne i jeres verden vil blive de undertrykte i den Sidste Dommedag. Jeg er Hel Barmhjertig. Jeg søger ikke hævn. Jeg bebrejder ikke jer, ved at gengælde det onde I har gjort de andre, det had I tildelte de andre, eller den barske måde I dømte andre.
Så stor er Min Kærlighed, at Jeg vil tilgive jer enhver synd, undtaget den evige synd som forbander Guds Ord. Jeg vil altid tilgive jer, uanset hvordan I korsfæster Mig, eller Mine tjenere, sendt til at forløse jer. Menneskeheden har ikke, siden Min Korsfæstelse, været vidne til Mit Indgreb som nu, hvor Jeg bringer jer Sandhedens Bog.
Tiden er nær nu, mens Jeg samler alle Nationer til den sidste forsamling. Jeg vil tage dem som er af Mig, gennem deres handlinger, ord og gerninger, ind i en ny begyndelse, som vil blive den nye verden, den Nye Paradis. Mit Rige vil være jeres.
Jeg vil samle Mit Folk fra ethvert hjørne på Jorden. Nogle vil være Mine, mens andre vil blive straffet for deres ondskab. Dem der er kaldet, såvel som dem af jer som var udvalgte fra tidens begyndelse, vil være som løver.
Mod vil blive givet til jer fra Himmelen og I vil have brug for det, hvis I skal komme over det had som vil blive udvist jer. Frygt aldrig Mine fjender. Ignorer deres gift.
Deres stemmer kan tordne og deres råb være overdøvende, men de har ikke magt over jer. Hvis I virkelig er Mine, vil Helvedets ild aldrig sejre over jer.
Jeres Jesus
 
1067. Det, der er forkert, vil blive set som det rigtige, og det der er rigtigt, som det forkerte
6. marts 2014
Min kære elskede datter, når folk opmuntrer andre at begå synd, gør de dette på forskellige måder, som ikke kan være indlysende.
Fristelsen til at synde er forførende og offeret vil altid finde det svært at tage det væk. I tilfælde af tyveri vil synderen blive tiltrukket af den store pris, som vil blive hans, hvis han accepterer at stjæle. I tilfælde af fysiske angreb og skade på kroppen påført til andre, vil offeret blive forført af hadet, som bliver præsenteret til ham for at være en god ting. Han vil blive overbevidst at han er simpelthen engageret i en straffeaktion, som er nødvendig i retfærdighedens navn.
I andre tilfælde vil offeret blive draget ind i at begå synd og vil ikke se noget forkert i det, fordi fristelsen vil være så tiltrækkende. Synd og fristelsen til at engagere sig i hændelsen, vil altid blive præsenteret som en god ting, harmløs og i mange tilfælde vil blive opfattet for at være det rigtige. Det, der er forkert vil blive set som det rigtige og det, som er rigtigt vil blive set som det forkerte. Enhver ting, Satan er involveret i og specielt når han frister mennesket, af enhver tænkelige grund, for at vende ryggen til Gud, vil være omvendt.
Ethvert sted, hvor Satan er tilstede, vil der være forvirring. Intet vil være som det skal. Intet godt kan komme fra hans smitte. Sjælen, som deltager i hans planer vil, under og efter at synden er blevet begået, lide pga. en dyb urolig samvittighed. Den vigtige lære her, er at undgå situationer hvor I står foran fristelse. For at gøre dette, må I bede for styrken til at forblive i Nådestilstand.
Lad ingen tro at han har nok viljesmagt til at udholde presset, som det ondes ånd udsætter ham for. Når I tror dette, vil I falde pludselig og uforventet. I må forblive årvågne hvert minut af dagen, for I ved aldrig når den onde er på arbejde. Han er meget snu og meget forsigtigt.
For mange ved ikke hvordan Satan arbejder, men en ting er sikker, han vil ikke bringe jer andet end elendighed og sorg. I må derfor bede hver dag denne
Bøn til Skt. Mikael.
Hellige Ærkeengel Mikael, forsvar os i striden, vær du vort værn imod djævlens ondskab og list. Gud kue ham, derom beder vi ydmygt. Og du, de Himmelske Hærskarers Fyrste, nedstyrt ved Guds Kraft til helvedet, Satan og alle de onde ånder der færdes i verden til sjælenes fordærv.
Amen.
Satan. og alle dæmoner som færdes på Jorden. arbejder meget hård for at fjerne jer fra Mig i denne tid, mere end på nogen anden tid, siden Jeg færdedes på Jorden.
I må holde jeres øjne på Mig og lytte til Mig, så at Jeg kan fortsætte at beskytte jer.
Jeres Jesus
 
1068. Det er gennem djævelens indflydelse, at I bliver urene i Mine Øjne
8. marts 2014
Min kære elskede datter, Helligåndens Magt er, gennem disse Budskaber, på sit stærkeste, i denne tid i verden. Mens det had, som Satan har for menneskeheden over hele verden, er blevet intenst, ligeledes er Helligåndens Magt forøget og med stor kraft vil den slå kærnen af det onde ud.
Husk altid, at kampen mellem Gud og Satan er for menneskers sjæle. Og mens enhver magt og Nådegave er skænket af Min Fader over menneskeheden, er enhver ond gerning og handling tildelt menneskeheden af den onde. Mange mennesker er upåvirkelige over det der sker og desværre mange giver sig selv villigt til Satan, ved at åbne deres sjæle og tillade ham at komme ind.
Det kan tage nogen tid før Satan virkelig åbenbarer sig selv i sjælene og til dem som søger forsoning gennem Mig, Jesus Kristus, hele tiden, vil de blive givet Nådegaver for at rejse sig imod ham, for at beskytte sig selv mod at bukke under for handlinger som vil føre dem til fuldstændig fordærvelse. Jeg tilskynder jer at bede for sjælene som falder for Satans onde planer og intentioner. Bed denne Bøn:
Korstogsbøn (139) For styrken til at besejre det onde
Kære Jesus, beskyt mig fra djævelens onde. Dæk mig og alle som er svage og forsvarsløse i hans tilstedeværelse. Giv mig mod til at fornægte ham og hjælp mig at undgå ethvert af hans forsøg på at engagere mig, hver dag og på hvilken som helst måde.
Amen
Ignorer ikke Min advarsel om faren i at engagere sig med djævelen, ved at falde for hans onde veje. Når I efterligner hans træk, til og med at lyve, selvoverbærenhed, tildele andre smerte og sladre om jeres naboer, så vil I vide, at han har opslugt jer og kun gennem Mig og de Nådegaver Jeg giver jer, vil I være i stand til at trække jer væk fra det greb han vil have over jer.
Påkald Mig, Jesus Kristus, altid, når I ved i jeres hjerte, at det er gennem djævelens indflydelse, at I bliver urene i Mine Øjne.
Jeres Jesus
 
1069. Frelsens Moder: Efter Advarslen vil der komme et stort ønske om at give Gud ære
9. marts 2014
Mit barn, du vil altid blive under min beskyttelse når du kalder på mig, Frelsens Moder, gennem denne Mission. Jeg er en Guds tjener og min rolle er at tjene min Søn, Jesus Kristus og hjælpe Ham i Sin søgen efter sjæle, som vil dække hele Jorden.
Ikke en eneste nation vil blive forsømt af Ham. Min Søns plan om at forberede verden vil medføre at enhver race, nation, tro og enhver mand, kvinde og barn, vil vide at Han kommer at hjælpe dem. Han gør dette pga. den dybe Kærlighed Gud har i Sit Hjerte for Sine børn.
Mange mennesker som ikke praktiserer religion, vil ikke være i stand til at ignorere Min Søns Jesu Kristi Indgreb i verden. De vil blive overhalet og ude af stand til, i første omgang, at forstå den usædvanlige åndelige oplevelse de vil mærke i hver eneste fiber af deres hjerte og sjæl.
Hvilken glæde vil Advarslen blive for mange mennesker, som vil bringe med beviset for Min Søns Eksistens. Med denne gave vil mange blive fyldt op med en fred de aldrig har oplevet før og med en stor længsel efter at være i selskab med Jesus. Mens alle tvivl om Min Søns Eksistens vil forsvinde fra sindene af dem som er blinde for Sandheden af Guds Ord, for mange vil der være behov for åndelig vejledning, når Advarslens Sandhed vil blive åbenbaret.
Efter Advarslen vil der komme et stort ønske om at give Gud ære. Denne vil være en periode med store prøvelser, idet Guds fjender vil gøre alt muligt for at overbevise verden at Advarslen, Bevidsthedens Oplysning, ikke har fundet sted. Når Gud ydmyger Sig selv til at kalde på Sine børn og når Han tigger dem til at lytte, dette er en af de største Gerninger af Gavmildhed fra Hans side.
Børn, accepter Advarslen i god Nåde da denne vil, for mange, være livlinen til at leve i verden uden ende. Afvis aldrig store gerninger eller mirakler fra Himmelen, for de er for det gode af alle, så at frelsen bliver givet til de mange og ikke kun til de få. Tak altid for min Søns Store Barmhjertighed. I har hørt hvor Gavmild Han er og snart vil I være vidne til Hans Barmhjertigheds omfang, som vil omslutte verden
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1070. At kræve de Kristnes rettigheder vil være ensbetydende med at bryde loven
10. marts 2014
Min kære elskede datter, meget snart vil du høre en række bekendtgørelser fra svindlerne som har infiltreret Mit Hus på Jorden. Kætterierne, som vil styrte ud af deres munde og af deres handlinger, vil resultere i nye love som besudler Guds Ord, love som vil tvinges på dem der er trofaste til Ordet. Sakramenterne vil blive færre og antallet af Messerne vil langsomt blive reduceret, indtil de sjældent vil blive fejret.
Enhver undskyldning vil blive bragt frem, men alle vil de skjule de virkelige grunde bag deres motiver.
I, Mine elskede disciple er vidne til alt, som Min elskede Moder forudsagde i La Salette og Fatima. I må forstå, at planerne går ud på at vanhellige enhver Guds Kirke, før Antikrist sidder på Mit Tempels trone, i al sin modbydelige herlighed.
Dem som kræver svar vil blive ignoreret og senere latterliggjort, for at vove at sætte spørgsmålstegn ved dem der påstår at lede Min Kirke på Jorden. Enhver synd i Guds øjne vil, efterhånden, blive afskaffet.
Ikke blot vil synden blive afvist, men den vil blive præsenteret i enhver modbydelige form på Mit Alter. Syndens afskaffelse vil kunne ses i indoktrineringen af børneopdragelse. Især børnene vil blive tvangsfodret med kætterier. De vil blive fortalt at, hvis de ikke accepterer denne lære, vil de gøre sig selv skyldige i at dømme hadsk dem der erklærer synden for at være en god ting.
Børn vil blive instrueret i aldrig at erkende Gud Ord offentligt i andres tilstedeværelse, i frygt for at blive anklaget som modstandere af menneskerettighederne.
Ethvert forsøg på at promovere moralitet på nogen måde, blandt ungerne, vil blive voldsomt opponeret og fordømt. De Kristne og dem som offentlig påberåber sig retten til at implementere den Kristelige Lære vil blive slået ned og bragt til tavshed. Deres ord vil blive en hvisken og folk vil skamme sig at indrømme at de er Kristne. Og imens de ikke-Kristnes rettigheder vil blive opretholdt, det vil være ateisternes rettigheder, som bliver erklæret af største vigtighed.
Som Jeg har sagt jer, hadet imod de Kristne vil optrappes udenfor Min Kirke. Indenfor, vil den blive revet i stykker, indtil kun en skal vil være tilbage. Mørtel og mursten vil stadig være på plads, men Min Kirke på Jorden, som I kender den, vil være forandret ud over jeres forståelse. Mit folk er Mit folk, dvs. dem som vil opretholde Guds Hellige Ord og som fortsætter at gøre de Hellige Sakramenter tilgængelige for jer, Mine frygtløse og modige hellige tjenere, som aldrig vil forlade Mig.
Når I hører at Mit Ord, som er indeholdt i Skrifterne og i århundreder overleveret i Min Faders Bog, bliver diskuteret og analyseret med henblik på at renskrive Det, må I vide dette. Jeg tillader ikke kætteri. Jeg fordømmer disse forrædere, pga. de sjæle de vil lede på vildspor. Også I må aldrig lytte til enhver, som fortæller jer at fornægte Mit Ord.
Snart vil I se enhver lov i jeres lande og kirker blive forandret for at byde velkommen til alle slags synd og lovgive for denne. Begge lovbestemmelser vil blive blandet sammen som en, indtil Guds Ord, til sidst, ikke vil blive diskuteret og finde tilslutning mere. At kræve de Kristnes rettigheder vil være ensbetydende med at bryde loven og strafbar på mange måder. For de af jer der ikke tror at disse ting er mulige, vil I desværre blive vidne til disse ting i jeres livstid og som forudsagt. Hvor mange af jer vil blive trofaste til Mit Ord? Ikke mange.
Dog er dem, der siger at de ærer Mig nu og som er hengivne til Min Kirke, de første som vil vende ryggen til Sandheden.
Jeres Jesus
 
1071. Frelsens Moder: De vil præsentere en ny rød bog, med et gedehoved indgraveret på omslaget
11. marts 2014
Mit kære barn, når jeg fødte Mit Barn, betød det, at jeg ikke blot leverede Menneskesønnen, Verdens Frelser, men at jeg bragte også en ny begyndelse med. Verden blev forløst af min dyrebare Søns fødsel og menneskeheden blev givet en meget speciel Gave. Denne Gave blev afvist, men menneskeheden har gavn af den, den dag i dag, fordi så mange har accepteret Sandheden. Min Søns fødsel varslede fødslen af Hans Kirke på Jorden, som begge blev født af mig, en simpel Herrens tjenerinde.
Det vil være mig, kvinden klædt i solen, som vil blive forvist af slangen til ørkenen, sammen med min Søns Kirke. Ethvert spor af mig, Guds Moder, vil blive fjernet. Åbenbaringer, som er tillagt mig, vil blive gjort til latter og Kirkens fjender vil instruere folk at forkaste enhver tro forbundet med dem. Så vil min Søns Kirke blive sat til side, sammen med dem der er Kristi sande disciple.
Den Hellige Messe vil blive stoppet og mens alt dette fortsætter, vil slangen sprede sine tjenere og de vil forlange deres pladser i enhver Kristen Kirke. Så stor vil omfanget af denne overtagelse blive, at mange mennesker, som er sande troende, vil blive så forbløffede, at de vil være for bange til at stå frem og sige imod den vanhelligelse de vil vidne, i frygt for at miste livet. I denne tid vil Min Søns Rest samle enhver nation, overalt i verden og lede de fortabte og de forvirrede i denne forfærdelige periode af plage.
Denne Hær vil blive givet stor magt over det onde, som vil blive vidnet i det som engang var min Søns Kirker. De vil, med Helligåndens Magt, prædike Sandheden, det Sande Evangelium, det Sande Ord givet til verden i den Hellige Bibel. Bibelen vil åbent blive udfordret af de Kristne Kirkers bedragere, som vil sætte spørgsmålstegn på al den Lære som advarer imod syndens fare.
De vil rokke dets indhold og de vil præsentere en ny rød bog med et gedehoved sat på omslaget, skjult ind i korsets symbol. For de ikke troendes verden udenfor, vil dette ses en revolution som vil fascinere dem og appellere til dem som afviser Guds Eksistens. Store fejringer vil begynde i mange nationer. De vil byde fejringen af friheden fra alle moralske forpligtelser velkommen, i den globale enhedsnavn og fejringen af menneskerettighederne.
Tilstedeværelsen af min Søns Lys vil blive holdt højt af dem som vil lede min Søns Resterende Hær, som en ledestjerne. Lyset vil fortsætte at drage sjælene overalt, på trods af hedenskabets spredning på tværs af alle kirker og tro, med undtagelse af de to vidne, de Kristne og Jøderne, som forbliver trofaste til Guds Vilje.
Så, når den Store Dag kommer og efter at de tre forfærdelige dage af mørke er overstået, vil et stort Lys komme til syne på Jorden. Dette Lys vil omringe min Søn og solen, som vil være på sin største styrke, vil stige ned til verden, begge på samme tid. Ikke en eneste person vil tage fejl i deres vidnesbyrd af denne overnaturlige forestilling.
Bebudelsens brøl vil blive hørt af alle, gennem alle kommunikations former man kender. Derfor vil alle fremskynde en stor hændelse, men de vil ikke vide tiden, dagen og timen. Og så dem, hvis navne er indskrevet i de Levendes Bog vil blive samlet. Bed, bed, bed for at verden ikke vil afvise forberedelsen, som er nødvendig, før menneskeheden kan se Lyset af min Søns Ansigt.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1072. Mine Tårer vil være ophørt på det tidspunkt, men Min Bedrøvelse vil være uden ende
12. marts 2014
Min kære elskede datter, når et menneske adskiller sig fra Mig, følger Jeg ham til Jordens ende for at drage ham tilbage til Mig. Han kan fornærme Mig, begå forfærdelige grusomheder og gå så langt, som at tilbede alt ondt, i og med at gøre sig selv til slave for djævelen, men Jeg vil aldrig give op.
Jeg vil gribe ind i hans liv på mange måder. Jeg vil introducere sand kærlighed i hans liv. Jeg vil åbne hans hjerte til at elske andre mennesker, Jeg vil rykke på hans samvittighed, Jeg vil tillade at han lider pga. af andres adfærd, kun for at gøre ham ydmyg og derfor mere åben til Mig, Jesus Kristus. Jeg vil lade ham se verdens enkelhed i hele dens herlige skønhed, skabt af Min Fader, for at forlede ham væk fra de falske ting, som ødelægger hans liv.
Jeg vil, gennem små børn, vise ham vigtigheden i at sætte de behov af dem som stoler på ham, før hans egne. Jeg vil bringe ham latter, vise ham store venlighedsgerninger gennem rene sjæle og Jeg vil vise ham eksempler på hans egen svaghed, så at han vil vide, at han ikke er større end Gud. Jeg kan tillade ham at blive syg, hvis dette vil få ham til at overgive sig til Mig og i disse tilfælde vil Min Nåde være på sit højeste. For de er disse sjæle, som det er mest sandsynligt at de vender tilbage til Mig, så de vil og kan blive frelst af Mig.
Hvor meget anstrengelse bliver gjort af Mig, jeres elskede Jesus, for at tage hver eneste af jer ind i Mine sikre Arme, Mit Tilflugtssted. Og hvor mange stadig vender den anden vej og ignorerer Mig. Jeg griber ind gennem budskaber, givet til ærlige seere og visionære og dette har konverteret millioner. Jeg sender tegn. Jeg skænker Nådegaver fra Himmelen.
Jeg bringer jer Gaver gennem de Hellige Sakramenter og millioner har omvendt sig. Desværre ikke nok sjæle er vendt tilbage til Mig og det er derfor at Jeg ikke vil hvile indtil ethvert tegn, ethvert mirakel, enhver Nådegave, enhver profeti, ethvert Indgreb, er blevet opbrugt, inden Jeg kommer for at dømme. Det vil være en trist dag, hvis dem der afviser Mine Gaver og Mit Indgreb, skal stå foran Mig på den Store Dag og stadig fornægte Mig. Selv der, når Jeg giver dem chancen til at sætte deres stolthed til side og komme til Mig, vil de afvise det. Derefter vil der være ingenting mere Jeg kan gøre for at bringe dem det Evige Liv, som de ikke vil byde velkommen.
I vil måske undre jer over hvorfor dette er tilfælde og Jeg vil forklare det. Når djævelen frister en sjæl, tager det noget tid før han får fodfæste i personen. Men når han fortærer den, dikterer han enhver bevægelse personen gør, hvordan han tænker, hvordan han kommunikerer med mennesker, hvordan han synder og hvilke synder han vil sjælen skal give efter for.
Den større fodfæste Satan har over dem, er når han overbeviser dem at Gud er ondt. Satan vil overbevise sjælene at han er Gud og at Gud faktisk er den onde. Det er sådan, at sjælene vil blive ødelagt, gennem djævelens underfundige snuhed og manipulation. Så mørke vil disse sjæle blive at, skulle de stå i Mit Lys, ville det blive uudholdelig smertefuldt for dem og de vil skjule deres ansigter for Mig.
Mine Tårer vil være ophørt på det tidspunkt, men Min Bedrøvelse vil være uden ende.
Jeres Jesus
 
1073. Gudfader: For denne er den sidste periode, det sidste kapitel i fuldbyrdelsen af Min Hellige Vilje
13. marts 2014
Min kære elskede datter, Min Beskyttelse er udbredt lige nu i verden over alle Mine børn som elsker Mig. Jeg gør dette i overmål, pga. de trusler menneskeheden står overfor i denne tid af historien.
I, Mine børn, må bede for enhver af dem som er fortabt for Mig. Jeg lider for dem. Jeg forlanger deres kærlighed. Jeg græder for dem. Jeg venter for den dag de vil forstå Min Alliance, skabt af Mig i begyndelsen. For denne er den sidste periode, det sidste kapitel i fuldbyrdelsen af Min Hellige Vilje.
Det var takket være Min Alliance, at Jeg gav mennesket den tid det havde brug for, for at komme til fornuft og erkende sig selv for hvad det er og hvad det ikke er. Mennesket blev skabt af Min elskende Hånd, i Mit Eget Billede. Jeg oversvømmede hans sjæl med Min Kærlighed, Jeg gav ham fuldstændig frihed, gennem Min, den frie viljes og det frie valgs Gave. Jeg har aldrig villet at mennesket skulle gengælde sin kærlighed til Mig pga. frygt for Mig.
Jeg ville kun, at mennesket elskede Mig, just som Jeg elsker det. Jeg skabte Mine Engle før mennesket til at tjene Mig, dog pga. Min Kærlighed til dem, også de blev givet den frie viljes Gave. Det var pga. Lucifers forræderi, at mennesket led. Han, Lucifer var elsket og begunstiget af Mig. Han fik testamenteret usædvanlige gaver og magter og mange Engle tjente under ham. Da Jeg skabte mennesket blev Lucifer rasende jaloux. Han kunne ikke bære, at Jeg ville elske Mine børn i så stor omfang og så satte han ind for at adskille Mig fra Mine børn.
Han fristede Adam og Eva og dette betød at de, af egen fri vilje, fornægtede Min Magt og tænkte, ligesom Lucifer, at de kunne opnå Min Magt og kræve en del af Min Guddom.
Lucifer, sammen med sine loyale engle begik, den gang som nu, grusomheder imod Mine børn og de blev alle kastet ind i evighedens afgrund. Men pga. deres frie vilje, som Jeg gav dem frivilligt og med Kærlighed til menneskeheden, krævede Jeg den aldrig tilbage. Så skabte Jeg Alliancen til at vinde deres sjæle tilbage, gennem Mine Planer til at forløse dem. De fik store begunstigelser af Mig. Jeg sendte profeter til at advare dem om faren til at give efter for djævlens fristelse.
Jeg gav dem de Ti Bud til at vejlede dem og til at hjælpe dem at leve i overensstemmelse med Min Vilje. Jeg sendte dem Min eneste Søn, taget fra Mit Eget Kød, til at bringe dem frihed fra Helvedet. De ville ikke acceptere dette, men Hans død på Korset var vendepunktet i Min Plan for den Sidste Alliance.
Sandhedens Bog er den sidste del af Mit Indgreb før den Sidste Dag, hvor Jeg bringer alle Mine børn sammen og tilbage til Paradiset, som Jeg skabte for dem i begyndelsen. Dem der lytter til Sandheden og som forbliver trofaste til Mit Hellige Ord, vil finde stor begunstigelse hos Mig, gennem de liv de lever, kærligheden de viser til andre og deres sjæls renhed.
Jeg vil byde dem velkommen når de medgiver, at de accepterer Nådens Hånd, som vil blive givet dem af Min Søn. Det sidste stadie af Min Alliances fuldbyrdelse vil være smertefuldt.
Pga. af Satans og hans dæmoners indflydelse vil mange mennesker blive bedraget i at tilbede ham og hans tjenere, som vandrer iblandt jer. Jeg vil tolerere sjælenes lidelser og prøvelser, som vil fødes i mange uskyldige mennesker, men kun for en kort tid.
Så vil Jeg feje Mine fjender af fra Jordens overflade. Jeg lover jer, Mine børn, at Jeg vil lette jeres smerte, bedrøvelse og frygt, ved at testamentere jer mægtige Nådegaver og Velsignelser. I vil blive beskyttet af ringen af Mine Engles Hierarki*. For at spørge om at opløse jeres frygt og bedrøvelse og modtage frihed fra forfølgelse, bed denne bøn:
Korstogsbøn (140) Beskyttelsen af Englenes Hierarki:
Kæreste Fader, al Skabelses Gud, Gud den Højeste, giv mig Nåde og Beskyttelse gennem Dit Hierarki af Engle.
Gør mig i stand til at fokusere på Din Kærlighed for enhver af Dine børn, uanset hvor meget de krænker Dig.
Hjælp mig at sprede nyheden om den Sidste Alliance for at forberede verden til Jesu Kristi Andet Komme, uden frygt i mit hjerte.
Giv mig Dine særlige Nådegaver og Velsignelser til at rejse mig over forfølgelsen som Satan, hans dæmoner og hans agenter på Jorden tildeler mig.
Tillad mig aldrig at frygte Dine Fjender. Giv mig styrken til at elske mine fjender og dem der forfølger mig i Guds Navn.
Amen
Børn, I må forblive stærke i denne tid. Lyt aldrig til det had og gift som vil dække Jorden pga. den plage som vil komme. Når I ignorerer dette, tjener I Mig på den gavnligste måde, uden ondskab i jeres hjerter. Forbered jer fordi megen vrede er ved at bryde frem i verden, som vil blive dirigeret mod Mig, Gud den Højeste og Min elskede Søn Jesus Kristus.
Bed for dem som vil blive suget ind i et vakuum af løgne, som vil kun bringe bedrøvelse til dem. Forbliv i Mig, med Mig og for Mig.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
 1074. Det vil kun være når den Hellige Eukaristi bliver fuldstændig afskaffet, at Antikrist vil træde ind i Min Kirke
15. marts 2014
Min kære elskede datter, mens frafaldet plyndrer igennem Min Kirke, vil alle, som tjener Mig ind i Kirken, blive præsenteret for den allerstørste test.
Krisen ind i Min Kirke på jorden vil betyde, at mange præster vil døje med et forfærdelig dilemma. For mange er deres Tro allerede blevet rystet og de vil komme til at skulle vælge om de vil acceptere en ny erstattende lære, som vil forandre Verden, eller forblive loyale til den Sande Tro.
Selv den mest hengivne blandt dem vil blive overvældet af bedragernes høje røst og de vil begynde at diskutere relevansen af Min Lære i verden af i dag, hvor synd ikke længere vil blive betragtet som betydningsfuld. Vejen er blevet banet for at sæden bliver sået og Satans søn vil snart være klar til at omfavne den ny falske kirke. Min Kirke vil lide i en periode af forfærdeligt mørke og Min Korsfæstelse vil blive udholdt af enhver sjæl som forbliver loyal til Mig. Mine fjender vil feje ud og komme med radikale bekendtgørelser som vil betyde, at alt det der fornærmer Mit Hellige Navn vil erklæres acceptabel i Min Kirkes øjne.
Kun få gejstlige vil kæmpe imod vanhelligelsen, pga. fejhedens synd, men I må vide dette. Hvis de deltager i de falske ofringer, falske sakramenter og falske lærdomme, som de vil prøve at indsmugle hos Mine loyale disciple, vil Jeg erklære, at de ikke længere er egnet til at stå foran Mig.
Meget af den skade som vil blive påført almindelige mennesker, vil være skabt gennem hænderne af dem som er trådt ind i Min Kirke med falske midler. Når de fortæller jer at Mit Legeme betyder noget andet end Mit Fysiske Legeme, må I vide, at den hellige kommunion, som I modtager, ikke vil være af Mig. I må aldrig tillade dem at skifte betydningen af den Hellige Eukaristi. Det vil kun være når den Hellige Eukaristi bliver afskaffet fuldstændigt, at Antikrist vil træde ind i Min Kirke og overtage den.
Denne er dagen hvor I vil erfare at politikkens Verden falder sammen med de Kristne kirker overalt og hvor Jeg ikke længere vil være Tilstede i dem. Alligevel kan Min Kirke aldrig dø og det samme vil være for Min Rest, som vil holde Mit Lys brændende og Min Tilstedeværelse i live, når mange vil have brug for at søge ud i de skjulte Kirker og til Mine hellige tjenere som, af Guds Nåde, vil være i stand til at holde Min Kirke intakt.
Forestil jer aldrig at Satans søn, Antikrist, vil se aggressiv ud, eller som en ond diktator, for dette vil ikke være hans stil. Han vil, i stedet, have mange venner. Han vil blive elsket af mange regeringer, såvel som fjenderne ind i Min Kirke, som vil bifalde enhver af hans bevægelser mundtligt, indtil han bliver givet en æresplads i Min Kirke. Kardinaler, biskopper, og andre medlemmer af Min Kirke vil tale om ham konstant og prise ham i deres prædikener. Hans forførelses magt vil være så stor, at den vil være hypnotisk.
Han vil, gennem Satans overnaturlige magt, tiltrække alle der tager beslutninger ind i Min Kirke, indtil, med tiden, de vil knæle for ham, som var han Mig. Det vil være gennem ambitiøse gejstlige medlemmer, som vil falde fra deres tro, men som ikke desto mindre er blevet velsignet med den Hellige Ordens Gave, at Antikrist vil vinde ekstra magt.
Han vil fra disse, Mine stakkels, misledede forrædere, trække det sidste stykke af magt inde i Min Kirke ud, indtil det står klart for ham at træde ind i den som dens ny leder. I løbet af hele denne mørkets periode vil Mine fjender, med mild og charmerende måde, vise en usædvanlig dygtighed i at præsentere løgne som Sandhed.
Kun dem der fortsætter at bede for beskyttelse og som forsager Satan på alle de måder de er blevet undervist i, vil være i stand til at slippe fri fra Antikrists kløer.
Jeres Jesus
 
1075. Paradiset, som Min Fader har skabt for Sine børn vil, endeligt, blive givet tilbage til dem i hele dets oprindelige Herlighed
16. marts 2014
Min kære elskede datter, når Ordet blev Kød gennem Min fødsel, det betød at Guds Hellige Ord materialiserede sig, som profeteret i Min Faders Bog. Guds Ord er meget klart og forandrer sig ikke. Det vil holde i al evighed. Enhver der river Guds Ord i stykker og erstatter det for at tilpasse det til sig selv eller andre, er skyldig i kætteri. Da Jeg kom til verden kendte Guds børn, og især hans dannede tjenere i Hans Templer på Jorden, profetierne i Min Faders Bog.
Det var ikke en hemmelighed, at Min Fader sendte Sin Messias for at forløse menneskeheden og denne kendsgerning blev fortalt i templerne og forkyndt i enhver læsning af de Hellige Skrifter. Alt det der kommer fra Min Fader er Sandhed. Det lyver ikke. Guds Ord er hugget i sten. Hvad Min Fader sagde i begyndelsen vil ske.
Hvad Han lovede vil blive fuldbyrdet, uanset om menneskeheden accepterer dette faktum eller ej. Min Fader gav verden Sit Ord, derefter Hans Kød, gennem Min fødsel, Hans eneste Søn Jesus Kristus og så lovede Han mennesket den Evige Frelse. Ethvert Ord i den Hellige Bibel, som det blev givet i sin oprindelige form, indbefattet Johannes’ Åbenbaring, er Sandhed.
Således skal Min Faders Løfte til verden, at Han ville sende Sin Søn igen, men denne gang for at dømme de levende og de døde, aldrig blive forkastet.
Perioden før Den Store Dag vil blive turbulent og detaljerne angående tiden op til Mit Andet Komme er indeholdt i Johannes’ Åbenbaring, som dikteret til Johannes af Guds Engel.
At sige at I accepterer en del af Min Faders Bog men ikke den anden er at benægte Guds Ord. I kan ikke acceptere en del af Sandheden og erklære resten af Guds Ord for at være løgn. Sandhedens Bog blev forudsagt til Daniel og så delvis givet til Evangelisten Johannes. Meget af indholdet i Johannes Åbenbaring skal stadig udfolde sig. Mange mennesker frygter dets indhold og, som sådan, vil prøve at benægte det, for Sandheden er en bitter pille at sluge.
Og alligevel er Sandheden, når den bliver accepteret, noget I nemmere kan gribe, fordi med den kommer klarhed. Klarheden betyder at I kan forberede jer lettere og med fred i jeres sjæle og glæde i jeres hjerter, fordi I ved at Jeg kommer for at forny verden. I vil vide, at Paradiset, som Min Fader skabte for Sine børn, skal gives tilbage til dem i sin oprindelige Herlighed. Intet menneske kan virkelig forstå Johannes’ Åbenbaring, for ikke alle hændelser er optaget i detaljer eller i sekvens, heller ikke var det mening, at de skulle være.
Men I må vide dette. I kan være sikre på, at denne er perioden hvor Satans styre dør og mens det når sin afslutning, vil han tildele enhver form for straf over Mig. Han vil gøre dette ved at infiltrere Min Kirke på Jorden indefra. Han vil stjæle sjæle fra Mig og vanhellige Mit Legeme, den Hellige Eukaristi. Men Jeg Er Kirken og vil føre mit folk. Satan kan ikke ødelægge Mig, for dette er umuligt. Alligevel kan han ødelægge mange sjæle ved at bedrage dem i den tro at han er Mig.
Ligesom verden, den gang, var forberedt på Mit Første Komme, således bliver den nu forberedt på Mit Andet Komme. De, der går imod Mig og som omfavner Mine fjender må vide dette. I vil aldrig besejre Guds Magt. I vil aldrig ødelægge Ordet. I vil aldrig vanhellige Mit Legeme og få lov til at blive stående.
Når profetierne i Johannes' Åbenbaring udfolder sig, må I aldrig fortvivle, for I kan være sikre på, at Guds kærlighed for Hans børn betyder, at Han vil behandle Hans fjender hårdt og prøve at bringe alle Sine børn, som bekender Mig, Hans eneste Søn, ind i Sin tilflugtssted af fred. Og mens Guds fjender vil stjæle de sjæle af mange gennem en fernis af charme og bedrag, mange mennesker vil vise foragt til Guds Sande Ord.
Dem der er velsignet med indsigt må ikke frygte Mine fjender, men Guds Vrede, når den slå ned på dem der prøver at stjæle de sjæle af dem der ikke er vidende om det der foregår. Guds Kærlighed er Almægtig og Hans Pagt for overlevelsen af enhver person uendelig. Men Hans Straf over Hans fjender er så grusom som den er endelgyldig.
Jeres Jesus
 
1076. Det er lang bedre at udholde smerte i Mit Navn end at blive æret af syndere for at gøre det, der er forkert i Mine Øjne
18. marts 2014
Min kære elskede datter, lad intet menneske skamme sig over den forfølgelse han må udholde fordi han forsvarer Mig som Kristen.
I må aldrig frygte forfølgelse i Mit Hellige Navn fordi, når I bliver kritiseret for at tale Sandt, må I vide at I er sande tjenere af Mig. Kun dem der er i Mig og med Mig lider pga. latterliggørelse og had i Mit Navn. Dem af jer der virkelig er Mine og har overgivet jeres frie vilje, så at den er Min, vil lide mest. I må altid være klare over at når hadet imod en af Mine disciple er på sit højeste, der, kan I være sikre på, Min Tilstedeværelse er stærkest. Det er lang bedre at udholde smerte i Mit Navn end at blive æret af syndere for at gøre det der er forkert i Mine Øjne.
Mine kære disciple, lad Mig forsikre jer, at Min Hånd vil føre jer hver dag i denne, Min sidste Mission på Jorden. Mit Ord vil røre ved jeres sjæle og sjælene af de milliarder der vil følge jer, for snart vil verden høre Min Stemme. Lad ingen forhindring stå i vejen når I taler om Mig; når i påminder folk om Min Lære og når I påminder Mine hellige tjenere om deres forpligtelse at forblive trofaste til Mit Ord, indeholdt i de Hellige Evangelier. Når i bliver spurgt om at fordømme Mig, enten gennem den Hellige Eukaristi, eller gennem en forvrænget version af den Hellige Bibel, må I nægte at gøre dette åbent og uden skam. I må forsvare Ordet ved at nægte at acceptere løgne i Mit Navn. For at forsvare jer imod forfølgerne, som vil udøve vold imod Min Kirke og alle dem der forbliver trofaste til Gud Ord, bed denne Korstogsbøn.
Korstogsbøn (141) Beskyttelse mod forfølgelsen
Kære Jesus, forsvar mig i min kamp for at forblive trofast til Dit Ord for enhver pris. Værn mig mod Dine fjender. Beskyt mig mod dem der forfølger mig pga. Dig. Deltag i min smerte. Let min lidelse. Rejs mig i Dit Ansigts Lys, indtil den Dag, hvor Du kommer igen for at bringe den Evige Frelse til Verden. Tilgiv dem der forfølger mig. Brug min lidelse til soning for deres synder, så at de kan finde fred i deres hjerter og modtage Dig med anger i deres sjæle på den Sidste Dag.
Amen
Gå og find lindring i det håb at Jeg vil tage alle Mine fjender og dem der forfølger enhver af jer i Mit Navn, ind i Min Store Barmhjertigheds Tilflugtssted.
Jeres Jesus
 
1077. Dem der forbander Mig vil blive forbandet
19. marts 2014
Min kære elskede datter, når Jeg refererer ti Mine fjender, mener Jeg altid dem som, med uærlige midler, prøver at stjæle sjæle fra Mig. Jeg refererer specielt til dem som bruger en facade af hellighed til bevidst at mislede sjæle til at synde. Når nogen prøver at forføre en anden sjæl for at den skal tro falske ting om Mit Hellige Ord, givet til verden gennem Min Faders Bog, denne person er en af Mine fjender.
Den største smerte Jeg udholder er fra de hænder  som bekender at være Mine hengivne disciple og som praler over deres kundskab om Mig. Når disse mennesker prøver at støde andre og ikke tager sig af at blive bebrejdet i Mit Navn, dette er det mest smertelige for Mig. Jeg finder sjæle som er tæt på Mig og Jeg drager dem til Mig og Jeg inkluderer ikke kun dem som allerede er en del af Min Kirke på Jorden. Jeg forfølger altid først dem som er faret vild, som er fortabte og som ikke kan se. Det er de første sjæle Jeg søger og de er dem som, i forkerte hænder kan og vil blive misledt. Jeg spørger jer altid at huske de nationer, de religioner, de mennesker uden tro på Mig, altid, i jeres bønner. Byd dem velkommen, ligesom Jeg ville gøre.
Prøv aldrig at tvinge jeres meninger på dem eller intimidere dem i Mit Navn. Ræk altid ud til dem, men med gavmildhed og kærlighed, for de er lige så vigtige for Mig som den mest hengivne iblandt jer. Uanset hvem I rækker ud til, må I vide at ikke nogen iblandt jer fortjener mere end andre, for I er alle syndere.
Alle Guds børn vil, med tiden, vidne om den endelige Sandhed af Guds Plan til at fuldbyrde Sin Pagt. Enhver vil kende Sandheden og så vil de finde det nemmere at acceptere Min Barmhjertigheds Hånd. På den dag vil folk af alle religioner, tro, farve og nationaliteter se beviset af Min Eksistens.
Dem som brød muren ned, som de havde sat mellem dem og Skaberen, vil græde af taknemlighed fordi til sidst vil de erfare Guds Kærlighed. Og mens I forbereder jer for den kommende tid, må I vide, at uanset hvilke forhindringer der bliver sat foran jer i denne march hen imod den Evige Frelse, at Mine fjender vil blive behandlet strengest. Dem der forbander Mig vil blive forbandet. Dem der bekæmper Min Faders Plan til at frelse sjæle vil blive besejret.
Og dem som forfølger Guds børn og stå i vejen for Gud vil selv blive forfulgt af den tjener til hvem de lovede troskab. Intet vil stå i vejen for Mig, for dette er umuligt. Med Guds Magt vil alle fjenderne blive udryddet og alle dem der udråber Antikrists ord, gerninger og handlinger, vil blive kastet væk og så vil Guds Rige være fuldendt. Jeres Jesus
 
1078. Der vil opstå en frygtindgydende hær, som ingen andre lige er før blevet set
20. marts 2014
Min kære elskede datter, verden er på kant til mange krige og disse vil have mange virkninger på hastigheden hvormed Kirken vil bryde ud.
Under de eventuelle sidste fredsforhandlinger, som vil finde sted efter megen blodbad og ødelæggelser, vil mange mennesker føle sig hjælpeløse, alene, bange og uden egentligt lederskab.
Pga. de svage bånd i den politiske verden vil verden være mest sårbar og som følge af dette vil en frygtindgydende hær rejse sig, som noget lige aldrig er blevet set før. Mens verden vil fragmentere, det samme vil ske med mange kirker. Så, nå alt synes at være håbløs, vil en forenet gruppe af politiske ledere og ledere af de Kristne Kirker blive skabt under en-verdens organisationen, hvorfra en ny modbydelighed vil springe ud: en ny en-verdens religion.
Alle disse hændelser vil finde sted i faser. Jeres pligt, Mine elskede disciple, er overfor Mig, mens Jeg leder jer, for der er kun en vej til fred og sikkerhed og det er gennem Mig, Jesus Kristus.
Jeg vil lede jer gennem tornene, smerten og rædslen af ødelæggelsens vederstyggelighed. I vil være i sikkerhed når I klynger til Mig. Vær stærk, Min elskede datter, under disse svære prøvelser, for det vil være gennem din styrke og mod, at Jeg vil være i stand til at vise Sandhedens Vej, når verden vil være vendt på vrangen pga. ondskaben, der stammer fra kærlighed til magt og korruption, som vil føre til  disse krige og så den Store Krig.
Gå hurtigt frem og sikr at I indvier jeres liv til bøn og for beskyttelse af Min Kirke på Jorden. Mine Gaver vil beskytte enhver af jer og Jeg vil altid svare til dem der søger Mig i den tid af stort oprør der vil komme. Når disse hændelser udfolder sig, vil Min Hær på Jorden svulme.
Dem der er imod denne Mission vil følge Mig fordi på det tidspunkt vil de ikke længere være i stand til at benægte Sandheden, når de finder ud af, at også de lider under den forfølgelse der vil ramme de Kristne overalt, når de skal udholde Dragens herredømme.
Deres eneste håb vil, på det tidspunkt, være at følge Mig, deres Jesus, for kun gennem Mig vil de være i stand til at komme i Min Faders Rige.
Jeres Jesus.
 
 
1079. Når en sjæl er skabt af Min Fader, vil den vare for evigt
22. marts 2014
Min kære elskede datter, døden må aldrig blive frygtet, hvis I accepterer Min død på Korset. Døden er kun et forbigående øjeblik, en overgang fra denne verden til Hjemmet af Min Faders Rige. At frygte døden er at fornægte Min Barmhjertighed, for Jeg vil frelse enhver sjæl som bekender Mig og som beder Mig at tilgive deres synder.
Når en sjæl er skabt af Min Fader, vil den vare for evigt. Den vil have Evigt Liv, hvis sjælen tillader Mig at blive krævet. Ellers, hvis sjælen fornægter Mig, når den ved Hvem Jeg Er, vil den være fortabt til Satan. En sjæls død på Jorden er så naturlig som fødslen. Når en sjæl forlader kroppen og kommer til Mig, vil den blive fyldt op med en overflod af Nådegaver og vil blive omsluttet i Min Faders Familie, Hans Rige, som er fyldt med stor kærlighed, glæde og lykke, som aldrig kan opnås på Jorden. Mange af jer, som har erfaret kærlighed, glæde og lykke i jeres liv har kun smagt en lille bid af hvordan det Evige Liv smager.
I må altid stræbe efter det øjeblik I træder ind i Min Faders Rige med glæde i jeres hjerter, for dette øjeblik er at hilse velkommen, ikke at frygte. Hvis I står foran døden, eller om en af jeres kære gør det, vend altid til Mig, jeres Jesus, for hjælp.
Når I gør det, vil Jeg løfte jer op i ånden, tørre jeres tårer af, bandlyse al frygt fra jeres hjerter, når I beder denne bøn:
Korstogsbøn (142) Bøn for døden
Min kæreste Jesus, tilgiv mig mine synder. Rens min sjæl og forbered mig at træde ind i Dit Rige.
Giv mig Nådegaver til at forberede min forening med Dig.
Hjælp mig at overkomme enhver frygt.
Giv mig mod til at forberede mit sind og min sjæl, så at jeg er egnet til at stå foran Dig.
Jeg elsker Dig, jeg stoler på Dig, jeg giver mig selv til Dig i krop, sind og sjæl for evigt. Lad din vilje blive min og fri mig fra smerte, tvivl og forvirring.
Amen.
Jeg byder alle de sjæle der beder denne bøn velkommen, uden undtagelse. Min barmhjertighed er udvidet, specielt til de sjæle der står foran døden, men som ikke tror på Mig, når de beder denne bøn tre gange om dagen i deres sidste dag.
Jeres Jesus
 
1080. Hvad godt er det for Mig, hvis et menneske bliver ført til Mig strittende imod? Det kan ikke bruges
23. marts 2014
Min kære elskede datter, det er vigtigt at udvide den kærlighed I har til jeres familie udenfor jeres hjem. Jeg tilskynder jer alle at se på alle dem I kender, dem I ikke kender, jeres fjender, såvel som dem tættere på jer, ligesom I ville se på, hvis de var jeres naturlige søskende. Mange mennesker har glemt hvordan elske andre, ligesom Jeg har elsket jer. Det er ikke nemt at elske fremmede, men Jeg siger til jer: vær venlige mod de andre og vis dem respekt, selv om de afviser jer. Først og fremmest må I vise dem kærlighed. I må have omsorg for den andres behov, som havde Jeg sendt dem til jer direkte.
Da Jeg gav jer Mit Ord, var det Mit Ønske, at alle sjæle skulle frelses. For at blive frelst må I ikke være selviske og kun pleje jeres egen sjæl. I, Mine elskede disciple har en forpligtelse om at dele de Gaver Jeg bringer til jer nu, gennem disse Budskaber, med andre. Del Min Kærlighed med andre, især jeres fjender. Bed for alle dem der behøver Min indgriben. Behandl dem med tålmodighed. Når I har givet dem Mine Gaver, Mine Bønner og Beskyttelsen af den Levende Guds Segl, må I trække jer tilbage og give dem tid til at vende tilbage til Mig.
Jeg instruerer jer ikke om at tvinge folk at acceptere Sandhedens Bog. Gennem deres frie vilje, vil det blive deres egen valg, hvorvidt de vil lytte til Mig eller ej. Forsikr alle mennesker at enhver indgriben vil blive gjort af Mig, Jesus Kristus, for at besejre deres sjæle. Den svageste iblandt dem vil, på nogen måde, svare til Mit Kald. Dem der har had for Mig i deres sjæl vil, på et tidspunkt, finde en mildhed i deres hjerte og vil ikke forstå hvorfor dette sker. Så I må altid bringe sjæle til Mig, gennem kærlighed og tålmodighed.
Hvad godt er det for Mig, hvis et menneske bliver ført til Mig strittende imod? Det kan ikke bruges. De Korstogsbønner Jeg har givet til verden er så mægtige at, gennem Guds Kærlighed, de sjæle af dem I beder for vil blive vist stor Kærlighed, Medlidenhed og Barmhjertighed af Mig. Alt det I skal gøre er at give dem Bønnerne og spørge Mig at drage disse sjæle til Mig, for Jeg afviser aldrig den synder der har mest brug for Min Barmhjertighed.
Jeres Jesus.
 
1081. Gudfader: Hungersnøden, som vil gribe verden, når det Tredje Segl bliver åbnet, vil ikke være begrænset til manglen af mad
24. marts 2014
Min kære elskede datter, hungersnøden, som vil gribe verden når det Tredje Segl bliver åbnet, vil ikke være begrænset til manglen af mad til kroppen. Den hungersnød Jeg taler om vil være åndens sult, når ethvert spor af Sandheden vil blive udslettet af de fjender som infiltrerer Kirken, som Min Søn Jesus Kristus har skabt på Jorden i forening med Hans Legeme.
Snart vil Sandheden blive forvirrende og Helligånden vil blive erstattet af den ondes ånd. Dem der vil sprede den ny form for falsk evangelisering vil være ansvarlige for at tilbageholde Livets Mad fra Mine børn. Når I er udsultet med Sandheden, vil I have lidt at ernære jeres sjæl med og med tiden vil I falde i hedenskaben. Jeg griber ind i ethvert skridt af den proces som vil føre jer på afveje. Jeg vil gøre enhver anstrengelse og, gennem Min Søns Barmhjertighed, vil bringe Nådegaver til hans hellige tjenere for at de kan skelne Sandheden fra fiktion.
Mens Jeg trækker jer væk fra fjenden, vil mange finde det svært med at forblive trofaste til Guds Ord. I vil blive plaget af tvivl, mangel af mod til at tilslutte jer til det Hellige Ord og en frygt for at blive erklæret forræder af Kirken. Kampen for sjælene vil være lige så intens som den var på Min Søns Tid på Jorden. Den største vanskelighed vil finde sted pga. fejlen hos Min Søns hellige tjenere i at opdage bedraget i deres egne rækker. Derfor vil de, pga. deres lunkne tro og mangel på skelneevne, lede mange af deres gejstlige kammerater ind i alvorlig fejltagelse, som forudsagt.
Jeg erklærer til jer at tiden er kort. Der vil ikke blive givet jer den nødvendige tid til at drage alle Mine børn ind i Min Søns Arme. Til dem af jer som er blevet privilegeret med Gaven at erkende Sandhedens Bog, vil der forventes meget af jer. Gennem jeres tro og tillid til Mig, jeres elskede Fader, vil I hjælpe med at bringe Mine børn tilbage, så at de villigt vil acceptere Advarslens Indgriben, når Min Søn omfavner verden med Hans Store Barmhjertigheds Stråler. Disse tider er over jer og det er tid til at tage jeres rustning på og kæmpe for at det Sande Ord, Sandheden, vil blive bevaret.
Uden Sandhed er der ikke liv.
Jeres Fader
Gud den Højeste
 
1082. Frelsens Moder: Spørg mig, jeres elskede Moder, at give jer styrken til at fortsætte og at beskytte Frelsens Mission
25. marts 2014
Mine kære børn, når Gud udvalgte mig som Moder til Hans Enbårne Søn, det var for at give ære til Gud, ved at tjene Ham og levere den længe ventede Messias til verden.
Jeg var en enkel og ydmyg tjener den gang, som jeg er nu.
Husk altid, når I tjener Gud i Hans Plan om at bringe verden den Evige Frelse, at I blot er tjenere. At tjene Gud kræver en dyb sans af ydmyghed. Det kan ikke være på anden måde.
Denne Mission, den sidste sanktioneret af Min Fader for at bringe den sidste frelse til Hans børn, vil drage millioner af sjæle til at tjene Ham. De vil komme fra ethvert Verdenshjørne. Mange vil ikke være bevidst om deres kald, indtil de beder Korstogsbønnerne. Det vil være gennem disse Bønner, at Helligånden vil henrive disse sjæle og så vil de være parate til at bære min Søns Kors.
Hvis I virkelig tjener min Søn og kommer til Hans hjælp, således at Han kan bringe frelse til enhver synder, må I acceptere Korsets byrde. Hvis I tjener min Søn, men senere fortryder den lidelse, den vil bringe til jer, dette vil forårsage, at den barriere som beskytter jer fra den onde, kan brydes.
Satan vil aldrig trætte dem der følger falske seere eller deres disciple, fordi han ved at de ikke bærer nogen frugt. Men han vil, i tilfælde af autentiske seere, angribe med streng grusomhed. Han vil bruge svage sjæle, ramt af stolthedens synd, til at angribe min Søns sande disciple. Til dem der svarer til mig, Frelsens Moder, vil hans had være mere synlig når Frelsens Medalje vil være tilgængelig overalt i verden.
Frelsens Medalje vil omvende milliarder af sjæle, derfor vil den onde gøre enhver anstrengelse for at stoppe den. I vil, gennem disse angreb, se den skarpe gift som vil udgå fra den onde og enhver af hans agenter, for han vil ikke, at denne Medalje bliver givet til Guds børn. Børn, I må aldrig bøje jer for ondskabens pres, som vil udgå fra dem som er faldet fra min Søn. At gøre dette er at give ind for Satan. I stedet må I spørge mig, jeres elskede Moder, at give jer styrke til at fortsætte og beskytte denne Frelsens Mission i denne årsdag for Bebudelsen.
I må bede denne:
Korstogsbøn (143) for at beskytte Frelsens Mission:
O Frelsens Moder, beskyt denne Mission, en Gave fra Gud for at bringe det Evige Liv til alle Hans børn overalt. Grib ind, på vores vegne, gennem din elskede Søn, Jesus Kristus, for at give os mod til at gennemføre vores forpligtelse til at tjene Gud til alle tider og især når vi lider pga. af dette. Hjælp denne Mission med at omvende milliarder af sjæle, i overensstemmelse med Guds vilje og til at omvende disse hjerter af sten så at de bliver din Søns elskede tjenere. Giv alle os der tjener Jesus i denne Mission styrke til at overkomme had og Korsets forfølgelse og til at byde lidelsen, som kommer med den, velkommen, med hjertets gavmildhed og med fuld accept til det der venter forude.
Amen
Mine kære børn, tillad aldrig at frygten for at tjene Gud står i vejen for bekendelsen af Hans Hellige Ord. Frygt kommer fra Satan, ikke fra Gud. Mod og styrke, sammen med ydmyghed og et ønske om at gøre Guds Vilje, kan kun komme fra Gud. Jeg takker i dag, på årsdagen for Bebudelsen, min elskede Fader, Gud den Højeste, for Gaven Han gav til verden, da Han spurgte mig om at bære Hans kære elskede Søn videre for at forløse menneskeheden og bringe verden ind i Hans Evige Rige.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
1083. De er Mine. Jeg er deres. Sådan vil det altid være. Jeg elsker dem alle. Så enkelt er det.
26. marts 2014
Min kære elskede datter, Jeg kalder på alle Mine disciple, overalt i verden, til at forenes som et i Mig, for at bede for de sjæle der har adskilt sig fra Mig. Jeg kalder især Mine Korstogs Bedegrupper overalt og alle som svarer på Mit Kald gennem Sandhedens Bog, til at elske hverandre som Jeg elsker jer.
Læg jeres forskelligheder til side, når der er nogle, ignorer splittelse, når den opstår og læg ikke mærke til hadet som Satan og de sjæle han har bedraget, viser imod jer, for denne er den sidste Mission, i forberedelse for Mit Andet Komme. I må forstå hensigten i Min Plan til at forløse verden gennem Sandhedens Bog.
Det er for at frelse alle sjæle, overalt, lige meget hvem de er, hvad de tror på, hvordan de synder, hvad de gør med hinanden og hvilke synspunkter de har. De er Mine. Jeg er deres. Det vil altid være sådan. Jeg elsker dem alle. Så enkel er det. Det kan ikke være på en anden måde.
Når I bliver forfulgt i Mit Navn, rejs jer altid over det og bed for de sjæle som forbander jer, for Mit Hjerte sønderrives for dem. Jeg lider forfærdelig for disse sjæle. Bring dem til Mig så at de kan åbne deres hjerter til Min Kærlighed for dem. Hjælp Mig at nå frem til deres smertefulde og sønderrivede sjæle og deres hårde hjerter, for uden Mig og uden Min Indgriben vil de visne og dø. Dette er ikke Mit ønske. Kom, alle I. Jeg kalder på dem der er i Mig og med Mig. Jeg kalder på dem der ikke kender Mig rigtigt, men som tror at de gør. Jeg kalder på dem der er illoyale til Min Lære.
Jeg kalder på dem der afviser denne Mission og som erklærer den til at være falsk. Forsag Mig ikke, for Jeg har ikke forsagt jer. Frygt Mig ikke for Jeg er ikke jeres fjende og Jeg ønsker jeres sjæl, så at I kan være en del af Mig og således finde fred i jeres hjerte. Min Tid er nu, mens Jeg leder jer, åbn jeres hjerter og påmind jer om Mit Ords Sandhed, som aldrig forandrer sig.
Tiden for Mit Komme er nær og det er vigtigt at I forbereder jeres sjæle og de sjæle af dem I kommer i kontakt med. Min ankomst vil ske pludselig og I vil ikke få advarsel forud. Negliger ikke jeres sjæle, for I har brug for at være klare til at se Mit Ansigts Lys, således at I kan blive stående foran Mig, hvis I vil træde ind i Mit Rige.
Jeg vil altid elske jer når I tjener Mig med hele jeres hjerte. Jeg vil altid elske jer når I forkaster Mig, anklager Min Mission, eller bagtaler andre i Mit Navn, for I ved ikke hvad I gør. Når dagen kommer vil Jeg kalde på jer, en efter en og tage jer i Mine Arme for at give jer den trøst I vil have brug for.
For på den Dag vil Jeg forene alle som elsker Mig og Jeg vil erklære, at Portene er åbne for at tillade alle Guds børn fra hele verden, inkluderet dem som er døde og som vil rejse sig, som et i Mig. Så vil Min Faders Vilje ske, til sidst.
Jeres Jesus
 
1084. Ved at tillade sig selv at blive tyranniseret af hedningerne, vil de blive som hedninger
27. marts 2014
Min kære elskede datter, det er Mit Ønske, at Mine Disciple, inkluderet Kristne af alle Benævnelser, bruger mere tid i Selskab med Mig i denne tid. Uanset hvor nær I tror I er på Mig, vil den onde gøre enhver anstrengelse til at friste jer ind i enhver slags ondskab. Ikke en eneste iblandt jer er stærk nok i jeres tro, til at I kan modstå den ondes ånds indflydelse.
I må stræbe efter at bruge mere til i bøn hver dag og bruge denne til at bygge op omkring jer den rustning I har brug for at være beskyttet, hvis I vil forblive trofaste til Mig. Hvis I fejler i at tale med Mig, gennem bøn og Sakramenterne, vil I blive svage og usikre om jeres kærlighed til Mig og så vil I overlade jer selv åbne til tvivlen om Min Lære, Mine Løfter og Min Magt. De prøvelser I vil møde, som vil komme med den terror Mine sande disciple vil blive udsat for, dem som bliver urokkelig faste i deres loyalitet til Guds Hellige Ord, disse prøvelser vil være meget svære.
I har fået den frie vilje af Gud som jeres naturlige ret fra fødsel og alligevel vil disse bedragere, som vil invadere Min Kirke, prøve at tage den væk fra jer. I vil blive tvunget til at acceptere usandheder, præsenteret til jer i form af nye gengivelser af de Hellige Evangelier og skulle I turde sætte spørgsmålstegn til disse, vil I blive bortvist i unåde. Så mange af jer, pga. fejhed, blindhed og en forkert hengivenhed til dem I tror de leder Min flok, vil opdage at I har omfavnet en falsk doktrin. Den falske doktrin, som vil blive introduceret, vil blive opmærksomt kamufleret med søde ord.
Måden at genkende at den ikke kommer fra Mig vil være tredelt. Den vil sætte syndernes behov først, ved at erklære at I må bede for at ophøje menneskets ret til at synde mod Herren. For det andet vil I blive spurgt om at erklære at synd er en naturlig ting og at I aldrig må frygte fremtiden pga. dette, idet Gud aldrig vil afvise en synder og alle Hans børn vil komme i Paradis. For det tredje vil I få fortalt at Sakramenterne skal tilpasses, fra Kristendommens oprindelse, til at appellere til hedningerne, som fortjener at have deres menneskerettigheder bragt frem for Guds Øjne.
Når disse ting sker, vil det kun betyde en ting. Mennesket vil frembringe overalt, på Mine Kirkers altre, sin egen fortolkning af hvilke Guds givne Regler passer til ham og hvilke ikke gør det. Han vil forvente derefter at Gud bøjer sig til dette ønske. Han vil faktisk diktere til Gud, fordi han tror at han er større end Mig.
Jeg vil kaste disse sjæle væk fra Mig, for de vil ikke længere kunne bekende sig som Kristne. Ved at tillade sig selv at blive tyranniseret af hedningerne, vil de blive som hedninger. I Mit Rige er der ikke plads for dem som ikke giver sig selv til Mig, sådan som Jeg har lært dem, da Jeg vandrede på Jorden.
I vil, i de næste år, finde det svært at forblive loyale til Min Lære, fordi de der påstå at de repræsenterer Mig vil føre jer til store fejltagelser, som forudsagt. Vær forsigtigt. Læg mærke til det I vil blive spurgt at acceptere som erstatning for Mit Hellige Ord. Dem der har sand skelneevne, givet til dem af Helligåndens Magt, vil forstå med det samme, når disse ting sker.
Andre vil ikke være velsignet, fordi de har ikke været opmærksom på alt det Jeg har lært dem. De vil finde sig selv i et meget mørkt og ensomt sted, uden Min Tilstedeværelse til at Lyse Sandhedens vej. Den tid er meget tæt på.
Jeres Jesus
 
1085. Enhver anstrengelse vil, i de næste to år, blive gjort af videnskabsmænd for at modbevise Guds Eksistens
29. marts 2014
Min kære elskede datter, enhver anstrengelse vil, i de næste to år, blive gjort af videnskabsmænd for at modbevise Guds Eksistens. De vil, fejlagtigt, påstå at menneske kan opretholde livet på andre planeter, udover Jorden.
Jorden er den eneste levende del af universet, som Gud har skabt for sine børn. Men denne er ikke den eneste grund, disse påstande vil blive fremsat, for at bevise at Gud ikke eksisterer. De vil erklære menneskets storhed, hans intelligens og hans videnskabelige fremskridt, for at fordrive antagelsen at mennesket blev skabt af Gud. Den største fornærmelse vil være når de vil erklære at mennesket blev skabt ved et videnskabeligt mirakel.
De vil gå meget langt for ar bevise at mennesket er uovervindeligt og alligevel vil de intet svar have på hvad der sker, efter at kroppens fysiske død har fundet sted, som ethvert menneske skal møde. Denne del vil blive ignoreret af dem der lyver og som fornægter Gud. De vil latterliggøre enhver som hævder at tro på Himmelens Eksistens, eller på deres Sande Skaber, Gud den Højeste.
Og under alle disse offentlige bekendtgørelser imod Sandheden, ikke et eneste ord vil blive sagt af dem der påstår at lede Min Kirke. I de sidste dage vil religionen blive et hedensk begreb hvor, når Gud hyldes, bliver Han erstattet med tilbedelse af jorden, solen, månen og stjernerne. Den største del af verden vil vende sig til hedenskaben og bringe død til deres sjæle. På trods af enhver indgriben af Min Fader, vil de vende den anden vej.
Det er derfor, at Min Fader lovede Sandhedens Bog, udredningen af Johannes Åbenbaring, for at frelse jeres bedrøvede sjæle. Mennesket er stædigt. Mennesket er stolt, forfængeligt og des mere han gør fremskridt i videnskaben, des mindre ved han og des mere fjerner han sig fra Sandheden.
Hør nu Mit Ord, for snart vil alt det, Jeg lærte jer blive trukket tilbage, skridt for skridt, fra Min Kirke på Jorden. Ordet vil blive taget væk fra jer, men Jeg vil aldrig forlade jer og vil altid blive sammen med jer, lede jer, undervise jer og fylde jer med Min Kærlighed. I vil altid være i Mit Hjerte og det vil være takket være jeres kærlighed til Mig, at Jeg vil blive i stand til at frelse de fortabte.
I, Mine kære disciple er Min forbindelse til Guds børn og gennem jeres bønner vil Jeg kæmpe for at forene verden. Det er derfor, at I må aldrig fortvivle, selv når alt synes håbløst.
Jeres Jesus
 
1086. Ve jer, som blev udvalgt af Herren til Sin tjeneste i de sidste dage, for I vil ikke være vågne til Hans Kald
30. marts 2014
Min kære elskede datter, du må aldrig tage Mine Ord til dig for givet, for de er givet til dig som en Stor Barmhjertigheds Gerning. De er ikke givet til verden fordi mennesket er værdigt til det, men snarere fordi mennesket er underernæret med Ordet. Enhver Gave givet til mennesket gennem Min Moders forbøn, siden Min død på Korset, har haft det formål at forberede alle syndere for den Store Dag. Min Moder svarede til Min Faders Guddommelige Vilje når hun fødte Mig, verdens Frelser og Forløser. Til gengæld blev hun udpeget som talskvinde mellem mennesket og Guds Guddommelige Retfærdighed. Det er hendes rolle at gå i forbøn på syndernes vegne, for advare dem og forberede dem til at modtage Mig, hendes Søn, på den Sidste Dag.
Hver eneste åbenbaring af Min Velsignede Moder, som har fundet sted i verden, er kommet fra Min Faders Myndighed. Alt det hun forudsagde vil nu finde sted og alt det hun har bekendtgjort er blevet glemt af Mine hellige tjenere, som har valgt at ignorere hendes advarsler. Oh ve jer som Herren har udvalgt til Sin tjeneste i de sidste dage, for I vil ikke være vågne til Mit Kald.
De vil, som døve og blinde, følge en udvandet version af Min Faders Bog og i stedet for den frugt de blev kaldt til at frembringe, kun rådne frugter vil udgå fra deres mund. Højtidelige og arrogante, de har fornægtet Min Moders forbøn, hendes åbenbaringer og hendes kald til at samle dem, for at bringe dem i den Himmelske Hierarkis visdom, hvor Sandheden regerer som Konge. Sandheden har forladt dem og i stedet for at bøje sig ned i nøgen ydmyghed foran Guds Trone, følger de menneskets regler, det fejlbarlige menneske, som ikke kender til Sandheden af Guds Løfte til Sit folk. Verden af i dag kan have gjort stor fremskridt i lægevidenskab, teknologi og erkendelse, men de har byttet den visdom som er nødvendig til at træde ind i Mit Rige med penge, sundhed og magt.
Alle ting i denne verden, penge, magt, ejendele, magtstillinger i regeringer, er ingenting i Mine Øjne. Jeg kan feje dem bort med et slag af Min Hånd. Respekt for menneskelig viden og fremskridt i videnskab er værdiløs, for de kommer ikke fra jer, de er talenter, Gud har givet til mennesket pga. Hans kærlighed til Sine børn. Skulle Han tage dem væk, sammen med al den materielle komfort I har, hvad ville I have tilbage? Ingenting.
Dem der kender Mig virkelig vil ikke bekymre sig for ingenting, fordi de ved at når de er Mine, vil de blive lettet når de stoler på Mig fuldstændigt, idet de ved at Jeg vil aldrig lade dem klare sig selv. Hvorfor søger I så efter ting som ikke er fra Mig? Ting som aldrig vil opfylde jer? Des mere I afviser Mig og søger efter tomme løfter, des mere vil I føle jer isolerede, når tiden kommer for Mig til at dele kornet fra avner. Det eneste valg I kan gøre, er at blive sande Guds børn, uden Hvem I er ingenting.
Det der tæller er ikke hvem I er, hvilken stand I har i livet, hvilken rolle I spiller. Det er kun fordi I er elskede af Gud, at I vil blive frelst. Intet menneske er egnet til at stå foran Mig. Intet menneske er så rent i hjertet at det kan fortjene hellighed. Ikke en eneste iblandt jer kan blive opløftet til Mit Rige pga. jeres fortjenester.
Det er kun pga. Min Barmhjertighed, at I vil blive gjort værdige til at leve et Evigt Liv.
Jeres Jesus
 
1087. Gudfader: Jordskælv vil ramme jeres byer
31. marts 2014
Min kære elskede datter, tiden er inde for mennesket, som har syndet og gjort sig skamfuldt i Mine Øjne i så lang tid, at synke nu i de sidste dybder af fordærvelse, når han vil ødelægge alt, der er helligt for Mig. Alt liv kommer fra Mig. Sjælens liv er Mit. Kødets liv er også Mit. Lad ikke mennesket gribe ind i dette, ellers vil hans eget liv blive taget væk af Mig.
Om dette kan I være sikre på. Enhver form for liv, som er blevet bragt frem af Min Hånd, vil blive slået ihjel af det onde menneskets hænder. De vil fjerne liv af fostrene i maven og erklære at dette er en form for menneskerettighed. I, Mine børn har ikke ret til at ødelægge Mine børns liv, hverken før eller efter fødslen og hvis I gør det, vil I lide en forfærdelig straf. Uden forsoning og anger for denne ødelæggelsens synd, vil Jeg ødelægge jer, såvel som de lande som opmuntrer denne ondskab. Når I ødelægger jeres eget liv krænker I Mig, for livet tilhører ikke jer og kun Jeg har ret til at give liv og tage det væk, på Min Tid.
Ved at pille ved kødets liv griber I ind i Min Guddom og Jeg vil aldrig stå tilbage og ignorere sådan en krænkelse af  Min Skabelse. Som det ikke var nok til at fjerne liv, vil mennesket, fejlagtigt, angribe sjælens liv, ved at bringe død til Mit Hellige Ord, over hvilket han vil trampe på, indtil det bliver som grus under hans fødder. Så vil mennesket, i sin arrogance og fordrejet syn på sine evner, forsøge at søge en ny planet for at finde et nyt hjem til menneskeheden, selvom dette er umuligt. Jordens Gave, på hvilken Jeg satte menneskeheden, vil blive dømt til ikke at være tilstrækkelig for menneskets behov.
Og så vil mennesket fortsætte sin march over selvødelæggelsen. Mennesket vil være ophavsmanden til sin egen bortgang. Han vil systematisk ødelægge alt det der er Helligt for Mig. Livets gave, givet af Mig til enhver af Mine skabninger, vil blive stjålet fra Mig af mennesket, uden en skygge af anger. Han vil tilgive alle sine morderiske intentioner, ved at erklære, at det er godt at fjerne liv.
Døden gennem abort er den største fornærmelse af alle og Jeg advarer menneskeheden, at Retfærdigheden vil blive Min, for Jeg vil ikke længere tillade at I forbander Mig på denne måde. Jordskælv vil ramme jeres byer og for enhver nation som tilgiver fjernelse af liv, vil I føle opvågnen af Min Vrede, når Jeg slår jeres frygtelige og hadefulde hjerter.
Dem der søger anger for denne misgerning vil blive skånet, men I må vide, at ikke en eneste nation vil undgå denne straf. Min Kirkes død vil ikke blive tolereret når mennesket, sammen med de falske ledere han vil  følge slavisk, vil ændre Sakramenterne indtil de vil forsvinde helt. Jeg vil slå jeres templer og kirker ned, mens I fortsætter jeres vanhelligelse af Min Søns Legeme.
I piskede Ham, spottede Ham og forfulgte Hans disciple, indtil I myrdede Ham voldsomt, da I korsfæstede Ham. Alligevel har I ikke lært endnu. Jeres mangel på ydmyg tjeneste til Ham som gav jer liv, bragt jer Forløsning og som nu forsøger at forberede jer for den Store Dag, fylder Mig med afsky. Jeg er bedrøvet. Jeg er ked af og Jeg er vred, for endelig lykkedes det jer at dræbe enhver form for det liv, Jeg gav jer. Jeg refererer både til kødets liv og sjælens liv.
Det liv Jeg gav jer er ikke længere nok for jer, så vil Jeg tage det tilbage på den Sidste Dag fra dem af jer som har kastet det tilbage til Mig. Mens jeres krigshandling imod Mig, Verdens Skaber, Skaber af alt det der er, fortsætter, vil Jeg kun tillade jeres ødelæggende onde gerninger at fortsætte for en kort tid.
Jeg giver jer  tid nu til at ransage menneskehedens synder imod alt det Jeg holder for helligt, så at I kan sone for verdens synder. Det sidste slag er begyndt og meget liv, Gaven af det liv Jeg skabte, vil blive ødelagt af mennesket. Og for dette vil Jeg straffe verden.
Jeres Fader
Gud den Højeste
 
 
April_____________________
 
 1088. Det var for disse stakkels sjæle Jeg græd Blodtårer i Getsemane Have
1. april 2014
Min kære elskede datter, nogen gange kan denne Hellige Missions vokseværk være overvældende. Det er vigtigt at Mit Ord bliver hørt i alle lande og især i de lande hvor Jeg ikke bliver æret.
Tillad aldrig dette Ords intensitet at overskygge grunden til, at Jeg må frem til verden. Jeg vil, at selv den mest hårdnakkede sjæl, som ikke ønsker at Helligånden rører deres hjerter, de skal lytte og høre hvad Jeg siger og forstå Mit Løfte.
Min Frelseplan er ikke at bevare den mest trofaste, det er for enhver, inkluderet de sorte sjæle som frastøder jer. Det var for disse stakkels sjæle at Jeg græd Blodtårer i Getsemane Have. De var sjælene af de bitre, de fortabte, dyrets elskere, som blev vist Mig af Satan. Han viste Mig hvor mange sjæle stadig ville afvise Mig, på trods af, at Jeg ofrede Min Vilje til Gud og Mit Ønske om at forløse verden med Min død på Korset. Min smerte for disse sjæle er sønderrivende og du, min datter, må aldrig ignorere Mit Ønske om at nå frem til de ikke troende. Uanset hvor frastødt du er, spyttet og forbandet, må du rejse dig over dette had, som altid vil blive tilført denne Mission og bringe til Mig disse sjæle for enhver pris. Bring til Mig Mine elskede disciple og derefter dem som ikke kender Mig, eller dem som ikke kan kende Mig. Så bring Mig sjælene af dem der hader Mig. Dette må være målet for enhver af jer. Når I bringer Mig disse stakkels, bedrøvede sjæle, vil Jeg give dem store Nådegaver, så at Jeg kan drage dem ind i Min Barmhjertighed.
Når I ser omkring og ser sjælene af dem I kommer i kontakt med, som er uvidende om Min Plan til at komme igen, må I nå frem til dem og indvie dem til Mig. I vil bringe Mig stor lindring og glæde når I gør dette, for så kan Jeg gøre alt for at forene sjælene overalt.
Gå og bliv mange, for vejen er blevet banet. Der er ikke gået lang tid, siden Jeg kaldte verden gennem denne Mission, alligevel har det været en svær rejse og nu vil alle stierne dele sig ud og forgrene sig, så at ingen nation vil blive ekskluderet.
Sådan er Min Barmhjertighed.
Jeres Jesus
 
1089. Frelsens Moder: Omvendelsen, som Min Fader lovede, vil begynde denne måned
2. april 2014
Min kære elskede datter, omvendelsen, som min Fader lovede, vil begynde denne måned og så sprede sig i verden med Helligåndens Magt. Sjæle vil blive skånet og stor Barmhjertighed vil blive vist af Min Søn til de mest hårdnakkede sjæle.
Mange mennesker, som ikke tror på Gud og lever deres liv som om det Evige Liv ikke fandtes, vil være de første mennesker Min Fader ønsker at få vist Sandhedens Lys. Disse mennesker er meget elsket og deres mangel af tro vil blive erstattet med kærlighed og en længsel efter forsoning med Jesus Kristus, som blev forsaget af dem. Sjælene af dem der har begået forfærdelige synder og som er plaget af djævelens indflydelse vil blive de næste. De vil få givet store Nådegaver og Min Søns Barmhjertighed vil gennembore deres hjerter, så pludselig, at deres omvendelse vil ske med det samme. Så uventet vil dette mirakel være, at når de begynder at sprede Evangeliets nyhed, mange vil rejse sig og lytte til dem.
Det vil være pga. omvendelsen af de mest plagede, at mange sjæle vil blive frelst. Så vil det være op til de sjæle som allerede følger Sandheden, hvorvidt de ønsker at forblive loyale til min Søn og til Hans Lære. De vil være disse sjæle som lider mest, fordi de er af Gud og pga. dette vil den onde gøre ethvert forsøg for at plage dem med tvivl om Sandheden. Disse er de sjæle som vil blive draget væk fra min Søn og dem som den onde begærer mest. For at beskytte de Kristnes tro overalt bed denne Korstogsbøn:
Korstogsbøn (144) For at beskytte den Kristne Tro
Oh Frelsens Moder, gå i forbøn på vegne af de Kristnes sjæle overalt i verden. Hjælp dem at beskytte deres tro og at forblive loyale til Jesu Kristi Lære. Bed at de vil have styrke i sind og ånd til at stå fast ved deres tro til hver en tid. Gå i forbøn, kære Moder, på deres vegne, for at åbne deres øjne til Sandheden og for at give dem Nådegaven til at skelne enhver falsk lære, præsenteret til dem i din Søns Navn. Hjælp dem at forblive sande og loyale Guds tjenere og at fornægte det onde og løgnene, selv om de måtte lide og blive latterliggjort pga. dette. Oh Frelsens Moder, beskyt alle din børn og bed at alle Kristne vil følge Herrens sti indtil deres sidste suk.
Amen
Børn, Jesus elsker alle. Han vil altid kæmpe for at beskytte jer fra skade og Han vil gribe ind på de mest usædvanlige måder for at beskytte jer fra alt ondt i mørkets dage, som I vil komme at udholde i hans Navn. Stol på mig, jeres elskede Moder, når jeg går i forbøn på jeres vegne, for at bringe jer tættere til Min Søn under de prøvelser der venter jer.
Tak for at have svaret til dette Kald fra Himmelen.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
Guds Moder
 
1090. Så længe kærligheden trives, kan den menneskelige slægt overleve
3. april 2014
Min kære elskede datter, kærligheden er en af de mest magtfulde Gaver fra Gud. Så længe kærligheden trives kan den menneskelige slægt overleve. Kærligheden overgår alt ondt, splittelse og had, fordi den er af Gud, som er Almægtig og ingen ond kraft kan ødelægge den fuldstændig.
Når en sjæl er virkelig tæt på Mit hjerte, vil Jeg fylde den med kærlighed. Jeg vil overvælde denne person med denne Gave og, pga. dette, vil det være umuligt for den at hade en anden, selv dem som plager ham. Når kærligheden er tilstede i en sjæl, bliver den brugt af Gud til at drage andre sjæle til Sig. Den bliver brugt til at bringe glæde og behag til de trængende og lidende. Det er en Nådegave, dog er den tildelt sjæle, som er udvalgte til at dele den med andre for Guds Ære. Oh hvilken glæde bringer disse sjæle til Mig når de accepterer, uden betingelse, kærlighed fra Mig. Når de byder Min Tilstedeværelse velkommen med åbent hjerte og tillader Mig at oversvømme deres sjæle, bliver disse sjæle Mine redskaber og som en god vin, vil de tilfredsstille de sjæle som er tørstige for Min Tilstedeværelse.
Kærligheden er den måde Jeg kommunikerer til verden med, indtil den Store Dag, når Jeg vil komme og kræve Mit Rige. Når ægte kærlighed er til stede er Jeg der. Hvor der ikke er kærlighed er Min Tilstedeværelse trukket tilbage. Mange mennesker lukker Mig ud og er derfor ude af stand til at mærke Kærlighedens Gaves fuldkommenhed, som de skulle.
Jeg lover jer alle, at Jeg vil sprede Min Kærligheds Gave gennem denne Mission. Min Kærlighed vil blive et kendetegn og alle dem som svarer til Mit Kald vil blive omsvøbt med Min Kærlighed, når de beder denne Korstogsbøn:
Korstogsbøn (145) Fyld mig med Din Kærlighedsgave
Kæreste Jesus, fyld mig, et tomt kar, med Din Kærlighedsgave. Oversvøm min sjæl med Din Tilstedeværelse. Hjælp mig at elske andre som Du elsker mig. Hjælp mig at være et redskab for Din Fred, Din Ro og Din Barmhjertighed. Åbn mit hjerte til forpligtelsen for andre og giv mig den Nådegave at tilgive dem der afviser Dig og som er skyldige mod mig. Hjælp mig at bekende Din Kærlighed gennem mit eksempel, som Du ville gøre, hvis Du var i mit sted.
Amen
Jeg vil røre de sjæle af enhver som tillader Mig at træde ind i dem. Kærligheden vil bringe jer evig lykke. Ved at acceptere Min Kærlighed uden spørgsmål og med et åbent hjerte, vil I bringe Mig stor glæde. Min Gave er nu jeres og Jeg ønsker, at Kærlighedsgaven står foran jer i alt det I gør, fra i dag og fremover. På denne måde vil I hjælpe at besejre det had som inficerer menneskeheden og som kommer fra Satan. Med denne Kærlighedsgave, sender Jeg ud til jer alle en særlig Velsignelse, en Velsignelse som er enestående og magtfuld, som I vil føle når I beder denne Bøn, især i en Korstogs Bedegruppe, som er særlig vigtig i denne, Min Frelsermission.
Jeres Jesus
 
1091. De vil føre millioner af katolikker ind i alvorlig fejltagelse og Mine Kirker vil miste deres Hellighed
4. april 2014
Min kære elskede datter, Gud åbenbarer ikke profetier til mennesket for at skabe sensation. De er givet for at forberede menneskeheden til deres fremtid i Mit Kongedømme, så at de kan blive advaret på forhånd om potentielle farer for deres sjæle.
Mine profetier, givet til dig, Min datter, er vel og sandelig begyndt. Bedragerne har taget kontrol indefra og de vil fortsætte at narre verden i at tro at en ny lære, hvor ændringer til den eksisterende Hellige Lære, givet af Gud, er blevet gjort som rettelser for at følge efter alle menneskers liv og religioner. Pas på ordet ”økumenisk”, eller ethvert forsøg på at få fat i Min Kirke på Jorden og afklæde den af sin Guddommelighed.
Den som forvrænger Liturgien er ikke en autentisk tjener af Mig og dog er det netop dette der vil ske. Og hvad vil mine hellige tjenere gøre? De vil bøje deres hoveder, løfte deres arme til lovprisning af den ny, falske lære og fornægte alt det Jeg gav til verden. Deres kærlighed til verdslige ting, deres ønske om at blive beundret og deres luftige ambitioner vil afklæde dem af deres løfter. De vil blive forrædere og vende deres ryg til mig. De vil føre millioner af katolikker ind i alvorlig fejltagelse og Mine Kirker vil miste deres Hellighed. Snart efter at kernen af Min Kirke er blevet vanhelliget, vil de samle alle kristne tro og udtænke nye økumeniske sekter, som vil føre til den offentlige erklæring der benægter Helvedets eksistens. Så vil de gå baglæns, præcis i modsat retning af Sandheden og vil fortælle til alle troende, at synden er i øjet af den der ser det og at, pga. arvesynden, er umuligt at undgå den. Derfor, vil I få at vide, intet er at bekymre sig over. Synden selv vil blive omformuleret. Når dette sker vil al mening med moralitet dø. Når moraliteten ikke længere bliver vurderet til at være vigtigt, vil synden blive overvældende. Synden vil sprede sig og stige, indtil samfundet vil bryde sammen og for dem der forbliver trofaste til Min Kirke, den Sande Kirke, vil dette syn være rædselsfuldt.
'Folk vil prale af synd og åbent vifte deres mangel på moralitet og den ny verdens religion vil diktere, at synd aldrig vil blokere, eller skade jer i Guds Øjne. Den gud de referer til er Satan, men de vil aldrig fortælle jer dette. For at håne Mig, vil de præsentere jer Antikrist, som vil blive modtaget med begejstring, fordi han vil blive bifaldet og forgudet af den falske profet. Antikrist vil gøre alt det der modsiger Min Lære, men han vil gøre dette med karisma og charme. Millioner vil tilbede ham. Han vil være alt det Jeg ikke er. Han vil narre mange og det vil være nemt for ham at føre Guds børn ind i kætteri og i en forfærdelig trøstesløshed.
Jeg forbereder jer alle for denne dag. Det er meget svært for mange at høre denne meddelelse, men det er Sandhed. Sandheden vil gøre jer fri fra døden. Hvis I kæmper imod Sandheden vil der ikke komme noget godt ud af det, kun fortvivlelsen. Hvis I forhindrer andre i at forblive loyale til Min Kirke, ved at opmuntre dem at følge kætteriet, som er ved at blive ført ind i verden af Min Kirke indefra, vil I blive kastet til løverne. Dem der ødelægger andres sjæle med vold, må forvente den største straf af Min Hånd.
Accepter Sandheden og forbered jer. Følg Mig og Jeg vil føre jer sikkert til Mit Kongedømme. Følg dyret og han vil lede jer og dem I tager med, til Helvedes flammer for evigt.
Jeres Jesus
 
1092. Min sidste Plan for at samle Min Kirke i Mit Tilflugtssted er ved at blive afsløret
5. april 2014
Min kære elskede datter, Jeg ønsker at give mod og styrke til alle jer som har fået skelneevnens Gave til at genkende Min Stemme, når Jeg taler til verden gennem disse budskaber.
Når I, Min Rest, marcherer fremad sammen med Min Kirke på Jorden vil I, snart, se mange mennesker trække sig tilbage fra de hellige Sakramenter. Dette vil forstyrre jer og blive en plage, fordi snart vil Min Sakramenter blive vanhelliget og ikke være de samme som Jeg gav til verden. I må aldrig miste tid, hvis I virkelig tror at Jeg taler til jer. Gå, saml Mine præster og dem der svarer på Mit Kald. Forbered jer så til de næste år, så at de kan nære Min Flok med Livets Brød, når der ikke vil være spor af Min Tilstedeværelse tilbage. Når alt det der er af Mig og af Hvem Jeg Er, er taget væk fra Mine Kirker vil alt det der bliver tilbage, komme fra det Jeg ikke er. Den inkarnerede djævel vil træde ind i Min Kirke og han vil besmitte alle der bøjer sig for ham og tilbeder ham. Han vil opsluge sjæle for evigt og I må være årvågen hele tiden, for disse tider står foran jer. Stå ikke åben for kætteri, som vil invadere Min Kirke, både indefra og udefra. I bliver forberedt nu, så I må følge alt det Jeg fortæller jer, således at I kan frelse Min Kirke så meget som I kan, fra Mine fjender.
Min sidste Plan for at samle Min Kirke i Mit Tilflugtssted er ved at blive afsløret. Når Jeg instruerer jer, vil I have brug for stor styrke og udholdenhed, for jeres fjende vil være Antikrist og hans hær vil, desværre, være større end Min. Og dette vil være afskrækkende for jer, men I må vide dette: den vil ikke have Guds magt bag sig og vil ikke overvinde jer, hvis I bliver trofaste til Mit Ord.
Gå i fred og afvent Mine instruktioner.
Jeres Jesus
 
1093. Dem som prøver at fastholde Ordet i Mine Kirker, vil blive tiet ihjel med udvisning
7. april 2014
Min kære elskede datter, sæden er blevet sået og enhver detalje af planen for at forberede verden for Antikrist er færdiggjort. Enhver ændring, som I vil vidne om i politikkens verden og i Min Kirke på Jorden er forbundet, som det er enhver gestus mellem nationerne og enhver lov som trodser Guds Lov. Det er ikke en tilfældighed at disse love er blevet introduceret i verden, med den hastighed de bliver introduceret nu, for de er blevet tilrettelagt omhyggeligt. Nye, pludselige bekendtgørelser for at smede forbindelser mellem Stat og Kirke sammen, hvor deres love vil blive flettet sammen, vil skyde frem foran jer. Dem der prøver at fastholde Ordet i Min Kirke vil blive tiet ihjel med udvisning. Ingen barmhjertighed vil blive udvist til dem som prøver at forsvare Min Kirke, fordi Mine fjender vil erklære, at det modsatte er det sande. I, Mine disciple, vil blive erklæret kættere, for ulydighed mod de nye regler, som Min Kirke snart vil nedskrive. De vil fortælle jer at Min Kirke ikke kan tage fejl. Derefter, hvis I fastholder Sandheden, vil I blive isoleret. Min Kirke vil aldrig tage fejl. Mine udvalgte ledere vil aldrig tage fejl, men når en bedrager tager magten, skal I ikke følge ham, når han erklærer Sandheden for at være en løgn. I vil vide, gennem Helligåndens magt, når denne dag kommer og på den dag skal I følge Mig, jeres Jesus. Bed for Mit Mod, så at Jeg kan støtte jer, for I vil have brug for nerver af stål, for at forblive trofaste mod Mig, når verden vil blive tvungen til at falde ned overfor Antikrist, i fuldstændig overgivelse af den frie vilje.
Jeres Jesus
 
1094. I vil kende disse forrædere fra deres symbolske gestus, som fornærmer Min Guddom
8. april 2014
Min kære elskede datter, Mine fjender er ikke dem der ikke tror på Mig. Nej, det er dem der kender godt Hvem Jer Er, men som hader Mig. Ikke alle dem forstå hvorfor de hader Mig, men de kan deles i to grupper.
Den første gruppe er dem der ikke kan lide Sandheden. De nyder at deltage i syndige gøremål, retfærdiggør enhver ond gerning og handling og tilfredsstiller kun deres egne lyster, på bekostning af andres behov. De tager kun vare for sig selv og efterligner ethvert træk af djævelen. Så er der dem der ved Hvem Jeg er og Hvad Jeg er, men som afviser Mig fuldstændig til fordel for Satan, under hvis trolddom de er blevet fanget. Disse er de folk som ikke blot vil gøre det modsatte af hvad Jeg lærte dem, men som altid vil fornærme Mig, på enhver lejlighed. Ligesom satanisk tilbedelse involverer symboler, vil disse forrædere af Mig håne Mig, ved at sætte nogle af djævlens onde symboler foran Mig. I alle ritualer de deltager i for at tilbede Satan, vil de vanhellige Korset og alt der har at gøre med Min Lidelse.
I vil kende disse forrædere fra deres symbolske gestus, som fornærmer Min Guddom. Snart vil dem af jer der har øjne til at se Sandheden, være i stand til at skelne mellem dem der virkelig tjener Mig og dem der ikke gør det. De hellige tjenere som er loyale mod Mig vil ære Mig i den Stille Uge med deres ydmyge gestus, indbefattet at lægge sig ned foran Mit Hellige Kors og kysse Mine Fødder med et beseglende kys. Deres fokus vil være helt om Mig, Jesus Kristus, Min død på Korset og Mit Løfte om at forløse mennesket fra synd. Men I må vide dette. Dette år vil den Stille Uge vise forskellige brud op på overfladen og Min Korsfæstelses betydning vil blive anfægtet. Nye fortolkninger vil blive præsenteret for den troende og Mine fjender vil sende løgne ud. Min Lidelse vil blive latterliggjort på subtile måder, som ikke vil være umiddelbar synlige. Men når fokussen bliver flyttet fra Min død på Korset og når mærkelige håndbevægelser finder sted i Mine Kirker, vil I vide, at dette er begyndelsen på nedrivningen af Min Kirke på Jorden.
Når Satan angriber menneskeheden, vil hans første fokus altid være på familien, fordi familien repræsenterer alt som er af Min Fader. Han vil ødelægge ægteskaber, ændre ægteskabets betydning, opmuntre abort, forføre folk til at begå selvmord og han vil splitte og bryde familierne op. Så vil han ødelægge og bryde Min Familie op, Min Kirke på Jorden, for dette er hvad han sværgede han ville gøre mod Mig på den sidste time. Han er allerede begyndt at nedbryde Min Kirke og han vil ikke stoppe før den er styrtet sammen til en bunke på Mine Fødder. Min Fader har tilladt en ødelægger, i Antikrists skikkelse, at gøre dette, men mere kan han ikke gøre. Min Kirke er Min Familie og selv om en stor del af Guds børn vil forlade den for at følge en omstruktureret, falsk kirke, vil mange stadig holde fast på Mig og derfor kan Min Kirke, Mit Legeme, ikke dø.
Forlad Mig ikke, Mine elskede disciple. I må ikke bukke under dette vildspor. Hvis I elsker Mig, må I påminde jer selv om alt, Jeg hat lært jer. Accepter intet nyt, når det kommer an på Mit Hellige Ord. Jeg vil aldrig tolerere et eneste ord som ikke kommer fra Mine Hellige Læber. Heller ikke skulle I. I er enten for Mig eller imod Mig. Hvis I accepterer enhver ny fortolkning af Mit Ord, indeholdt i de Hellige skrifter, vil I forråde Mig. Når I gør dette, vil I sluge en hel ny doktrin, som vil ødelægge jeres sjæl. Jeg elsker jer og hvis I virkelig elsker Mig vil I altid forblive loyale til Mit Ord, som vil aldrig forandre sig.
Enhver som siger at han kommer i Mit Navn, være han en hellig tjener, en leder i Min Kirke eller en profet, og erklærer at Mit Ord er en løgn, han er ikke fra Mig.
Jeres Jesus
 
1095. Frelsens Moder: Min Søn, Jesus Kristus, vil blive forrådt af en anden Judas og en med stor autoritet
Onsdag, 9. April 2014 kl.15:30
Mit kære barn, da Judas Iskariot forrådte min Søn Jesus Kristus, havde det vidtrækkende konsekvenser. Idet han var en af min Søns nærmeste allierede og medlem af hans dyrebare apostle, var hans forræderi meget smertefuldt for min Søn. Idet han, en forræder, kom fra min søn Domæne, betød det, at tvivlen sneg sig ind blandt dem, der var i tvivl om, hvorvidt min Søn var virkelig den sande Messias. Tvivlen spredte sig, og mange af hans apostle og disciple blev forvirret, fortabt og bange. De vidste, at når Han blev grebet af sine fjender, ville sandheden blive blive draget i tvivl og derefter benægtet. De vidste også at hvis de skulle forsvare min Søn offentligt, ville de også lide og kunne have endt med at skulle udholde den samme straf tilmålt Ham. De vidste også, at de ikke ville have haft mod til at stå trodsigt imod hans fjender, af frygt for latterliggørelse.
På samme måde vil min Søns forræderi, indefra hans kirke på jorden, være. Min Søn vil blive forrådt af en anden Judas og en med stor autoritet, indefra hans kirke på jorden. Når dette, det andet største forræderi siden Judas Iskariot solgte min Søn for tredive sølvpenge, finder sted, vil medføre, at folk af alle racer, nationer og Kristne tro, vil sætte spørgsmålstegn ved Sandheden. Dette forræderi vil også have vidtrækkende konsekvenser, fordi der vil sættes spørgsmålstegn på hvert enkelt aspekt af min Søns Guddom. Når dette sker, vil Sandheden kollapse. I stedet vil et lig blive rejst op, bundråddent, uden noget tegn på liv. En død doktrin vil blive rejst og klædt på med alle tænkelige falske attributter for at forbinde den til min Søn, men den vil ikke bære nogen frugt. Alligevel vil det se ud som en ny omvendelse.
Ægte omvendelse kommer fra folks kærlighed til Gud, styrket med Helligåndens gave og af deres egen frie vilje. Denne nye doktrin vil blive smuglet ind i verden, uden jeres frie vilje. Afvis den og I vil blive straffet af min Søns fjender.
De, der forråder min Søn i disse sidste dage vil ikke have noget liv. De, der ikke forråder Ham vil leve evigt i Guds Ære.
Jeres elskede
Moder Frelsens Moder
 
1096. Min mest estimerede Biskop vil blive udsat for et forfærdeligt justitsmord
10. april 2014
Min kære elskede datter, hvor bliver Mit Hjerte knust, pga. Mine hellige tjeneres forpligtelser og de svære prøvelser som de skal udholde, pga. Mine fjender. Min mest estimerede Biskop vil blive udsat for et forfærdeligt justitsmord. Så, efter at han er blevet dæmoniseret, vil mange af Mine hellige tjenere skulle stå skoleret, hvis de tør udtrykke bekymring over de nye love, som ikke er fra Mig og som de vil være vidne om, når de bliver introduceret i Mine Kirker.
Mange hellige tjenere vil forsvinde og blive sat i fængsel imod deres vilje. Andre, som vil være flygtet fra fjenden, vil blive jagtet tilbage og derfor vil de have behov for at planlægge omhyggelig for den tid der venter dem. Det vil ikke være længe efter at Antikrists portræt hænger på et hvert alter og et hvert spor af Mit Ansigt, Mit Kors, helgenerne og Sakramenterne forsvundet uden spor. Diktaturet vil være som det I har været vidne før i nationer hvor folket er blevet trampet ned. Tilbederne af denne ny verdens religion forventes at bøje sig foran Antikrists billede. Disse tilbedere vil velsigne sig selv foran denne modbydelighed, men de vil ikke gøre Korsets Tegn; det vil være i form af en håndsignal. Alle dem der bøjer sig for dyret vil blive hans slaver og de vil vende sig mod dem der nægter at tilbede ham. De vil forråde enhver medlem af deres egne familier og anmelde dem for at blive straffet. Så stærk vil dyrets magt være over dem.
Jeg vil efterlade enhver af jer og især Mine hellige tjenere en form for beskyttelse imod dyrets magt og vil instruere jer for hvert skridt på denne oprivende sti. Jeg vil sende jer Mine modige tjenere, loyale biskopper, præster og andre hellige tjenere, alle fra Mig, som vil fortsætte at tjene Mig. De vil være velsignet med de Gaver som vil hjælpe jer at forblive i Mig og for Mig, således at I vil blive i stand til at udholde denne undertrykkelse indtil den dag hvor Jeg kommer at frelse mit folk og tager dem ind i Min Kongedomme. Frygt ikke disse tider, for de vil ikke være svære, hvis I accepterer Min Barmhjertigheds Hånd og lærer at stole på Mig fuldstændigt. Jeg velsigner jer i dag i Min Faders Navn og efterlader til jer Min Styrke, Mod og Ukuelighed, for I vil have brug for disse ting, hvis I vil forblive sande Kristne, loyale til Mit Hellige Ord.
Jeres Jesus
 
1097. Frelsens Moder: Jesus var ligesom jer i alle ting, bortset fra synd, for dette ville have været umuligt
11. april 2014
Min kære elskede datter, syv faldne engle vil angribe denne Mission og de vil forsøge at narre Guds børn fra at forblive trofaste til Hans Resterende Hær. De vil vise sig for dem de bedrager som Lysets engle, mens de faktisk er alt andet end det.
Satans magt er meget stærk og hans tilstedeværelse i verden er synlig, idet han udtager alle sine tilhængere og opmuntrer dem at prale med hans tilstedeværelse. Han gør dette gennem musik, religioner som ikke er fra min Søn Jesus Kristus og gennem dem som står bag såkaldte hellige grupper, som tilbeder dyret og hans rige på Jorden.
Børn, I skal altid følge min Søn gennem alt det Han har lært jer i Sin Tid på Jorden. Hans Hellige Ord er ukrænkeligt og dette er alt hvad I behøver at vide, hvis I vil følge stien til det Evige Liv. I må holde koncentrationen på jeres ønske at fortjene det Evige Liv og må derfor leve jeres liv som min Søn har vist jer. Accepter aldrig noget der kaster tvivl om Hans Guddom. Det menneske der tør bekende usandheder om min Søn har ikke Helligåndens Gave og er derfor uværdigt til at definere alt det min Søn er.
Min Søn er jeres Guddommelige Frelser, som nedværdigede Sig at blive menneske. Da Han blev født, blev Ordet Kød og så blev Jesus Kristus menneske på alle måder. Jesus var ligesom jer i alle ting, bortset fra synden, for dette ville have været umuligt. Guds Søn blev sendt til at forløse menneskeheden og frelse enhver af jer fra døden, som kom fra slaveri med Satan. Hans Guddom er Almægtig, Algod Al Utilgængelig og at benægte Hans Guddom er at benægte Guds Magt. Når I gør dette erklærer I jeres pagt med djævelen.
Børn, I skal bede denne Korstogsbøn og påkalde mig, jeres Moder, til at beskytte jer fra de bedrag som vil blive sat foran jer for at opmuntre jer til at benægte Guds Magt.
Korstogsbøn (146) Beskyttelse mod bedrag
Kære Frelsens Moder beskyt mig med beskyttelsens Nådegave imod bedrag, som Satan har skabt for at ødelægge de Kristnes Tro. Beskyt os mod Guds fjender. Hold os fri fra løgne og kætteri, som bliver brugt til at svække vores kærlighed til din Søn. Åbn vores øjne til usandheder, bedrag og ethvert forsøg vi møder, som opmuntrer os til at benægte Sandheden.
Amen
Tak fordi I har svaret på mit kald til at advare jer mod det store bedrag som snart vil stige ned over min Søns Kirke på Jorden.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1098. Min Kærlighed og jeres tro forenede, vil blive Frelsens Sværd
12. april 2014
Min kære elskede datter, når Gud griber ind i verden gennem Hans udvalgte profeter, bliver Ordet som et Sværd. Det sker lige i hjertet og fremkalder en dobbelt reaktion i sjælen. På den ene side giver det stor indsigt og forståelse, men på den anden kan det være svært at acceptere. Der er fordi Sandheden er aldrig nemt at modtage, på samme måde som den er smertelig.
I en verden, hvor Satan regerer som en konge, vil Sandheden altid vise den grimme side. Den vil forårsage angst i manges hjerte. Ondskaben er altid klædt på med nogle lag af farver, men når den er afklædt af sine attraktive lag er, det der bliver tilbage, en meget grim kærne.
Mange mennesker finder det svært at acceptere at visse handlinger og gerninger er onde pga. den ondes bedrag. Enhver form for ondskab, som Satans hånd har skabt, er omhyggelig kamufleret, således at den nemt kan retfærdiggøres i de uskyldiges sind, som vil acceptere dette gemene bedrag uden anger. De vil ikke være klogere end det. Hvilket håb, må I spørge, har mennesket, når det bliver forført af Antikrist, som vil blive elsket og tilbedet for hans store barmhjertigheds gerninger? Svaret er bønnen. Jeres håb ligger i jeres bønner, for når i beder for udfrielsen fra det onde, vil Jeg svare på jeres kald.
Min Kærlighed og jeres tro forenede vil blive Frelsens Sværd, med hvilket de uskyldige sjæle, som nemt vil blive bedraget af dyret, kan frelses og så vil Kongedømmet være Mit. Jeg kommer snart at kræve Min Rettidige Trone og derfor må I aldrig miste håbet.
Jeres Jesus
 
1099. Mens Langfredag nærmer sig, dem som piner Mig og prøver at slette alle spor af Mig vil, på den dag, lide stort
13. april 2014
Min kære elskede datter, det er Mit Ønske, at dem der virkelig elsker Mig, gør bod gennem Forsoningens Gave i den Stille Uge. Når I viser Mig sand anger for jeres synder, vil Jeg sende over jer en særlig Modtagelses Gave, i overensstemmelse med Min Hellige Vilje. Jeg tilskynder jer, i denne tid af historien, at stole på Mig som aldrig før, fordi hvis I lytter opmærksomt, vil Jeg være i stand til at gøre Mit Ord hørt af alle, inkluderet dem der slet ikke kender Mig.
Da Jeg blev jaget og fanget af Mine fjender, gik de meget langt for at miskreditere Mig. De væltede deres raseri på stakkels uskyldige og torturerede mennesker som troede på Mig. De spredte løgne om Mine apostle, prøvede at miskreditere Mig på mange måder og fik vredes anfald når de ikke kunne angribe Mig fysisk. De ville have dræbt Mig, hvis de havde fanget Mig før Langfredag og Jeg ikke havde beskyttet Mig. Deres had, deres løgne, deres bagvaskelse som de spredte om Min Mission og deres falske anklager imod Mig, blev spredt i alle byer og landsbyer før den dag, da Jeg endelig blev forrådt af en af Mine egne.
Den gift der blev sendt ud af Mine fjenders mund kom fra slangen, som besmittede deres sjæle. De efterlignede ham på alle måder; de råbte i voldsomt raseri imod Mig, selv om deres anklager var falske og meningsløse. De spyttede på Mine apostle, torturerede Mine disciple, såvel som de uheldige mænd de forvekslede for Mig. De prøvede at vende andre imod Mig, som ikke havde hørt om Mig og sagde onde ting imod dem de ikke kunne overbevise at anklage Mig. Alle djævle fra Helvedes bug pinede Mig i Min sidste uge på Jorden, efter at Mit Ord havde gennemboret hjerterne af mange og omvendt tusinder.
Da Min tilstedeværelse var stærkest, intensiverede hadet sig og brølen af Mine modstandere var som dyrenes brøl. De folk der sluttede sig til Farisæernes grupper for at straffe Mig blev lige så onde som dem der ophidsede dem til ondt raseri imod Mit Sindelag. Jeg var anklaget for at være uren i Krop og Sjæl. De sagde at Mit Ord kom fra urene Ånder. De sagde at Jeg bar falske vidnesbyrd imod Moses og at Jeg var sendt af den onde for at fordærve deres sjæle. De ignorerede den Kærlighed som Jeg spredte, omvendelsen til at elske hinanden, som Jeg skabte iblandt dem og de mirakler jeg gjorde. Da de råbte afskyeligheder imod Mig, stod de ranke og stolte og samtidig med at de bespottede Gud, erklærede de at de talte i Hans Navn. Dette er præcis hvordan Satan bedrager folk.
Dem som bespottede Mig under Min Korsfæstelse lever ikke i Mit Kongedømme, fordi de fik den værste straf. Min Fader vil ødelægge alle der siger at Jeg taler med Satans stemme. Derfor, alle I som påstår at Min Stemme er af den onde, I må vide at jeres lidelse vil være værre end døden. Jeres tunger vil ikke længere vælte ud den gift Satan har sat i jeres sjæle, jeres øjne vil ikke se mere, for det er kun mørke, det I ønsker, jeres ører vil aldrig høre Min Stemmes sødme, for I nægter at lytte, og sådan vil det være. Jeres hjerte har ikke kærlighed og ingen kærlighed vil nogensinde føle, når I lukker Guds Kærlighed ud. Jeres ord vil være jeres undergang og når I anklager Mig, jeres Herre Gud, Frelser og Forløser af hele menneskeheden, for at tale ondt, vil jeres ord ikke blive hørt mere. De vil dø.
Min vrede imod hyklerne, som strejfer i verden foregivende at de kommer fra Mig, er på dette tidspunkt udover enhver udholdenhed og Min Straf vil falde over alle jer som spytter på Mig. Væk fra Mig, I har ikke noget at gøre med Mig. Jeg vil kaste jer væk.
Når Jeg hører skrigene af dem som er besat med Satans had i deres sjæle, turde erklære offentligt deres pagt med Mig, får Jeg kvalme. Jeg væmmes ved dem og de er ikke bedre end dem der trak lod for at slå det første søm i Mit Legeme.
Mens Langfredag nærmer sig, dem der piner Mig og prøver at slette et hvert spor af Mig, vil lide stort på den dag. På den dag, når I vil lide Min Smerte, givet til jer for at bringe jer til sanserne, vil I vide at Jeg kalder på jer. Jeg gør dette, ikke fordi I fortjener et gran af Min Sympati, men fordi Jeg elsker jer, trods alt. På den dag spørger Jeg jer at kalde på Mig på denne måde:
”Jesus, tilgiv mig for den krænkelse jeg har tildelt Dit Legeme, Dit Ord og Din Guddom.”
Jeg vil svare og hjælpe jer at komme til Mig, med Kærlighed og Glæde i Mit Hjerte.
Jeres Jesus
1100. Korset er jeres forbindelse til det Evige Liv. Fornægt aldrig Korset
15. april 2014
Min kære elskede datter, når Mine elskede disciple fejrer Langfredag, må de mindes om hvordan Min Kærlighed breder sig ud til den menneskelige slægt.
Dem der forfulgte og dræbte Mig var fulde af had og havde stenhjerter. Jeg døde for dem, på trods af deres had og led en stor Dødsangst, for at de kunne blive forløste. Alligevel hader og foragter mange mennesker Mig i dag og skulle Jeg afsløre det onde som hærger i deres sjæle, vil I besvime. Mit forsøg på at forberede verden gennem Sandhedens Bog vil blive bekæmpet af Mine fjender overalt. Det værste angreb vil komme fra sataniske grupper, mange af dem rejser sig som kristne, så at de kan give luft til deres vrede, ved at foregive at de forsvarer deres tro. Det er på denne måde at Satan bruger sine villige ofre til at angribe Mit Værk. Hvor elendige er deres sjæle og hvor bedrøvet Er Jeg, mens de fortsætter at forråde Mig, kaste mudder på Mig og sprede løgne om Mit Ord, i forsøg på at stjæle sjæle fra Mit Barmhjertige Hjerte.
Jeg græder Smertens Tårer i denne uge, fordi tiden er kort og Jeg ved at, uanset hvor hård Jeg prøver, vil mange sjæle stadig vende deres ryg til Mig. Hvorfor hader disse sjæle Mig sådan? Svaret er, at de slet ikke har kærlighed for Mig. Mange af dem synes det er forfærdeligt, at det had de har for Mig i deres hjerter, ikke kan vaskes bort. De er så besatte af den onde, at de bruger ethvert minut af deres dag til at forbande Mig.
Den allerstørste del af befolkningen tror ikke på Mig længere. Det er et lille antal der tror, i et hav af sjæle, hvis størrelse strækker sig fra den ene side af Jorden til den anden. Men Jeg lover jer at Jeg vil samle så mange sjæle som muligt og, pga. den Kærlighed Jeg har for jer, vil Jeg udvide Min Barmhjertighed, selv over dem der ikke fortjener det. Hvor meget ønsker Jeg velkommen til de elskede og rene sjæle som kommer til Mig. De fylder Mig med stor glæde. Oh, hvor meget lindrer de mine vunder. Hvor meget bringer de Mig lettelse fra den bedrøvelse Jeg udholder for Mine stakkels syndere, som ikke aner den store glæde Jeg lovede dem, til sin tid i Mit Kongedømme. Så mange sjæle vil desværre kaste væk nøglen, Jeg gav dem til det Evige Liv, og for hvad? Et liv uden mening, et liv fuldt af gys og tomme løfter. Et tungt liv af anstrengelser, som ikke bringer liv, kun det der ender i støv. Jeg er jeres liv. Jeg bringer jer liv. Når I accepterer Min død på Korset og erkender Min Opstandelse, vil I aldrig lide død.
Til jer, af denne generation, siger Jeg dette. I, som er med Mig, vil ikke lide død, heller ikke kroppens død. Dem der forråder Mig, gennem synd, når Sandheden er givet til jer, vil ikke have liv. Så I, Mine elskede disciple, må aldrig være bange for denne Mission. Jeg vil tage jer og overvælde jer med Gaver, som Min Fader er utålmodig at sende over jer, mens Han, til sidst, samler Sine børn i det Kongedømme, Han lovede jer da Han sendte Mig, Hans eneste Søn, for at frelse jeres sjæle med Min død på Korset. Min død er jeres forbindelse til det Evige Lig. Fornægt aldrig Korset. Min død var jeres rute til det Evige Liv. Uden Mit Kors vil døden sejre over dem der afviser det.
Jeres Jesus
 
1101. Mit Nye Paradis vil blive den forudsagte Verden uden ende
17. april 2014
Min kære elskede datter, Min Opstandelse fra de døde skete af en bestemt grund. Det skete ikke bare for at bevise Min Guddom til dem der ikke accepterede Hvem Jeg var. Indtil da, de sjæle der døde kunne ikke komme ind i Himmelen. De skulle vente. Men, lige så snart Min Opstandelse fandt sted, blev de givet nyt Liv i Mit Kongedømme. Min Opstandelse bragte Evigt Liv til sjælene og derfor ville døden ikke længere have greb på den menneskelige slægt.
Min Opstandelse vil være virkelig synlig på Mit Andet Komme, for da vil, alle de sjæle der døde i Mig, også opstå fra de døde og få givet Evigt Liv. De vil opstå i krop og sjæl, i fuldkommen forening med Guds Vilje og de vil leve i Mit Nye Kongedømme, når den gamle Jord og Himlene vil forsvinde og en Ny Verden vil opstå. Mit Nye Paradis vil blive den forudsagte Verden uden Ende. Alle dem der elsker Gud og som accepterer Min Barmhjertigheds Hånd vil komme ind i Mit Herlige Kongedømme. Dette var det Løfte Jeg gav, da Jeg udvekslede Mit jordiske Legeme med døden, for at give jer det Evige Liv. Glem ikke at det, Gud lover, vil Han altid opfylde. Hvad Gud forudsagde til alle Sine profeter vil finde sted, for Han siger ikke en ting og mener noget andet.
Da Gud fortalte Johannes, at verden ville deles i de sidste dage og Hans Tempel ville blive ødelagt, løj Han ikke. Regeringen af dem der ønsker at ødelægge Guds Ord er begyndt og tiden for de profetier, forudsagte til Daniel og Johannes er over jer. Mit Løfte om at skille fårene fra bukkene er ved at blive en realitet. Mennesket vil få enhver hjælp, gennem indgriben fra Himmelen, og masser af muligheder for at træffe det sidste valg. Det vil enten følge Mig eller falde tilbage.
Jeres Jesus
 
1102. Der er kun en vej til Gud og det er gennem Mig, Jesus Kristus. Der er ikke en anden vej
18. april 2014
Min kære elskede datter, verden vil rejse sig igen af asken, af blodbadet. Jeg vil, lover Jeg, fjerne Antikrists plage af Jordens overflade. Jeg vil ødelægge Guds fjender og de ansvarlige som bringer elendighed, uretfærdighed og lidelse til Guds børn.
Den onde, som i dag griber menneskets hjerte overalt i verden, tager forskellige former. I dens grusomme form bliver folk tortureret, myrdet og straffet med had. På andre måder skal folk udholde store trængsler, indbefattet mangel af fødevarer, boligmangel og forfærdelig fattigdom, mens deres ledere sluger alle deres rettigheder. Så er der de uretfærdige love, som favoriserer de mægtige, gør de velhavende rigere og de fattige fattigere, hvor der ikke bliver vist megen barmhjertighed eller kærlighed til dem der er i stor nød.
Endelig er der forfølgelsen af de Kristne, Mine disciple, overalt i verden. De er foragtet mere end alle de andre og lider forfærdeligt i Mit Navn. De Kristne er hadet af den ondes disciple; han bruger sine agenter til at bringe de Kristne  til tavshed på forskellige måder. Mange af deres planer indeholder censur af rettigheden til at bekende åbent deres pagt til Mig.
Og mens regeringerne i dag vil forsvare med fasthed enhver anden tro, eller menneskerettighed, vil de ikke bøje sig for de Kristnes rettigheder. De Kristne vil snart blive bandlyst fra at praktiserer deres tro i offentlige steder, skoler, institutioner og til sidst i Guds Templer. I vil sige at det er sikker umuligt at forhindre de Kristne i at praktisere deres tro i deres egne kirker. Men dette vil finde sted på den snueste måde, hvor millioner vil blive bedraget, uden stor sensation, idet enhver enkelt detalje af Ordet, som det er nu, vil blive ændret, men dette vil passere i stilhed.
Kun dem der er opmærksom vil opdage ændringerne og efter lidt vil det være acceptabel at åbne alle de Kristne kirker til alle tro, inkluderet dem der ikke tror på Mig. Imidlertid vil ikke alle, som følger de tro der ikke bekender den Treenige Gud, blive tvungen ind i den ny en-verdens kirke. Nej. Det vil blive de Kristne som vil tvinges til at tilbede hedenskaben, som vil omhyggelig blive præsenteret som en ny kirke og som vil omfavne en ny form for ”fællesskab”, en kirke for enhver, hvor Jeg, Jesus, ikke vil passe ind.
Fra i år vil Mine Kors begynde at forsvinde og mens Mine Kirker og dem der siger at de tjener Mig, taler om humanismens vigtighed, I vil ikke høre dem tale om vigtigheden i at overgive sig til Mig, Jesus Kristus, jeres Frelser. I vil derfor ikke blive forberedt til den Evige Frelse. Vigtigheden i at følge vejen til Min Fader vil ikke blive nævnt, heller ikke vil betydningen af de Hellige Sakramenter blive diskuteret.
I stedet, vil I blive fortalt om betydningen i at se efter de andres behov og velfærd, som vil blive brugt som erstatning til at tilbede Mig. Jeg er Kirken. Mit Legeme er Min Kirke, men med tiden vil Jeg blive fejet fuldstændig til side. Jeres hoveder vil blive fyldt op med usandheder. I vil få fortalt om alle de veje som er nødvendige for at bringe jer tættere på Gud. Men enhver vej I vil blive fortalt at gå, vil føre i den modsatte retning.
Vid nu, at der kun findes en Sandhed. Der er kun en vej til Gud og det er gennem Mig, Jesus Kristus, der er ikke en anden vej.
Jeres Jesus
 
1103. Gudfader: Kun få af jer vil afvise den ny en-verdens kirke, derfor vil min indgriben ske hurtigt
20. april 2014
Min kære elskede datter, da Jeg sendte Min Søn for at forløse menneskeheden, afviste verden Ham, ligesom de gjorde med profeterne før Ham.
Mens Jeg nu gør forberedelser for at sende Min Søn, for anden og sidste gang, for at samle Mine børn og give dem det Evige Liv, vil de også afvise denne Store Barmhjertigheds Gerning. Jeg har, gennem Mit Ord, givet Sandheden til mennesket og alligevel afviser det den. Hvor nemt glemmer de. Hvor blinde er de, for Jeg fortalte verden, at Jeg ville bringe dem Mit Kongedømme, en ny verden uden ende, men de har ikke rigtig forståelse for hvad deres arv betyder. Ikke alle vil acceptere Min Søns Barmhjertighed og derfor påminder Jeg verden om det der vil komme, så at de vil komme og acceptere Mit Kongedømme.
Der vil være megen modstand blandt Min børn til de mange mirakler Jeg vil vise til verden før Min Søns Komme. Der vil være megen snak, men Mine fjender vil sikre at Mine børn bliver bedraget, så at de ikke forbereder deres sjæle for det Herlige Liv, Jeg har forberedt til enhver af jer.
Ligesom Min Søn opstod fra de døde på den tredje dag, således vil Han, ved Sit Andet Komme, åbenbare Sig selv på den tredje dag, efter tre dage af mørke, således at I ikke frygter dem. Hellige kærter vil forsyne det eneste lys tilladt af Mig, for at dem der elsker Mig kan se og vente med glæde Min Søns Ankomst. Frygt ikke Min Kærlighed for jer, eller den Magt Jeg udøver, for det er for jeres egen vel, at Jeg tillader de hændelser der vil finde sted i de dage op til den Store Dag. Jeg tillader Mine fjender at flakke om på Jorden. Jeg tillader ødelæggeren at bedrage mennesket, for denne er den måde Jeg vil teste troen på dem der er blevet velsignet med Sandheden. Men I må vide dette. Dem der forråder Guds Ord vil blive kastet ud i ødemarken. Dem som slår og straffer Mine hellige tjenere, som elsker Min Søn, vil blive straffet hårdt. Jeg vil tillade den svage og medløberne at blive bedraget, sådan at de vil, når de profetier Jeg giver dig, Min datter, finder sted, angre og søge Mig.
Børn, Jeg forbereder jer, så at Min Vilje vil ske og at I vil leve i Mit Rige, som I blev skabt for. Den verden I lever I er plettet pga. den onde og hans indflydelse. Jorden er plaget af synd, i denne tid mere end nogensinde og synden vil nu optrappes. Enhver af jer, med sand tro, vil være vidne til dette. I behøver at blive påmindet om Sandheden hver dag fra i dag, Påskesøndag, for uden dette vil I strejfe om og fare vild.
Kun få af jer vil afvise den ny en-verdens kirke og derfor vil Min indgriben ske hurtigt. Jeg vil trække jer til Mig, holde jer oppe når frafaldets smerte bliver uudholdelig og frelse jer med ethvert middel Jeg vælger, frem for at miste jer for Mine fjender. Jeg ønsker at I ser venligt på dem der bekæmper Min Søn pga. denne, Hans Mission til at forberede verden til Hans Andet Komme. Jeg ønsker at I beder Mig, jeres Evige Fader, til at vise Barmhjertighed til alle der prøver at gribe ind i Min Hånd, Min Gavmildhed, Min Magt og Min Guddom, gennem denne særlige Korstogsbøn:
Korstogsbøn (147) Gudfader, vis Barmhjertighed til dem som fornægter Din Søn Oh Gud, min Evige Fader, jeg beder Dig at vise Barmhjertighed til dem der fornægter Din Søn. Jeg bønfalder Dig for de sjæle af dem som prøver at ødelægge Dine profeter. Jeg beder for omvendelsen af de sjæle som er fortabte for Dig og spørger at Du vil hjælpe alle Dine børn til at forberede deres sjæl og sone for deres liv, i overensstemmelse med Din Guddommelige Vilje, i forventning om Din Søns Jesu Kristi Andet Komme.
Amen
Gå, Børn Mine, og forbered alle I kender, ved at ofre særlige bønner til Mig, jeres Evige Fader, for Min Store Barmhjertighed Jeg elsker jer alle. Jeg er Al Kærlig, Fuld af Tålmodighed og venter på jeres svar. Tænk aldrig, at Jeg ikke vil høre jeres bønner, for jeres stemmer er sødme i Mine Ører og jeres Kærlighed for Mig giver Mig stor glæde. Der er intet Jeg ikke vil gøre for Mine børn. Intet.
Gå i kærlighed og glæde, for I kan være sikre på, at Jeg Er Al Barmhjertig.
Jeres elskede Fader
 
1104. Verdens begyndelse og afslutning vil blive som et
21. april 2014
Min kære elskede datter, det er meget svært for sjæle, selv dem med stor tro, at forene den verden de lever i, med Mit Kongedømme.
Verden, som den er, er uforenelig med Mit Kongedømme og dette betyder, at dem af jer som kender Mig og som virkelig elsker Mig vil, til tider, finde det hårdt at leve jeres daglige liv. At elske Mig betyder at følge Min Lære og at påkalde Mig for at få tilgivet jeres synder. Denne er den eneste måde I kan blive en del af Hvem Jeg Er. I kan ikke blive en del af Mit Kongedømme indtil I erkender Sandheden og accepterer at, så længe synden eksisterer, kan verden aldrig være fuldkommen. Så længe mennesket gør alt i overensstemmelse med sin egen frie vilje, hvor det er ustandselig fristet til at dvæle på sine egne selviske behov, vil det forblive en slave.
Når I lever i overensstemmelse med Guds Ord, vil I være i stand til at se verden som det, den er. I vil være vidne til det vidunder som Jordens mirakel er, som var skabt af Min Fader. Men I vil også se hvordan menneskets svaghed har adskilt det fra Gud. Så længe dette er tilfælde kan verden, som I kender den, ikke blive rejst igen til sin oprindelige Herlighed. Det er derfor, at I kun vil finde sand fred når Jeg kommer igen for at tage jer med ind i Min Faders Paradis, som blev skabt for jer i begyndelsen.
Verdens begyndelse og afslutning vil blive som et. Der vil ikke være Himmel, der vil ikke være Skærsild og der vil ikke være Jord, der vil kun være to virkeligheder, Mit Kongedømme, hvor livet aldrig vil ophører, for dem som tillader Mig at samle dem ind i Mit Hjerte og Helvedet, for dem der ikke vil vende om til Mig. Alt vil være i overensstemmelse med Min Barmhjertighed og Min Faders Hellige Vilje, som elsker alle Sine børn. Han vil frelse enhver og gøre dette gennem Mig. Jeg kan ikke tvinge dem der ikke vil være en del af Mit Kongedømme, eller som afviser alle Mine forsøg på at bringe til dem en vidunderlig, herlig evighed, at følge Mig.
Glem ikke Min indtrængende bøn til at hjælpe disse stakkels sjæle.
Jeres Jesus
 
1105. Min Lære er ikke kompliceret
22. april 2014
Min kære elskede datter, lige meget hvor svært denne Mission er, må Sandheden altid sejre.
Hvad godt er det, hvis Mit Ord bliver fordrejet? Hvad godt tjener det? Når Mit Ord og alt det Jeg Er og Vil Være, er tilpasset til at tjene menneskets dagsorden, så bliver det en falskhed. Hvad betyder Min død på Korset, hvis den ikke var for at forløse jer far synd? På trods af grusomheden af Min død på Korset, er dens betydning, for Kristne, enkel. Jeg forløste jer fra synd, men kun når I beder Mig at gøre det. Hvis I ikke beder Mig, kan Jeg ikke forløse jer.
Hvis I ikke accepterer Mig, Jesus Kristus, vil I ikke være i stand til at søge Min Barmhjertighed, men så vil Jeg stå foran jer og trygle jer om at gøre dette; så Stor er Min Kærlighed for jer. Jeg vil stå foran jer, syndere, som en fattig Konge. Jeg vil åbenbare for jer Sandheden, indtil jeres øjne, til sidst, åbner sig og I vil se. Dem af jer som vil se Sandheden, vil strække armene ud til Mig og Jeg vil tage jer ind i Mit Hjertes Tilflugtssted. Så, ligesom dem der kender Mig og som vil blive frelst, har et forspring, således vil Jeg give alle sjælene, af alle religioner og alle tro, det forspring at vise dem Sandheden, før Min Tid er inde.
Husk altid Min Enkelhed. Jeg lærer jer sandheden på enkle måder. Jeg lærte jer at elske hinanden som Jeg har elsket jer. Hvis I elsker hinanden og behandler hinanden som Jeg har vist jer, vil I være Mine. Hvis I ikke viser kærlighed og respekt for andre, men dømmer hinanden i Mit Navn, så kan I ikke sige, at I er fra Mig. Min Lære er ikke kompliceret. Den behøver ikke at være, fordi kærligheden er kærnen af alt det Jeg har lært. Uden kærlighed for hinanden i jeres hjerter, kan I ikke rigtig elske Mig. Når I fornægter kærligheden, vil I altid fornægte Mig.
Når I fornægter Mit Ord, kan Guds Kærlighed ikke trives i jeres hjerter.
Jeres Jesus
 
1106. Jeg vil ikke tillade at dem af jer der kommer ind i Mit Nyt Paradis, vil lide den fysiske døds smerte
23. april 2014
Min kære elskede datter, mange mennesker tror fejlagtigt at Mine Advarsler til menneskeheden skaber en følelse af fortvivlelse og unødig bekymring. Det er forståeligt, men I må vide dette: den kommende verdens fremtid er forbløffende for jer. Herligt på enhver måde, det Paradis som er forberedt for jer vil fylde jer med ærefrygt, forundring og en stor følelse af spænding, skulle Jeg åbenbare jer kun et glimt af det. Idet mennesket frygter det ukendte og mangler fortrolighed med Mit Løfte til at bringe alle jer det Evige Liv, er det svært for mange, som prøver at forberede sig til Mit Kongedømme.
Mine elskede disciple, mine kære små børn, I må vide, at Jeg vil ikke tillade, at dem af jer der kommer ind i Mit Nyt Paradis, vil lide den fysiske døds smerte. Dette er Min Gave til denne velsignede generation. Overgangen fra den verden I lever i, i dag, ind i Mit Nyt Paradis, vil ske i løbet af et øjeblik; sådan er Min stor Kærlighed for jer. Før denne store dag, skal Jeg forberede jer, så at alle I kan arve Mit Rige. Det er sandt, at Jeg ikke behøver at sætte jer på prøve, de prøvelser I udholder nu og dem som stadig skal komme, men for mange mennesker, som tager Mine Ord og Min Barmhjertighed for givet, skal Jeg forberede dem. Hvordan kan Jeg rense jer, med mindre Jeg påminder jer om Sandheden? Kun Sandheden vil gøre jer fri fra de snarer der binder jer til den onde, som vil drage jer væk fra Mig, hver gang han får en chance. Han ved, at hvis I ikke svarer på Mit Kald til at sikre jer jeres retmæssige arv til Mit Kongedømme, han vil vinde og efter at I er blevet misledt af ham, vil I ikke være i stand til at forsone jeres sjæl med Min Guddommelige Barmhjertighed.
Kun dem der følger Mig for hvert skridt til Paradis, vil lykkes at opnå den Evige Frelse. Vær tålmodig. Vær årvågen til Mit Kald. Skub Mig ikke væk, mens Jeg prøver at nå jer, gennem disse Budskaber. Lær at stole på Mig, gennem Mit Hellige Ord, som I allerede kender fra Min Faders Bog.
Når Jeg taler om det onde, afslører Jeg kun det bedrag som I vil blive konfronteret med. Problemet med bedraget er at det gør jer blinde for Sandheden og får jeg væk fra den og ind i en tro som vil suge jer ind i en falsk doktrin, som I kan være sikre på at den ikke er givet af Helligånden.
Gør jeres hjerter rolige, jeres tillid være som et barns og elsk Mig kun som Jeg elsker jer. Gør aldrig modstand på Min Barmhjertighed, frygt Mig aldrig, vær aldrig vred mod Mig og især når I lider i dette liv. For Jeg vil snart bringe jer hjem. Så snart den Store Dag oprinder, vil verden blive født og en ny og vidunderligt liv venter jer og alle jeres kære. Alle jer vil blive forbundet med Mig, uden fjender i sigte, uden frygt, fare eller lidelse af enhver slags. Så, hvorfor frygte Mit Kongedømme? Det vil bringe jer lykke og den kærlighed i søgte hele tiden i jeres liv på Jorden, men som aldrig blev virkelig fuldbyrdet, lige meget hvordan I bestræbte jer at opnå disse gaver.
Min Største Gave til jer er det Evige Liv. Vent Min Gave uden frygt. I stedet, vent med kærlighed og forventning Mit Nyt Kongedømme, for der er meget at se frem til.
Jeres Jesus
 
1107. Tiden til at erklære at synden ikke eksisterer mere nærmer sig
24. april 2014
Min kære elskede datter, tiden er tæt på nu, da Min Kirke vil anse menneskets synd for at være uden betydning i Mine Øjne.
Synden er ikke noget som er anset af Mig til at være en svaghed eller en fejl. Synden er skabt pga. af disse to træk, men sker pga. Satans eksistens. Min Kirke vil snart berolige Mine disciple og mislede dem til at acceptere den løgn, at synden kun er en metafor, brugt symbolsk til Guds børn, for at tilskynde dem til at stå på den sti der behager Gud. Synden skulle ikke få jer til at føle at I er adskilt fra andre, vil de sige. Synden, vil de sige, betyder virkelig ikke noget, fordi Gud er Al Tilgivende. Ja, Jeg er Al Tilgivende og tilgiver alle synder, bortset fra den evige synd, når synderen viser anger og gør sig umage med at fjerne alle fristelser og undgår at gentage synden. I kan ikke bede Mig at tilgive synden når I lever af den. En morder som myrder, lemlæster og dræber, kan ikke spørge Mig at tilgive ham, mens han fortsætter at myrde og har ingen intention at stoppe sine forbrydelser. Hvad nytte er der at spørge Mig at forløse jer fra synd, hvis I ikke accepterer at I holder synden på første plads?
Synden skyldes svaghed og Jeg tilgiver den synder der virkelig angrer. Når en synder ikke længere tror at han er skyldig i synd, bliver dette indgroet i sjælen. Tiden for at erklære at synden ikke eksisterer mere nærmer sig. Når den tid kommer, vil der være stor lettelse og fejring, fordi det, som en gang blev anset for at være synd i Mine Øjne, vil ikke længere betragtes til at være tilfældet.
Synden vil blive set til at være en naturlig ting og noget I alle burde acceptere. I vil ikke kun få fortalt at I må acceptere synderen, som Jeg gør, nej, I vil blive opmuntret til at acceptere at synden ikke eksisterer. Alt dette vil føre til den ultimative forræderi af Min Guddom, da verden vil tibede sig selv, sine talenter, sin intelligens, indtil den vil erklære sin storhed, i direkte udæsken af Gud, den Evige Fader.
Oh, hvor mange vil blive ledt ind i fejltagelse, fortvivlelse og forkerte handlinger. Min Kirke vil blive brugt til at erklære kætterier i Mit Hellige Navn. De vildledte vil vende det på hovedet og vrangen ud og ingen del af disse ændringer vil komme fra Mig, Jesus Kristus. Helligånden vil ikke være til stede på denne vederstyggelighed og der vil være stor forvirring, stor bedrøvelse og en følelse af hjælpeløshed hos dem som vil forblive trofaste til Min Kirkes Lære.
Den traditionelle lære vil ikke længere blive tolereret. Så, når alt som har været helligt vil kollapse, vil tiden være inde for fortabelsens mand til at tage sæde i Min Kirke.
Jeres Jesus
 
1108. Gudfader: Det er bedre at I udholder denne åndelige lidelse nu, frem for de evige flammer
26. april 2014
Min kære elskede datter, ondskabens kræfter bliver stærkere dag efter dag, mens Min Søns Store Barmhjertighed vil stige ned uden advarsel.
Dem iblandt jer der ikke accepterer Min Søn vil blive omsluttet af alle Hans Barmhjertigheds Stråler, så pludselig, at kun få af jer vil forstå hvad det er som er blevet udsendt over jer; sådan vil Kraften af Hans Guddommelige Tilstedeværelse være. Dem af jer der har had i jeres hjerter vil føle stor smerte og angst. I vil erfare, tredobbelt, den samme smerte som i tildelte Mine børn for. Misforstå det ikke, Advarslen er en form for Dom. I vil være vidne om den smerte og den dybe lidelse som I skulle udholde, hvis I blev kastet i Helvedets flammer. Mange af jer vil synes Advarslen er martrende smertelig, alligevel må I hilse Min Gave velkommen, for det er bedre at I udholder denne åndelige lidelse nu, frem for de evige flammer.
Jeg stræber efter at forberede jer, gennem denne Mission, sådan at Jeg ikke kommer til at miste en eneste sjæl. Min sidste Mission på jorden, hvor Jeg gav myndighed, i form af den Helligste og Velsignede Treenighed, vil finde grusom modstand, mens den fortsætter på sin rejse for at frelse sjæle, før den Store Dag.
Ingen anden Mission, siden Min Søns Korsfæstelse, vil blive hadet så meget som denne. Ve, dem af jer som modstår Mig, jeres Evige Fader, for skulle I spytte på Mig med skændig tunge, vil Jeg straffe jer.
Jeg vil ikke tillade, for lang tid, det had og bespottelser som I, misledte syndere, kaster på Mig. Når I prøver at stoppe Mig i Min Søgen efter at frelse alle jer fra den onde, vil I lide stort, pga. at de sjæle som Jeg vil tabe pga. jer.
Min Guddom kan ikke blive smadret, heller vil Min Søns komme blive stoppet. Ingen har magt til at gøre dette. De mennesker der prøver at sætte sig mellem en synder og Mig, den Evige Fader, med henblik på at mislede denne sjæl til at fornægte Mit Ord, vil blive stoppet.
Jeg er Sandheden. Jeg er Begyndelsen og Enden. Min Kærlighed for alle Mine børn er stor, men ve den synder som møder Min Vrede, når han prøver at ophøje sig over Mig. Jeg vil smadre hovederne af de hellige tjenere, stolte i hjertet, som stjæler sjæle fra Mig gennem kætteri. Jeg vil ødelægge dem, hvis handlinger misleder sjæle ind i alvorlige fejltagelser. Ikke for et sekund kan I misfortolke Min Advarsel, for når Jeg er opsat at gribe ind for at frelse sjæle, vil Mine fjender blive smadret til jorden.
Mine mægtige Indgreb er begyndt og snart vil få af jer, som hører Min Stemme gennem disse Budskaber, tvivle igen, for I vil vidne om alle de profetier som er indeholdt i Sandhedens Bog.
Gå og vær taknemlige over Min Store Barmhjertighed. Accepter Mine Indgreb, for de vil hjælpe til at føre verden til fornuft. Kun efter renselsen vil mennesket være i stand til virkelig at høre Min Stemme.
Jeres Evige Fader
Gud den Højeste
 
1109. Mange af Mit Kongedømmes Mysterier er ukendte for mennesket
27. april 2014
Min kære elskede datter, Min Plan om at frelse hele verden og tage hver enkelt af jer ind i Mit Hjertes Tilflugtssted er færdig og hver del placeret korrekt, så at Mit Løftes fuldkommenhed kan tages i brug.
Der er mange mysterier forbundet med Min Guddom, som mennesket, uanset hvor klog han er i åndelige sager, aldrig kan virkelig forstå. Mange af Mit Kongedømmes Mysterier er ukendte til mennesket og Min Fader åbenbarede til menneskeheden kun det Han ønskede. Mennesket blev givet kundskaben og Sandheden, så at det kunne agte og tjene Ham, så godt det kunne. Mennesket blev informeret af profeterne hvordan det kunne stå ved de Ti Bud, for at sikre at det ikke skulle falde i fejltagelse. Så, for at bevise Hans Kærlighed til verden, blev Han Menneske og gennem Mig, Hans eneste, enbårne Søn, Jesus Kristus, viste mennesket det der udgør det gode og det der skaber det onde. Jeg åbenbarede Sandheden, om end kun en lille del af hvad Min Fader ønskede, for menneskets behov. Men mennesket var stolt i hjertet, arrogant og ambitiøs og det ville ikke kende Sandheden, ligeså fulgte han ikke den.
Farisæerne lukkede deres øjne, så den anden vej og erklærede at Jeg var et menneske som havde mistet besindelse og talte i gåder. De havde ikke evnen til at høre Sandheden, selv om Min Lære simpelthen gentog Ordene, Lektierne og de Bud der findes i Min Faders Bog, sammen med den smalle sti de fulgte, hvor de hverken så til højre eller til venstre, mens de fulgte deres egen version af at tjene Gud. De gjorde dette med en udvendig fromhed og afskyede de svage, de fattige og de ubelæste, mens de priste Gud. De bortviste Mig og deres modpart i dag vil gøre det samme igen, mens de fortsætter med deres menneskeslavet lære i de kommende år.
Så nu ser I, at for alt det, mennesket hævder at vide, ved han virkelig meget lidt om Herren Vej. Den vej der blev givet mennesket er accepteret, men kun de dele af Sandheden som passer ham. For eksempel, Jeg har altid instrueret Guds børn til at elske hinanden, men de gør det ikke. Hvor mange af jer ligger ned foran Mig med flotte lovprisninger og så bagtaler de deres brødre og søstre? Nogle af jer går så langt som til at fortælle Mig hvor onde folk er, i stedet for at vise kærlighed og tilgivelse.
Mennesket vil altid være svagt fordi det er umuligt for mennesket at være fuldkommen. Men hvorfor acceptere Min Lære med den ene hånd og benægte den med den anden? Buk aldrig under for fristelsen til at dømme hinanden i Mit Navn, for I har ikke myndighed til at gøre dette. Ophøj jer aldrig foran Mig, når I tilsmudser og ringeagter et andet menneske samtidigt. Dette er en fornærmelse for Mig. For at acceptere Sandheden må I være uden ondskab, stolthed, selvretfærdighed og selviskhed. I må tage jeres kappe af arrogance af, fordi dette er et træk af den onde og Jeg finder det afskyeligt.
Husk på Min Lære og lev jeres liv i overensstemmelse med det Jeg har fortalt jer. Når jeres hjerte er bekymrede, fulde af angst og had må I altid søge Min hjælp. For hvis I ikke gør det, vil denne følelse af fortvivlelse og had fortære jer. I må acceptere det faktum, at I vil altid bukke under for synd, men I må også vide, at I må vise sand anger, før I føler fred og ro i sjælen.
Jeres Jesus.
 
1110. Frelsens Moder: Dagene op til Antikrists ankomst vil være dage med store fejringer
27. april 2014
Mine kære børn, tillad Guds Lys at stige ned over jer, mens planerne om at forberede verden for Min Søns Jesu Kristi Andet Komme er blevet færdiggjort. Alle ting vil være i overensstemmelse med Guds Hellige Vilje og jeg beder jer at bruge bønnen som jeres stærkeste rustning, mens kampen for Guds børn bliver intensiveret. I modsætning til tidligere krige, vil kampen for sjælene være nu meget forvirrende, fordi fjenden vil blive opfattet som en ven, mens den sande Kristi Kirke vil blive erklæret til selv at være fjenden.
Hvor stærke, vil I have brug for at være, hvis I vil blive sande Kristne soldater. I må aldrig bøje jer for presset til at ytre blasfemier, som I vil blive spurgt at deltage i, offentligt og foran min Søns alter. Når I ser mænd ophøjet til magtstillinger i min Søns Templer, som spørger jer at neje foran dem, men hvor der ikke længere findes tegn af Korset, så løb, for da vil I blive trukket ind i fejltagelse. I vil kende, at tiden for Antikrist til at træde ind i min Søns Kirke er kommet, når tabernaklerne er blevet tilpasset og i mange tilfælde erstattet med tabernakler af træ.
Børn, vær klar over, at mange af jer vil vende ryggen til Sandheden, fordi I vil finde Sandheden næsten umuligt at acceptere. Dagene op til Antikrists ankomst vil være dage af store fejringer i mange kirker, hos alle de Kristne og andre benævnelser. Alle reglerne vil, på det tidspunkt, være forandret, Liturgien vil være genskabt, Sakramenterne vil være forvrænget indtil, til sidst, Messen vil ikke længere blive fejret i overensstemmelse med den Hellige Lære.
 På det tidspunkt og på dagen hvor Antikrist, stolt vil sidde på Hans Trone, vil min Søns Tilstedeværelse ikke være mere. Fra den dag og fremover vil det være svært for dem der elsker min Søn, at forblive loyale mod Ham som de skal, fordi enhver vederstyggelighed vil blive præsenteret for jer. Når der vil være tilstrækkelig forvirring omkring jer og når det vil være en fornærmelse, at sætte spørgsmålstegn ved det ny hierarki, vil I være fristet til at give op og acceptere den ny en-verdens religion, i frygt for at miste venner og familie.
Guds Hær, den Resterende, vil vokse og spredes og Korstogsbønnerne vil give stor styrke til alle. Min Søn vil gribe ind og bære jer igennem de udfordringer som ligger foran jer og I vil vide, at det er Hans magt, der giver jer mod og udholdenhed. For kun de stærke iblandt jer vil forblive trofaste til Guds Hellige Ord, men selv om den Resterende Hær kun er en brøkdel af dyrets hær, vil Gud opfylde den med en løves kraft. Han vil styrke de svage og give dem store Nådegaver. Han vil svække magten af dem der bliver Antikrists disciple.
Alle disse hændelser kan synes frygtindgydende, men i virkelighed vil de, for mange, fremstår som en ny æra af enhed og fred i verden. Folk vil bifalde den ene en-verdens religion og sige: ”hvilket stort mirakel har Gud skabt.” De vil have stor ærefrygt for de mænd, inde i kirken og udenfor den, som har bragt frem denne enhed. Stor lovprisning og ære vil blive ødslet på disse mænd og de vil blive hilset med højlydt sange , såvel som særlige tegn af anerkendelse, i alle de offentlige forsamlinger.
Der vil være glæde, fejringer og æres ceremonier, hvor kætterne vil blive tildelt ridderslag. I vil se stor velstand, enhed blandt forskellige tro og æresmænd blive behandlet som levende helgener, alle bortset fra en. Den jer refererer til er Antikrist, for de vil tro at han er Jesus Kristus.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder.
 
1111. Denne gang kommer Jeg at forny Jorden, at reetablere Mit Kongedømme på Jorden
29. april 2014
Min kære elskede datter, mange vil undre sig over hvordan Gud, den Almægtige Fader, Skaber af alt det der Er og vil være i evighed, kan lide. Sandheden er at Min Fader, fuldkommen i alt det der kan være, er fyldt af Kærlighed. Idet Han er Kærlighedens Skaber, når denne bliver afvist, skaber det Smerte i Hans Hjerte.
Guds børn afviste Paradiset, Hans Store Gave, gennem Adam og Evas synd, da de faldt fra Hans Nåde. I stedet, tillod de dem selv at blive forført af den snedige bedrag, som den onde stillede frem for dem. Hvor meget led Min Fader derefter, for denne forræderi og hvor meget lider Han stadig i dag, pga. forræderiets synd i verden. Intet har forandret sig, undtaget Forløsningens Mirakel, som Han har testamenteret verden, gennem Mit Offer for menneskeheden.
Min Faders Kærlighed for jer er så stor, at Hans Smerte, forårsaget af menneskehedens blindhed og afvisning af Hans Store Barmhjertighed, også er Hans Gave til menneskeheden. Pga. Hans Smerte, hentæres Han for sjælene og derfor vil Han nå frem og få fat selv den mest modvillige ikke- troende.
Til dem der ikke tror på Gud, men som ønsker beviser og ethvert tegn der kan bringe dem lindring i deres elendighed, siger Jeg dette: Jeg, Jesus Kristus, kom første gang, ikke kun for at frelse dem der accepterer Sandheden, Jeg kom for dem der ikke var i stand til at tro på Gud. Det samme gør Jeg nu. Mens de troende vil slås med hinanden, argumenterende om det er Mig eller ikke Mig, Jesus Kristus, som kommunikerer med verden i denne tid, lover Jeg jer dette: Jeg vil, ud fra Min Kærlighed for jer, bevise for jer at det er virkelig Mig som taler nu og som er blevet sendt igen af Min Fader for at frelse jer.
Denne gang kommer Jeg til at forny Jorden, til at reetablere Mit Kongedømme på Jorden, det Paradis Min Fader skabte for Adam og Eva. Dagen vil oprinde snart og før denne tid kommer, vil Jeg oplyse jeres sind, krop og sjæl. Jeg vil chokere jer med Min Magt, Min Guddom, men I vil føle en sådan bølge af Kærlighed, at I ikke vil blive efterladt i tvivl om, at dette kun kan komme fra Mig.
Dette er Mit Løfte. Det er de Guds børn som ikke kender Ham, ikke tror på Ham, som Jeg vil nå frem til først. Mange af dem vil komme løbende til Mig fordi de vil ikke have forudfattede ideer, som kan udspringe fra for meget kendskab til åndelige sager. Samtidig vil Jeg nå frem til de sjæle som befinder sig i stor mørke, som er desperate, fortabte og bebyrdet med stor smerte i deres hjerte. Så, når I læser Mit Ord herind, I må vide at Mine Budskaber sigter ikke kun på dem der elsker Mig, de er givet for at nå frem til jer.
Jeg giver jer fred. Jeg bringer jer gode nyheder, for Jeg har skåret en herlig fremtid for jer ud, hvor døden ikke vil have magt på jer. Jeg venter den Dag med stor Glæde. Vent med tålmodighed og tillid, for når Jeg åbner jeres hjerte vil jeres bekymringer ikke findes mere.
Jeres elskede Jesus
 
 
Maj______________________
 
1112.Mit Løfte om at komme igen vil blive opfyldt i denne generations levetid
1. maj 2014
Min kære elskede datter, Mit Løfte om at komme igen vil blive opfyldt i denne generations levetid. Mange mennesker i verden, på denne tid, er uvidende om de profetier indeholdt i den Helligste Bibel, angående Herrens Store Dag. For at forberede jer for denne tid, har Min Fader instrueret Mig at informere jer, at datoen for Mit Andet Komme er fastsat, men kun Gud, den Evige Fader kender den. Ikke engang Jeg, Hans eneste enbårne Søn, har kendskab til denne dato, kun at det vil være snart.
Mange hændelser vil finde sted først, før den store fornyelse, men I må vide, at de vil ske hurtigt og i hastig rækkefølge. Dem, der frygter den Store Dag, må i stedet stole på Mig og bede for de sjæle af dem, som vil gøre alt det de kan, for at gå Mig imod, i Min Søgen efter sjæle. Min Plan er at bringe selv den mest stædige i blandt jer, ind i Mit Kongedømme, for det er en plan for verden. Mit Kongedømme vil komme, for det er Guds Plan og det vil fuldbyrde den Sidste Pagt, i overensstemmelse med Guds Hellige Vilje.
Bed med gavmildhed i jeres hjerter, for sjælene af dem som har mest brug for Min Barmhjertighed og Jeg vil dække dem med Mit Dyrebare Blod. Alt det, der var i begyndelsen vil blive fuldbyrdet til sidst og så vil der være en verden uden ende. Alt begynder og slutter med Min Fader. Intet vil forhindre Mit Andet Komme. Intet menneske, som går Mig imod, eller som prøver at drage sjæle væk fra Mig, vil få tilladelse til at trodse Mig, for når Jeg kommer, vil alle Mine Fjender blive kastet væk. Jeg vil frelse den svage, den frygtsomme, den angerfulde, kætterne, ateisterne, løgnerne, tyvene, morderne, alle syndere. Ingen af jer er undtaget fra Min Barmhjertighed. Jeg elsker jer alle.
Jeres Jesus.
 
1113. Frelsens Moder: Apokalypsen vil handle helt, om Min Søns fjenders bemægtigelse af Hans Kirke på Jorden
2. maj 2014
Mit barn, når folk hører ordet ”apokalypse”, kan det skabe terror i deres hjerter. Dette skyldes, at kun få er virkelig informeret om hvad det betyder. Disse tider er blevet forudsagt til at være den sidste del af min Faders Plan for at forene verden og befri den fra det ondes greb, som har været dens kvælertag for så længe.
Det vigtigste tegn, at tiden er nær, vil ske lige før Min Søns Andet Komme, når Hans Korsfæstelse vil blive genoplivet overalt igen. Disse vil være tegnene. På samme måde som Han blev pisket, ligeledes vil Hans Legeme, Hans Kirke på Jorden blive det, gennem korruption og besudling. Så, på samme måde som tornene blev sat på Hans Hoved, ligeledes vil de blive placeret på hovederne af Hans Kirkes ledere. Hans hellige tjeneres hænder vil blive naglet som på Korset, når de, med tiden, ikke længere vil blive brugt som instrumenter for de Hellige Sakramenter. Ligesom naglerne gennemborede Min Søns Fødder, således vil de sande Guds tjenere blive forbudt i at lede sjæle på Herrens Sti. Korsfæstelsen af Min Søns Kirke på Jorden vil fortsætte, indtil den dør og på den dag vil Min Søns Jesu Kristi Legeme ikke længere være Tilstede i den Hellige Eukaristi. Når min Søns Kirke bliver ødelagt, hvilken vej vil hans disciple gå? Så, med mindre I følger min Søns Sti, vil I ikke være i stand til at finde jeres vej til Hans Kongedømme.
Når min Søns Kirke bliver overtaget og Hans fjender sidder på Hans Trone, må I altid forblive loyale til min Søn. I vil ikke være i stand til at gøre dette, hvis I accepterer den sekulariserede verdens love som erstatning for Sandheden.
Sandhedens Bog vil, sammen med Korstogsbønnerne, holde jer fokuserede på min Søn. Hans loyale hellige tjenere vil nære jer med Livets føde, når den ikke længere vil findes nogen steder. På det tidspunkt vil I være i stand til at tælle månederne som om de var uger, og ugerne som om de var dage fordi, ved trompettens lyd, vil den Ny Jerusalem rejse sig af asken og forfølgelsen vil være overstået.
Apokalypsen vil handle om min Søns fjenders bemægtigelse af Hans Kirke på Jorden. Den vil være kampen for sjælene. Straffen vil handle om Guds Advarsel til menneskeheden, for at åbne deres øjne til Sandheden. Den resterende hær vil hjælpe til at holde kærlighedsflammen for Min Søn i live og samtidig bringe henstand for straffen til sjælene, som ellers vil ramme dem, var det ikke for Min Søns Barmhjertighed.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1114. Bed og I vil få, er ikke et virkningsløs løfte, som Jeg gør
3. maj 2014
Min kære elskede datter, når Jeg beder folk om at stole på Mig, er det ret svært for mange at gøre det. Så mange finder det hårdt at stole på Min Kærlighed for menneskeheden, når de stoler på deres egen tro og de skal overgive sig fuldstændig til Mig. Det er kun når I overgiver jer selv fuldstændig til Min omsorg, at I kan føle jer sikre, beskyttet og i fred. Når I søger Min Kærlighed, vil den dække jer, når I løfter jeres arme og påkalder Mig som et lille barn. Børnene sætter alt deres lid til deres forældre når de er små. De kender kun forskellen mellem det, der føles rigtigt og det, der føles forkert og så støtter de sig fuldstændig til de voksne for at blive beskyttet. Børnene tænker sig ikke om to gange for at løbe til deres forældre og få tryghed og beskyttelse. Et barns tro er stærk. Han sætter ikke spørgsmålstegn, fordi han tror fast, at han vil finde sikkerhed i armene på de elskende forældre.
I skal stole på Mig om alt det, I beder Mig om, hvis det er for jeres sjæls vel. Bed og I vil få, er ikke et virkningsløst løfte, som Jeg giver. Jeg kan lide at overøse Mine gaver over enhver af jer. Når I beder Mig om at hjælpe jer, hører Jeg, føler og svarer på alt det I ønsker. Giv Mig chancen til at bevise Min Kærlighed for enhver af jer. Lad Mig vise jer beviset for Min Indgriben. Det er på denne tid af eksistensen, at Jeg, Jesus Kristus, vil gøre Min Tilstedeværelse kendt i alt det I beder Mig om. Det er på denne tid, at Jeg vil gøre jer i stand til at føle Min Tilstedeværelse, vidne Mine Store Indgrebsgerninger i jeres dagligliv og til at forstå jeres bønners magt. For disse er dagene for store mirakler, som Jeg skænker til menneskeheden, mere end på enhver anden tid, siden Jeg vandrede på Jorden.
Når I virkelig sætter jeres lid til Mig, kan Jeg udvirke store mirakler, ikke kun for at bringe jer lindring fra smerte, men også for at drage jer tættere til Mit Hellige Hjerte. Når et barn ved at en forælder elsker ham, føler han sig tryg, velvidende, at han er beskyttet. I må vide, at ved at stole på Mig, vil Jeg beskytte jer alle og Jeg vil overstrømme jeres sjæle med en dyb følelse af fred, som I ikke kan finde andet sted på Jorden.
Kom til Mig i dag og kald på Mig for at hjælpe jer, lige meget hvilke bekymringer I må have. Bed denne bøn hver gang I er bedrøvede og Jeg vil svare til jer hver eneste gang.
Korstogsbøn (148) Kom til min hjælp
Oh min Jesus, hjælp Mig i min tid af stor bedrøvelse. Hold mig i Dine Arme og tag mig i Dit Hjertes Tilflugtssted. Tør mine tårer af. Lad min beslutning falde til ro. Løft min ånd og fyld mig med Din Fred. Jeg beder Dig om at skænke mig denne gave (nævn det her). Kom til min hjælp, så at mit ønske bliver besvaret, således at mit liv kan blive roligt og i forening med Dig, kære Herre. Hvis mit ønske ikke kan blive opfyldt, fyld mig med Gaven at acceptere, at Din Hellige Vilje er for min sjæls vel og lad mig forblive trofast til Dit Ord for altid, med et venligt og elskværdigt hjerte.
Amen
Kald altid på Mig, hver gang I er bedrøvet eller har brug for hjælp og Jeg lover, at I vil få et tegn om at Jeg har svaret til jeres råb til Mig, jeres elskede Frelser.
Jeres Jesus
 
1115. Frelsens Moder: Gud ville aldrig tillade, at Hans Ord bliver ændret, eller misfortolket for at efterfølge mennesket
4.maj 2014
Mit kære barn, da Gud sendte profeter til verden, var de blot budbringere. De blev sendt til at uddele Sandheden, Guds Ord.
I løbet af århundrederne, misfortolkede mange Guds børn profeternes rolle. Nogle begyndte at idolisere dem, frem for bare at acceptere Guds Ord og lovprise Gud. De gjorde profeterne til guder og Budskaberne til verden, inkluderet min Søns Jesu Kristi Budskaber, blev mindre vigtige end de profeter, der leverede dem.
Børn, Guds profeter, Guds engle, visionærere og seerne, var ikke værdige til denne idolisering. De var alle sammen blot folk med lidt eller ingen viden om Guds sager og dette var grunden til at de blev valgt. Det er Budskaberne, som er vigtige og budbringerne er blot Ordets videreførelse. Guds Ord, givet gennem profeterne, må aldrig blive fejet til side, mens profeten bliver ophøjet på en piedestal pga. det, han gør.
Guds Ord må aldrig blive ignoreret, Guds billede må aldrig blive erstattet med billeder af Hans profeter, eller af de helgener som vandt Hans Privilegier. I må anmode helgener og profeter om at gå i forbøn på jeres vegne, men I må aldrig oversvømme dem med den lovprisning, som må være forbeholdt til Gud, Skaberen af alt det der er himmelsk. Det samme gælder i dag. I må ære Gud først og sætte Ham før alt det, der er. I må efterfølge Ordet, som blev givet i begyndelsen og aldrig afvige fra det, for det vil aldrig og kan aldrig ændre sig. Guds Ord er endeligt.
Min Søns Lære blev gjort kendt til menneskeheden, da Han vandrede på Jorden. Den forklarede blot Ordet med flere detaljer, men den afveg aldrig fra Sandheden. I dag er mennesket det samme som da min Søn kom første gang. Mennesket er stadig svagt, svingende og forbliver en synder i dag, som det var den gang. Hvis en profet, eller et menneske, som påstå at tale i Guds Navn, siger til jer at Ordet må tilpasses, for at følge menneskets nutidige behøv, må I være på vagt. Hvis der bliver sagt til jer, at Ordet virkelig betyder noget fuldstændig anderledes, må I ikke acceptere det. Mennesket, inkluderet dem som tjener Gud, har ikke myndighed til at pille ved Sandheden.
Når et menneske påstå at være guddommelig inspireret og så ændrer han Ordet til at efterfølge en sekulariseret verden, må I ikke stole på ham. Gud vil aldrig tillade, at Hans Ord bliver ændret, eller misfortolket for at følge mennesket. Husk, når I idoliserer en profet og oversvømmer ham med lovprisninger, fornærmer I Gud. Når I accepterer ændringer i det, der står i den Helligste Bibel, som modsiger Guds Ord, sker I jer selv af fra Sandheden. Når I accepterer falskhed, som redskab til at tjene Gud på jeres præmisser, adskiller I jer fra Gud.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1116. Sandhedens Bog vil være antitesen af den nye falske bog
d. 5.maj 2014
Min kære elskede datter, alle, der følger Min Stemme gennem disse Budskaber, vil fortsat blive givet store velsignelser, idet deres udholdenhed vil blive testet på en sådan måde, man ikke kender siden Middelalderen. Enhver af jer vil blive spottet af den onde, som bruger svage og stolte sjæle til at angribe dem der er tæt på Mig. Ethvert forsøg, både synligt og usynligt, vil blive gjort for at bagtale dette, Mit Store Værk. Mens forfølgelsen intensiveres, må I vide, at Satans magt er blevet indskrænket og alt hvad han vil gøre, er at fortsætte at kaste sten, sprede løgne og prøve at drage sjæle væk fra Mig. Det vil lykkes ham at drage sjæle væk fra denne Mission på forskellige måder. Han vil bruge seere til at angribe den og dette vil skabe stor forvirring.
Når mennesket fortsætter at falde ned og Guds Ord ikke længere bliver accepteret i sin helhed, vil Himmelen altid gribe ind. Stol på Mig, mens Jeg siger til jer nu, at denne er Min Mission og hvis I bliver fortalt noget andet, kan I være sikre på, at I er blevet ført bag lyset. Mit Løfte er at forblive loyal til Guds børn til det sidste og indtil en sjæl afviser fuldstændig Guds Hånd. Jeg vil kæmpe foran jer og forsyne jer med alle de Gaver, Jeg har testamenteret for at beskytte jer mod Mine fjender, som kommer til jer som ulve i fåreklæder. Mine Gaver vil være det modsatte af det, Guds fjender giver til verden. Sandhedens Bog vil være antitesen af den nye, falske bog, fuld af menneskelavet, fejlagtig lære, som retfærdiggør synd, som snart vil blive delt ud i verden. Den levende Guds Segl vil beskytte jer mod dyrets mærke og Frelsens Medalje mod det kætteri som vil vælte ud af Mine fjenders mund, som vil bemægtige sig Min Kirke på Jorden. Naturligvis er denne Mission foragtet af Satan, som vil bruge, selv gode sjæle, som ud fra en misledt loyalitet til Mine hellige tjenere, som har mistet deres tro og som virkelig ikke tjener Mig, idet de ikke længere ved hvordan, vil voldsomt kritisere Mit Hellige Ord. I må ikke tillade jer selv at slingre. Vær ikke som dem der kom før jer, som Jeg, den gang Jeg vandrede på Jorden, afviste. Jeg giver jer Mit Ord om, at alle de prøver I ønsker vil snart være jeres. Jeg giver jer Mit Løfte om at Jeg kommer nu kun for at bringe jer Frelse, på et tidspunkt hvor Mine fjender gør alle mulige forsøg på at nægte jer jeres Gudgivne ret til Frelse, som Guds børn.
Fornægt Mig ikke, når I ved i jeres hjerte, at det er Mig, Jesus Kristus, som taler til jer. Forsøg ikke at drage sjæle væk fra Mig, hvis I tvivler på Hvem Jeg Er. Stød ikke Guds profeter, ellers vil I lide stort. Kæmp ikke imod Min Faders Plan om at forberede verden for Mit Andet Komme, ellers vil I støde ind i Min Faders vrede. Vær taknemlige. Vær gavmilde og accepter Indgribens Gave med kærlighed og glæde, for det er for jeres egen vel og for enhver levende sjæls skyld, at den er blevet givet til verden.
Jeres Jesus
 
1117. Hvor mange mennesker er givet, at tro på forkerte handlinger i retfærdighedens navn?
6. maj 2014
Min kære elskede datter, grunden til, at Mit Ord er afvist af så mange er, at Sandheden er som et torn i siden på dem, som er forlegne over at forkynde Min Lære åbent.
Det menneske, som tror at ytringsfriheden er vigtigere end lydigheden til Guds Ord, betræder en meget farlig vej. Enhver der tror, at han har ret til at fastholde, at ens synspunkter er ukrænkelige, når den pågældende tolererer synd, forråder Mig.
Hvor mange mennesker er givet troen på forkerte handlinger i retfærdighedens navn? Disse mennesker, som dikterer jeres love, inkluderet de love der styrer jeres Kirke, vil have jer til at tro, at retten til ytringsfriheden overgår alle Guds love, selv når denne ret herliggør synden. Synden har mange facetter, og i verden af i dag er hver enkelt synd bortforklaret ved at hævde, at enhver person har sin individuelle ret til at gøre hvad det passer ham.
Selv om ingen af jer har ret til at dømme andre i Mit Navn, har heller ikke nogen af jer ret til at erklære, at forkerte handlinger er en god ting.
Jeres Jesus
 
1118. I dag har så mange af jer slet ingen idé om, hvad det betyder at tjene Mig som Kristen
6. maj 2014
Min kære elskede datter, lad ingen være i tvivl om, at Gud ville aldrig tillade, at Sine børn falder væk fra Ham, uden at gøre alt det der står i Hans Magt for at frelse dem.
I har fået så mange Gaver gennem profeterne siden begyndelsen. Mange profeter gentog de samme budskaber igen og igen, men alligevel var mange af dem enten ignoreret eller latterliggjort. Mange var forfulgt og sendt til døden. Hvorfor provokerer Guds Ord så meget had? Det er ikke Guds Ord der nager de svages sjæle, eller dem der er faldet væk fra Troen. Nej. Det er hvordan Satan svarer, når Gud rejser Sin Hånd for at straffe den onde, som angriber ondskabsfuldt. Han ved, at Guds Ord spreder sig hurtigt ved Helligåndens Kraft og når dette sker, svækkes den ondes magt, og derfor er hans hævn voldsom.
Når Helligånden er udsendt over den menneskelige slægt på denne måde, rejser de faldne engle sig, klare med sværd, til at gennembore enhver af Mine disciple på alle de måder de kan. I må acceptere dette had for Mit Ord og erkende det, for hvad det er: et forsøg på at lede jer væk fra Sandheden. Enhver af Mine apostle, enhver profet og hellig tjener, som tilslutter sig Sandheden, Guds Hellige Ord, vil blive udsat for bitter modstand af det ondes kræfter. Dette har altid være tilfælde. I skal dog aldrig tillade, at hadet til Mig, jeres elskede Jesus, dæmper jeres ånd, for det er netop på dette tidspunkt, at Jeg virkelig er Tilstede i jeres sjæl. Lid i Mit Navn og Jeg vil rejse jer op i herlig forening med Mig i Mit kommende Kongerige. Tildel smerte til andre i Mit Navn, uanset hvor retfærdiggjort I må tro, dette kan være og Jeg vil skære jer bort fra Mig i al evighed.
Mine Advarsler, givet til jer nu, er for at påminde jer om hvad Jeg lærte jer, idet så mange, i dag, har ingen som helst idé om, hvad det betyder at tjene Mig som Kristen. Jeres Jesus
 
1119. Jeg bruger offersjæle for at føre til Mig andre sjæle, som ellers ville aldrig blive frelst på anden måde
7. maj 2014
Min kære elskede datter, når Jeg kalder på sjæle til at følge Mig, medfører dette en blanding af følelser, fra begejstring til stor bedrøvelse. For, når Jeg opvækker Helligåndens Ild i en sjæl, vil dette bringe store Velsignelser, men disse vil være farvet med en sans af smerte.
Når Jeg udvælger de sjæle som fortjener Mine Gaver, vil de erfare et tilhørsforhold til Mig, men de vil også føle noget udvendigt om verden, hvor de lever. De vil se deres fælles brødre og søstre i et nyt lys. De vil være mere følsomme til skønheden i Guds Skabelse, når de ser i de andres ansigt, fordi de vil se Guds Tilstedeværelse i dem. Ikke en eneste sjæl, de møder, vil ikke udvise Guds Tilstedeværelse for dem, lige meget hvor langt væk de måtte være faldet i Hans Øjne. De vil også være fyldt med overvældende medfølelse, som kun en slægtning kan føle for ens barn. De vil føle en pludselig og intens kærlighed for denne person, som vil forbløffe og chokere dem. Men de vil også være bekendte med det mørke, som lurer i denne sjæl, et mørke, der er parat til at fortære den. Den udvalgte sjæl vil straks, på det tidspunkt, være klar over, hvad der forventes af den. Det vil være, når den vil løbe til Mig, for at bønfalde Mig om at frelse de sjæle som er i fare for at synke i en tilstand af mørke, så frygteligt vil det være for denne sjæl.
En offersjæl, en udvalgt sjæl, opgiver alt hvad der er udvendigt i deres liv og ved at gøre dette, giver den stor ære til Gud. Den lidelse, denne sjæl må udholde, frigør andre sjæle fra den evige fortabelse og som følge bliver den, Satans og hans agenters mest udsøgte mål. Disse sjæle udholder Min Lidelse som en Gave til Gud fordi, når de bliver udvalgte, kan de fleste af dem ikke vende ryggen til Gud mere. Der er dog sjæle som blev udvalgte, men som afviser Min Kalk. I må bede for disse stakkels sjæle, fordi deres manglende mod vil føre dem til en af to retninger. De vil udholde indvendig smerte, når de vil finde det svært at være Mig nær. Så vil de være optaget af den verdslige verden for at flygte fra deres kald og dette vil bringe dem ingenting, kun en følelse af falsk håb.
Når en elskende sjæl beder og ydmyger sig selv foran Mig, lindrer den Min Faders Vrede. Dette formindsker anslaget af Min Faders Straf over verden. Hvis en udvalgt sjæl, som er forfulgt pga. dens kærlighed til Mig og som ikke kan udholde det mere, blot siger: ”Jesus, tag min smerte og gør med den som Du vil”, så vil Jeg oversvømme den med ekstraordinære Gaver. Sjælen vil blive immun overfor det onde og frygtløs. Pga. dens fuldstændige tillid til Mig, vil den rejse sig til sjælens fuldkommenhed og opnå en rolig opførsel. Så meget opofrelse er der brug for, men når denne sjæl overgiver sig helt til Mig, i fuldstændig lydighed og nægter at involvere sig med Mit Ords fjende, vil dette medføre frelse for mange sjæle.
Jeg bruger offersjæle for at føre andre sjæle til Mig, som ellers ville aldrig blive frelst på anden måde. Det er kun med denne metode, at disse offersjæle vil og kan sone for millioner af sjæle, som har skåret deres navlestreng af fra Mig. Frygt aldrig for meget for de mørke sjæle i denne tid, for Mine udvalgte offersjæle er i stort tal i øjeblik. Deres klarhed bringer de fortabte sjæle tilbage til Mit Tilflugtssted.
Jeres Jesus
 
1120. Der er ikke behov for at bekymre sig, for Gud elsker jer alle
8. maj 2014
Min kære elskede datter, se dig omkring og du vil se mange mennesker leve bekymringsfrie liv. Du vil se latter, glæde og stor kammeratskab og du vil vide at alt dette kun kan komme fra Gud. Mange mennesker, når de kender Sandheden, vil omfavne Mig med åbne og taknemlige hjerter og så vil vi blive et.
Min plan er at samle alle og oversvømme dem med stor kærlighed, glæde og lykke. Jeg vil glæde Mig i Mit Kongedømme og der vil være meget latter, glæde og skønhed, såvel som Evigt Liv. Kærligheden vil strømme ud fra enhver enkelt skabning; hver enkelt sjæl og liv vil være fuldkommen.
Når I bekymrer jer om verdens fremtid, husk på hvad Jeg har fortalt jer. Alt vil blive godt, når Jeg kommer at samle jer ind i den nye verden uden ende. Der er ikke behov for at bekymre sig, for Gud elsker jer alle. De sjæle som lever et forfaldet og bekymringsfuldt liv vil blive samlet først, hvis de ac­cepterer Hvem Jeg Er. Dem der lever i forfærdeligt mørke vil blive givet ek­straordinære Gaver for at rense deres sjæle, så at Jeg kan løsne den ondes greb på dem og tage dem ind i Min Barmhjertigheds sikkerhed. Dette er en kamp og vil blive kæmpet hårdt, men den Helligste Treenigheds Magt vil blive udøvet og sjælene vil blive oplyst, så at de ikke vil dø.
Jeg vil rejse vigtige ledere blandt jer og med en hær spredt over alle na­tioner, vil I svulme op og tage med jer de fleste af Guds børn til det Ny Paradis. Se på Mig med tillid og frygt ikke Min Kærlighed, for I må vide, at Jeg vil aldrig skræmme jer med vilje, idet, når Jeg gør Min Tilstedeværelse kendt, vil den fylde jer med stor forbløffelse og glæde. Jeg forsikrer jer, der er ikke behov for frygt, for Jeg er Kærligheden Selv. Kærligheden vil lin­dre jer og når I står foran Mig, jeres Jesus, vil I straks blive slået af en fortro­ligheds følelse, som kun er tilstede når jeres hjerte er blevet flettet sammen med Mit.
Hvor meget elsker Jeg jer og hvor meget længes Jeg efter jeres sjæle.
Jeres Jesus
 
1121. Gudfader: Min Guddommelige Vilje må aldrig blive oppo­neret
9. maj 2014
Min kæreste datter, verden blev skabt af Mig fordi det var Min Vilje. Min Vil­je har altid eksistere og vil altid gøre. Min Vilje vil ske, med eller uden men­neskehedens vilje. Den frie vilje, givet til mennesket af Min Hånd, blev mis­brugt og dette har medført adskillelsen mellem mennesket og Mig, den Evige Fader. Så længe mennesket har den frie viljes gave, betyder det, at kun dem der vælger at komme til Mig, gennem Min Søn Jesus Kristus, kan blive en del af Mig, hel igen.
Når menneskets vilje modsætter sig Min Vilje, medfører det en bitter kamp, for kun Min Vilje kan nedtrampe alt det der er. Min Guddommelige Vilje kontrollerer alt det som Jeg tillader, idet Jeg vil altid acceptere den frie vilje Jeg har givet til mennesket og Jeg tager ikke tilbage det Jeg har gi­vet. Nogle gange forårsager mennesket, af eget frit valg, forfærdelig lidelse i verden og med dets grådighed og selviskhed krænker det Mig meget. Allige­vel griber Jeg ikke ind i den menneskelige vilje fordi kun mennesket selv kan bestemme hvorvidt han ønsker at gøre hvad Min Vilje ønsker. Og selv om Jeg ikke vil forsøge at tage den frie vilje væk, betyder det frie valg ikke, at men­nesket kan diktere Mig sin vilje over det der er Mit.
Min Guddommelige Vilje må aldrig blive opponeret, fordi mennesket kan al­drig overvinde Min Vilje. Når han gør dette, vil han finde det umuligt at mod­sætte Mig uden at lide over konsekvenserne. Kun Jeg bestemmer livets og dødens udfald, for dette tilkommer kun Mig at bestemme. Når Jeg tager en beslutning om at gennemføre en Plan for at beskytte Mine børn, har intet menneske magten til at overvinde det. Skulle et menneske prøve at interfe­rere med Mine Gaver til verden, i og med livet i alle dets former, så vil han ikke blot falde, men han vil lide som konsekvens af det.
Lad intet menneske prøve at stoppe Mig i Min Plan om at fuldbyrde Min Hel­lige Pagt.
Lad intet menneske vanhellige Mig, eller stå i vejen for Min Vilje, ellers vil det blive skåret af brat.
Lad intet menneske prøve at stoppe Mig fra at give Evigt Liv til sjæle, el­lers vil dets eget liv ophøre. Når I prøver at modsætte jer til Mig, vil det al­drig lykkes for jer. Når mennesket fortsætter at fornægte Mit Ord og bekæm­per Min Guddom, vil det kun skabe oprør, katastrofe, tab af liv og en forfær­delig straf. Dette er hvorfor, når et menneske bliver spurgt at adlyde Mig, eller Mine Instruktioner og som af fri vilje accepterer det Jeg forlanger, de vil finde det umuligt at modsætte sig Min Vilje.
Du, Min datter, har prøvet at slås imod Min Vilje, selv om du havde allerede overgivet dig til Mig. Nu ved du at det ikke hjælper noget, for kun det der er befalet af Mig, på Min egen måde, kan ske.
Børn, Jeg er jeres Fader. Jeg er jeres Skaber. Kun Jeg ved hvad fremtiden vil bringe jer, men I kan trøste jer med at vide at alle Mine Planer er fær­dige. Kun når jeres vilje er i overensstemmelse med Min, kan Mit Konge­dømme blive fuldstændig gennemført og endelig fuldbyrdet. Kun der, vil alle konflikter mellem mennesket og Mig, jeres Evige Fader, være overstået. Så vil freden regere i den ny kommende verden, en så fuldkommen verden at den aldrig vil ende.
Jeres Fader
Gud den Højeste
 
1122. Jeg vil oprejse en mand i Min Kirke som vil stå op og be­kende Sandheden
10. maj 2014
Min kære elskede datter, det kommer ikke dig ved at forstå det nu, men du må vide, at Jeg vil oprejse en mand i Min Kirke, som vil stå op og bekende Sand­heden. Han vil gøre dette på en tid hvor ingen andre kardinaler, biskop­per, præster eller andre af Mine hellige tjenere vil have mod til at gøre dette. Når den ny, falske lære fylder Min Kirke, vil mange i den vide i deres hjerter hvor fuld af fejl den er. De vil blive alarmeret, men for frygtsomme til at rejse deres stemmer. Så underlegne vil de være talmæssigt, i forhold til dem, hvis tro er så svag, at de vil prompte acceptere hvilken som helst kætteri der bliver præsenteret til Guds børn i Mit Navn.
Den mand Jeg vil rejse er en modig sjæl og mange vil blive lettet når han taler frem. Når han gør dette, vil mange flere rejse sig og tale ud, og dermed frelse mange sjæle. Når han bliver rejst, har Jeg andre planer for at bringe sammen alle de tro som ikke accepterer Mig, Jesus Kristus, for at være Guds Søn. Alle disse Guddommelige Planer er blevet forudsagt og mil­lioner og atter millioner af folk overalt i verden vil derefter erkende Sandhe­den. De vil så svulme op og blive velsignet af Mig, så at de kan samle alle tro sammen, med det eneste formål at sikre, at Guds Sande Ord bliver forkyndt. Troen vil sprede sig, så at Mit Ord, som indeholdt i de Hellige Evangelier, vil blive forkyndt af mænd, kvinder og deres sønner og døtre i alle fire ver­denshjørner. De vil profetere ved at åbenbare til verden disse Guddommelige Budskaber og Min Tilstedeværelse vil dække dem for at give den den styrke og mod de behøver.
Så magtfuld vil denne, Min generation være til at sprede Sandheden, at mange af dem der blev misledt og ført til en yderst fejlagtig vej, vil vende tilbage til Mig. De vil spredes så hurtigt, at for en hver kætteri begået imod Mig, vil millioner af sjæle blive omvendte. Jeg vil drage hedningen til Mig først, for de er ikke blevet givet Sandheden; så vil verden ikke være i tvivl mere, hvor mægtigt Mit Indgreb er. Så vil Jeg drage alle andre religioner sammen og de vil få vist klart, at der kun er en vej til Min Fader og at det kun kan være gennem Mig. Og mens Jeg vil drage millioner af sjæle til Mig og Sandheden om Hvem Jeg Er, vil millioner af andre sjæle blive draget ind i en menneskelavet religion, designet og skabt af det ondes ånd.
Den ondes store plan er så gennemtænkt som den er enkel og det er at bringe til fortabelse så mange sjæle som muligt, ved at ødelægge deres tro på Mig, Jesus Kristus. De vil gøre dette ved at fornægte Sandheden. Mens den nye re­ligion vil fortære sjæle gennem løgne, vil Jeg genvinde tre dobbelt, ved at sikre at Guds børn ikke glemmer Sandheden.
Jeres Jesus.
 
1123. Jeg opsøger ikke det onde menneske for at ødelægge det nemt. Mit eneste ønske er at frelse dem alle
11. maj 2014
Min kære elskede datter, Mit kæreste ønske er at bringe kærlighed og lykke til alle Guds børn. Jeg ønsker aldrig hævn, uanset hvor onde menneskenes ger­ninger er. Heller ikke søger Jeg at forårsage ydmygelse til nogen, selv om de måtte have ydmyget andre i Mit Navn. Jeg søger aldrig at ruinere et menne­skes ry, når han er årsag til megen ødelæggelse i verden. Jeg opsøger ikke det onde menneske for at ødelægge det nemt. Mit eneste ønske er at frelse dem alle. Jeg har kær de sjæle af alle Guds børn. Jeg opsøger dem uafbrudt. Jeg prøver at drage dem til Mig. Selve dem det ikke accepterer Min Eksistens bli­ver opsøgt af Mig hver dag. Jeg gør Min Tilstedeværelse følt i deres liv ved at fylde deres sjæle med kærlighed for andre, ved at trække på godheden i dem selv, så at den kan erobre negative tanker, gerninger og handlinger.
Nogle sjæle er naturligt modtagende af Mig og Jeg glæder Mig over deres gavmilde svar og ømme hjerter. Andre har en barriere mellem dem selv og Mig, sådan at Jeg finder det svært at røre ved deres sjæl. Men Jeg vil fortsætte at prøve, for at nå deres sjæl på mange forskellige måder, indtil Jeg kan åbne deres hjerter til Magten af Guds Kærlighed.
Kærligheden er den styrende kraft som fører til alle gode ting. Kærlighe­den er tilstede i alle Guds børn, fra det øjeblik de bliver født. Guds kær­lighedsgave hjælper menneskeheden til at besejre det onde. Når Gud går i forbøn og forøger kærligheden i en sjæl, gør Han dette for at forsvare Sine børn imod djævelens ondskab. Kærligheden er stærkere end had, men hadet er tålmodig. Satan, som er fuld af had for menneskeheden, har ingen slags kær­lighed, bortset fra kærligheden til sig selv. Han besmitter menneskeheden ved at så had i en sjæl som er blevet svækket pga. synd. Had finder en bolig pa­rat i sjælen af dem som er jaloux, fulde af stolthed, ensomme og forvirre­de. Satan vil aldrig friste en sjæl til had ved at præsentere det til sjælen for hvad det er. I stedet vil han altid friste sjælen med stolthedens synd, som hans første taktik. Sjælen bliver ledt til at tro at den må tage foru­rettelsen af, fordi dens behøv dikterer det, idet den ved bedst og den gør en god ting.
Guds Kærlighed bliver spredt blandt alle Hans børn i denne tid. Han gør dette i Sin Barmhjertighed. Han vil forøge kærligheden i menneskenes hjerter for at hjælpe menneskeheden til at kæmpe imod hadet, som vil snart intensiveres i verden, når menneskets hjerte vil blive kold som sten.
Jeg spørger jer at bede denne Korstogsbøn for at søge Guds Kærlighed i den­ne tid:
Korstogsbøn (149) For at søge Guds Kærlighed
O Jesus, fyld mig med Guds Kærlighed. Fyld mig med Dit Guddommelige Lys og oversvøm mig med den kærlighed jeg har brug for, for at sprede Guds sæd i alle nationer. Tillad Din Guddommelige Kærlighed at blive spredt af mig blandt alle jeg kommer i kontakt med. Spred Din Kærlighed, så at den lyser over alle sjæle, alle tro, alle nationer, som et slør der henriver alle Guds børn til enhed. Hjælp os at sprede Guds Kærlighed, så at den kan og vil erobre alt ondt i ver­den.
Amen
Sæt altid lighedstegn mellem kærlighed og Guds Tilstedeværelse. I må vide at kun kærligheden bringer Mig sjæle. Kun kærligheden har magten til at bringe fred, tilfredshed og enhed blandt nationerne. Had kommer fra Satan og overalt hvor i vidner det, må i bede denne bøn for at søge Guds Kærlig­hed. Husk at Kærligheden vil erobre alt fordi den kommer fra Gud.
Jeres Jesus
 
1124. Himmelen vil formørkes i tre dage umiddelbar før Jeg ven­der tilbage
13. maj 2014
Min kære elskede datter, det er Min store glæde at kunne vidne for mine disciple, som har svaret til Mit Kald om at bede Korstogsbønnerne, som gennem Helligåndens Magt vil frelse milliarder af sjæle.
Jeg vil bruge Korstogsbønnerne til at rense menneskehedens sjæle, samti­dig med at Jeg fornyer Jordens overflade. Den store fornyelse vil blive fær­diggjort på samme tid, sådan at verden vil blive klar og gjort værdigt til at modtage Mig, Jesus Kristus, som den tilbagevendende Frelser.
På samme måde som de nationer der byder de kongelige velkommen, har de brug for at gøre store forberedelser, før kongen sætter sine fødder på deres land. I ville aldrig tillade en konge at komme på besøg hvor alt er i uorden, forfaldende og hvor gaderne er fulde af snavs. Myndighederne i disse lande vil derfor sikre at de bliver klædt på og og forberedt ordentlig til at møde de højtstående besøgende. De vil går igennem betydelige vanskeligheder for at forberede en stor velkomst til at fejre kongens ankomst og de vil have valgt repræsentanter som de betragter for at være værdige til at byde den besøgende konge velkommen. Endelig vil de forberede en stor fest til at fejre kongens ankomst og på den store dag vil de line op i gaderne og synge store lov­prisningssange. De vil oversvømme den besøgende monark og hans følge med priser. Det samme vil være på Herrens Store Dag, når Jeg, Jesus Kristus kommer for at dømme.
Jeg vil komme pludselig, til trompeters klang og den søde klang af Engle­nes Kor. Himmelen vil formørkes i tre dage umiddelbar før Min Tilbage­komst. Så vil den oplyses i en mangfoldighed af farver, aldrig set af men­nesket før. Jeg vil være synlig for enhver mand, kvinde og barn af enhver alder og der vil være stor chok, men også stor spænding. Folk vil ikke tro på deres øjne og mange vil blive stumme, andre vil græde lettelsens tårer.
Mange vil være uforberedte og vil finde denne begivenhed for at være så overvældende, at de vil spilde tårer af bedrøvelse, for de vil vide i deres hjer­ter, hvordan de afviste den Sande Messias og hvor uværdige de er til at kom­me ind i Mit Rige. Men Jeg siger til disse folk nu: På den Dag må I kalde på Mig og spørge Mig at tilgive jer, så vil også I blive samlet ind i Mit Rige.
Ligesom enhver besøgende konge, spørger Jeg jer der elsker Mig at forberede jer for denne Store Dag. Stol på Mig, forbered jeres sjæle, bed for alle sjæle­nes frelse og kom klædt på, klar, ventende, ligesom en brud der venter på brudgommen. På den Dag vil I, Guds børn, forene jer med Mig som et, i Hellig Forening med Min Fader, i begyndelsen af den ny verden og den Herlige Tid, lovet til jer siden begyndelsen.
Vær i fred. Forbered jer med hjertets kærlighed og enkelhed for denne Store Dag. Frygt den ikke. Byd den velkommen. Selv om I er i stort mørke, vil Jeg tage jer ind i Mit Lys. Alt hvad I behøver at gøre er holde jeres arme løftede op til Mig og Jeg vil omfavne jer som Mine.
Jeres Jesus
 
1125. Min Kærlighed, Min Barmhjertighed, Min Medlidenhed, vil være jeres frelsende Nådegaver
14. maj 2014
Min kære elskede datter, de Nådegaver Jeg præsenterer til verden vil om­vende ikke troende til Mine hengivne disciple. De vil omvende sig øjeblik­keligt og vil falde til jorden foran Mig i kærlig tjeneste.
Dem der forrådt Mig igennem deres liv og som skubbede Mig væk, vil komme frem og bønfalde Mig at blive acceptere som Mine. Dem der kon­spirerede imod Mit Ord vil dog være de sværeste at frelse, for de er mere be­vidste end de uvidende om Mit Ords betydning, men alligevel prøver de,vel­vidende, at omskrive det til at tilfredsstille deres arrogante selvopfattelse. Med al deres viden, ser de ikke Sandheden, fordi de nægter at se det. De vil ikke bekende den absolutte Sandhed, men vil i stedet fabrikere den for at bedrage andre.
Nogle folk har omvendt sig til Mig fordi de tror at deres kald til at tjene Mig er resultatet af, at de er blevet givet oplysningen. De tror at de har myndighed, givet til dem gennem Helligåndens Magt, at tilpasse Min Lære, sådan at den ikke krænker det moderne samfund. Deres stolthed vil være deres fald og deres fald fra Nåde vil blive vidnet af mange, som vil føle sig snydt fordi de blev ført til fejlagtighed. Andre iblandt dem ved nøjagtigt hvad de laver, fordi det er ikke Mig de tjener, det er den onde. De går bevidst iblandt jer for at ødelægge det Sande Guds Ord. De vil ikke angre og heller ikke acceptere Min Hånd, for de tror på dyrets løgne, som i århundreder har lovet Mine fjender hans kommende paradis. Og de har valgt at tro i dette ud­førlige bedrag pga. af deres grådighed og deres ambitioner. Når de forsår Sandheden, vil de blive kastet ned i afgrunden. Disse er blot nogle af de uheldige og misledte, som vil have benægtet djævlens eksistens, for hvad han er og buret uden bund han vil opholde sig i evigheden.
Jeg advarer alle Guds børn. Ved at følge onde veje, ved at forkaste Guds Ord og ved at begå dødssynd, vil dette medføre straf. Enhver der fortæller jer andet misleder jer. Alligevel vil Jeg frelse den angrende op til det sidste sekund, så meget brænder Jeg efter at frelse enhver af jer. Min Kærlighed, Min Barmhjertighed, Min Medlidenhed vil være jeres frelsende Nådegaver. Jeg ønsker ikke at skræmme jer, men Jeg skal fortælle jer Sandheden. Ved at komme til Mig til aller sidst, uanset hvad jeres tro er, vil Jeg samle jer som Mine. Glem aldrig dette Løfte. Jeg vil, lover Jeg, række ud til jer i jeres fortvivlelses dybde.
Jeres Jesus
 
1126. Jeg er tilstede i den person der elsker alle, uanset deres race, tro, seksualitet og farve
16. maj 2014
Min kære elskede datter, Jeg spørger jer alle der elsker Mig, at indvie til Mit Hjerte de sjæle der afviser Min Barmhjertighed. Jeg spørger jer at bringe til Mig de ikke troende, som vil ikke acceptere Min Eksistens og dem som, selv om Jeg skulle stå foran dem i egen person, ville stadig afvise Mig. Disse forhærdede sjæle har behag i at følge andre spiritualiteter, fordi de afviser at acceptere Mig. Skulle de acceptere Sandheden, ville de få stor indre fred, som intet andet spirituel tjat kan levere. Dem der ikke tror på Mig, eller Ham som sendte Mig, vil aldrig fylde deres sjæl med fred.
Kun Mig, Jesus Kristus kan bringe til jer sand fred i jeres hjerter, idet Jeg blev sendt til jer af Ham som har skabt jer for at tage jer til Sig. Gen­nem Mig vil I finde Min Fader og når Faderen forener Sig med de børn Han skabte, vil freden herske. Uden Guds Fred kan der aldrig være harmoni på Jorden. Hvor der ikke er fred, vil I kende, at dette er forårsaget af manglen­de ydmyghed i Guds tjeneste.
Dem der er kendte med Mit Helligste Ord må aldrig glemme at, lige meget hvilken viden I må have om Mig, må denne aldrig blive brugt imod Mig. Med dette mener Jeg, at I må stole på Mig for Den Jeg Er. Accepter Mig med yd­mygt hjerte. Tillad aldrig arrogancen at overskygge jeres pagt til Mig. Den der er blød og øm i hjertet elsker Mig. Jeg er tilstede i den der elsker alle, uan­set deres race, tro, seksualitet og farve. Jeg er i alle der lever deres liv, som Jeg har lært dem. Jeg er også tilstede i dem der ikke kender Mig, men som efterligner Mine Træk.
Da Jeg vandrede på Jorden pralede Jeg aldrig om Min Viden, Jeg tildelte blot Sandheden. Jeg bagtalte aldrig andre, forfulgte, eller irettesat ikke dem der ikke ville følge Mig. Jeg talte aldrig ondt om andre. Jeg accepterede alle Guds børn og alle de fejl de viste for Mig. Jeg har aldrig sagt, at Jeg ville ofre Mit Liv for få udvalgte. Nej, Jeg gav Mig selv for enhver og specielt for de forhærdede syndere. Jeg forfordelte ikke den ene frem for den anden, Jeg roste ikke den ene og bagvaskede den anden, for dette ville have væ­ret umuligt.
Jeg forsøgte at sprede Sandheden i håb om at Mit Ord ville blive hørt. Jeg bragte fred til mange bekymrede sjæle, som havde den ydmyghed at lytte til Mig. Jeg var fast men fair med alle som plagede Mig pga. deres had og onde tunger. Jeg kastede dæmoner ud af sjæle som rejste sig imod Mig og gav store Gaver til dem i stor lidelse. Jeg ignorerede de såkaldte dagens hellige mænds ondskabsfulde bemærkninger, som kun elskede dem selv. Gud var aldrig ble­vet prioriteret i deres liv, så travle var de at se efter deres egne behov. De sjæ­le, Jeg søgte mest var dem, der ikke troede på Gud. De nåede frem til Mig og forstod ikke hvorfor de var draget til Mig. De kom til Mig af egen fri vilje, men mange blev ført til Mig af de sjæle der vidste Hvem Jeg var og Hvem der sendte Mig. Pga. dette, skænkede Jeg dem særlige Nådegaver og de blev kon­verteret øjeblikkeligt.
I dag, mens Jeg taler til jer før den Store Dag, ønsker Jeg at I bringer til Mig de ikke troendes sjæle. I må gøre dette gennem bøn og ved at bede denne
Korstogsbøn (150) For at frelse de ikke troendes sjæle
Kære Jesus, jeg spørger Dig at frelse alle dem som, uden egen skyld, nægter at erkende Dig. Jeg ofrer Dig min lidelse for at bringe Dig de sjæle der forka­ster Dig, for den Barmhjertighed Du vil skænke til hele verden. Hav Barm­hjertighed for deres sjæle. Tag dem ind i Dit Himmelske Tilflugtssted og tilgiv dem deres synder.
Amen
Jeres Jesus.
1127. Frelsens Moder: I må aldrig forbande en anden, når I beder om Guds Velsignelser
17. maj 2014
Mit kære barn, når Min Søn skænker særlige gaver til Guds børn, betyder dette, at man forventer ansvar fra modtagerens side. For enhver velsig­nelse I modtager fra min Søn, kære børn, må I altid ofre taksigelse til Gud. Når min Søn skænker himmelske Nådegaver til en sjæl, forventer man meget fra denne person. Enhver sjæl må derefter leve sit liv i over­ensstemmelse med hvad de er blevet lært af min Søn.
Min Søn gør Sin tilstedeværelse mærket nå Han bliver påkaldt. Des mere åben en sjæl er til Hans Kærlighed, des mere vil han, eller hun, blive forenet med Hans Hellige Hjerte. Men når en sjæl ophøjer sig selv foran min Søn, mens den beder om hjælp, vil intet blive givet fra Ham. Gud elsker de ydmy­ge sjæle. Han oversvømmer dem med store Gaver. Des flere Gaver de mod­tager, des mere vil Han være tilstede i dem. Så, når Hans tilstedeværelse bli­ver kendt, vil den samme sjæl blive genstand for had. Djævelen er draget af sjæle som er i Guds Lys. Han vil bruge ethvert middel til at ydmyge den udvalgte sjæl og normalt vil han gøre dette ved at bedrage de svage sjæle, han bruger til at tildele smerte og lidelse til den ydmyge sjæl.
Desværre kommer mange folk der elsker mig, Guds Moder, og tigger mig at støtte dem at ødelægge andre sjæle. De fortæller mig at disse sjæle har fortjent Guds straf. Når de spørger min Søn om at dømme disse sjæle pga. hadet i deres hjerter, vil deres bønner aldrig blive bønhørt. Hvordan kan I el­ske mig, tilbede min Søn og forpligte jer i jeres pagt med Sandheden, når I hader andre? Oh, hvor snu er den onde når han fortærer hellige sjæle, som har givet stoltheden lov til at distrahere dem. Når stoltheden får fat i en sjæl, mister denne straks dens lys. Des mørkere den bliver, des længere væk flytter den sig fra Guds Lys.
Når I beder mig at gribe ind, på min Søns vegne, må I altid komme til mig med jeres hjerte fuldt af kærlighed. I må aldrig forbande en anden, når I beder om Guds Velsignelser, for dette er afskyelig for Ham. Had spiller in­gen rolle i Himmelen.
Kom til mig, kære børn, kun med kærlighed for jeres fjender i jeres hjerter, og alle jeres bønner vil blive besvaret i overensstemmelse med Guds Vilje.
Jeres elskede Moder Frelsens Moder.
 
1128. De vil bruge Mit Hjem til at ære hedenske guder, som tegn på respekt, og de vil fortælle verden at dette er retfærdig
18. maj 2014
Min kære elskede datter, alle de profetier givet til dig vil nu begynde at ud­folde sig, en dråbe ad gang, indtil de vil strømme ud som vand fra en vandhane. De begivenheder, handlinger og gerninger forbundet med Min Kirke på Jorden, vil snart kunne vidnes af jer. Dem der kommer med nedsættende påstande om Mit Hellige Ord vil blive bragt til tavshed, så chokerede vil de være om de kommende hændelser.
Alt det der kommer fra Mig kommer fra Min Fader. Når Min Fader dikterer detaljer om fremtidige hændelser, som en del af Hans Mission om at frelse sjæle, kan I være sikre på at det vil ske. Mens den nye æra af radikale re­former i Min Kirke begynder, vil mange ikke-kristne grupper blive om­favnet. Og selv om Jeg byder velkommen til alle sjæle, vil Jeg aldrig tillade at Mit Ord, på hvilket Mit Kirke er blevet bygget, bliver fejet til side. Dem der ikke accepterer Mig fordi de ikke tror på Hvem Jeg er, vil være vel­komne i Mit Hjem. De vil blive vist gæstfrihed, blive behandlet med stor venlighed, skænket gaver og alligevel vil de nægte at erkende deres Vært. Så, med tiden, vil de bruge Mit Hjem til at tilbede hedenske guder, som et tegn på respekt, og de vil fortælle verden at dette kun er retfærdigtt. De Kristne vil få at vide, at Gud forventer at de byder de ikke- troende velkommen i Kirken, at nogle handlinger, der ærer Mig, skal tilpasses, for ikke at fornærme de besøgende. Snart vil Mit Hjem ikke tilhøre Mig, for der vil ikke være megen tale om Mit Sande Hellige Ord.
Nye Ord, som de vil fortælle jer at de kommer fra Min Mund, vil blive brugt af Min Kirke på Jorden til at byde velkommen til fremmede i Mit Hjem. Og mens Jeg sidder stille i et hjørne, vil de gå amok i Mit Hus. De vil fjerne kostbarheder og alle symboler som er forbundet med Mig, Min elskede Moder og Korsvejsstationerne. Mit Hjem vil blive afklædt med alt det Jeg har kær og bedragerne vil tage bolig derinde. Den vil blive et sted for fremmede jubilæumsfejringer, nye og usædvanlige bønner og den nye bog vil erstatte den gamle. Dette vil fortsætte indtil Jeg bliver tvunget til at forlade Mit Hjem, idet det vil være uegnet for Mit Hellige Tilstedeværelse. Til alle Mine uskyldige disciple vil de blot sige hvad de tror er et forsøg på at modernisere den Katolske religion.
 Snart vil Jeg ikke længere have nøglen til Mit Hjem, for de vil også tage den væk. Jeg vil så gøre Mit Hjem i hjerterne af Mine loyale hellige tje­nere, Mine elskede disciple og dem hvis hjerte er åbent til Mig. Mit Hjem er jeres, Mit Hjem er for enhver. Men når Jeg byder hedningerne velkommen i Mit Hjem, giver dette dem ikke ret til at tvinge Guds børn til at acceptere deres sædvaner og tillade deres fejringer at finde sted i Herrens Hus. I må aldrig tillade at jeres tro bliver brugt på denne måde, eller blive kompro­mitteret ved at tillade de hedninge at plette Mit Hjem.
Jeres Jesus
 
1129. Satan er den menneskelige slægts største svøbe og hans be­smitning er dødbringende
20. maj 2014
Min kære elskede datter, det menneske som ikke tror på det onde, tror ikke på synden. Den der erklærer at det onde er i beskuerens sind, er i stand til at acceptere det onde i enhver form og vil til sidst blive immun for det. Når det onde er ignoreret har Satan vundet en stor sejr, for løgnens kon­ge går langt for at forklæde det onde og normalt gør han dette med argu­mentet om at promovere tolerance i samfundet. Når den menneskelige forstand bliver brugt til at argumentere med alle de rationelle grunde der undskylder det onde, bliver disse sjæle, som er skyldige i at sprede usandheder, den on­des første mål.
Når en sjæl åbner op for den onde, vil den store bedrager overbevise sit bytte, at når den retfærdiggør onde handlinger som er imod Gud, handler den i god tro og for verdens vel. Den onde har skabt et sådant bedrag, at mange folk, som ikke længere tror på Satan, eller det onde som han har spredt overalt i verden, vil være ude af stand til at skelne mellem det der er rigtigt og det der er forkert. Disse mennesker vil argumentere med ethvert rationelt synspunkt, for at promovere immoralitet i alle dens former. Så vil det menneske der for­svarer moraliteten, blive dæmoniseret af dem. Denne er menneskehedens vej i dagens verden. Når det ondes eksistens er afvist, er Satans eksistens be­nægtet. Dette sker når løgnens konge og alle Mine fjender vinder styrke og hans villige ofre, som vil handle som hans mundstykke, bliver immune for de Guddommelige Nådegaver.
Når Satan er afvist af Min Kirke på Jorden, kan man kun gøre lidt for dem der er plaget af den onde. Når Min Kirke benægter dyrets eksistens, eller den evige afgrund hvor han og de faldne engle er blevet kastet i, så vil I vide, at Sandheden ikke er blevet forkyndt for Guds børn.
Hvis folk ikke ved hvilke farer Satan udgør for sjælene, vil de ikke være i stand til at bevæbne sig imod det onde. Når dette sker, bliver Guds Sande Lære ikke længere accepteret for det den er.
Tiden forandrer sig ikke i Mit Rige. Satan er den menneskelige slægts største svøbe og hans besmitning er dødbringende. Så omhyggelig til at skjule sig selv, er han mester i bedrag, for han vil altid præsentere det gode som det onde og det onde som det gode. Kun dem, hvis øjne er virkelig åbne for Gud, vil forstå den trussel han udgør for verdens frelse.
Jeres Jesus
 
1130. De Grupper der promoverer kætterier imod den Hellige Bi­bel, vil opsøge dem som står faste i Tro
21. maj 2014
Min kære elskede datter, Min Fader ønsker at alle hans børn viser kærlighed og barmhjertighed til hinanden. Synd spreder sig hurtigt, som stolthedens direkte resultat, især blandt dem der påstår at være Kristne og dens be­smitning har krævet mange sjæle, som en gang var knyttet til Mit Hellige Hjerte.
Satan og alle dæmonerne, han har sendt til at ødelægge menneskeheden, har skabt megen splittelse i verden. De prøver at føre nationer og fællesskaber til at strides indbyrdes. Terroristernes angreb vil blive mere springende, men det alvorligste tegn vil være de Kristnes forfølgelse. Aldrig før har de Kristne været nedværdiget som de vil blive nu, deres religionsfrihed beskåret og deres ret til at forblive tro mod Ordet overtrådt.
De Kristne vil ikke kun være mål for Mine fjender, men de vil også vende sig mod hinanden. De Grupper der promoverer kætterier imod den Hellige Bibel vil opsøge dem som står faste i Tro. De vil offentligt kritisere dem, latterlig­gøre deres loyalitet til Sandheden og opsøge alle Mine hellige tjenere som tør udfordre deres forræderi mod Mig, Jesus Kristus.
Den onde slås i denne tid mod Mig med forfærdeligt raseri, idet han ved at Min tid er næsten over jer. I må erkende enhver form for forfølgelse imod jer, som Kristen, seer, profet, hellig tjener, for hvad det er. Et vulgært og ondt angreb mod Mig, jeres elskede Jesus Kristus. Husk på, Mine elskede di­sciple, at I må aldrig give efter for forfølgelsen, pga. jeres kærlighed til Mig. Bed for de stakkels sjæle som har tilladt det onde at udgå fra deres mund. Vær tålmodig og i ro når i vidner om forfølgelse imod de Kristne, for kun Min Guddom er Evig. Onde gerninger, handlinger eller kætterier imod Mig vil forsvinde i et øjeblik. Og kun dem som er virkelig for Mig vil finde fred og frelse.
Bed for jeres forfølgere og dem der plager jer, for når I gør det, udvander I den ondes magt.
Jeres Jesus
 
1131. Frelsens Moder: Som Kristne, må I forberede jer til at kæm­pe for jeres tro
22. maj 2014
Mine kære børn, den lidelse som min Søn udholder i denne tid, pga. menne­skenes synder, er stor. Hadet imod Ham og Hans Helligste Ord, indeholdt i den Helligste Bibel, er åbenlys i mange folks hjerter, i og med de falske reli­gioner, som ikke erkender den Treenige Gud, såvel som dem som bekender sig som Kristne.
Enhver synd der bliver begået krænker min Søn og enhver dødssynd er følt som et ondskabsfuldt slag på Hans Legeme. For enhver kættersk handling der bliver begået, er det som om nye torne bliver banket i den Smertens Krone som Han allerede udholder. Mens min Søns lidelse forøges, på en tid hvor alle synderne imod Gud bliver fornægtet, ligeså vil de sande Kristnes lidelse forøges.
Selv om lidelsen er en forfærdelig ting og selv om dem der forsvarer Hans Ord føler en smerte ud over udholdenhed, kan smerten også være en måde at blive mere fortrolig med min Søn. Hvis I accepterer lidelsen som en velsig­nelse, frem for at se på den som en forbandelse, vil I forstå hvordan min Søn bruger den til at besejre den ondes magt. Når I accepterer mishandlingens og latterliggørelsens smerte, som I altid må forvente når I vandrer sam­men med min Søn, bliver der givet jer mange Nådegaver. Ikke blot vil den­ne smerte gøre jer stærkere, men min Søn vil åbenbare for jer Hans Medliden­hed for andre, hvis synder Han kan vaske rent pga. jeres ofre til Ham.
Mange folk er ikke klare over, at når I bliver fortrolige med min Søn og når Han har taget bolig i visse sjæle, vil dette altid medføre smerte for dem der er indforstået med at tage Hans Kors op. Min Søn kan kun virkelig nedsænke Sig i de sjæle som er åbne for Ham og som er uden stolthed, ondskab og selvkærlighed. Men så snart Han har taget bolig fuldt ud i disse sjæle, vil Hans Tilstedeværelses Lys blive følt af mange som de kommer i kontakt med. De vil drage andre til at blive min Søns disciple. De vil også blive mål for den onde, som vil kæmpe hårdt for at drage dem væk fra min Søn. Når den onde fejler i at friste disse sjæle, vil hans kamp imod dem blive end­nu mere grusom og han vil hærge andre for at angribe dem, misbruge dem og sladre imod dem.
Det er vigtigt, at alle Kristne forbliver årvågen om de planer Satan har tegnet for at fortære de sjæle som elsker og tjener min Søn. Han forlanger disse sjæle mere end alle de andre og vil aldrig være tilfreds, indtil de bukker under for hans fristelser.
Som Kristne må I forberede jer til at kæmpe for jeres Tro, fordi alt det som I holder af i jeres hjerter vil blive frataget jer, lag efter lag. I må opsøge Gen­foreningens Sakramente som aldrig før, fordi uden det vil I finde det umuligt at stå imod den ærgrelse som i denne tid er blevet påført ver­den imod Kristendommen.
Påmind jer, kære børn, om alt som min Søn har lært jer, fordi Hans Ord kom­mer til at blive udfordret indtil det vil blive ugenkendeligt. Kom og spørg mig, jeres elskede Frelsens Moder, at bede for enhver af jer, så at I kan forbli­ve loyale til Sandheden, ved at bede denne Bøn for at forsvare jeres Tro:
Korstogsbøn (151) For at forsvare Troen
Oh Guds Moder, Marias Uplettede Hjerte, Frelsens Moder, bed om at vi forbliver loyale til Guds Sande Ord til hver en tid. Forbered os at forsvare Troen, at værne om Troen og at forkaste kætteriet. Beskyt alle dine børn i prøvelsens tid og giv os Nådegaver for at være modi­ge, når vi bliver opfordret til at forkaste Sandheden og fornægte din Søn. Bed, Hellige Guds Moder, at vi bliver givet den Guddommelige Indgriben for at forblive Kristne i overensstemmelse med Guds Hellige Ord.
Amen
I bliver velsignet med stort mod når I beder denne Korstogsbøn. Gå i fred, mine børn for at elske og tjene min Søn Jesus Kristus.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder.
 
1132. I behøver ikke at forstå Guds Veje, I må blot acceptere dem
23. maj 2014
Min kære elskede datter, kom, alle I der elsker Mig og bring jeres kærlighed til Mig, for Jeg har stort behøv for at blive trøstet. Jeg er jeres Jesus, Menne­skesønnen, verdens Frelser, men alligevel græder Jeg. Alle de Nådegaver Jeg har efterladt til menneskene er kastet tilbage til Mig af utaknemlige sjæle. Mit gavmilde Hjerte er åben, så at Jeg kan drage alle jer til Mig, men I går je­res vej. Selv dem af jer der elsker Mig. I giver Mig ikke jeres tid. I stedet for at tale med Mig, taler I med hinanden om Mig. For meget tale om Mysteriet af Guds Planer og det der skal komme forårsager uopmærk­somhed og forvirring. For mange analyser og kløgtig debat fjerner jer fra Mig.
I behøver ikke at forstå Guds Veje, I må blot acceptere dem. Jeg har aldrig spurgt jer om at forstå Mit Guddoms Mysterium, idet de sjæle der virkelig elsker Mig, vil elske Mig for Den Jeg Er og ikke for det Jeg kommer med. De vil ikke søge ære for sig selv. De vil ikke udvikle deres spiritualitet for blot at vinde fodfæste i Mit Kongedømme. De vil aldrig bruge deres viden om Mig på en pralende måde for at score pointer. De sjæle som vil tage bolig i Mig er de sjæle som ikke spørger om andet end deres og andre sjæles vel.
Når I siger I repræsenterer Mig, taler og råber I ikke om hvor meget I kender Mig. I må blot vise kærlighed til andre og følge Min Lære med sjælen tom for stolthed. Så, hvis I virkelig er Mine, vil I bruge mindre tid til at prøve at definere hvad Jeg har sagt til jer, hvad Jeg har lært jer og hvad Jeg har lovet. Jeg spørger, at I kommer til Mig og bruger mere tid i stille kontemp­lation med Mig. Når I gør dette, vil Jeg åbenbare Mig til jer mere klart og I vil vide i jeres hjerte hvad det virkelig betyder at tjene Mig i sandhed.
Jeres Jesus
 
1133. Når hedenskaben griber fat i Min Kirke, markerer dette det sidste kapitel
24. maj 2014
Min kære elskede datter, den vigtigste grund til at så mange mennesker i dag og især unge, ikke vil kende Mig, er deres ubeherskede selvinter­esse. Selvoptagethed og et ønske om kun at behage sig selv og ens ønsker be­tyder, at ægte kærlighed for hinanden går tabt og der bliver kun lidt omsorg tilbage i sjælene. Når sjælene adskiller sig fra de andre, for at følge deres selvrealisering, kan de ikke elske deres nabo. Når de ikke elsker deres nabo elsker de ikke Mig.
Adskillelsen fra Gud har aldrig været så udbredt. Med lidt kærlighed i ens hjerte, finder det onde et modtagende miljø, hvor det kan slå rødder. Når det onde er plantet i sjælen, som bliver dets bytte, vokser det og spreder sig hur­tigt. Des hurtigere det spreder sig, des mindre kærlighed vil der være i sjælen og had for andre vil blive sået i den. Snart vil had, jalousi, misundelse, næ­righed, grådighed blive de almindelige træk, som forener det moderne sam­fund indtil, til sidst, det vil blive syntetiseret, så at sjælen ikke føler noget mere. Åndelig tomhed fører til stor fare, idet den onde er intelligent og han vil, på det tidspunkt, bruge sjæle til at føre krig imod Guds Tilstede­værelse i verden. Når verden bliver besat af tvangsforestillinger og kræver alle slags rettigheder, som den vurderer til at være vigtigere end at give gav­mildt af sig selv, så kan der ikke mere komme noget godt ud af dette.
Når Lucifer nægtede at adlyde Min Fader, hans stolthed førte ham til fald. Stolthed og selvkærlighed, hvor alt andet kommer på andet plan, vil føre den menneskelige slægt til det sidste fald. Ulydighed mod Gud er over­vældende i denne tid. Man kan se hvor lidt hensyn der bliver taget til Hans Bud og dette betyder, at mennesket vil være ulydigt imod alle de Ti Bud. Når det Første Bud er overtrådt af Min Kirke på Jorden, som er Min Faders sidste bastion over Hans børn, vil verden vidne om den værste straf siden syndfloden.
Når hedenskaben griber fat om Min Kirke, vil dette markere det sidste kapitel. Når Guds børn elsker sig selv og pynter sig foran Ham, græder Han bitre Tå­rer. Men når Han bliver skiftet ud i alle hjerterne med hedenskaben og en falsk gud, vil Hans Vrede være uden fortilfælde.
Jeres Jesus
 
1134.  Gudfader: Trosbekendelsen, som bekender Hvem Jeg er, vil blive ændret for, i stedet, at ære falske guder
26. maj 2014
Min kære elskede datter, tiden vil komme, hvor Trosbekendelsen, som beken­der Hvem Jeg er, vil blive ændret for, i stedet, at ære falske guder. Når den ene verdensreligion skal introduceres, vil dette blive gjort for­sigtigt, for ikke at give det indtryk, at Jeg, den Evige Fader, ikke bliver æret. Hvis Jeg ikke bliver æret, så vil denne bøn være en afskyelighed og må aldrig blive bedt, hvis Mine børn vil forblive at være sammen med Mig og opnå det Evige Liv. Det er langt bedre at I forbliver tavse, frem for at I siger blasfemiske ord, som vil blive introduceret i alle kirker overalt, kirker der ærer Mig og accepterer Min Søn Jesus Kristus, jeres Frelser.
Ord som ærer Mit og Min Søns Navn, vil blive fordrejet og udtryk som refererer til Min Søn, vil inkludere ord som ”Lysets Jesus”. Denne nye bøn vil lægge vægt på menneskets overlegenhed, dets ansvar for at sikre vel­færd for dets brødre og søstre og til at byde velkommen, som en eneste, alle de religioner der ærer Gud. Alle referencer til Min Søn, sådan som Han skal æres, vil blive erstattet med denne nye titel, som de vil give Ham. De vil fortælle verden at den skal ære Jordens skønhed, verdens vidundere, skabt af en Gud som er En for alle og som accepterer alle slags tilbedel­ser. Denne tid vil bringe verden sammen som en ny verden, med en hedensk religion. Så mange religiøse udtryk vil gøre denne nye bekendelse rodet og dem der er velsignet med skelneevnen vil virkelig forstå det der sker.
Hvor formålsløse vil deres anstrengelser være, idet dem som skaber dette mørke over Mine børn vil lide for at have forkastet deres Skaber. Og når den­ne bøn bliver taget for pålydende, vil en anden afskyelighed træde frem: introduktionen af det omskrevne Ord, som ikke vil bringe anden end rådne frugter.
Med tiden vil et nyt symbol, som repræsenterer den ny, menneskeskabte gud, blive skabt, for at det skal se ud som om dem der bærer det, gør en god ting, ved at vise solidaritet til hinanden. De vil sige at alle disse ting er for alles bedste, hvor jeres første forpligtelse vil være at søge menneskets per­fektion. For dette, vil de sige, er vigtigt, inden I stå foran Gud. I kan ikke gøre Guds Vilje hvis I ikke søger retfærdighed, for at løse menneskehedens bånd til religiøs forfølgelse, fattigdom og krig. Fokusset vil være om alle de ting der skal gøres med Min Skabelse: Jorden, nationerne, folkene og de politiske ledere. Alt vil blive bundet sammen som en ting for, vil de sige, at tjene Gud bedre. Men de vil blot tjene løgnens konge, som vil føre alle disse ting frem. Og mens verden vil bifalde disse tilsyneladende innovative fremskridt i globale sager, vil menneskeheden blive tvunget til hedenskaben.
Hedenskaben vil bringe med sig en rystende sjælens mørke. Så, for alle de ting der er rettet imod Mig, vil Jeg gengælde deres afskyeligheder over den Jord de går på: vandet de drikker, bjergene de bestiger, havene de krydser og regnen, som nærer afgrøderne.
Kampen mellem den mægtige, den stolte og den onde iblandt menneskene og Mig deres Evige Fader, deres Skaber, vil være en hård kæmpet kamp.
Jeres Evige Fader
Gud den Højeste
 
1135. I vil være lige så skyldige som dem der var ansvarlige for at levere Mig til Mine bødler
28. maj 2014
Min kære elskede datter, Mit Løfte til at komme igen vil blive fuldbyrdet. Intet kan forhindre Mit Andet Komme, men dem der ved Hvem Jeg Er og som arbejder for Mine fjender, tror stadig med åbne og villige hjerter, at de kan ødelægge sjæle før denne Store Dag.
Til Mine fjender siger Jeg dette. Jeg kender jer. Jeg kan se jeres sjæle. Jeg kan se det onde der bor i jeres hjerter. Jeg kan også se godhed, som findes side om side i jer. Hør på Mig, mens Jeg afslører til jer Sandheden af det der skal komme. Hvis I elsker Mig, vil I være opmuntret til ikke at gøre det.
Hvis I tror på Min Lære, vil I blive spurgt om at tro på en falsk erstat­ning. Hvis I tror at Jeg taler til jer gennem disse budskaber, vil I blive overbevidst af den onde, at disse Ord ikke kommer fra Mig. I vil, bagef­ter, blive fristet, at forråde Mig og I vil gøre dette ved at forfølge Mine tjene­re, som støtter denne Mission og således, vil I blive lige så skyldige som dem der var ansvarlige over at have leveret Mig til Mine bødler........... Hvis I ikke lytter til Mig er det op til jer og Jeg vil ikke holde jer ansvarlige, for Jeg vil aldrig betvinge Min Vilje på jer. Lang bedre er det, at I ignorerer Mig og følger Min Lære, frem for at få andre til at lide.
Nu, hvor Min Plan til at frelse milliarder af sjæle er begyndt, må I vide, at Jeg vil rejse Mig over den menneskelige vilje der modstår Mig. Intet, hverken ord, handlinger, gerninger, ingen ondskab af en hver slags kan stoppe Mig i Min søgen efter at frelse menneskeheden. Dem der står i vejen for Gud vil være magtesløse og på den Dag Jeg kommer at dømme vil de, til sidst, ligge ned i græmmelse foran Mig.
Jeres Jesus
 
1136. Når et menneske forråder Mig, synder han imod Mig
29. maj 2014
Min kære elskede datter, når Mine Apostle kom til Mig, grædende skuffelsens tårer, pga. den grusomhed de blev behandlet i Mit Hellige Navn, fortalte Jeg dem dette: frygt aldrig afvisning i Mit Navn.
Bliv aldrig skræmt af den ondes brøl, som råber gennem de munde af dem der tjener ham.
Frygt aldrig, når I bliver holdt ansvarlige i Mit Navn. Når I bliver forrådt af dem tæt på jer, må I vide, at det er Mig, de slår i Ansigtet. Når et menneske forråder Mig, synder han imod Mig. Når han forråder Guds profeter, forråder han den Treenige Gud og for dette vil han lide stort.
Når sjælene afviser den Treenige Guds Indgriben og sætter sig imod den største Magt i Himmelen, bliver de plaget af samvittighedsnag. Dette nag vil aldrig forlade dem, medmindre de forsoner deres sjæl med Mig, deres Jesus. At afvise Mig, velvidende at det er Mig, Jesus Kristus, der taler, er for­kasteligt, men at trodse den Treenige Gud, ved at interferere i Guds Ind­griben, i Hans Opgave i at frelse sjæle, vil dette resultere i en hurtig straf fra Min Fader.
Menneskeheden kan spotte, sætte spørgsmålstegn, analysere Mit Ord, som det er givet nu, men når de vover og prøver at forhindre Mig at frelse sjæle, ved at forråde Min Tillid og modsætte sig til Min Barmhjertighed, vil de ikke blive vist Barmhjertighed.
Jeres Jesus
 
1137. Min Kærlighed visner aldrig, tøver aldrig, dør aldrig, uanset hvad I har gjort
31. maj 2014
Min kære elskede datter, Min Kærlighed flammer op som en brændeovn for enhver af jer. Den er blevet optændt i større omfang, pga. den onde påvirk­ning, som menneskeheden er udsat for. Enhver form for bedrag overskyg­ger sjælene i denne tid af historien, pga. af djævelens indflydelse i verden, mens den sidste kamp for sjælene fortsætter.
Enhver mand, kvinde og barn over syv år vil kæmpe for at kunne skelne mellem godt og ondt. Mange vil tilgive onde gerninger og sige at det er be­rettiget at gøre sådan. Dem som accepterer onde ord, gerninger og handlinger, som bliver plantet i deres hjerter af den onde, for at være gode, vil ikke føle anger.
Enhver sjæl, uanset om deres tro, race, farve og omstændighed, vil flakke om i forvirring om hvad der er rigtigt i Guds Øjne og om hvad der er ble­vet erklæret til at være forkert. Og mens masserne fejlagtigt vil bifalde syn­den i enhver form, dem der forråder Mig vil ikke have en skygge af tilfreds­hed i deres hjerter. Dem der ikke afviger fra Sandheden om alt det der kom­mer fra Mig, vil blive dæmoniseret, men når de bruger tid i Mit Selskab, vil de ikke lade sig påvirke, fordi Jeg vil give dem en indre fred som ikke vil ryste.
Jeg lover til alle jer, inkluderet dem der er svag og bukker under for de løgne som er plantet i jer af Satan, at Jeg vil aldrig give op for jer, Jeg vil trække i jer, fylde jer med Min Kærlighed hver gang I tillader Mig at trække jer til Mig. Min Kærlighed visner aldrig, tøver aldrig, dør aldrig. Uanset hvad I har gjort. Men vær klar over, at den sidste pris er jeres sjæl og at den onde vil aldrig give slip i hans forsøg på at vinde over jer.
Min Kærlighed er så kraftfuld, at selv når I forråder Mig vil Jeg sikre at I, i jeres samvittighed, er klare over jeres fejltagelse. Det er derfor, at I vil have en følelse af tab, idet det I har gjort i retfærdighedens navn, men som I ved i jeres hjerte at det er forkert, vil give jer en følelse af bedrøvelse. Det er på det tidspunkt, at I må kalde på Mig, jeres Jesus, med denne bøn, for at få hjælp i denne time af hjælpeløshed.
Korstogsbøn (152) Hjælp Mig i min time af hjælpeløshed
Kære Jesus, hjælp mig i min time af hjælpeløshed. Fri mig fra synd og åbn mine øjne, mit hjerte og min sjæl for djævelens bed­rag og hans onde veje. Fyld mig med Din Kærlighed, når jeg føler had i mit hjerte. Fyld mig med Din Fred, når jeg føler sorg. Fyld mig med Din Styrke, når jeg er svag. Frels mig fra det fængsel jeg befinder mig i, så at jeg kan være fri og blive holdt sikkert i Dine Hellige Arme.
Amen
Min Kærlighed er evig. Jeres sjæl er evig. Mit Rige er evigt og det samme er den ondes rige.
Når I er skyldige af forfærdelige synder, må I kæmpe hvert eneste sekund for at flygte fra faren og prøve at forblive trofast til Mig hele tiden. Den nemme­ste måde at gøre dette er elske hinanden som Jeg elsker jer. Alt det der fjerner jer fra hinandens kærlighed kommer ikke fra Mig.
Jeres Jesus
 
1138. Frelsens Moder: Denne Beskyttelsesgave for børnene er ble­vet befalet af min elskede Fader
31. maj 2014
Mit kære barn,
Jeg ønsker at kalde på forældre af børn og unge overalt i verden, for at indvie dem til mit Pletfrie Hjerte. Min Dyrebare Søn, Jesus Kristus, ønsker at jeg gør dette, for Han vil dække dem med Sit Dyrebare Blod, for at holde dem i sikkerhed. Han vil at I, kære børn, gør dette, fordi Han vil sende store Gaver over jer. Beskyt­telsesgaven for børn er blevet befalet af min elskede Fader. Gennem Hans Søn, Jesus Kristus, lover Han store Gaver, og de børn som bliver fremstil­let til mig vil blive beskyttet mod den onde ånds indflydelse.
Min Søn vil gøre alt det der er nødvendigt for at forene alle familier i Hans Nye Paradis og ved at indvie jeres børn til mig, Frelsens Moder, vil stor Be­skyttelse blive givet til alle familier hvis børns navne er båret frem til mig. Min kærlighed for Guds børn er meget speciel, fordi jeg er Moder for alle Guds børn. Det vil blive gennem mig, Frelsens Moder, at de sjæle som er indviet til mig, vil blive frelste gennem min Søns Barmhjertighed. Disse sjæle vil ikke blive fristet af bedraget, som Antikrist vil indføre i verden. I må bede denne bøn en gang om ugen, foran et billede af mig, jeres el­skede Moder og velsigne jer selv med Vievand, før i beder den:
Korstogsbøn (153) Beskyttelsesgaven for børn
Oh Guds Moder, Frelsens Moder, Jeg beder dig at indvie disse børns sjæle (nævn dem) og fremstille dem til din elskede Søn. Bed at Jesus vil, gennem Sit Dyrebare Blods magt, dække og beskytte disse små sjæle fra det onde, med enhver form for beskyttelse. Jeg beder dig, kære Moder, at beskytte min familie i tider med store vanskelig­heder og at din Søn vil  se velvilligt på min bøn om at forene min familie i én med Kristus og skænke os Evig Frelse.
Amen
Gå og vær taknemlig for den kærlighed som Gud har for Sine børn. Stor Barmhjertighed og Velsignelser vil blive skænket til hvert barn og unge, hvis navn bliver præsenteret til mig for at blive indviet til Min Søn.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
 
Juni______________________
 
1139. Jeg lovede Min Fader at Jeg ville følge alle sjælene, for hvem Jeg ofrede Mit Liv, og Jeg vil gøre det
3. juni 2014
Min kære elskede datter, det er Min mening at bringe omvendelse til alle nationer i verden og gøre dette hurtigt. Min Kærlighed for jer alle er så stor at Jeg vil, selv i tilfælde at der er forvirring i hjerterne af dem som ikke kender Mig, gribe ind nogle måder som menneskeheden ikke kender i dag. Min Fred vil blive givet til enhver sjæl som ser Sandhedens Lys. Min Kærlighed vil bringe dem åndens ro, som disse sjæle aldrig har rigtigt kendt til. Åndens Sandhed vil blive Min Gave til verden og menneskeheden som ikke erkender Mig. Kun den, kan mennesket være åben til den Guddommelige Indgriben, som er på befaling af Min elskede Fader, så at Han kan omfavne alle Sine børn.
Guds Kærlighed vil snart blive vidnet af golde sjæle, sjæle som er fast lukkede til Helligåndens indflydelse. Helligåndens Flamme vil, som et sværd, skære igennem deres hjerter og skænke dem en iboende forståelse om hvordan Guds Øjne elsker alle sjæle.
Sandhedens Ånd vil opvække de sjæle som benægter Mig, som spotter dem som tror på Mig og dem som tror på at de er uovervindelige. Den vil røre hjertet af den høje, den stolte, den arrogante, såvel som den uvidende, de hårdnakkede syndere som har had i deres hjerter, såvel som de ringe. Ingen af jer vil blive ekskluderet fra dette store Mirakel. Jeg lovede Min Fader at Jeg ville følge efter hver sjæl for hvem Jeg ofrede Mit Liv. Og det vil Jeg. For hvad gavnede Min død hvis blot en synder kunne ikke blive frelst? Jeg kommer snart for at forberede jer alle for Min Frelse. Glæd jer, fort Min tid er nær.
Gå, Mine elskede disciple og forbliv i kærlighed, håb og forventning for Min store Barmhjertighed. Jeg vil fuldbyrde Mit Løfte til enhver af jer og Jeg vil høste Mit Kongedømmes belønning, hvis I accepterer med ydmyghed Min store udsendelse af Kærlighed.
Jeres Jesus
 
1140. Frelsens Moder: Frelsens Moders Festdag vil være den sidste fejringsdag tilegnet mig, Guds Moder
4. juni 2014
Mine kære børn, Frelse kan kun blive givet af min Søn Jesus Kristus, til de sjæle som accepterer Hans Guddommelige Barmhjertighed.
Dog er Frelsens Medalje en usædvanlig Gave fra Himmelen, givet til verden pga. den store Kærlighed, min Søn har for alle Guds børn. Gennem den magt, som er givet mig på befaling af den Evige Fader, vil denne Medalje være medvirkende til frelsen af milliarder af sjæle. Dette er muligt fordi når en sjæl accepterer denne Medalje med åbent hjerte, vil den medføre omvendelse.
Min rolle som Medforløser, ved at assistere Min Søn i Hans store Plan om at forene alle og for at bringe dem Evigt Liv, er blevet fastlagt. Som Frelsens Moder betyder dette, at al den magt der er blevet givet mig for at knuse dyrets hoved, vil medføre, at hans magt vil dale hurtigt. Det er derfor at han, den onde, foragter denne Medalje og han vil bruge alle de sjæle han besætter, for at råbe perverse ting og bekæmpe den. I må ignorere det ondes ånd hele tiden og bede til mig, jeres elskede Moder, på denne særlige dag i de kommende år, for særlige Nådegaver.
Jeg erklærer denne dag, den 4. juni 2014, som Frelsens Moders Festdag. På denne dag, når I beder denne bøn, vil jeg gå i forbøn på vegne af alle sjælene, for Frelsens Gave, særlig for dem hvis sjæl befinder sig i stor åndeligt mørke:
Korstogsbøn (154) Bøn på Frelsensmoders Festdag
Oh Frelsens Moder, jeg fremstiller for dig i dag, 4. juni, Frelsensmoders Festdag, følgende sjæle (nævn dem her). Jeg beder dig om at give mig og alle der ærer dig, kære Moder, og som uddeler Frelsensmedalje, enhver beskyttelse mod den onde og alle dem som forkaster din elskede Søns, Jesu Kristi Barmhjertighed og alle de Gaver Han testamenterer til menneskeheden. Bed, kære Moder, at alle sjæle vil blive givet den Evige Frelses Gave.
Amen
Børn, husk på hvad jeg har fortalt jer, kald altid på mig, jeres Moder, om at komme til jeres hjælp i tid af stor nød. Jeg vil altid gå i forbøn på jeres vegne, for hele tiden at bringe jer fred og lindring i jeres søgen efter at komme nærmere på min Søn.
I dag, Frelsens Moders Festdag, vil være den sidste fejringsdag tilegnet mig, Guds Moder. Glæd jer, idet alle englene og helgener forenes på denne tid, pga. de sjæle som nu vil blive beskyttet mod den onde og hvis skæbne vil nu hvile hos min Søn.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1141. Frelsens Moder: Billedet af tallet et vil blive brugt som symbol i den nye bog
6. juni 2014
Mit kære barn, snart vil min Søns fjender præsentere verden for en ond bog, som vil have tallet et indgraveret i omslaget i rødt og sort og med gedehovedet skjult i tegningen.
Til de uvidende vil denne bog blive præsenteret som en vigtig udgivelse, der vil forene verden. Den vil blive betragtet som den største kilde til at fremskynde verdens enhed og den vil opmuntre alle der læser den, til at tilpasse sig en ny tænkemåde, en ny måde at tro på sig selv og at være venlig med sig selv, så at I kan samles, som en, med dem der følger denne vej til selvforherligelse. Denne bog vil blive en doktrin til at forene alle nationer, alle religioner, al politik, alle styreformer og økonomiske synsvinkler. Den vil blive brugt til at skabe en ny en-verdens samfund, tømt for de religioner som ærer min Søn Jesus Kristus. Den vil være en del af skolepensum og alle regeringer vil blive opmuntret til at tilpasse dens filosofi som en del af deres landes grundlove.
Billedet af tallet et vil blive brugt som symbol i den nye bog og folk vil gå med mærkater for at erklære deres troskab til denne nye verdens alliance. Alt vil være klart for Antikrists rejsning og bogen vil spille en rolle i hans diktatur. Bogen vil bifalde alle falske doktriner, alle usandheder i Guds Øjne og en farlig filosofi, som vil føre alle der accepterer den, til stor fejltagelse. Folks evne til at skelne mellem rigtigt og forket vil blive svækket pga. den. Der vil sættes spørgsmålstegn til folks moralitet og hedenskaben, forklædt som en religion der byder alle velkommen, vil listigt blive vævet ind i hver eneste paragraf.
Mange mennesker vil ønske at købe denne bog, fordi den vil blive betragtet for at være et så forbavsende gennembrud i politikkens verden. Det vil være en bog som promoverer en form for kommunisme, men den vil blive set som noget med en unik spiritualitet, som vil røre hjerterne af mange. Den vil være alt, som er det modsatte af det Sande Guds Ord. Den vil være en bog som lægger ud for at evangelisere verden i troen på humanismens betydning. Den vil herliggøre menneskeheden, menneskets intelligens, menneskets fremskridt, menneskets store videnskabelig styrke og betydningen af, at kontrollere alle landene på samme måde.
Alt er blevet planlagt til at sikre at Antikrist vil blive budt velkommen med store fejringer. For I må ikke tage fejl; hjernen i denne bog vil være ham som vil erklære sig selv til at være verdens konge. Og alle mennesker vil være spændte for en ny verden, en ny begyndelse og en ny leder. Med tiden vil han blive budt velkommen i min Søns Kirke, med denne bog af kætterier. Og når han vil sidde på tronen i den nye tempel, vil alle behandle ham som var han Kristus. Kort efter vil han fortrylle verden til at tro at han er min Søn Jesus Kristus.
Denne vil være en tid med overvældende mange tårer, tårer fra Himmelen pga. det bedrag som vil involvere mange mennesker. Alle disse forberedelser er begyndt og så forbereder Gud Sig også for at kæmpe for dem som er faldet under Antikrists indflydelse. Forbered jer godt, kære børn, for I vil få brug for enhver hjælp fra Himmelen til at støtte jer i tiden forude. Gå frem med håb, eftersom denne periode vil være kort, idet Gud vil ikke tillade at dyret regerer længere end nødvendigt, i overensstemmelse med de Hellige Skrifter. Stol, håb og vær taknemlige for at have fået givet Sandheden nu, for på denne måde vil I være i stand til at forberede jer. Tak altid Gud for disse Nådegaver, for Han er så Gavmild at, des mere i påkalder Ham, gennem Hans elskede Søn, des mere vil Han formindske sammenstødet af disse prøvelser.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1142. De gejstliges tro vil blive trampet på af den største fjende af Gud, som nogensinde har vandret på Jorden: Antikrist
7. juni 2014
Min kære elskede datter, Sandhedens Ånd, som vil sejre gennem Min Kirke på Jorden, må blive støttet, næret og opretholdt af Mine hellige tjenere, til hvem Jeg betroede omsorgen for alle Guds børn.
Præsterne i Min Kirke vil snart stå overfor udfordringer som vil betyde, at mange vil have det svært at opretholde Mit Ord. Forræderne iblandt dem vil præsentere til dem alt det der ikke kommer fra Mig.
Hvor meget længes Jeg efter at bringe dem lindring og hvor meget vil Jeg gøre det det står i Min Magt for at fylde dem med Helligåndens Ild. Jeg vil gøre dette, så at de forbliver årvågne, rolige og uden tvivl, når de vil blive spurgt om at deltage i en lære som ikke er fra Mig. De må, som vogtere af Mit Ord, være forberedt på at forblive loyale til Mig. Men de vil blive overtalt om at følge en ny fortolkning af Mit Ord og dette vil føre til stor fejltagelse. Skulle de føre uskyldige sjæle og Mine tilhængere i fejltagelse og til at begå blasfemier, vil de være skyldige i at have omfavnet Helvedets doktrin. Pga. dette vil de erfare hvordan det er at mærke Min Faders Vrede. De præster der er Mine vil have brug for at forny deres løfter om kærlighed, omsorg og kyskhed, hvis de vil forblive i Nådens Tilstand for at tjene Mig, som de har forpligtet sig i Mit Navn at gøre. Desværre vil det ondes magt, som vil være fremherskende iblandt dem, være sådan, at mange vil finde det for svært at modstå det pres de vil blive udsat for. Andre vil tilslutte sig den nye doktrin og de vil blive en del af den snart bekendtgjorte en-verdens præsteskab, hvor de ikke længere vil tjene den Treenige Gud. De vil så lede mange sjæle til frafald. Kun få af dem vil forblive trofaste til Mig og de vil trøste de Kristne, hvis vilje aldrig afviger fra Sandheden. De der forråder Mig vil selv blive ofre for Antikrist og hans hær, som vil forfølge dem på en måde som vil betyde, at med mindre de gør en pagt med dyret, vil de blive kasseret som kriminelle og anklaget for forbrydelser lignende forræderi.
De trofaste vil trøste hinanden og af Min Nåde vil de blive givet de Gaver fra Gud som de har brug for, for at beskytte sig selv mod forfølgelsen, samt den Levende Guds Segl, som vil gøre dem i stand til at overkomme den modstand de vil stå overfor, når Kristendommen vil blive brutaliseret. Dem der er for Mig og i Mig vil føle stort mod i deres hjerter, for de vil være i stand til at skelne Sandhedens Ånd fra det ondes ånd. Og i hele denne tid vil de gejstliges tro blive trampet på af den største fjende af Gud, som nogensinde har vandret på Jorden, Antikrist. Han vil forføre dem og trække dem ind et stort net af bedrag og fortvivlelse. Hans indflydelse over dem vil være som et stort mørke der daler over dem og slukker Lyset i deres sjæl og mange vil, efter dette, sælge deres sjæl til Satan.
Alle disse hændelser lyder som om der vil være stor larm, som lyden af tordenen, men sådan opererer dyret ikke. Nej, hans mission vil blive set som en stor evangelisering af verden, som vil manifestere sig på mange måder. Den vil synes at være så tiltalende, at ikke kun de hellige tjenere, Guds fakler, valgt til at lede Hans folk på Jorden til hellighed, vil falde for bedraget. Guds fjender vil også tilslutte sig den nye evangeliske bevægelse, som vil blive annonceret i etaper og ikke med stor fanfare, for dette vil kun rejse for mange spørgsmål.
Nye lovgivninger, som vil blive opfattet som en styrkelse af de fattiges liv, vil blive indført. Så vil landenes forening blive skabt gennem bankerne, forretninger, alliancer som kompagnoner i fremtidige krige, politik og endelig i religion. De første skridt er allerede blevet taget og planen er blevet koordineret i over syv år og i mange detaljer.
Alt hvad Jeg spørger jer, er at være årvågen og bede for alle Mine præster, så at de vil få de Nådegaver Jeg skænker dem for at tjene Mig og bevare den Sande Tro.
Kun Sandheden varer evigt.
Kun Mit Ords Sandhed vil opretholde livet, sjælens liv såvel som livet på denne Jord.
Løgnene, præsenteret som Sandhed, kommer fra Satan, som er dømt i al evighed. Dem der følger ham og tilpasser deres veje, bliver hans tjenere, de vil styrte ind i mørket og udsætte sig for stor fare.
Kun Sandheden vil frelse jer. Jeg er Sandheden. Følg kun Mig, for intet andet kan bringe jer kærlighed, fred, evig glæde og lykke. Kun ved at følge Mig og Mit Hellige Ord, uden forvrængniger, som Jeg gav det til verden, kan I blive frelst.
Jeres Jesus
 
1143. Frelsens Moder: Jeg spørger, at dem der følger disse Budskaber, skal bede for denne Mission
8. juni 2014
Mit barn, jeg må spørge at dem der følger disse Budskaber skal bede for denne Mission. Jeres bønner er nødvendige, så at dette Værk bliver beskyttet fra onde snarer og gerninger fra den onde, gennem dem der tjener ham. Aldrig før har jeres bønner været så nødvendige som i denne tid. Den ondes værk imod denne Mission er stærk og hans had er tiltagende. Hvis I ikke beder Gud om at sprede hans indflydelse over menneskeheden, vil hans værk blomstre og ødelægge sjæle, hvis eneste frelsens håb vil være gennem de Gaver Gud giver til Sine børn.
Jeg spørger jer, kære børn, at bede for dem som indvier deres liv til Guds Kald og for denne Mission. Denne Bøn skal bedes for alle Guds profeter, seere og for de hellige tjenere, så at de kan fortsætte at tjene Ham mens Han fuldbyrder den Sidste Pagt.
Korstogsbøn (155) For Beskyttelse af Frelsens Mission
Oh kære Frelsens Moder, hør vores kald om beskyttelse af Frelsens Mission og om beskyttelse af Guds børn. Vi beder for dem der trodser Guds Vilje i dette store øjeblik af historien. Vi beder at du vil beskytte alle der svarer på dit kald og Guds Ord, for at frelse alle fra Guds fjender. Hjælp at frigive de sjæle som er faldet som bytte af den onde og åbn deres øjne til Sandheden. Oh Frelsens Moder, hjælp os, stakkels syndere, at blive værdige til modtage udholdenhedens Gave i vores lidelsens tid, i din elskede Søns Navn, Jesus Kristus. Beskyt denne Mission fra skade. Beskyt dine børn fra forfølgelsen. Dæk alle os med din Hellige Kappe og hjælp os med den Gave at vi må bevare vores tro hver gang vi bliver udfordret for at tale Sandt, at vi må tilkendegive Guds Hellige Ord for resten af vore dage, nu og altid.
Amen
Mine kære børn, I må ofre jeres Bønner til min Søn hver dag, for at beskytte denne Mission imod Satans had. Når I gør dette, vil der gives jer Velsignelser. Til dem af jer der har mulighed, ofr Messer så tit som muligt for Guds profet Maria Guddommelige Barmhjertighed og for alle Guds tjenere, så at gennem Guds Barmhjertighed, alle sjælene vil blive forenet med Ham i Han Kongedømme i al evighed.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1144. Kærlighed er den eneste vej til at besejre had. Had kan ikke besejre Kærligheden, hvis den kommer fra Gud
9. juni 2014
Min kære elskede datter, hvor længes Jeg efter at nå frem til dem som har mistet troen og dem som ikke længere tror på Mig, såvel som de uvidende. Disse Budskaber er for verden, ikke kun for de udvalgte, som hilser Mig med ære og hvis sjæle er fulde af Kærlighed for Mig. Jeg elsker alle, men sætter Min lid til de trofaste for at sprede Guds Ord og tænde Min Kærligheds Flamme i de forhærdede og lukkede hjerter.
Hvis I elsker Mig, vil I gøre alle de gode gerninger for de andre, som Jeg har lært jer. I vil behandle de andre som Jeg har elsket jer. I vil være tålmodige med dem der spotter jer for at bære Kristendommens mærke. I vil omfavne de svage: lær dem Min Kærlighed i al det I siger og gør. At være Kristen betyder at opretholde Mit Ord på alle måder. I må aldrig glemme at Min Kærlighed er Guddommelig. Min Guddom er udover bebrejdelse og derfor er Helligåndens Magt uovervindelig, når den er Tilstede i alle de Værker som kommer fra Mig. Mine Værker er mægtige og vil vokse og sprede sig som et stærkt vindstød, med en hastighed som er over jeres forståelse. Så, når Jeg giver Mig til kende med Mit Ord, Mine Budskaber til verden, vil I omfavne Mig og Jeg vil vise stor Barmhjertighed til alle som tager Mit Bæger villigt op. Når I accepterer de Gaver Jeg giver jer og bruger dem som Jeg ønsker, dvs. for de andres vel, vil store omvendelsesmirakler finde sted. Min Kærlighed, når I accepterer den fra Mig, vil spredes til andre. Når andre modtager jeres kærlighed, vil de genkende hvor den kommer fra.
Min Kærlighed, når den bliver indgydt i jeres sjæl gennem Helligåndens Magt, vil få jer til at falde på knæ foran Mig, grædende af glæde. Tag ikke fejl: I vil genkende Guds Kærlighed straks, når den gennemborer jeres hjerter med Paraklitos' Magt. Så vil I forstå Kærlighedens Magt, fordi Jeg er Kærlighed. Jeg er Magten hvormed alle dæmonerne, alle faldne engle og selve Satan falder på jorden i angst, for de har ingen magt over Mig. Når I tillader Min Kærlighed at fylde jeres sjæl, vil også I have magten i jer til at besejre alle slags onde i verden. Min Kærlighed ødelægger Satans og alle hans dæmoners magt. Min Kærlighed vil være jeres våben imod ondskaben, som I vil stå overfor, fordi I taler i Mit Navn. Accepter Min Kærlighed og elsk altid Mine fjender. I må ikke hade Mine fjender, for dette er præcis hvad den onde ønsker af jer, sådan at han kan sprede had.
Kærligheden, når den bliver spredt, yngler kærlighed ind i andre, ligesom hadet yngler tvivl, frygt og vrede. Kærligheden er den eneste vej til at besejre had. Hadet kan ikke besejre kærlighed, hvis den kommer fra Gud. Jeg vil gerne give jer denne Korstogsbøn til at beskytte jer fra had.
Korstogsbøn (156) Beskyttelse mod had
Kære Jesus, giv Mig Din Kærlighed og åbn mit hjerte til at acceptere Din Kærlighed med taknemlighed. Lad Din Kærlighed, med Helligåndens Magt, lyse over mig, så at jeg bliver en fakkel for Din Barmhjertighed. Omkrans mig med Din Kærlighed og lad min kærlighed for Dig udvande alt det had jeg møder, når jeg spreder Dit Ords nyhed. Send Din Barmhjertighed over os og tilgiv dem der forkaster Dig, fornærmer Dig og er ligeglade med Din Guddom og giv dem Kærlighedens Gave. Lad Din Kærlighed lyse igennem i tid af tvivl, svag tro, i tid af prøvelser og lidelse og med Helligåndens Magt hjælp mig at bringe Sandheden til dem der har mest brug for Din Hjælp.
Amen
Mine kære tilhængere, I vil have brug for Min Beskyttelse som aldrig før, mens denne Mission vokser. Min Kærlighed vil altid dække jer og Jeg vil give Mig til kende for jer gennem Mit Ord, Helligåndens Nåde, gennem bøn og den omvendelse, som denne Frelsens Mission bringer til verden. Tvivl aldrig om Min Guddom eller Guds Magt, for uden Mig er I intet.
Jeres Jesus
 
1145. Uden Mit Lys er der ikke andet end mørke i sjælen. Ingen fred. Ingen kærlighed. Intet håb. Intet liv
10. juni 2014
Min kære elskede datter, folk kan spørge hvorfor det er vigtigt, at det Hellige Messeoffer må bevares for enhver pris! Messen er Min Tilstedeværelses brændpunkt, Min Sande Tilstedeværelse i verden. Min Tilstedeværelse bringer både Liv og Lys. Den vil bringe Liv i sjælen og fylde den med en enestående Nådegave. Den vil bringe Lys med sig, Mit Lys, som er mægtigere end solen. Et glimt af Mit Lys er nok til at opklare et mørkt rum. Så længe Min Hellige Eukaristi er opretholdt i stor ære på Mine Kirkers altre, vil der være liv. Uden den vil der være mørke. Når Jeg ikke er tilstede er der intet Lys. Uden Mit Lys er der ikke andet end mørke i sjælen. Ingen fred. Ingen kærlighed. Intet håb. Intet liv.
Uanset hvilke nye regler der vil blive tvunget over jer som evangelisering og modernisering i Mit Navn, må I vide, at hvis den Hellige Eukaristi ikke længere er æret som den skulle og som det var ment, kan I være sikre på, at det ikke vil vare længe før den vil forsvinde helt. Den dag det sker, vil mørket dale ned over Jorden. I vil ikke se det, med I vil føle det i menneskenes kolde hjerter, for med det vil menneskeheden være forandret. Når Min tilstedeværelse formindskes, vil Helvedes porte være åbne og Antikrist vil tage Min plads i Kirken. Det vil være ham som ikke er af Mig, som vil sidde på den trone, som rettidigt tilhører Mig. Og det vil være foran Ham, at Min Kirke vil ligge på knæ. Dette vil være det største bedrag af Mig, jeres Jesus, siden Judas overleverede Mig til Mine fjender for at blive korsfæstet. Det er Min Kirke, som vil blive forfulgt som den første, og dem der er svage i tro vil hylde dyret. Det vil være de mennesker der hævder at repræsentere Min Kirke, som vil korsfæste Mig igen. Når bedrageren erklærer at han er Mig, vil timerne tikke og så, med en overdøvende lyd, vil himlene skille sig ad, med en tordenbrøl og Min Tilbagekomst vil blive gjort kendt. Verden vil så forstå Sandheden af Min Tilbagekomsts Løfte for, til sidst, at kræve Mit Kongedømme og bringe enhed i Min Kirke, Min Sande Kirke, den som forblev loyal til Mig, gennem alle de prøvelser og vanskeligheder.
Intet kan vinde mod Min Kirke, for under Min Ledelse og vejledning, vil den forblive utilgængelig for dyret og alle de forrædere som vil have forrådt Mig for deres egen vindings skyld.
Hør nu på Mit Løfte. Alt det, Jeg har sagt til jer om at det ville ske, vil ske. Alt det, Jeg lovede jer, vil blive fuldført. Alt det, der er Mit er jeres, I vil tilhøre Mig. Klyng til Mig, hvis I har livet kært, for uden Min Beskyttelse vil I falde i fejltagelse og dette vil knuse Mit Hjerte. Fornægt Mig aldrig til ham som hader jer. Jeg vil aldrig fornægte jer, for Jeg elsker jer for meget. Jeg trækker jer til Mig, men I trækker jer stadig tilbage. Hvorfor? Hvad frygter I? Ved I ikke at I er af Mig og at dette er en naturlig fødselsret? Læn på Mig, Mine elskede disciple, for snart vil I føle jer fortabte og vil ikke vide hvor I skal søge hen. Og Jeg vil vente for at bringe jer Min Kærlighed og give jer lindring.
Kom. Frygt Mig ikke. Jeg kommer kun med Kærlighed for at bringe jer Min Fred.
Mit Lys bringer jer syn.
Min Kærlighed bringer jer håb.
Mit Hjerte bringer jer lindring.
Mine Hænder helbreder jer.
Mine Øjne ser jer.
Mine Vunder drager jer til Mig.
Mit Legeme nærer jer.
Min Smerte er jeres.
Min Barmhjertighed vil frelse jer.
Mit Ord er jeres vej til Mit Kongedømme.
Jeres Jesus
 
1146. Gudfader: Den Velsignede Treenigheds Magt er hinsides menneskets indgriben
11.juni 2014
Min kæreste datter, Mit ønske er at enhver af jer svarer til den Helligste Treenigheds Kald i denne tid. Den Velsignede Treenigheds Magt er hinsides menneskets indgriben og med Min Kærligheds Nåde når Jeg frem til menneskeheden, for at bekendtgøre Sandheden.
Vær ikke bange for jeres Fader, for Jeg Er jeres og I er Mine. Al Magt er i Mine Hænder og Jeg gør store undtagelser for at samle verden. Mange sjæle er ligeglade med Mig. De undgår Mig, nægter Min Eksistens og fornærmer Min Guddom ved at sætte falske guder, lavet af smeltet guld, foran Mig. Alt det der er lavet af ler vil blive erstattet med en fornyet eksistens. Intet på denne Jord er evigt. Alt bliver til støv. Alt det der er evigt er ikke af jeres verden. Jeg skabte mennesket i Mit Billede. Jeg blæste videre liv og I fik givet åndedræt og det er Mig som vil tage det væk. Alt begynder og slutter med Mig og intet menneske kan, eller vil diktere hvordan Jeg vil forene Mine børn. Denne opgave er Min, ikke jeres. Mine Planer om at frelse sjæle, de gode, de onde og de elendige, vil ikke blive ødelagt. Den vil blive beskadiget måske, men aldrig ruineret, for alt det Jeg siger vil blive til og alt det Jeg ønsker vil ske.
Jeg kender enhver af jer, idet I blev født ud af Min Kærlighed. Uanset hvad jeres omstændigheder var, udviklede de sig pga. det Guddommelige Forsyn og der er en grund for alt. Dem af jer der ikke kender Mig, I er også Mine, for Jeg skabte jer. I udviklede jer ikke fra arterne. At tro dette er at bedrage jer selv og det tjener kun som redskab, plantet i jeres hjerter af bedrageren, for at fornægte Mig, jeres Evige Fader, og fornægte den Evige Frelse. Og ved at fornægte Sandheden af Min Eksistens, vil I adskille jer fra en eksistens af evig herlighed.
Al Barmhjertighed er Min. Jeg overødsler Min Barmhjertighed til dem, hvis hjerte er rent, som har kærlighed i deres sjæl, fordi de har tillad Mig at komme ind i dem. Den største forhindring for at modtage Evigt Liv er menneskehedens stolthed. Stoltheden er den største barriere til at forene jer med Mig. I kan kende Mig, gennem Min Søn, forstå Mit Ord, men I praktiserer ikke det I er blevet undervist i. Kærligheden kommer fra Mig. Når der er stolthed i en sjæl, dør kærligheden i den og bliver erstattet af had. Stoltheden kommer fra Satan og den er afskyelig for Mig, ligesom den er ulykkelig.
Lad Mig elske jer ved at acceptere Mit Ord og de Nådegaver Jeg gav til verden gennem Min Søns største Offer ved Hans død på Korset. Jeg gav jer liv. Jeg gav jer Mig selv, gennem Min Søns åbenbarelse. Jeg bøjede Mig selv i ydmyghed for jer, for at besejre stolthedens synd. Jeg underviste jer gennem profeterne. Jeg gav jer den frie viljes Gave, men I misbrugte den for at tilfredsstille jeres lyster og ønsker. Den frie viljes Gave har en dobbelt hensigt: at give jer frihed til at vælge, sådan at I ikke kommer til Mig pga. frygt, men pga. kærlighed og for at besejre djævelens magt. Det er jeres frie vilje, som Satan eftertragter mest af alt og han vil bruge alle slags bedrag for at få jer til at overgive den til sig. Når sjælene gør dette, gennem stolthedens synd, new age og okkulte handlinger, bliver de slaver af den onde. Han vil så åbenbare hver eneste af hans træk til de sjæle som har overgivet deres frie vilje til ham. I vil kende dem fra deres adfærd. Men tegnet på, at deres frie vilje er blevet givet til den onde, er når sjælene konstant søger at mobbe Min Søn offentligt, samt Hans Moder, den Pletfrie Jomfru Maria, Verdens Moder. Satan foragter dem begge.
Hvis, i stedet, I bruger den frie vilje Jeg gav jer, for jeres sjæles vel og for at elske hinanden, er dette en mægtig redskab for at formindske Satans magt. Men det er de sjæle der giver Mig, gennem Min Søn Jesus Kristus, deres frie viljes gave, som giver den mægtigste gave af alle. Det vil være gennem disse sjæle, at Jeg vil besejre den onde og de midler med hvilke Jeg kan frelse de sjæle af dem som har adskilt sig fuldstændigt fra Mig. Dette er Mit Løfte. Jeg vil frelse selve sjælene af de mest håbløse tilfælde, pga. af de ofre af dem som har givet Mig deres frie viljes gave, gennem Min Søn, Jesus Kristus.
Gud den Højeste
 
1147. Denne vil være den Største Dag siden Gud skabte Adam og Eva
13. juni 2014
Min kære elskede datter, Min Tid er meget nær og pga. dette er det vigtigt at enhver enkelt person i verden forbereder sig, som om de skulle blive taget bort fra dette liv på et hvilken som helst øjeblik. Ignorer ikke Mit Kald, for de der dumper forberedelsen for den Store Dag, vil blive ladt tilbage i stor angst.
På Dagen for Mit Andet Komme, som Advarslen vil gå forud for, og hvor Jeg vil bevise verden Hvem Jeg Er, må I være forberedte. Jeg kommer til alle jer for at tage jer ind i det dejlige og herlige Paradis. Jeg ønsker ikke at ekskludere nogen. Enhver af jer er et Guds kære barn. Dem der ikke er klare over dette slægtskab, vil vide straks Hvem Jeg Er. For det vil stamme fra et iboende menneskeligt instinkt, ligesom et barn som er adskilt fra sine naturlige forældre, vil kende sit eget kød og blod, selv om det tager et livstid at blive forenet. Det vil føles naturligt for dem med et varmt hjerte og det sidste øjeblik vil blive fyldt med en opstemmende kærlighed. I har intet at frygte.
Dem der vælger at tro på falske guder og som ikke erkender den Treenige Gud, vil ikke være klare til at acceptere Mig, for I har altid forkastet Mig. Alligevel vil Jeg trække jer til Mig og omfavne jer. Guds Magt vil dale over jer, gennem Helligåndens Gave og I vil finde det svært at vende ryggen til Mig. Derfor vil det gælde, for alle jer der ser Mig, inkluderet dem som forkastede Mig i deres livstid, at de fleste af jer vil, på det tidspunkt, erkende Sandheden. I vil tillade Mig at trække jer ind i Mine Hellige Arme.
Jeg vil løfte jer alle, i et øjeblik, ind i Mit Kongedømme. Og så vil endens begyndelse starte. Dem der tilbeder dyret og som ofrede sig selv i krop, sind og sjæl, til Satan og blev hans villige agenter, vil ikke have nogen steder at gå hen, intet sted at skjule sig og de vil blive overladt uden hjælp, for Satan vil have fornægtet dem, på det tidspunkt. Så vil Satan blive kastet i afgrunden og hans magt vil ophøre fuldstændig på det tidspunkt. Til disse sjæle vil Jeg sige: Selve på det tidspunkt vil Jeg vise jer barmhjertighed. I må kalde på Mig og sige:
”Jesus, hjælp Mig. Jesus, tilgiv mig alle mine synder.” og Jeg vil løfte også jer ind i Mit Nye Paradis.
Jeg vil frelse alle sjæle der kalder på Mig lige før himlene bliver lukket, bjergene styrter sammen og havet oversvømmer Jorden, så vil Himlene forsvinde sammen med den gamle Jord. Mit Nye Paradis vil rejse sig, den Nye Himmel og den Nye Jord, ligesom den var skabt for Adam og Eva og alle vil være glade. For denne vil være den Største Dag, siden Gud skabte Adam og Eva. Mist aldrig håbet og husk Mit Orde til jer nu.
Min Barmhjertighed er så stor, at selv dem der har solgt deres sjæl til djævelen vil blive frelst, hvis de ønsker det, ved at kalde på Mig på den Sidste Dag. Også de kan leve et Evigt Liv af stor herlighed, sammen med alle Guds børn. Dette Nye Paradis er jeres naturlige arv. Ødsl det ikke for Satans falske og tomme løfter.
Jeg elsker jer alle. Hold altid Min Kærlighed lukket ind i jeres hjerter og Jeg vil altid beskytte jer mod det onde.
Jeres Jesus
 
1148. I må aldrig tilbede andre guder end den Treenige Gud
14. juni 2014
Min kære elskede datter, der er kun en Gud, Gudfader, Gudsøn op Helligånden, tre forskellige Personer i En. Der findes ikke tre adskilte enheder, fordi vi er En: Gudfader, Skaberen af alt, Gudsøn, som åbenbarede sig og levede blandt jer og Gud Helligånden, givet til menneskeheden som Gave, gennem hvilken Sandheden fylder jeres hjerter med kundskab, nyt liv og Min Kærligheds Magt.
Når I kommer til Mig, kommer I til Min Fader. Når Helligånden kalder på jer, kommer det fra Faderen. Alt kommer fra Gud. I må aldrig tilbede andre guder end den Treenige Gud. Men I må vide dette: for at kende Faderen, må I erkende Sønnen, for uden Mig, Jesus Kristus, kan I ikke kende Faderen.
Gud elsker alle Sine børn, men Hans børn elsker ikke Ham som de skulle. Dette er okay, fordi gennem Mig, vil de blive en del af Mit Nye Kongedømme på Jorden. Så er der dem der følger den onde og som bevidst giver ham den frie viljes gave. Derfor har de ikke mere kontrol over deres handlinger, for den onde ånd i dem bruger dem for at rekruttere andre svage sjæle. Disse sjæle tilbeder ikke Gud, i stedet tilbeder de Satan. Jeg trygler jer at hjælpe Mig at frelse disse uheldige sjæle, for de kan ikke frelse deres egne sjæle gennem deres frie valg længere. Jeg ønsker, at gennem jeres bønner, I beder for frigivelsen af disse sjæle i fangenskab, så at de vil komme tilbage til Mig.
Korstogsbøn (157) For sjælene i fangenskab
Oh kære Jesus, frigiv de sjæle som er slave af falske guder og Satan. Hjælp os, gennem vore bønner, at bringe dem lindring fra besættelsens smerte. Åbn deres fængselsporte og vis dem vejen til Guds Rige, inden de bliver taget som gidsler af Satan i Helvedes afgrund. Vi bønfalder Dig, Jesus, om at dække disse sjæle med Helligåndens Magt, så at de vil søge frem til Sandheden og hjælp dem at finde mod til at vende ryggen til djævlens snarer og ondskab.
Amen
Problemet med sjælene som tilbeder falske guder er, at de overlader sig selv åbne for det ondes ånd, som kun behøver en brøkdel af deres frie vilje for at besætte dem. Falske guder fører sjælene ind i forfærdelig fare. Den største fare for disse sjæle er at tror, at det er normalt at dyrke disse ånder, at de er helbredende til deres ånd og et middel med hvilket de kan finde fred og ro i deres liv. Alt det, de vil finde, er smerte og bedrøvelse. Vær advaret om at dyrke new age og det okkultes praksisser, for de er ikke fra Mig. Det er kun ved at følge Mig, Jesus Kristus, at I kan have Evigt Liv. Det modsatte af liv er død. Kroppens død betyder ikke eksistensens afslutning. Jeres eksistens er for al evighed. Det Evige Liv kommer kun gennem Mig. Den evige død kommer gennem Satan.
Jeres Jesus
 
1149. Jeg vil rive disse sekters templer ned og stoppe dem i deres gemene handlinger imod Guds børn
15. juni 2014
Min kære elskede datter, omfangen af hvor meget Jeg er ignoreret, afvist og hadet, kender de fleste mennesker ikke til.
Der er grupper og sekter som er indviet til at tilbede Satan og som begår forfærdelige grusomheder under vejledning af ham som hader Mig. De stakkels syndere som er involveret i dette, har solgt deres sjæle til djævelen og i det ydre er de kilde til fornøjelse, med hør på Mig nu. De har kun en mester og denne mester har stor magt over dem, fordi de har givet ham deres frie viljes gave. Og ligesom Satan foragter den menneskelige slægt, bruger han disse sjæle, selvom de ikke rigtig forstår dette faktum. Deres had for Mig er ligeså stærkt som det er imod dem der tjener Mig, Jesus Kristus.
Den sidste kamp for sjæle vil blive kæmpet overalt i verden og de vil være disse grupper, som vil kæmpe hårdt for at trække folk væk fra Mig og den sidste Frelse som Jeg bringer til Guds børn. Idet Jeg elsker alle, inkluderet dem der har ofret deres liv og deres ret til Evig Frelse for løgnens konges tomme løfter, er Jeg forpligtet til at overkomme alle forhindringer for at nå dem, så at Jeg kan frelse dem.
Jeg vil rive disse sekters templer ned og stoppe dem i deres gemene handlinger imod Guds børn. Dem som er fri fra disse fængsler af had vil, lover Jeg, finde Mig ventende. For hver eneste sjæl som kommer til Mig, søgende for fred fra disse grupper, vil Jeg omvende ti gange deres antal. Jeg vil besejre djævelen og Jeg vil tage Guds børn, uanset hvad de har gjort, tilbage fra Helvedets afgrundensrand. Frygt aldrig det ondes magt, såfremt i stoler på Mig fuldstændigt. Min Magt, Guds Magt, Begyndelsen og Enden, vil aldrig blive ødelagt. Men ethvert menneske som prøver at ødelægge Guds Magt, velvidende om dets konsekvenser og som afviser alle Mine forsøg på at frelse hans sjæl, vil lide i al evighed.
Jeres Jesus
 
1150. Jeg er venlig, kærlig og tålmodig
15. juni 2014
Min kære elskede datter, Min Plan om at forløse menneskeheden og om at bringe Mit Nye Kongedømme for dagen lykkes, som forudsagt. Jeg vil bringe en stor Gave til verden og de der finder dette overvældende og frygtindgydende må vide dette:
Jeg er venlig, kærlig og tålmodig og alt vil blive gjort efter Min Faders Vilje, som ikke ønsker at bringe lidelse og angst til nogen af Sine børn, uanset hvor sorte deres sjæle er. Hvis dette var tilfælde, ville Han have ødelagt verden og kun taget de udvalgte ind i det Nye Paradis. Så Min Fader ventede og ventede indtil verdens befolkning var på sit højeste. Han er begyndt med den sidste del af Sin Plan om at frelse menneskeheden, sådan at en mangfoldighed kan blive frelst på en gang.
Denne Plan skal ikke frygtes og opponeres, idet den sidste præmie vil bringe jer alle den største ære. I må ikke modstå den, I må ikke latterliggøre den, I må ikke forkaste den, for I vil fortryde denne beslutning i al evighed. Lad ingen interferere med Guds Vilje. For at frelse masserne, vil Min Fader ikke vakle med at straffe dem som står på Hans vej for at frelse milliarder af sjæle. Og selv om alle sjælene er dyrebare for Ham og selv om Han vil intervenere på alle måder for at bringe sjælene til fornuften, vil Han ødelægge dem som er ansvarlige for at nægte Ham de sjæle af millioner. Vær ikke i tvivl på at de vil lide for dette og lad det være kendt, at I vil kende disse sjæle fra deres gerninger og så fra deres straf. Deres straf vil begynde på Jorden i denne tid, i håb om at de vil se Sandheden. Hvis dette ikke lykkes, vil Min Fader fjerne dem.
Guds Magt er åbenlys på Jorden i denne tid og I vil se hvordan dette vil komme frem i kampen for sjælene. Det vil inkluderet dem der sandelig tjener Mig, dem som ikke kender Mig og dem der gør det, men vælger at tjene en anden mester, som ikke er fra Mig. De eneste sejrende vil være dem som, af Guds Barmhjertighed, vil blive givet Nøglerne til Guds Kongedømme.
Jeres Jesus
 
1151. Dørene er blevet slået op for at tillade hedningerne til at vanhellige Min Kirke
16. juni 2014
Min kære elskede datter, til dem iblandt jer som ikke ønsker at Jeg kommunikerer med jer, siger Jeg dette: jeres frie vilje betyder at I er frie til at vælge hvorvidt I vil acceptere, eller ej, det Jeg siger og det Jeg ønsker. At tro eller ikke at tro på det er jeres valg og Jeg vil aldrig dømme jer for dette.
Men I må aldrig dømme andre i Mit Navn. Med dette mener Jeg, at dømme dem der forkaster Mig, såvel som dem der accepterer Min indgriben. Ingen af jer har ret til at erklære en anden person til at være ond, eller skyldig i at gøre noget forkert. Dem af jer som dømmer hårdt de mennesker som I synes de tager fejl, eller er skyldige i at gør noget forkert eller i kætteri må vide, at I ikke har denne ret. I må forblive tavse og bede for dem I tror er hårdt ramt. Kun Jeg, Jesus, har magten til at dømme menneskeheden.
Når I forringer et andet menneske i Mit Hellige Navn, begår I synd og Jeg vil holde dette op imod jer. Når I skader andre med jeres tunge, vil Jeg gøre jer tavse. Når I krænker en persons anseelse, vil andre sætte spørgsmålstegn ved jeres egen anseelse. Jeg væmmes af hykleri og når I er skyldige i bagtalelse, begået ved Mit Navn, bringer I stor skam, ikke blot på jer selv, men på Mit Hellige Navn.
Enhver som får andre til at lide og åbent erklærer at han taler i Guds Navn, bedrager kun sig selv. Dem der straffer andre og siger at de blot udfører deres ordre, pga. deres hengivenhed og fromhed til Mig, er ikke fra Mig. Skam om jer, for I kender Mig ikke. Og mens I kæmper imod jer selv, Kristne imod Kristne, hedningerne iblandt jer invaderer Min Kirke. Fjenden er dygtig i sit arbejde. Hans listige plan er at skabe uenighed i Min Kirke og mens troskaben mod Mig svækkes, bliver dørene slået op for at hedningerne kan vanhellige Miner Kirker og den Hellige Eukaristi.
Skam være med dem af jer som kender Sandheden, Mit Hellige Ord givet til jer i de Helligste Skrifter. Ethvert Offer blev frembragt for jer: Guds profeter, som blev sendt til jer, blev misbrugt, forfulgt og dræbt, seerne og helgener, som blev æret efter deres død, blev pisket af jer når de formidlede Mit Ord og så Mit Offer, da I korsfestede Mig. Hvad gør I nu? I tillader dem der tilbeder falske guder at gøre det på Mine Altre, hvis formål var at ære Mig. Ville disse hedninger tillade det samme i deres templer?.
Historien gentager sig. Hedningerne overtog Min Faderes Kirke og de blev kastet bort. Når I vanhelliger Min Kirke og Mit Legeme er I ikke længere egnet til at tjene Mig og Jeg vil kaste bort alle Mine hellige tjenere, som forråder Mig på denne måde. Jeres synder er mere sorte end dem I tjener i Mit Navn, for I vil tage med jer de sjæle I tager væk fra Mig. Det er tid for jer at vælge. Enten accepterer I Mig, Jesus Kristus som Jeg Er og ikke som I ønsker at Jeg skal være, eller fornægter I Mig. Der er ikke noget midt i mellem.
Jeres Jesus
1152. Verden er udsultet for Sandheden af Mit Ord
17. juni 2014
Min kære elskede datter, Min Resterende Hær er samlet i stor tal og spredt overalt i verden. Mine Egne kender Mig og med Helligåndens Magt har Jeg gjort Mig Selv kendt, gennem Mine Ords Magt, indeholdt i disse Hellige Budskaber.
Mit Ord vil drage hurtigt til Mig dem som allerede er velsignet med Helligånden. For disse sjæle er der ikke tvivl. Helligånden vil, gennem Mine Ord, drage de mest tilbageholdende til Mig, og selv om de vil være usikre om det er Mig, Jesus Kristus, som opfordrer dem til at svare på Mit Kald, vil de komme over til Mig med forsigtighed. Til sidst vil de omfavne Mig helt. Så er der dem som tror på Mig, men som ikke accepterer at Jeg kalder på dem. De vil også, med tiden, svare på Mit Kald. Men hvad er Mit Kald? Er det blot for at bevise Mig Selv? Nej, for dette er ikke nødvendigt. Mit Kald er for at samle og forberede jer, så at alle Kristne vil hjælpe Mig i Min søgen efter at frelse menneskeheden. Det er gennem Mine elskede disciple, at Jeg kan få meget til at ske.
Min Mission er at frelse sjæle og Jeg vil gøre dette gennem menneskets frie vilje. Guds Vilje er at give liv og at bringe alle Guds børn under Hans Beskyttelse. Gennem Guds Guddommelige Vilje kan alle sjæle blive frelst, men vejen til den Evige Frelse går gennem den frie vilje som Gud har givet til menneskene. Det vil være genem jeres frie vilje, at hver eneste af jer vil vælge jeres fremtid. I vil ikke blive tvungen til at acceptere Guds Barmhjertighed, men I vil blive spurgt om at følge Mig. Jeg vil aldrig befale jer at gøre dette for det er jeres ret, den frie viljes ret, at bestemme for jer selv hvad I vil gøre.
Nogle mennesker vil være vise i deres valg, for de vil vide hvad det er Jeg tilbyder, Sandhedens vej, vejen til det Evige Liv. Nogle mennesker vil vælge uklogt og følge den forkerte vej. De vil gøre dette fordi de har ikke forstået Sandheden, Guds Ord. De vil have tilladt, at tiltrækning af materielle goder, lyster og fornøjelser har fjernet dem fra Mig. De tror ikke på livet efter døden og føler ikke anger for de synder de begår ved at opfylde deres egne selviske ønsker. Alligevel, hvis de bliver vist Sandheden og er opmuntret af andre til at lytte til Guds Ord og Mit Løfte for fremtiden, kan de ændre sig. De kan, gennem Omvendelses Gave, bo i Mit Kongedømme.
Mit Kald er derfor at opmuntre alle sjælene til at søge Sandheden. Gennem deres frie vilje og det må være ved eget valg, vil de tillade Mig, deres elskede Jesus, at frelse dem. Jeg kalder alle Kristne op nu, for at tage deres rustning på og marchere frem for at hjælpe Mig at samle alle de sjæle, som er spredte ud og fortabte. Gennem jeres hjælp kan Jeg opmuntre alle sjælene af enhver tro, race og farve, til at komme til Mig. Når I kommer frem til dem vil Jeg dække jer med Helligåndens store Gaver, så at det lykkes for jer at bringe til Mig disse fortabte sjæle, for hvem Jeg lider ethvert sekund.
Guds Vilje er at frelse alle. Men det er gennem menneskets frie vilje, som vælger at komme frem i Mine Arme, ved eget fri valg, at Guds Guddommelige Vilje vil blive opfyldt som det skal. Gå alle I, og lær andre det Hellige Evangeliums Sandhed. Verden er udsultet for Mit Ords Sandhed. Mit Ord er ikke længere forkyndt som det skal. Folk må blive givet Sandheden. Det er hvad Jeg gav Mit Liv for. Uden tilgang til Sandheden, mit hellige Ord, kan I ikke vælge den rigtige vej til evig frelse. Det er derfor, at Jeg kommer nu, for at bringe jer Sandheden. For at få jer til jeres sanser, så at I er forberedte, klare og ventende på den Store Dag uden frygt, angst eller bekymring i jeres hjerte. Når I accepterer Mig og stoler fuldstændig på Mig, vil I være i fred.
Jeres Jesus
 
1153. Frelsens Moder: For hvert skridt I tager for at komme tættere til min Dyrebare Søn, vil I tage to skridt tilbage
18. juni 2014
Mine børn, følg mig, Frelsens Moder og tag min hånd, mens jeg fører jer langs Sandhedens sti, til min Søn. De vi være gennem min forbøn, at mange af jer vil finde mod til at gå den tornefulde og stenfulde sti til Evig Frelse. Kære børn, for at virkelig kende min Søn, skal man have stor udholdenhed. I må åbne jeres sind, jeres hjerte og jeres sjæl uden spor af tvivl eller stolthed, før I kan blive i stand til at se. Når Sandheden bliver åbenbaret til jer i jeres hjerter, må I klynge til den, for den vil være det middel med hvilket I vil blive gjort frie.
For hvert skridt I tager for at komme nærmere til min Dyrebare Søn, vil I tage to skridt tilbage, pga. den måde den onde vil håne jer. Han vil aldrig stoppe til at prøve at trække jer væk fra Kristus, for han har gjort dette til sin gemene mission, at trække jer i den modsatte retning. Så, når I falder på jeres rejse, må I rejse jer op igen og starte på ny. For hver gang I tager et skridt tilbage må I vide, at alt det som Satan påvirker, vil være baglæns, det modsatte af det, min Søn efterlod til den menneskelige slægt. I vil derfor have brug for stor tålmodighed, men når I har overkommet alle forhindringer, vil I gå hurtigt frem, på vej mod min Søn. Hvert skridt tilbage, når det er overkommet, vil gøre jer stærkere i jeres tro. Og når jeres tro bliver stærkere, intet vil stå i vejen for at I kan blive Jesu Kristi sande disciple.
Gå i fred, kære børn og tillad mig, Frelsens Moder, at hjælpe jer at blive stærkere i jeres kærlighed til Jesus Kristus, fordi uden Ham vil I aldrig finde den fred og lindring som I søger i dette liv og hinsides.
Jeres elskede Moder Frelsens Moder
 
1154. Frelsens Moder: Disse Mirakler vil ske over en periode på tre år
19. juni 2014
Mit barn, Miraklerne, som min Evige Fader har befalet vil snart blive kendt overalt på Jorden. Disse Mirakler vil trodse al menneskelig fornuft, videnskabelig viden og erfaring. Jorden, solen og månen vil reagere og skabe usædvanlige forestillinger og mange vil vide, at disse kun kan være mulige ved Guds Hånd. Disse Mirakler vil ske over en periode på tre år og de vil ske af en bestemt grund. Det er for at tænde menneskehedens tro, så at de vil erkende at alt er under kontrol af Guds Hånd.
Når menneskerne begår onde handlinger og gerninger, kan disse blive opfanget af Gud. Kampen mellem den onde og Gud kan være svært for folk at forstå. Når uretfærdigheder finder sted, er de tilladt af forskellige grunde, men den største er pga. behøvet for renselse. Dette kan synes uretfærdigt, men det vedkommer ikke mennesker at forstå dette, indtil de er blive givet Kundskabens Gave, som kommer fra Helligånden. Det er når sjælene er renset, at de vil begynde at forstå hvordan Gud arbejder for at bringe Sine børn i en tilstand hvor de kan genkende Ham.
De Mirakler jeg taler om vil inkludere Guds store Handlinger, indbefattet tragedier som vil blive afvendt og som synes at være umulige, set fra et videnskabeligt synspunkt. De vil også inkludere store tegn i himmelen, Jordens bevægelse og naturens farver.
Mit eget engagement med disse Mirakler vil blive set gennem de tegn jeg vil sætte på mine åbenbaringssteder rundt om i verden. Frygt ikke disse Mirakler, for de er en Gave fra Gud. Vær taknemlige over Hans Barmhjertighed, for der findes ikke en for stor opgave, Han ikke vil påtage Sig, for at sikre at den menneskelige slægt vil blive opvækket til at acceptere Ham. Dette er Guds Vilje, for Han elsker enhver af jer.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1155. Frelsens Moder: For virkelig at tjene min Søn, må I elske Ham først. For at elske min Søn må I kende Ham først
21. juni 2014
Mit kære barn, mit eget liv på Jorden blev levet gennem min Søn Jesus Kristus. Min sjæl blev skabt i Himmelen af Min Fader, Gud den Højeste og min fødsel var en usædvanlig Gave til menneskeheden. Jeg blev sendt af Gud med det eneste formål at levere den længe forudsagte Messias til verden. Min Søns fødsel var Mirakuløs og fra det første øjeblik Han trak vejret, var mit eneste ønske at tjene Ham i alle Hans behov.
Jeg tilbad min Søn og erkendte Ham med stor ærefrygt. Hans smukke, Gudfrygtige opførsel var, i løbet af tre måneder fra Hans fødsel, hurtigt synlig. Hans smil var strålende og selv om Han var så lille, var Hans gennemborende blå Øjne usædvanlige dybe og voksne. Jeg vidste Jeg var der for at tjene Ham på alle måder, men Han viste mig stor Kærlighed i meget tidlig alder. Denne Kærlighed var ikke blot den kærlighed et barn ville have for sin moder, den var meget større end det. Den beroligede mig, kærtegnede mit ansigt altid, når jeg blev bekymret om de farer vi og min brudgom Josef skulle gå igennem.
Efter landflygtigheden i Egypten havde jeg det svært ved at falde til ro og var årvågen for enhver potentiel trussel eller fare og det betød, at jeg sov kun få timer om natten. Allerede før min Søn gjorde Sig kendt, stod det klart for mig, hvilke farer Han skulle udsættes for i fremtiden. Hans Hænder var altid udstrakte mod folkene med kærlighed og venskab. Som dreng tiltrak Han mange, selv om de ikke vidste Hvem Han var. Han tiltrak Sig også uberettiget kritik fra venner og folk Han kendte. Han blev også intimideret og spottet og jeg blev snobbet af mange. Guds Tilstedeværelse tiltrak de gode såvel mørke sjæle til vores lille familie, fra den dag min Søn blev født. Min kærlighed for Ham var meget magtfuld. Jeg elskede Ham for Hvem Han var, men jeg elskede Ham også som en moder og denne kærlighed fortsætter den dag i dag. Jeg var på nogen måder overbeskyttende over min Søn og da jeg mistede Ham på vej tilbage fra Jerusalem, var Jeg skrækslagen. Min følelse af tab mærkede jeg overalt i mig og jeg kunne ikke falde til ro indtil jeg fandt Ham. Den dag jeg fandt Ham talende og undervisende de ældre i Templet, indså jeg øjeblikkeligt, at jeg kun måtte tjene Ham og være lydig mod alle Hans Ønsker.
For virkelig at tjene min Søn, må I elske Ham først. For at elske min Søn, må I kende Ham først. At kende min Søn betyder at studere Hans Ord og forstå hvad Han sagde til Sine disciple på Sin tid på Jorden. Det er kun gennem Hans Ord, at I kan komme til at kende Jesus Kristus. Hvis I accepterer Hans Hellige Ord, kan I tjene Ham. I kan ikke tjene Ham hvis I ikke ærer Hans Ord eller gør alt hvad Han underviste jer om. Lydighed til Guds Ord er altafgørende, hvis I ønsker at leve som sande Kristne. Hvis I forkynder Hans Ord, må I også praktisere hvad min Søn forkyndte: at elske hinanden, at gøre mod de andre det I forventer at de andre gør mod jer, at ære Gud gennem de Hellige Sakramenter, som Han lærte jer.
I må aldrig diktere til Gud jeres ønsker om at ændre Hans Ord, fordi I har ikke ret til det. Underordnelse til min Søn kan kun opnås ved at I forbliver lydige til Hans Lære. Gå i fred til at elske og tjene Herren.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1156. Sammenlign Mig med en moder som skal adskilles fra sit barn fra fødslen
23. juni 2014
Min kære elskede datter, Jeg bringer dig og alle Mine elskede disciple store Velsignelser i dag. Mit Hjerte banker med Kærlighed for jer. Jeg indrømmer at jeres rejse om at tjene Mig kan være svær nogen gange, men Jeg ønsker at I må vide at Jeg vejleder jer hvert sekund. Der findes ikke en eneste, af de prøvelser I skal igennem, som ikke kan overvindes. Derfor, hvis I føler jer hjælpeløse og frygtsomme, må I ikke give op og når I stoler på Mig vil alt synes lettere.
Sammenlign Mig med en moder som skal adskilles fra sit barn fra fødslen og som ikke kan se sit barn igen i løbet af hendes livstid. Moderen vil aldrig glemme dette barn og vil lide hver dag for hendes kød og blod, i håb om at hun kan forenes med sit barn på er tidspunkt. Barnet er i hendes tanker hver dag. Hun beder for hans eller hendes velbefindende og føler en konstant smerte, dybt ind i hendes hjerte, for hendes tab. Intet vil tilfredsstille hende, før hun omfavner dette barn igen i hendes arme. Hun har stor tålmodighed, stort håb og en dyb længsel efter at stå ansigt til ansigt med det barn, hun udstødt fra sin livmoder og tager ikke hensyn til de år hun skal vente. Alt det der betyder for hende, er at hun og hendes barn bliver hel og flettet sammen igen.
Jeg er som alle de forældre som skal udholde denne angst. For Mig er ventetiden ulykkelig. Men smerten over tabet af det barn man har mistet længe og som nægter at vende tilbage til sine forældre, er det største af alle. Den smerte Jeg føler, når Jeg bliver forkastet af Guds børn er en uafbrudt pine for Mig. Jeg vil gøre alt for at drage disse sjæle ind i Mit Barm. Jeg vil bruge andre sjæle, deres brødre og søstre, som vil trøste Mig i Mit søgen efter at vække disse sovende sjæle. Jeg har brug for at Mine elskede disciple, tvillinger til disse Guds fortabte børn, spredes overalt i verden for at bringe Min familie tilbage.
Vi må forenes imod mørkets ånd, som vil gøre det næsten umuligt for disse sjæle at tyde Sandheden af deres fødsel. Disse folk må få at vide om deres førstefødselsret, deres arvelod og deres Evige Frelse, for tiden er nær, hvor hele Sandheden bliver åbenbaret. Med jeres hjælp, Mine elskede disciple, vil de komme til Mig, tilbage til Min familie, hvor vi, endelig, vil forenes som en, sådan som de var ment at det skulle være. Jeg elsker jer alle med en dyb ømhed og Jeg glæder Mig når I svarer til Mit Kald med kærlighed i jeres hjerter.
Jeres Jesus
 
1157. Skær ikke båndene af med dem der hader jer pga. Mig
25. juni 2014
Min kære elskede datter, der er ikke brug for at folket stopper deres dagligdags aktiviteter, når de forpligter deres troskab til Mig. Jeg er ikke en Gud der befaler jer at falde ned i knæene på Mine Fødder på bekostning af jeres daglige forpligtelser. Jeg praler ikke, rejser Mig ikke majestætisk op med en stolt adfærd for at befale den menneskelige slægt, heller ikke dikterer Jeg jeres eneste bevægelse, eller prøver at undertrykke jer til underdanighed til Mig. Sådan Er Jeg ikke, fordi Jeg kom som en ydmyg tjener for at befri mennesket fra djævlens bånd. Jeg kom for at frelse jer og Jeg kommer igen for at fuldføre Min Frelseplan. Jeg er her for at tjene jer. Jeg kom for at drage jer til Mig og mens Jeg glæder Mig over jeres kærlighed for Mig og den tid I ofrer Mig, er Min intention at gøre dette på en måde der ikke forårsager unødvendig angst. Selv om Jeg er glad for den tid I giver til Mig og de bønner I ofrer, har I stadig jeres liv at leve, for at ernære og klæde jer selv og jeres familier. Alt hvad Jeg spørger om, er at I lever jeres liv sådan som det er nødvendigt for at tjene Mig, og mens jeres forhold til Mig bliver stadig dybere, vil I føle et stærkt ønske til at tale med Mig gennem jeres tanker og ord.
Jeg beder jer at behandle de andre med den respekt I viser Mig. Diskuter ikke og mist ikke tålmodigheden med de andre pga. Mig. Dog må I aldrig retfærdiggøre de handlinger og ord af dem der fornærmer Mig, bed blot for dem. Mens jeres kærlighed for Mig vokser, vil jeres forhold til Mig blive mere fortrolig. Når dette sker, vil det være det tidspunkt hvor I vil tiltrække over jer vreden af dem, hvis tro er svag. Forvent at dette sker og vær ikke alarmeret eller i angst, for når I er forenet med Mig, så vil I blive hadet for dette. Vær tålmodige med disse mennesker, vær venlige, vær høflige. Bekymr jer ikke for at skulle diskutere, fordi intet af det I siger vil gøre en forskel. I stedet, vis dem Kristendommens mening, ved at svare til had med kærlighed.
Sker ikke forbindelsen af med dem der hader jer pga. af Mig. I stedet, bed for dem. I må prøve at holde balance i jeres liv, når I er forenet med Mig. Selv om Jeg ønsker jeres selskab, ønsker Jeg også at I elsker dem der har behov for Mig, men som ikke kan se Mig, ikke kan finde i deres hjerter hvordan de kan acceptere Mig, eller som ikke har begreb om hvad det Evige Liv betyder. Jeres forpligtelse er til Mig og Mit Ønske er at I bruger jeres tid fornuftigt, ved at elske disse mennesker. Gennem jeres ord, gerninger, handlinger og bønner, vil I kunne bringe disse sjæle til Mig.
Jeres Jesus
 
1158. Ikke en eneste af jer er i stand til at fortstå de Guddommelige Love
26. juni 2014
Min kære elskede datter, du må aldrig tro at Mit Ord, givet til verden gennem disse Budskaber, vil blive nemt accepteret. Dem der ikke accepterer disse Ord vil, en gang i mellem, kæmpe for at forlade disse Budskaber og alt hvad Jeg forlanger af dem. I stedt for at leve Budskaberne og tilpasse deres liv i overensstemmelse med dem, vil de diskutere og diskutere ethvert Ord som kommer fra Min Hellige Mund. Hvis de, i stedet for, tilsluttede sig til Min Lære, som har aldrig forandret sig, ville de tjene Mig bedst.
Ikke en eneste af jer er i stand til at forstå de Guddommelige Love som kommer far Min elskede Fader. Når I prøver at analysere Mysterierne af den Hellige Treenigheds Guddom, vil I fejle, fordi ikke alt er for jer at kende. Enhver af jer der tror at forstå begivenhederne der fører op og over Mit Andet Komme, må vide dette. Jeg åbenbarer visse begivenheder kun for at hjælpe jer at forberede jeres sjæle. Mine Åbenbaringer er ikke givet til jer for at skabe opsigt, kontroverser, eller had iblandt jer, idet Jeg aldrig vil skabe en sådan forvirring. Forvirring stammer fra en mangel på tillid til Mig og en brændende menneskelig nysgerrighed, som man godt kan forstå. I må simpelthen forblive trofaste til Mit Hellige Ord, dette er alt hvad Jeg beder jer om.
Da Jeg vandrede på Jorden levede Jeg et simpelt liv. Jeg underviste om Mit Ord på en enkel måde, sådan at Min Lære kunne forstås af alle. Jeg viste Mit afsky til dem der bekendte at repræsentere Gud og hvis pligt hvad at sikre at de Ti Bud blev æret. Alligevel var disse belæste mænd bristefærdig af stolthed, bar besmykkede klæder og brystede sig af deres stilling i Guds Templer. Så optaget var de at posere, diktere, advare de fattige, de ydmyge og de uvidende, at de glemte en vigtig ting. Deres rolle var at tjene Gud og for at tjene Gud skulle de tjene Hans børn. I stedet forlangte de respekt, søgte smiger og begærede hinandens magtstillinger i Templets hierarki. På intet tidspunkt opmuntrede Jeg til opsigt, selv om Mit Ord, givet til masserne, dog på en enkel måde, skabte kontroverser. For det er kun Guds Ord, som er enkelt og ligefremt, der kan støde på denne måde. Sandheden skaber splittelse blandt mange mennesker, fordi de ikke kan stå ansigt til ansigt med den. Alligevel er det kun Guds Ord, som I har behov for at beskæftige jer med. At analysere Mit Ord, eller at diskutere Sandhedens mening og vække opsigt over Guds Ord er at spilde jeres tid Lang bedre er det at tjene Mig ved at tjene andre i Mit Navn.
Frygt ikke Sandheden, forkast, eller afvis den ikke, skab ikke nye fortolkninger af den. Sandheden forbliver altid den samme som den altid har været. Mit Ord er Mit Ord. Hvad Jeg siger vil Være. Guds Vilje kan man ikke pille ved. Ved at acceptere Sandheden, vil den skabe klarhed i sindet, fred i jeres sjæl og et ønske om at være lydig til Mit Ord, som det er givet, i hver en tid. Der er intet som I kan tilføje til det for det vil forblive intakt i al evighed.
Jeres Jesus
 
1159. Når Min Kirke splittes ad og falder, vil den omfavne humanismen med stor appetit
27. juni 2014
Min kære elskede datter, I vil aldrig kunne gennemskue Satans værk i verden så nemt, for han er meget snu. Han vil sjældent udstille sine gerninger på en sådan måde, som vil tilskynde folk at spørge om hans indflydelse. Gennem hele hans regering på Jorden, kom han langt med at overbevise verden at han ikke eksisterer. Sjældent vil I se sandheden, fordi den bliver camoufleret gennem de folk han bruger til at overbevise folk at Gud ikke eksisterer.
Djævelens formål er at narre folk til at tro at verden og den menneskelige slægt er kommet til sin afslutning. Hans største triumf har været introduktionen af humanismen og særlig den sekulære humanisme. Humanismen, et såkaldt ønske om at beskæftige sig med den menneskelige slægts behov, gennem afskaffelsen af social uretfærdighed, er mangelfuld. Dem der tilslutter sig humanismen i deres liv, gør dette som erstatning på troen til Gud og det er forståelig hvorfor de gør det. Desværre har mange religioner skabt dissidenter, hvis adfærd ikke er påvirket af Gud. Deres had for andre og deres morderiske intentioner bliver udøvet i Guds Navn, når det faktisk er Satans selv der inspirerer alle deres bevægelser. Han gør dette for at drage folk væk fra Gud. Disse mørke sjæle begår forfærdelige uretfærdigheder og bruger Min elskede Faders Navn til at begå onde gerninger. Så retfærdiggør de disse gerninger i deres religions navn og de får mange folk til at forkaste al tro på Gud.
Sekulær humanisme, idet den bifalder alle gode ting i den sociale retfærdigheds navn, er meget tiltrækkende for de sjæle der har et blødt hjerte, idet deres intentioner er gode. Desværre, når de tilslutter sig denne doktrin, påstår de at verdens Skabelse var en tilfældighed forårsaget af naturen. Men dette er usandt, fordi verden blev skabt af Min Evige Fader. Ingen videnskabsmand vil nogensinde være i stand til at forklare verdens Skabelse, fordi denne viden vil aldrig blive gjort kendt for mennesket.
At forkaste den overnaturlige og Guddommelige Eksistens af Gud betyder at forkaste moralske retningslinjer, som kommer fra Gud. Dette betyder, at moralen, en dyb sans om hvad det er, eller ikke er der behager Gud, ikke kan blive opretholdt og dette fører til mørkhed. I stedet vil mennesket blive fokuseret udelukkende på sine fysiske behov og det vil benægte sjælen. Efter døden vil hans sjæl, som han nægtede at acceptere som en livsgivende Gave fra Gud, fortsat ikke acceptere Guds Barmhjertighed. Mange af disse sjæle vil, på det tidspunkt have gjort sig selv fuldstændig fremmedgjorte for Guds Barmhjertighed.
Når Min Kirken splittes og falder, vil den omfavne humanismen med stor appetit. Og som konsekvens vil den drage alle disse sjæle ind i en mangelfuld fortolkning af Sandheden om deres eksistens. Verden vil så tilslutte sig denne nye type kirke, en kirke beskæftiget med social uretfærdighed og ikke en eneste ord vil blive sagt om vigtigheden af jeres sjæls frelse.
Jeres Jesus
 
1160. Frelsens Moder: Den Sande Kirke vil blive en Rest
28. juni 2014
Mit kære barn, det største bedrag som vil komme over menneskeheden, vil komme fra det indre af min Søns Kirke på Jorden og vil blive anstiftet af Hans fjender, som har infiltreret den med uærlige midler. Satan vil træde ind i min Søns Kirke og tegnene vil blive tydeligt set af dem som har Guds Ånd fast forankret i deres sjæle.
Troen af Min Søns hellige tjeneres vil blive knust, når mange vil blive tvunget til at forlade Ham gennem vanhellige handlinger. Mange stakkels uheldige tjenere vil blive spurgt om at sværge troskab til en ny ed og de vil være for bange til at løbe væk, selv om mange vil vide, dybt ind i deres hjerter, at dette er forkert.
Mange nye regler vil blive indført i min Søns Kirke på Jorden, når tusinder af nyankommne vil være svorne ind i Kirken og de vil ikke være autentiske, for de vil ikke have den Sande Kristi Ånd i deres hjerter. De vil træde ind i Kirken og vil være vidne til en ny en-verdens religion, som ikke vil ære min Søn. Ikke blot vil de ikke tjene Ham, deres forpligtelse vil være at tjene humanismen, som vil, inderst inde, benægte Eksistensen af Guds Overnaturlige Tilstand og alt hvad Han står for.
De gejstlige, som en gang indviede deres liv til Gud, vil blive draget ind i denne store bedrag og som konsekvens, vil de miste deres Sande Tro. De vil ikke forkynde vigtigheden af sjælenes frelse, som blev gjort mulig af min Søns død på Korset. Korset er centrum af Kristendommen. Der findes kun et Kors og det vil være gennem Korset, at de første synlige tegn af bedraget på Min Søns vil kunne ses. Nye slags kors vil blive introduceret, som vil affærdige Korsets Tegn og hvad det betyder i menneskets hjerte.
Ikke troende, som op til nu ikke havde interesse for Kristendommen, vil blive draget ind i den såkaldte nye en-verden kirke. Sammen med alle de andre religioner, som ikke udspringer fra Sandheden, vil de spotte og håne de Guds børn som vil forblive trofaste til Guds Ord.
Den Sande Kirke vil blive en Rest og denne Hær vil forenes overalt i verden og blive de sidste tiders helgener og de vil blive gjort stærke af Helligånden for at støtte Sandheden. De vil blive spyttet af, grinet af og anklaget til at være radikale, lige som min Søn var anklaget af kætteri, da Han vandrede på Jorden for at forkynde Sandheden.
Det vil kræve forfærdeligt mod for at forblive trofaste til Guds Ord, for I vil blive anklaget til at gøre noget forkert. Guds fjender vil sige at jeres forbrydelse er at sprede usandheder om denne vederstyggelighed. Alt det som kommer fra Gud vil blive erklæret til at være en løgn, mens sandheden, som de vil sige er repræsenteret i den nye en-verdens religion, vil være en løgn.
Men Helligånden vil dække dem som fortsætter at sprede det Hellige Evangelium og min Søn vil dække jer og beskytte jer. Menneskehedens overlevelsesfremtid og retten til det Evige Liv, lovet til alle mænd, kvinder og børn, vil hvile på jeres skuldre. Det vil være den Rest som holder Guds Lys tændt i en verden som vil være synket i mørket.
Mange af jer vil blive udfordret og løgne vil blive plantet i jeres hjerter af mørkets ånd, for at føre jer væk fra Sandheden. Desværre vil mange af jer finde det for svært at forblive trofaste til jeres overbevisninger og I vil blive fristet til at vende ryggen til min Søn.
For at sikre at I forbliver stærke, modige, rolige og i fred når I tager min Søns Kors op på jeres skuldre, må I bede denne Korstogsbøn. For mange af jer som finder det svært at acceptere at disse ting vil ske, der vil komme en dag hvor I beder denne Korstogsbøn tre gange om dagen, fordi presset på jer til at benægte min Søn, vil være overvældende.
Korstogsbøn (158) Beskyt mig fra en-verdens religion
Kære Jesus, beskyt mig mod ondskaben af den nye en-verdens religion, som ikke kommer fra Dig. Støt mig i min rejse til frihed på vej til Dit Hellige Kongerige. Hold mig forenet med Dig, hver gang jeg bliver plaget og tvunget til at sluge løgne, som bliver spredt af Dine fjender for at ødelægge sjæle. Hjælp mig til at modstå forfølgelsen, at forblive trofast til det Sande Guds Ord imod falske doktriner og andre vanhelligelser, som Jeg skulle blive tvunget til at acceptere. Gennem min frie viljes Gave, tag mig i Dit Kongeriges Domæne, for at gøre mig i stand til at stå op og bekende Sandheden, når den vil blive erklæret til at være en løgn. Lad mig aldrig vakle, tøve eller løbe væk i frygt, foran forfølgelsen. Hjælp mig at forblive trofast til Sandheden så længe jeg lever.
Amen
Gå, mine kære børn og accepter at disse ting vil ske, men I må vide, at hvis I forbliver loyale til min Søn, vil I hjælpe at frelse de sjæle som vil være synket i fejltagelse.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1161. I må aldrig forkaste Gud pga. de onde gerninger af dem som løgngtigt påstå at tjene Ham
29. juni 2014
Min kære elskede datter, enhver der dækker sig bag religionen for at gøre noget ondt på folk af andre religioner, komme ikke fra Mig. Religioner der camouflerer had og dæmoniserer andre benævnelser, tjener ikke Gud. Når folk bruger Mig, Jesus Kristus, som et skjold til at skjule sig bag om, i deres søgen om at myrde og slagte uskyldige, er dette den største vanhelligelse. Men dem der tror på Gud må vide Hvem Gud Er, hvad Han har fortalt til verden og hvordan Han har instrueret Sine børn gennem de Ti Bud, for at tjene Ham.
Gud er Kærlighed. Han tolererer ikke had af enhver slags. Når I ser folk bruge religionens kappe til at volde lidelse på andre, af hvilken som helst grund, må I vide, at dette har intet at gøre med kærlighed for Gud. Had kommer fra Satan og han spreder sin gift blandt radikale religiøse mennesker for at udøse sin vrede imod Gud. Ved at infiltrere dem der har en forvrænget opfattelse om Hvem Jeg Er, lykkes det for ham at sprede had imod Gud. Folk vil så spørge: ”Hvordan kunne Gud tillade sådan en ondskab i Hans Navn? Svaret er at det onde vil altid findes i steder hvor Gud bliver æret, idet disse steder er omhyggelig søgt af den onde for at bringe skam over alle religioner som ærer Gud. Med disse handlinger vil folk vende sig væk fra Gud og Han vil blive beskyldt for enhver skændig handling, udøvet af dem som påstå at tjene Ham.
Hadet er omhyggelig med at forklæde sig. Det vil almindeligvis blive præsenteret af dem som påstå at repræsentere Gud, sådan at det bliver set som om det bringer retfærdighed til Guds fjender. Det vil blive set som den ”bekymrede stemme” og dets anklage over hvad det ønsker at verden skal tro at det er en ond ting. Kirker af forskellige benævnelser er, overalt i verden, blevet infiltreret af Guds fjender indefra. Formålet er at bringe skam over Min Evige Faders Navn. Som resultat, er der opstået en dyb mistanke og mangel på tillid til Gud. Den naturlige antagelse er at Guds repræsentanter volder ondt i Hans Navn og derfor slår troen på Gud revner. Det er derfor at verden er synket i had, korruption, krige, fordi Satans plan er at ødelægge alle religioner som ærer Gud. Dem der forårsager disse onde ting har ikke kærlighed i deres sjæle.
I må aldrig forkaste Gud pga. de onde gerninger af dem som løgnagtigt påstå at tjene Ham. Hvis I gør det og fjerner jer fra Gud pga. af dette, er I faldet for de løgne som Satan vil gerne få jer til at sluge. Døm aldrig andre pga. af deres tro, god eller ond. Døm aldrig Min Evige Fader eller Mig, Jesus Kristus, Hans elskede Søn, for de synder som dem der tjener Hans Kirker begår. Mennesket er og vil altid være en synder på denne Jord. Synden vil altid være menneskets forbandelse indtil Jeg kommer igen. Men at anklage Gud for synd er en så stor og forfærdelig synd, som det er umuligt.
Vågn op til kendsgerningen at Satan eksisterer og at han er omhyggelig til at skjule denne kendsgerning, så at han kan narre sjæle til at forbande Gud, Skaberen af alt det der er og altid vil Være. Snart vil disse grusomheder finde deres afslutning og al Ære vil være Min. Det vil ikke vare længe før Satan bliver ødelagt og den menneskelige slægt vil være i stand til at se klart på Hvem Jeg er og det Herlige Liv Jeg vil bringe på Mit Andet Komme. I må forblive årvågen til alt det der bliver præsenteret i Mit Hellige Navn, for I vil finde frem til, at ikke alt kommer fra Mig.
Jeres Jesus
 
1162. I kan kun løfte Sandheden, for Jeg Er Sandheden. Fornægt Sandheden og I fornægter Mig
30. juni 2014
Min kære elskede datter, I, Mine kære disciple, må vide at Helvedes porte vil aldrig sejre imod Min Kirke, selvom meget af Min Kirke på Jorden vil blive smadret, som forudsagt. Men Sandheden kan aldrig dø. Mit Ord vil aldrig dø og heller ikke vil Min Lære blive glemt af dem som er i sand forening med Mig.
Kun dem der forbliver trofaste til Mit Ord kan sige, at de er en del af Min Kirke på Jorden. Dem der bifalder enhver form for forvrængning af det Hellige Evangelium, eller tilpasser Min Lære, vil ikke mere kunne sige at de tjener Mig. Skulle en af Mine hellige tjenere turde bekende en alternativ lære til den, givet til mennesket af Mine apostle og profeter før Min tid, vil de straks blive udvist.
Jeg advarer alle som tilslutter sig enhver ting som anses for at være hellig, men som er skabt af menneskelige hænder, og accepterer dette som Min. Dette vil kaste jer ud, for I vil ikke længere kunne kalde jer Mine tjenere. Og skulle I føre sjæle til den forkerte vej, vil jeres straf begynde i jeres tid og fortsætte længe efter jeres afgang fra dette liv.
Min Vrede er ukendt for jer fordi I skal stadig erfare den. Men I må vide dette: I som vil forråde Mig ved allerede hvem I er, for jeres tro er allerede svækket. Mange af jer er allerede faldet og jeres svaghed vil være jeres undergang. I vil forråde Mig, benægte Mig og tilslutte jer Mine fjender og I vil så blive fanget ind i den nye religion, den sekulære humanisme, som vil komme som en ulv i fåreklæder for at opsluge jer og Jeg vil blive glemt. Jeres ambitioner og ønske om at behage Mine fjender, som vil nå store højder i Min Kirkes rækker, vil gøre jer blinde for Sandheden. Dette vil være årsagen til jeres død og af alle dem som I vil trække ind i alvorlig fejltagelse.
Det er når Min Kirke vender Min Lære på hovedet, med vrangen ud og med bagsiden foran, at I vil vide at tiden for Antikrist er kommet for at tage hovedplads på scenen.
Dem som tilbeder dyret vil underskrive deres egen dødsdom og vil overgive deres egen frie vilje, en Hellig Gave fra Gud, til Mine fjender. Når I har sværget ed til denne nye lære, vil I være skyldige i at korsfæste Mig og jeres straf vil blive streng.
Hvorfor, kan I spørge, ville I blive straffet for jeres lydighed til jeres overordnede? Svaret er enkelt. Når I sværger ed til at tjene Mig, er I enige i at løfte Sandheden. Når I bryder denne ed, pga. jeres lydighed til Mine kommende fjender, så er det ikke Mig, Jesus Kristus, som I vil tjene.
I kan kun løfte Sandheden, for Jeg Er Sandheden, Fornægt Sandheden og I fornægter Mig. Når I fornægter Mig, som Guds tjener, vil I ikke længere være egnet til at instruere Guds børn på vej til deres Evige Frelse.
Jeres Jesus
 
 
Juli______________________
 
1163. Jeres tro vil blive testet som aldrig før
1. juli 2014
Min kære elskede datter, den kærlighed som udstråler fra Mine disciple, som følger Mig i denne tid er helt omfattende. Det er Lyset, tændt i blandt jer, som støtter Min Kærlighed og kan mærkes overalt hvor Jeg bliver æret. Helligånden fortsætter at blive udsendt over Min Kirke på Jorden, mens den kæmper imod de prøvelser og trængsler som den står over for hver dag.
Men mørkets ånd fortsætter alligevel at tynge nationerne, for den ondes agenter gør alle anstrengelser for at udslette et hvert spor af Mig, Mit Ord og Min Sande Kirke fra Jordens overflade. Vær sikre på at, uanset hvor tung jeres byrde er, Er Jeg med jer, går ved siden af jer og hjælper jer at komme over modgangen, for hvert skridt af jeres rejse. Jeres tro vil blive testet som aldrig før, jeres mod kan forlade jer en gang i mellem, jeres udholdenhed testet til det yderste og jeres accept af Sandheden udfordret. I vil blive hakket på, spottet og hånet; alt dette forårsaget af de onde handlinger af dem som Satan bruger til at kæmpe imod Mig, Jesus Kristus, men intet vil ødelægge Min Kirke, Mine sande disciple.
Dem der forbliver lydige til Guds Ord, som har eksisteret i så lang tid, vil fortsætte at repræsentere Mig på Jorden. Min beskyttelse vil dække jer som en usynlig skede og jeres tro vil aldrig formindskes når i kæmper med Guds sværd.
Forbliv trofaste mod Mig og Mit Lys vil fortsætte at skinne over den menneskelige slægt. Mit Løfte er at Min Kirke vil forblive intakt, selv om den vil blive mindre end den er nu, indtil Herrens Store Dag bryder frem.
Jeres Jesus
 
1164. Frelsens Moder: det vil snart blive ulovligt at bekende, at I følger Jesus Kristus
2. juli 2014
Kære børn, hvis menneskeheden skulle vidne om Min Søns Majestæt, mens Han sidder på den Himmelske Trone, på højre side af den Evige Fader, ville de bøje deres hoveder i skam og anger.
Min elskede Søn, Jesus Kristus, er tilbedt, æret og overøst med megen kærlighed af englene og helgene i Himmelen. På Jorden er der ikke så meget respekt for Ham som led en forfærdelig død for at frelse den menneskelige slægt fra synd. Hvor meget græder Himmelen i denne tid af historien, mens overalt alle forsøg bliver gjort for at udrydde Jorden for ethvert tegn som repræsenterer min Søn. Ikke nok med at bandlyse det Helligste Kors fra offentlige steder, snart vil det blive ulovligt at bekende at I følger Jesus Kristus.
Der vil ikke blive vist megen tolerance til de Kristne som forbliver trofaste til Ordet og som følger Guds vej. Selve de hellige tjenere som bekender at tjene Jesus Kristus, vil være for svage til at forsvare Kristendommen og de vil gå med på at blive tvunget at acceptere disse nye love. I mange tilfælde vil forræderne i blandt dem gøre det nemt at afskaffe Korset og Kristendommens Sandhed. Med tiden vil de alle tilbede en falsk lære, sammen med andre tro som ikke vil komme fra Gud. Idet at de vil vælge den forkerte vej af egen fri vilje, vil dette betyde, at de vil afvise Guds Barmhjertighed og de vil dømme sig selv til mørket.
I må aldrig forråde min Søn, for ingen grund, for Han er Vejen og Sandheden og kun Ham kan bringe jer Evig Frelse.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1165. Gudfader: Jeg er Sandheden. Tag Min Hånd og følg Mig. Alt Liv kommer fra Mig
3. juli 2014
Min kæreste datter, mennesket kontrollerer sin egen skæbne, idet det har fået givet valgfrihed, en Gave fra Mig.
Nogle vælger den rigtige vej hen imod Mit Himmelske Rige, som er gennem Min Eneste- Enbårne Søn, Jesus Kristus. Andre vælger uklogt. Pga. gaven til mennesket, som inkluderer intelligens, kundskab og den frie vilje, bliver mange hovmodige. Andre søger falske ting og materielle goder, som verden gør mulige indtil, til sidst, kun deres umiddelbare ønsker bliver vigtige for dem. Ved at give sig hen til selviske handlinger og gerninger, ved at blive selvoptaget og søge ens egen selvrealisering, på bekostning af andre, binder de sig selv til synder som vil gøre dem til slave. Ved at nægte at acceptere det Evige Livs Gave, som Jeg bringer til alle jer, der vil blive en del af Mit Kongerige, vil I, kære børn, adskille jer fra Mig for al evighed. Jeg kommer for at gribe ind i denne tid, idet selvoptagethed i verden har udryddet al kærlighed for Mig i jeres hjerter. Jeg kommer for at bringe Sandheden, kundskaben om Mit Kongerige og en påmindelse om de to valg som I vil blive præsenteret for. Det første valg er at I accepterer Min Barmhjertigheds Hånd og lever et herligt liv, ved at være en del af det Guddommelige Liv i Mit Nye Kongerige. Det andet valg er at I vælger det evige mørke og bliver slaver i afgrunden, hvor Satan vil forblive for evigt.
Så mange af jer afviser Min Kærlighed, kundskaben Jeg gav jer gennem Mit Hellige Ord og de advarsler givet til jer gennem profeterne. Tro ikke at verden i dag er forskellig, fra Jordens tid op til i dag. Menneskeheden har ikke forandret sig. Synd er stadig jeres forbandelse og det vil kun være gennem at bekæmpe fjenden, som bringer jer elendighed og bedrøvelse, at I vil blive i stand til at acceptere det Liv Jeg har skabt for jer.
Lyt til nu, mens Jeg påminder jer om Mit Løfte. Jeg har skabt et Evigt Paradis, som tilhører jer. Det vil give jer Evigt Liv i krop og sjæl. Det venter på jer. Sæt ikke jeres arv over styr. Det vil knuse Mit Hjerte, hvis I gør dette og I vil fortryde denne beslutning for evigt.
Hør nu på Mit Kald, for Jeg vil sende ethvert tegn, ethvert Mirakel og enhver Nådegave for at opvække jeres trætte hjerter, indtil Jeg fremkalder i jer Sandhedens Kundskab.
Jeg er Sandheden. Tag Min Hånd og følg Mig. Alt Liv kommer fra Mig.
Jeres Evige Fader
Gud den Højeste
 
1166. Mennesket svarer til kærlighed med kærlighed, ligesom hadet yngler had
5. juli 2014
Min kære elskede datter, lad mig bringe store Velsignelser til verden i dag, mens Jeg spreder Kærlighedens Ånd gennem Helligåndens Kraft over alle Nationerne.
Denne Kærlighedsgave vil indhylle mange, selv dem som ikke accepterer Mig og verden vil være vidne til mange barmhjertigheds gerninger. Når I hører tale om disse mirakler, når nationer vil hjælpe andre nationer som er i stor nød, så må i genkende dette som et tegn fra Himmelen.
Min Kærlighed vil fange mange, mens den bliver spredt gennem dette, Min Særlige Intervention i denne særlige tid. Lyt til Mig, Mine kære disciple, for Jeg vil gerne at I skal vide, at når I beder for fred, giver Jeg jer Min Fred. Når I beder for at kærligheden skal besejre had, giver Jeg jer Min Kærlighed. Når I beder for at forøge jeres tro, vil Jeg sende over jer Min Kærlighed og jeres tro vil vokse. Når jeres tro vokser, vil I sprede Mit Ord gennem jeres eksempel. Når I udviser kærlighed til andre, uden betingelse, vandrer I i Mit Navn. Gennem jeres gerninger vil andre følge jeres eksempel.
Mennesket svarer til kærlighed med kærlighed, ligesom hadet yngler had. For at besejre hadet må I altid svare med kærlighed, for kærligheden svækker det ondes ånd. Hvis tilstrækkelig mange viser kærlighed til hinanden, i alle livets sider, så vil hadet ikke kunne trives.
Min Kærlighed vokser iblandt jer. Tag den med jer og spred den, for den vil give liv til alle, især til dem der har mest brug for den.
Jeres Jesus
 
1167. Frelsens Moder: Jeg vil arbejde tæt med min elskede Søn, Jesus Kristus, i Hans sidste gerning om at frelse menneskeheden
6. juli 2014
Mit barn, min tid som Frelsens Moder, for at arbejde tæt sammen med min elskede Søn, Jesus Kristus, i Hans sidste gerning om at frelse menneskeheden, er blevet nøje fastlagt.
Jeg vil, fra i dag og fremover, gøre alt hvad der kræves af mig for at svare til Ham i Hans intervention i verdens anliggender, for at åbenbare Hans Barmhjertighed.
Vejen til frelse er en meget svær en, idet det er aldrig nemt at åbne de blindes øjne for Sandheden. Der er ikke noget mere frustrerende end at vidne, at disse stakkels sjæle ikke kan se fordi de afslår det. Menneskets hårdnakkethed er en stor barriere og derfor er det nødvendigt med store bønsgerninger at ofre fra dem som er velsignet med Guds Lys i deres hjerter. Det vil være jeres frie viljes gavmildhed, når I bringer til min Søn de gaver Han ønsker, som vil gøre Helligånden i stand til at stige ned over de sjæle som er i stor nød for min Søns Barmhjertighed.
Det kan være en stor udfordring, at erklære Sandheden med jeres Tro alene. Men selv om mange folk er loyale til min Søn, har de ikke indsigtens gave. Blind tro til Gud er en stor gave og er givet til dem der har et ømt hjerte og er tomme for ego. Rejs jer derfor, kære børn og forbered jer for den store kamp for sjælene. Det vil blive den største opgave, selv for de stærkeste i blandt jer. Tillad mig, jeres Moder, at lede jer i den kommende tid, for jeg er jeres Advokat og Jesus Kristus har givet mig store Nådegaver, således at jeg vil være i stand til at tage jer med mig hen til den vej der fører til den store herlighed. Gå i fred for at elske og tjene Gud. Til dem der følger mig som små børn, vil enhver beskyttelse blive givet.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1168. Frelsens Moder: Kun med Guds Kærlighed i jeres sjæle, kan I sprede Guds Ord
8. juli 2014
Mine søde børn, ved I ikke, at det har været gennem Guds Kærlighed til jer alle, at Han har tilladt mig at forkynde Hans Helligste Ord, hver gang jeg har åbenbaret mig, Guds Moder, overalt i verden.
Det var min elskede Søns, Jesu Kristi ønske, at jeg skulle give mig til kende, sådan at omvendelsen til Sandheden kunne finde sted og sådan vil det være på alle mine mine åbenbaringssteder overalt i verden. Gud vil gøre Sandheden kendt indtil Herrens Store Dag gryr. I må alle forenes for at ære Gud på alle mine åbenbaringssteder, sådan at Han, i Sin Barmhjertighed vil skænke store Nådegaver, selv til de sjæle der mest er uden fortjeneste, for de er de sjæle Han søger mest.
Det er ikke kun dem der har kundskab om det Hellige Evangelium at Han, min Søn, ønsker skal komme til mig. Nej, det er dem der føler en tomhed i deres hjerte og at, uanset hvor meget de søger den indre fred, er de ikke i stand til at finde den. Mange folk søger efter lykke, fred og glæde i dette liv og sjælden finder de det. De kan aldrig finde sand fred, hvis de ikke kan finde kærlighed. Kun kærlighed for andre kan bringe jer tættere til Gud, fordi uden kærlighed vil I aldrig kunne finde at Gud er Tilstede.
Jeg beder jer, kære børn, om at komme til mig, Frelsens Moder og bede mig om at gå i forbøn for jer, så at Gud vil fylde jer med Sin Kærlighed. Når i beder denne bøn vil jeg spørge min Søn om at svare på jeres kald. Søg efter kærlighed, vis og del med de andre al den kærlighed I har i jeres hjerter. Når I gør det, vil min Søn fylde jer med så megen kærlighed, at I vil blive klare til at dele den mellem jer. Kærlighed vil trække hadet op med rode. Hvis I føler had for andre, må I bønfalde min Søn, Jesus Kristus, om at befri jer fra denne plage.
Korstogsbøn (159) Bøn for Guds Kærlighed
Oh Frelsens Moder, jeg beder dig om at gå i forbøn på mine vegne, idet jeg trygler om Guds Kærlighed. Fyld min sjæl, et tomt kar, med Guds Kærlighed, så at når den flyder over, vil den oversvømme de sjæle for hvem jeg kæmper for medlidenhed. Med Guds Magt, beder jeg om at blive befriet af enhver følelse af had i mit indre for dem der forråder din Søn. Gør mig ydmyg i ånden og fyld mig med sjælens gavmildhed, så at jeg kan følge Kristi Lære og sprede Hans Kærlighed på hver del af mit liv.
Amen
Når kærligheden er udtrykt er den nemt at føle, men for mange kræves der en stor ydmyghed, tømt for alt ego. Uden at bøje jer foran Gud, vil I ikke føle Hans Kærlighed. Og uden Guds Kærlighed kan I ikke trives. Kun med Guds Kærlighed i jeres sjæle kan I sprede Guds Ord.
Uden Hans Kærlighed vil det ord i taler i Hans Navn, være ufrugtbart og berøvet af liv.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1169. Mit Ord er meget enkelt, nemt at forstå, men ikke så nemt at leve op til
9. juli 2014
Min kære elskede datter, Min instruktion til dem der ærer Mig, er at bede hård for det oprør som snart vil bryde ud i verden. Mange hændelser vil tage til, alle har de at gøre med den splittelse, som er forårsaget af religiøs had og grådighed. Men når foragtet for Mig, som allerede er synligt i verden i dag, kommer inde fra Mine Egne fire vægge, så vil I vide, at tiden er nær. For når de forbander Mig og forfølger dem der elsker Mig, så vil de vidne om Min intervention, som vil være som en torden.
Mange vil forveksle Min villige accept af forfølgelsen, som altid vil være den lod der tilfalder dem der følger Mig, med accepten af onde ting og villigheden i at tillade disse ting til at finde sted. Men dette ville ikke være korrekt. Al Kærlighed kommer fra Mig. Alt ondt kommer fra Satan. Når disse to støder sammen, sker der et stort sammenbrud. Det onde kan ikke have fremgang, når Jeg rejser Mig imod det. Satan selv kan kun sprede sin gift i overensstemmelse med Guds Vilje.
Det onde, som forgifter verden, vil blive ødelagt. Vær ikke i tvivl om det. Dog må I genkende det onde for hvad det er, for Satan vil altid præsentere det for at være en god ting. Hans foretrukne taktik er at fremlægge et fordrejet syn på Min Lære og tilføje i den et stort bedrag, som kun vil blive genkendt af dem, hvor Guds Ånd bor i deres sjæle. Så mange spreder forskellige udgaver af Min Lære og skaber deres egne fortolkninger og dette forvirrer mange. Når dem der bekender at kende Mig korsfæster Mig, ved at plage dem der tjener Mig, må I vide, at de ikke er fra Mig for, hvordan kunne de være det?
Vær i fred, for alt det I behøver at vide er indeholdt i Mit Hellige Ord. Mit Ord er meget enkelt, nemt at forstå, men ikke så nemt at leve op til. Lev af Mit Ord og kærlighed vil blive den drivende kraft bag ethvert ord, I udsiger, enhver handling og enhver gestus, I gør. Når I ikke erfarer kærlighed fra de munde som bekender at være hellige, så er det ikke Guds Ord, som I hører. I stedet er det en mangelfuld menneskelig fortolkning.
Alt det der ikke udspringer fra Min Guddom er ikke fra Mig.
Jeres Jesus
 
1170. At vide hvad Jeg underviste i, er i sig selv ikke godt, med mindre I elsker hinanden som Jeg elsker jer
13. juli 2014
Min kære elskede datter, Guds børn kan sammenlignes med knopperne af en blomst. Pga. jordens næring, som de befinder sig i, vil de blive kraftige og vokse. Men, med mindre jordbunden er frugtbar, kan knopperne ikke blomstre og blive modne blomster der glæder beskuerens øje.
Hvis jordbunden er rig, vil blomsten vær sund. Hvis den er plaget af skadedyr vil den ikke blomstre. Selve den sunde jordbund, hvis den er plaget af gift, kan ikke give en sund levende plante. Med mindre Guds børn lytter til Guds Ord, tilegner sig Sandheden og adlyder Guds Bud, vil de være tomme og mangle åndelig fred. Det er kun ved at give jer lov til at lytte til hvad Guds Ord lover, at I kan forvente at trives og finde fred.
Pga. de løgne som Satan spreder overalt i verden for at narre sjæle, befinder mange mennesker sig som fortabte og uden åndeligt liv. Man kan kun opnå liv ved at acceptere Mig, Jesus Kristus, som jeres Frelser. Og selv dette er i sig selv ikke nok. I må også huske hvad Jeg har lært jer. At vide hvad Jeg lærte er i sig selv ikke godt, med mindre I elsker hinanden som Jeg elsker jer. Når I rejser jer op og erklærer med stolthed at I er Mine disciple er I, hvis I ikke viser kærlighed til hinanden og gør mod hinanden hvad I forventer de andre gør mod jer, er I nogle hyklere.
Hvis I kender Mig, vil I elske andre, lige meget hvilke synder de er skyldig i. I vil aldrig dømme andre i Mit Navn, for dette har I ikke ret til.
Jeres Jesus
 
1171. Verden har svigtet Mig, som forudsagt og den største forræderi på Mit Legeme er blevet udført
15. juli 2014
Min kære elskede datter, verden har svigtet Mig, som forudsagt og den største forræderi på Mit Legeme er blevet udført.
Mit Ord er blevet splittet i stykker og mange af dem der siger at de er kloge om Min Lære, vil være uvidende om den forfølgelse som vil blive tildelt Min Kirke.
Ligesom Jeg blev forbandet under Min Korsfæstelse af dem som stolt brystede sig over deres høje visdom om Mine Veje, således vil Jeg blive anklaget denne, Min Anden Gang, hvor Jeg kommer for at kræve Mit Kongedømme.
Utaknemlige sjæle, blottet for enkelhed eller ydmyghed, vil aldrig acceptere stemmen af dem de betragter for at være uværdige til at udtale Sandheden. De vil aldrig acceptere Sandheden for, når de accepterer falske ting i Mit Navn, der vil ikke være plads i deres hjerter for at Guds Ånd vil strømme ind i deres sjæle. I stedet for at forberede menneskeheden til Min Store Barmhjertighed, dagen Jeg lovede til verden, vil de vende deres ryg til det. De vil ikke genkende de Guddommelige Tegn, sendt til at åbne deres hjerter for at være klare til Mig, pga. deres stolthed og hårde hjerter. De vil også gøre alt hvad de kan for at stoppe Guds Ord til at nå frem til alle syndere i verden og for dette vil Jeg aldrig lade dem glemme det.
Den der mister en sjæl til Mig, mister sin egen sjæl. Den der blokerer Min Vej vil ikke have nogen steder at gå hen. Den der sværger imod Guds Vilje vil blive forbandet. Hvad har I egentlig lært om Mig, hvis I ikke kan mindes Sandheden om Mit Løfte om at komme igen? Mit Rige vil komme på Jorden som det er i Himmel og dem som tog fejl om at fatte hvad Jeg sagde, vil ikke være klogere. De vil have ødslet de Nådegaver Jeg sender nu og forskanset sig selv i et fængsel så mørkt, at de vil forblændes af Mit Lys på den Store Dag
Min Tid er nær og der er kun det Jeg kan gøre for at forberede jer. Min Kærlighed er lige så stor som den er Barmhjertig, men I må også hjælpe jer selv, for det er ikke nemt at blive gjort værdig til Mit Løfte om Frelse.
Jeres Jesus
 
1172. Det menneskelige intellekt er ikke i stand til at forstå alt det der er af Mig
17. juli 2014
Min kære elskede datter, den store smerte, som dem der elsker Mig må udholde, er sjælens mørke. Des mere I slutter jer med Mig og i Mig, des mere vil I lide inde i jer. For når Jeg har bolig i jeres sjæl, vil I i højere grad skulle udholde smerte pga. af dette. Når en sjæl bliver i fuld forening en del af Mig og når den overgiver sin vilje til Mig, vil Min Tilstedeværelse i højere grad være synlig i denne person. Den vil drage til sig de andres had, den vil føle Min egen bedrøvelse når den vidner om urimelighed, uretfærdighed og svaghed pga. synden i verden. Dens sanser vil skærpes, den forståelse om åndelige ting, skabt som resultat af, at den lider med Mig, vil afsløre mange ting, som vil vække i den en dybere forståelse af den kamp der findes mellem Gud og Satan.
Han vil forstå hvad det er der har opslugt dens sjæl, dens krop og dens sanser, men dette betyder ikke at han vil finde det nemt at acceptere det. Det menneskelige intellekt er ikke i stand til at forstå alt det der er af Mig, eller alt det der kommer fra Mig. Men hvis han vil stole på Mig og acceptere at alt godt kommer fra Mig, så vil han gøre Mig i stand til at vokse i ham, for alles vel.
Jeg kan opnå store ting når I tillader Mig at bo i jeres sjæl. Så mange mennesker kan få givet Min Barmhjertigheds Gave, når I tillader at Min Kærlighed spreder sig på denne måde. Det er gennem de sjæle der ofrer sig, at Jeg kan intervenere for at frelse andres sjæle. Accepter altid, at når Jeg giver Lidelsens Gave, den vil bringe store belønninger til menneskeheden som helhed. Min Barmhjertighed er Min Gave til jer. Accepter med elskværdighed de forskellige veje Jeg arbejder på, for smerten om at være forenet med Mig vil være kort. Accepter Mig som Jeg er og ikke som I tænker at Jeg skulle være.
Jeres Jesus
1173. Gudfader: Når Min Vilje er etableret, freden vil regere
18. juli 2014
Min kære elskede datter, verden er Min og Jeg tilhører til alle Min børn. Jeg er jeres.
Mit afkom vil stå over for en stor omvæltning, når Jeg sender Mine engle til at bringe frem Min trofaste og alt ondt vil blive bandlyst snart. Mine fjender vil Jeg ødelægge, indtil ethvert spor af smerte og bedrøvelse, som menneskeheden udholder, vil blive tørret væk. Ikke mere tårer, ikke mere bedrøvelse, ikke mere smerte, for al Magt er Min.
Min Plan udfolder sig allerede, selv om kun få folk er klar over det. Men Jeg siger jer dette. Tør jeres tårer af. Frygt ikke Min Intervention, for snart vil Min Vilje blive vedføjet til Mine børns vilje. Når Min Vilje bliver etableret, freden vil regere, ikke kun i jeres hjerter, men på Jorden som det er i Himmelen. Stol på Mig.
Frygt ikke Min Hånd, for kun dem der forkaster Mig fuldstændig vil lide. Jeg ønsker ikke hævn og Jeg vil gennemtrænge selv hjerterne af dem der forbander Mig. Min Barmhjertighed betyder, at kun meget få mennesker vil ønske at adskille sig fra Mig, når Jeg giver Mig til kende gennem Min Søn, Jesus Kristus. Den svage vil blive stærk. Den frygtsomme vil blive modig og dem med had i deres hjerter vil blive indgydt Min Kærlighed. Jeg elsker og ønsker alle Mine børn og pga. dette vil Jeg genvinde Min Kongedømme med den mindste lidelse som muligt.
Vær venlig, stol på Mig fuldstændig. For dagen er nær når kun Min Guddoms Lys vil regere på Jorden og al fred vil blive jeres.
Jeres Evige Fader
Gud den Højeste
 
1174. En menneskeskabt doktrin vil ikke nære jeres sjæl
20. juli 2014
Min kære elskede datter, når verden befinder sig underlagt mørkets ånd, bliver det meget svært for dem der tror på Mig, Jesus Kristus, at forblive tro mod Mit Ord. Når Min Kirke vakler, vil de troende føle sig desillusioneret med alt det Jeg har lært jer og de vil kæmpe med troen.
Det er ikke Mit ønske at I flytter jeres opmærksomhed fra Guds Ord, for når I gør det, vil I ikke finde Mig. Når Mit Ord ikke er fastholdt og når I tillader jer selv at blive taget ind i en falsk følelse af tryghed, når synd er skubbet til side som noget uden konsekvens, så vil I finde det svært at forblive loyale til Min Lære.
Rejs jer, alle sammen og hør Min Stemme nu, når Jeg siger det. Alt det, Jeg har lært til jer som værende Helligt, vil blive revet i stykker. Mange af jer vil finde det forvirrende når så megen Lære, givet af Mig til Min Kirke vil, om ikke så længe, blive kasseret som noget uegnet til denne tid. Den kommende tid vil bringe jer megen pine, for I vil ikke blive givet den vejledning på hvilken Min Kirke blev bygget på. Bygningen vil smuldre, mine hellige tjeneres tro vil svækkes ud over jeres forstand og al Sandhed vil blive sønderknust. En menneskeskabt doktrin vil ikke nære jeres sjæle. Jeg alene, Jesus Kristus kan nære jer med den Tro, der vil gøre jer i stand til at følge Mig. Uanset hvad der bliver fortalt jer, skal I forblive trofaste mod Mig, fordi Jeg vil altid forblive trofast mod jer.
Når I adskiller jer fra Mig, vil Jeg altid blive stående tæt på jer og prøve at drage jer tilbage til Mig. Og selv om I vil gå jeres vej og tilpasse jeres liv til at acceptere falskheder, vil Jeg aldrig forlade jer. Og når I er fuldstændig fortabte, vil Jeg finde jer og bringe jer tilbage til Mit Rige.
Jeg vil aldrig forsage jer, selv om I vil forsage Mig.
Jeres Jesus
 
1175. Gudfader: Fat mod, Mine kære små, for Mit Store Kongedømme vil snart være jeres
21. juli 2014
Mine kære børn, da Jeg skabte verden, var det for at dele Min Eksistens med jer alle. Min Kærlighed var således delt og det var på den måde at verden blev én med Mig. Mine engle frydede sig i Mit ny fundne Kongedømme og Min Kærlighed blev spredt ud over Mit Rige, idet Jeg ønskede at det skulle være sådan.
Da Min Kærlighed blev afvist, vidste Jeg at Min Sorg ville blive fyldt op, når Jeg fornyede Jorden for at gøre ende på synden. Min Tid er nær hvor alle vil leve i overensstemmelse til Min Vilje. Min Hellige Vilje vil være Tilstede i Mine børns hjerter. Alt vil blive glædelig igen. Indtil denne Store Dag vil megen smerte blive udholdt af mennesket, fordi synden har skabt en så stor adskillelse fra Mig.
Så længe synden eksisterer vil mennesket lide under de prøvelser tildelt dem af ham som hader Mig. Han, den onde, vil præsentere sig selv som om han elsker jer, som om han har omsorg for jer og han vil fortsætte at påvirke jer indtil Jeg sender Min Søn for at samle jer ind i Hans Hellige Arme. Fat mod, Mine små, for Mit Store Kongedømme vil snart være jeres og I vil leve i Min Hellige Vilje sammen med jeres familier. Når Min Guddommelige Vilje bliver fuldbragt blandt jer vil verden, der omfatter Himmel og Jord, blive en. Når Vi er et, vil der ikke længere være smerte eller sorg, idet synden vil blive taget fuldstændig op med rode.
Jeres Evige Fader
Gud den Højeste
 
1176. Frelsens Moder: Jesus Kristus bliver ikke elsket af menneskeheden, som Han blev engang
22. juli 2014
Mine kære børn, min Søn, Jesus Kristus, bliver ikke elsket af menneskeheden, som han blev engang. Ligegyldigheden over hans eksistens har udviklet sig til et ubehag, over alt det Han er, alt det Han repræsenterer, og alt det Han lovede. Dette har bragt mig megen smerte og bedrøvelse.
Mens frafaldet vokser og spreder sig, vil Han, Jesus Kristus, blive anklaget af alle nationer, indtil de, der elsker Ham og følger Hans lære, ikke længere vil være i stand til at erklære deres troskab til Ham uden at blive udsat for latterliggørelse, mobning og sladder. De, som er loyale mod ham, vil blive ude af stand til at erklære sandheden, med mindre de bruger tid til bøn og bønfalder Ham om at hjælpe dem med at overkomme den modstand, de vil møde hver dag.
For at forblive loyale mod Jesus Kristus skal I elske Ham uden betingelse. At virkelig elske Ham er en stor velsignelse og også en gave fra Gud. Jeg beder dem, hvis kærlighed til min Søn er blevet svag, om at modtage denne bøn
Korstogsbøn (160) Hjælp mig at elske Dig mere
O, min Jesus,verdens Frelser, hjælp mig at elske Dig mere. Hjælp mig at vokse i min kærlighed til dig. Fyld mit hjerte med Din Kærlighed og Medfølelse, så at jeg kan opnå nådegaven at elske Dig, sådan som Du elsker mig.
Fyld min utaknemlige sjæl med en dyb og vedvarende kærlighed til Dig og alt det, Du repræsenterer. Styrk mig med Dine nådegaver, så jeg kan elske min næstes, således som Du elsker alle Guds børn, og lad mig vise medflidenhed med dem, som behøver Din Kærlighed, og som er uden tro. Foren Dig med mig, så at jeg kan leve det kristne liv, du lærte os med dit eksempel den gang du levede på Jorden. 
Amen
Elsk min Søn, børn, og Han vil sprede Sin kærlighed, sådan at alle Guds børn vil blive draget ind i Hans barmhjertighed.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1177. Når I har tillid til Mig, må I være fri for enhver betingelse
23. juli 2014
Min kære elskede datter, tillid er et meget misforstået ord, når det har at gøre med Mit forhold til jer. At have tillid er ikke en nem sag, for mennesket er synder og kan til en hver tid svigte tilliden, selv blandt dem han elsker. At stole på Mig kræver stor anstrengelse fra sjælenes side. Når I stoler på Mig, må tilliden være fri for enhver betingelse eller grænse. Når I siger, at I elsker Mig, er der mange trin forbundet med det. Det første trin er at tro og elske alt det, Jeg har lært jer, og på grund af Hvem Jeg Er. Det andet er inspireret af kærligheden, for Min Lære og en dyb medfølelse med Mig. Det tredje trin finder sted, når I er i fuldstændig forening med Mig, når I mærker Min Kærlighed, Min Smerte, Min Bedrøvelse og forstår, uden at vide hvorfor, hvad det betyder at være et sandt Guds barn. Det betyder at erkende, at Jeg Er Begyndelsen og Enden, og at alt kommer fra Mig.
Når I elsker Mig med et åbent hjerte, som et barns, vil I elske Mig uden betingelse. I vil vide, at Jeg vil komme til jeres hjælp når alt føles håbløst, I vil vide, at Min Kærlighed for mennesket er uden ophør, fri for ondskab, fri for diskrimination, og at Jeg ikke vil afvise en eneste synder, lige meget hvad de har gjort. Med dette vil I ikke være i tvivl om Min Guddom, og I vil overgive jer til Mig fuldstændigt. I vil overlade alt til Mig, selv om I uden tvivl vil lide fra andres hænder, når I elsker Mig på denne måde. Idet Mit Lys vil skinne i jeres sjæl, vil de, der afviser Mig, gøre alt, hvad de kan, for at gøre jer ringere, mobbe jer, piske jer og gøre jeres liv svært, for I må ikke tage fejl, de Kristne har altid været foragtet og vil fortsætte med at blive forfulgte, som Jeg var, indtil den Sidste Dag.
Stol på Mig, og Jeg vil lette jeres byrde, og selvom I vil lide under de mundtlige angreb fra dem, der hader jer på grund af Mig, vil I være i fred. Vær venlig at bede denne Bøn, når I føler jer adskilt fra Mig, og Jeg vil komme til jeres hjælp. Jeg vil fylde jer med en Fred, som ikke kan være og aldrig vil findes nogen steder i denne verden.
Korstogsbøn (161) For tillid og fred
Jesus, jeg stoler på Dig. Hjælp mig at elske Dig mere. Fyld mig med tillid til at overgive mig i fuld og endelig forening med Dig. Hjælp mig at lade min tillid til Dig vokse i svære tider. Fyld mig med Din Fred.
Jeg kommer til Dig, kære Jesus, som et barn, fri fra alle jordiske bånd, fri fra betingelser og overgiver min vilje til Dig for at gøre med den som Du finder det passende, for min egen skyld og for andre sjæles skyld.
Amen
Jeres Jesus
 
1178. Frelsens Moder: Den, som ikke viser respekt for det menneskelige liv, erkender ikke Gud
24. juli 2014
Mine kære Guds børn, I må aldrig glemme, hvor særlige I er i Guds Øjne, for Han elsker jer uden betingelse. Hvor meget, Han elsker jer, er ud over jeres fatteevne. Han smiler, når I smiler. Han griner, når I griner. Han græder, når I er ødelagt af smerte og bedrøvelse, og Han bliver rasende, når I lider under forfølgelser fra andres hænder.
På denne tid i historien, hvor had besmitter nationerne overalt, og hvor uskyldige bliver tortureret, undertrykt og dræbt, vil Hans Hånd nå frem og straffe de onde. Når menneskeheden udfordrer Gud, ved ikke at vise respekt for Guds Love, og især for et andet menneskes liv, vil Hans Straf ramme verden. Den, som ikke viser respekt for det menneskelige liv, erkender ikke Gud eller Hans Guddom.
Gud er livets Skaber og Ophav, Han giver det, og kun Han har myndighed til at tage det tilbage. Oh, hvor meget bedrøvelse er der i denne tid i Hans himmelske Kongerige på grund af de angreb, som er sat i gang af den onde imod Hans Skabelse.
I må bede Gud om at lette den smerte, forårsaget i verden af mennesker med et koldt hjerte, fyldt af vrede og had. De, som udøver terror overfor andre, har brug for jeres bønner. Vær venlig at bede denne Bøn for at beskytte de svage og uskyldige og for at lette de grusomheder, som mennesker må udholde i denne tid.
Korstogsbøn (162) For At beskytte de svage og de uskyldige
O Gud, Almægtige Fader, vær venlig at beskytte de svage og uskyldige, hvis lidelser skyldes mennesker med had i deres hjerter. Let den smerte, der bliver udholdt af dine stakkels, hjælpeløse børn. Giv dem alle de Nådegaver, de har brug for, for at beskytte sig selv fra Dine fjender. Fyld dem med mod, håb og barmhjertighed, så at de kan finde disse gaver i deres hjerter og tilgive dem, der plager dem. Jeg beder Dig, kære Herre, min Evige Fader, at tilgive dem, der udfordrer Livets Lov, og hjælp dem til at se, hvor meget deres gerninger krænker Dig, så at de kan gøre bod for deres veje og søge trøst i Dine Arme.
Amen
Børn, bed, bed, bed om beskyttelse for dem, der lider på grund af deres troskab mod Gud, den Evige Fader. og for dem, som er ofre for grusomme og meningsløse krige.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1179. Når tilliden er brudt, er det sædvanligvis, fordi den skyldige har tilladt stoltheden at diktere hans tanker
26. juli 2014
Min kære elskede datter, Jeg kom som en Konge, men nu, i dag, kalder Jeg jer som en fattig, fordi jeg ikke har den mindste smule stolthed, idet dette ville være umuligt.
Jeg skriger til Guds børn med længsel for at vække et glimt af kærlighed i deres hårde hjerter, en kærlighed skabt af Min Evige Fader, men som ligger i søvn og er blevet glemt. Jeg, Jesus Kristus, er også blevet glemt, selv om der ikke findes et eneste menneske i verden, som ikke har hørt om Mig. De kender Mig, men har glemt, Hvem Jeg Er. Nogle kender Mit Navn, men det betyder intet for dem. Nogle elsker Mig, men de har for travlt til at tale med Mig, andet end et nik her og der i genkendelse af Mig. Andre har hørt om Mig, men Jeg er blot et ikon i deres øjne, noget af en forsvunden tid, en profet måske, som måske er autentisk, måske ikke. Mens for andre sjæle, som har kun lidt forstand på åndelige ting, eksisterer Jeg ikke. Jeg er et fantasifoster, en skabning skabt i fromme menneskers hjerner, som klynger sig til halmstrå i håb om, at en ny verden vil findes efter denne. Lad Mig forsikre jer, Gud er Gud. Menneskeheden blev skabt af Min Evige Fader, fordi den var en del af Hans Plan for det evige univers. Alt Var, Er og vil Være efter Befaling og Vilje af Ham som Er og som vil Være. Alle bøjer sig for Gud, i den verden som Min Fader har skabt, selv Hans fjender.
Når mennesket bliver mere slavisk hengivet til alt det, det ser, rører og føler med dets fysiske selv, bliver dets spiritualitet mere gold. Når I tror, at alt begynder og slutter med denne verden, siger I, at Jeg ikke eksisterer. I fornægter Mig, Menneskesønnen, sendt til at frelse jer fra djævlens bedrag. Jeg Er af Min Fader. Jeg var en del af Hans Store Guddommelige Plan. Vi er alle én, men I, Mine kære børn, har levet i en verden berøvet liv og i uvidenhed om, hvad Min Guddom betyder. Mit Kongedømme er fuldkomment og blev skabt af Min Fader. Den menneskelige slægt var fuldkommen, indtil den blev ødelagt af den største synd i Min Faders Øjne, stolthedens synd. Vær varsom med stolthedens synd, for den udfoldede sig på grund af Lucifers selvkærlighed. Lucifer, den højeste i Min Faders Hierarki, troede, at han, på grund af den frie vilje han havde, kunne gøre alt, hvad han ville, men han tog fejl i det. Han blev givet ikke blot den frie vilje, men også Min Faders tillid. Min Fader udviste fuldstændig tillid til hele Sin Skabelse. Desværre blev denne ikke besvaret.
Når tilliden er brudt, er det sædvanligvis, fordi den skyldige har tilladt stoltheden at diktere hans tanker, sind og gerninger. Når stoltheden griber ind i jeres sjæl, vil I straks skabe en afstand imellem jer og Ham, som har skabt jer ud af intet andet end et håndfuldt ler. Han formede jer og gav jer Gaver. Stoltheden er den største trussel mod menneskeheden, fordi den overbeviser jer om, at I er mere vidende end Gud. Hvis I tror dette, er I ikke værdige til at tale, hverken i Hans Navn eller i det hele taget. Og når I gør dette, skaber I et miljø, hvor alle synder vil blive accepteret for at være gode ting. Når dette sker, vil I ikke blot bedrage andre, men I vil også narre jer selv.
Jeres Lærer
Jeres elskede Jesus
 
1180. En fuldkommen verden vil erstatte alt det, der er plettet og korrupt
27. juli 2014
Min kære elskede datter, Min Fred vil være med dig snart og med alle, der tjener Mig, Jesus Kristus, i dette liv, givet til verden af Min elskede Faders Magt.
Jeg velsigner alle jer, der prøver at forblive loyale mod Mit Ord og især alle dem, der er forsultne efter det. Hvis I tror, at folk fra andre religioner, inkluderet dem, der ikke tror på Min Evige Fader, eller dem, der ikke accepterer Mig, Jesus Kristus, verdens Frelser, er fortabte, så tager I fejl. Enhver sjæl, der forsøger at opnå åndelig fuldkommenhed, og som måtte være uvidende om Sandheden, er elsket af Min Fader, som er Alkærlig, Almægtig og Fuldkommen i alt det, Han gør.
Den menneskelige slægt er ufuldkommen på grund af synden, og alligevel blev ethvert menneske skabt i Billedet af Ham, som gav det liv. Således vil enhver mand, kvinde og barn blive fuldkommen igen både i krop og sjæl, når syndens svøbe er blevet taget op med rode. Når Guds fjender er bandlyst, og når kroppens og sjælens ufuldkommenhed ikke længere skaber forhindringer mellem mennesket og Gud, vil alle blive Et med Min Fader. Det Nye Kongedømme, bestående af Himmel og Jord, vil blive et. Mennesket vil blive et i Gud, gennem Mig, Hans Eneste Enbårne Søn og Hans Plan for verden vil blive fuldbyrdet.
I kan aldrig føle jer fuldbyrdet, for når synden eksisterer, skaber den adskillelse fra Gud. Men tiden vil komme, da al bedrøvelse, som ødelægger Jorden, vil blive visket væk. Kærlighed og glæde vil fylde den, og en fuldkommen verden vil erstatte alt det, der er plettet og korrupt. Kun på det tidspunkt vil hele Guds Skabelse blive hel igen.
Jeres Jesus
 
1181. Jeg blev spottet, bagvasket og anklaget for at være umoralsk, en løgner og en kætter
28. juli 2014
Kære elskede datter, når Jeg ser på Guds børn, banker Mit Hjerte med en Kærlighed, som er lige øm for et nyfødt barn som for en mand, der er 100 år gammel. Det gør ingen forskel. I er alle sammen Gudsbørn, omhyggeligt knyttet sammen i jeres moders mave i overensstemmelse med Min Faders Vilje. Ser I, alt det, der blev skabt fra begyndelse til ende, var og vil altid være i overensstemmelse med Min Faders Vilje. Så uanset hvem I er, hvilken sorg I lider under, hvilken tort I må udholde, når I er afvist af samfundet på grund af jeres race, tro, køn eller farve, må I vide, at I er alle dyrebare i Guds Øjne. Synd er den eneste ting, der adskiller jer fra Ham.
Det er den forfulgte iblandt jer, som påkalder sig Min Kærlighed og Min Smerte. Jeres Smerte er Min. Jeg opsøger den ensomme og den bedrøvede, som udholder forfærdelig diskrimination, udvisning fra jeres samfund, og Jeg drager dem til Mig først. Det er dem, som Jeg først skænker Min Store Barmhjertighed udover. Hvis I er forkastede af andre og behandlet med grusom foragt i dette liv, må I vide, at Jeg er med jer. I er blevet givet Kalvariebjergets Kors, og I er velsignet, uanset hvad I må tænke på. Jeres lod er Min lod. Jeg udholdt diskrimination i Mit Liv på Jorden. Jeg blev spottet, bagvasket og anklaget for at være umoralsk, en løgner og en kætter.
Frygt ikke, for når I bliver uretfærdigt anklaget for disse forbrydelser, er I Mine, alle Mine. Og Jeg er jeres.
Jeres elskede Jesus
 
1182. Jeg forandrer Mig aldrig. Jeg tilpasser Mig ikke nye veje, fordi Jeg Er, som Jeg altid har Været og vil Være. Jeg er Evig
31. juli 2014
Min kære elskede datter, enhver visionær, seer eller profet, som kommer fra Mig, vil snart stå overfor store prøvelser, som ikke ligner noget, de før har udholdt. Mange, som genkender deres autenticitet, og som har været loyale mod dem, vil vende deres ryg til dem, og de vil blive kastet til side, når mørkets ånd omslutter nation efter nation, og kærlighed og barmhjertighed forsvinder. Mand imod mand, land imod land, mennesket imod Gud.
Disse perioder af oprør vil være ulykkelige for mange, og jeres eneste kilde til trøst og styrke vil komme fra Mig, men kun hvis I opsøger Mig. Jeg er jeres Klippe, som er urokkelig, Klippen, som ikke kan smuldre, Klippen, som I vil omfavne, når intet andet solidt vil være i de huse, som giver beskyttelse til Min Ånd. Bygninger, som blev bygget til min ære, vil blive revet ned. Nogle vil blive forandret og brugt til andre formål, men ikke for at ære Mig.
Jeg er Klippen, på hvilken Kirken blev bygget, og Jeg vil forblive på plads for evigheden. Mange er kommet for at opsøge Mig, og Jeg gav dem Liv. Andre kom, men kunne ikke finde Mig, fordi deres hårde hjerter manglede kærlighed og åndens gavmildhed. Og nu, da alt det, Jeg lærte jer, vil blive udfordret, og fundamentet, på hvilket Min Kirke blev bygget, vil ryste udover jeres forstand, vil Jeg forblive på plads. Solid som den Klippe Jeg Er, og I vil komme til Mig for at søge trøst, styrke og mod. Jeg vil svare hver eneste af jer ved at udgyde de store Nådegaver, som er blevet gemt til jer til de tider, som vil komme. Jeg Er Kirken. Jeg Er Tilstede i Kirken. Bygningen er lavet af sten, men Jeg Er den Klippe på hvilken, Min Kirkes fundament blev bygget. Jeg forandres aldrig. Jeg tilpasser Mig aldrig nye veje, fordi Jeg Er, som Jeg altid har Været og vil Være. Jeg Er Evig.
Min Kirke vil blive stående, fordi Jeg Er Kirken indtil tidernes ende. 
Jeres elskede Jesus
 
 
August___________________
 
1183. Mange er kaldet, men få er udvalgte til at forblive trofaste mod Mig
2. august 2014
Min kære elskede datter, at følge Mig i denne Min sidste rejse for at fuldføre Min Faders Pagt, kan sammenlignes med en gruppe af klatrere, som bestiger et bjerg. I må vide, at dette er et højt bjerg, et hårdt terræn og fuldt af forhindringer, som vil give problemer selv for den mest erfarne bjergbestiger, idet det vil vise overraskende og uforventede snoninger og sving på ethvert niveau og rundt om ethvert hjørne. De, der stoler på det, Jeg siger, og som følger Mig med et åbent og villigt hjerte, vil finde denne rejse lettere end andre. Alligevel vil mange, som er fortrolige i begyndelsen af denne rejse, tage for store skridt i forsøget på at klatre til toppen. Disse er de folk, som vil falde hårdest, og deres nedstigning til bunden vil være den mest smertefulde. Andre, som ikke er erfarne klatrere, men som følger de klare instruktioner, givet til dem af Ham, som fører dem, vil i mange tilfælde komme til toppen først. Deres tillid, deres tålmodighed og deres villighed til at nå toppen for enhver pris, vil give dem stor energi og entusiasme, som vil støtte dem på rejsen til toppen. De, der ikke stopper op regelmæssigt og drikker for at slukke deres tørst, vil blive dehydreret, og de, der glemmer at tage mad med, vil finde det umuligt at beholde deres styrke. Ethvert skridt i denne rejse præsenterer nye udfordringer, farlige knæk og næsten umulige kampesten at klatre over. Det vil kræve en meget stærk person med sundt sind og sund krop at forblive på linjen i klatring til toppen. De vil finde sig selv distraheret af andre, som har mistet deres tro på egen evne til at navigere deres vej op til bjerget, og disse vil uafbrudt prøve at trække dem væk fra deres ærinde. Så vil der være andre, som er jaloux over dem, der gør stor fremskridt, som vil prøve at spænde ben for klatrene ved at sætte fælder og andre forhindringer foran dem for at forsinke dem. Disse desillusionerede og jaloux sjæle vil gøre alt det, de kan, for at stoppe de beslutsomme og hengivne klatrere fra at nå toppen. De vil opfinde løgne for at overbevise dem om at stoppe på deres rejse, om at gå væk, i frygt for store farer, som kan komme forud. De vil sige til dem, at lederen af bjergbestigerne er uegnet til at føre dem op til toppen og pga. dette, vil de være i stor fare, hvis de skulle være så tåbelige at fortsætte på det, de vil sige, er en farlig og ufremkommelig rejse. Og således vil denne Min Rejse fortsætte indtil den Dag, hvor Jeg vil komme igen. Mange er kaldet, men få er udvalgte til at forblive trofaste mod Mig. Nogle er kaldet, og de følger Mig. Så forråder de Mig. Deres had til Mig er det værste af alle, for de er dem, der bragte Mig sjæle til frelse på denne Rejse. Men når de bukker under Satans fristelse, som sætter forfærdelige løgne i deres sjæle, vil de blive nogle, som trækker sjæle væk fra Mig. Kun dem med ydmyge sjæle, ømt hjerte, fri for ondskab, stolthed og ego vil sejre ved at nå op på bjergets top. Når den dag oprinder, vil de, der vandrede væk fra Mig, og som forrådte Mig, ikke finde noget sted at gå hen, for den sti, der førte op til bjerget, vil ikke være mere.
Jeres Jesus
 
1184. Mange mennesker erklærer sig selv for Kristne, men de elsker Mig ikke
5. august 2014
Min kære elskede datter, nu hvor Sandheden om det, der vil ske, har spredt sig, har omvendelsen fulgt med Mig overalt, hvor Mine Bønner for menneskeheden bliver bedt. Min flok vil vokse og mangedobles, ligesom Mine fjender vil. Hvor Min Hær går hen, der vil dette Værks fjender følge den ubarmhjertigt. Mens de kæmper, sparker og spyr gift, vil I kende dem fra den ondskab, som udgår fra deres munde. I vil kende Mine fra den måde, de bliver nedværdiget på i Mit Navn. I må aldrig miste modet, når I står for had. I må forstå, hvem det er, der er i gang i disse tilfælde og ikke erkende dem, for ellers giver I dem simpelthen magt. Den ondes indflydelse på Guds børn viser sig med de splittelser, som adskiller nationerne, med drab, forfølgelse og forsøg på at udslette Kristendommen. Mange mennesker erklærer sig selv for Kristne, men de elsker Mig ikke. De fornærmer Mig og forårsager Mig stor skam. De dømmer andre hårdt og føler ikke skyld eller anger, når de bagvasker andre, kun et brændende ønske om at promovere had. Disse krystere, som skjuler sig bag et slør af religiøs fromhed, vover at påstå, hvorvidt et andet menneske er egnet eller ej til at tjene Mig. De tør diktere andre, hvad de mener, det betyder at være Kristen, samtidig med at de er så fulde af had for Mig. I må aldrig indlede jer med mennesker med had i deres hjerter, når de siger, at de taler i Mit Navn. Ignorer dem. Bed for dem, for hvis I virkelig elsker Mig, vil I vise medfølelse for enhver. I vil ikke dømme en anden, bagvaske ham, sprede løgne om ham og så vove at sige, at I er af Mig. Væk fra Mig. Snart vil I komme foran Mig og blive spurgt om regningen for jeres gerninger. Kristendommen er den livskraft, som bærer verden. Jeg er Lyset, som skiller dag fra nat, og uden Mig vil I synke i mørket. Kom med Mig, når Jeg kalder på jer, eller slet ikke.
Jeres Jesus
 
1185. Frelsens Moder: Min Søn har ikke sendt nogen til at aflede jer fra disse Budskaber
6. august 2014
Mine kære børn, vær opmærksom på dem, der forfølger jer i Min Søns, Jesu Kristi Navn, for de vil være omhyggelige med at skjule sig bag en fernis af hellighed. Den onde vil aldrig præsentere sig, som han virkelig er, for han er alt for snu. Han vil i stedet, gennem de sjæle han påvirker, tilnærme sig jer med en facade af kærlighed, og mange vil falde for dette bedrag. De ord, han bruger, må lyde beroligende og fristende, men de vil efterlade en følelse af utilpashed i jeres sjæl. Når Budskaber er givet til verden efter befaling af min Evige Fader, vil de aldrig stille krav til jer. De vil aldrig give nogen magt til at opfordre jer til at forpligte jeres troskab til en levende person. Al ære må være til Gud. Intet menneske kan love jer frelse, idet den kun kan komme fra Gud. I må forberede jeres sjæle, som min Søn Jesus Kristus har lært jer, og modtage Sakramenterne. I må acceptere de Nådegaver, givet til jer gennem mig, den Pletfrie Jomfru Maria, men I behøver ikke tilladelse fra nogen for at blive gjort værdige til at tjene min Søn i denne eller andre missioner som er blevet sanktioneret i Himmelen. Vær varsomme med min Søns fjender, som er overalt og gør alt det, der er i deres magt for at forblinde menneskeheden fra Sandheden om min Søns Løfte om at komme igen. Han vil komme snart, og så vil Sandheden blive gjort kendt, og alt det, Han lovede, vil komme frem i lyset. Indtil Herrens store Dag må I kun fokusere på min Søn og sætte al jeres lid til Ham. Min Søn har ikke sendt nogen til at aflede jer fra disse Budskaber, de sidste af slagsen, og enhver, som påstår andet, kommer ikke fra Ham. Stol, stol, stol på min Søns Barmhjertighed. Lyt til det, Han har lært jer; alt er indeholdt i den Hellige Bibel. Hans Ord er enkelt. Det er ikke kompliceret. Følg kun Hans Lære, som spænder over 2000 år, og I vil finde fred.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1186. Mit Ord, vil de sige, forårsager så megen fornærmelse, at det vil anses for at være politisk ukorrekt
7. august 2014
Min kære elskede datter, var det ikke for Min Tålmodighed, ville Min Straf nu blive tildelt over den uretfærdige, som pisker Min Kirke på Jorden. Had imod Kristendommen bliver tildelt jer på tre måder. Den førte er det globale frafald, som Mine fjender er fortrop for, og som bedrager verden til at forkaste alt det, der er af Mig, og kaster Mig ud i ødemarken, hvor Jeg kan gå i forrådnelse. Den anden skyldes den rationalisme og menneskelige indgriben i Mit Ord, spredt af kyndige af Mit Ord, som ikke er fyldt med Sandhedens Ånd, men som i stedet er fyldt med selvretfærdighed, som er næret af stolthed. Så kyndige tror de, de er i at fortolke Min Lære, at de vil tilføje nye tillægsord for at tilpasse det, Jeg har lært, til deres egne selviske behov. Så er der dem, hvis hjerter er lavet af sten, kolde, følelsesløse og fyldt op med et dybt, intens had til Mig og enhver, som praktiserer Kristendommen offentligt. Djævlens indflydelse er åbenlys på så mange måder, at mennesket alene ikke vil være i stand til at udstå de krav, det udsættes for af disse tre grupper, som vil prøve at stoppe bekendelsen af Guds Sande Ord. Mit Ord, vil de sige, forårsager så megen fornærmelse, at det vil anses til at være politisk ukorrekt, og dette vil blive den vigtigste grund, de vil give, for at forandre Kristendommens ansigt radikalt. Kun det enkle menneske, folk hvis kærlighed til Mig er som små børns kærlighed, vil være loyale overfor Mig, fordi resten vil have for travlt med at implementere ændringer der fortolker Mit Ord. Og på samme tid vil præsterne, som Jeg har kaldt til at vidne om Sandheden, forberede sig på at bevare Sandheden. At skjule Sandheden vil medføre et forfærdeligt mørke. At forandre den er at mobbe Min Korsfæstelse. At præsentere en erstatning for Sandheden er at fornægte Mig fuldstændig. Desuden vil de største gerningsmænd være dem, som bryster sig i kundskab om Mig; deres hellighed skjuler falskhed, og deres ord og gerninger vil aldrig drage jer til Mig, for Helligånden vil ikke være til stede i deres sjæle. Når Helligånden ikke er til stede vil de, disse forrædere af Mit Ord, drage mørke ud i andre, som entusiastisk vil omfavne deres løgne. Alle disse falskheder vil bære den ondes tegn, stolthedens synd, døren til ørkenen. Når denne dør er åbnet, vil alle de andre synder strømme igennem deres sjæle, og de sjæle af dem, der bukker under kætteriet, vil blive golde. Uden Sandheden vil I leve i en verden, hvor intet af det, I hører, vil bringe jer fred. Uden Lyset af Min Tilstedeværelse vil solen ikke skinne, den vil blive mat og sløv, og så vil den blive til dis ved det dødelige menneskes hånd, og den vil undlade at bringe lys, så at de, der har øjne,og  nægter at se, ikke længere vil se, mens de, som så og accepterede Guds Ånd, vil se.
Jeres Jesus
 
1187. Frelsens Moder: Humanismen vil blive Kristendommens erstatning, hvor Gud ikke længere vil blive nævnt
8. august 2014
Mit barn, vær opmærksom på at, mens Kristne bliver forfulgte verden over, mobbet og spottet, vil de også splittes indbyrdes. Enhver for sig selv, enhver efter eget ønske og enhver efter egen fortolkning af, hvad det betyder at tjene min elskede Søn. Mens folk er forskrækkede over den terror, Kristne må leve deres daglige liv under, p.g.a. onde menneskers handlinger, må de vide, at denne kun er den ene form for svøbe, som de, der bekender Jesu Ord, må udholde. Ethvert forsøg på at underminere Kristendommen er blevet udført at regeringer, menneskerettighedsorganisationer og andre magter, som påstår at promovere menneskehedens velfærd. Humanismen vil blive Kristendommens erstatning, hvor Gud ikke længere vil blive nævnt. Humanismen, den rationalisme som bliver brugt af den onde for at opmuntre folk til at bruge videnskaben for at underminere min Evige Faders Guddom, vil sluge verden. Udefra set vil dens glatte tone overbevise enhver, som ikke har kærlighed for Gud i deres hjerter, om at den er mere ønskelig end Sandheden. Min Søns fjenders endelige mål er at overbevise mennesket om, at humanismen er overlegen i forhold til Guds Ord. Humanismen leverer en snu dækning til forræderne i min Søns Kirke, som ønsker at blive set som elskelige, omsorgsfulde og højrøstede om de andres behov. De vil prædike humanismen og alle dens tomme løfter fra de Kristne Kirkers prædikestole, men i virkeligheden vil de ikke nævne vigtigheden af at frelse ens sjæl. Synd vil blive arkiveret for at undgå konflikter i verden, og ikke længere erkendt som en reel ting. Det største bedrag i alle tider er steget ned, og snart vil I alle finde det svært at forblive loyale mod Sandheden. Sandheden bringer forstand og erkendelse af, hvad det er, der behøves for at opnå sand fred og kærlighed i jeres sjæle. Det betyder, at I vil kende Guds Kærlighed såvel som Hans Retfærdighed. Det vil også betyde, at I vil være bevidste om Guds Barmhjertighed. Når al tale om synd er afskaffet, og når min Søns Kirke ikke længere refererer til vigtigheden af at frelse jeres sjæle, vil I vide, at tiderne er over jer, og at min Søns Tid er nær.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1188. Bekymr ikke jeres hjerter, argumenter ikke med Mig og prøv ikke at narre Mig, for dette vil ikke tjene noget formål
9. august 2014
Min kære elskede datter, mens uvejret raser, og mens freden bryder frem, må du vide, at tiden er nær for Min Indgriben til at slå ned. Mennesket vil se uorden overalt, og nogle vil sige, at tiden er nær. Indtil I ser krige bryde ud i forskellige dele af verden, og når nye doktriner ophober sig og bliver spredt ud blandt de åndeligt udsultede, som vil være de første, der griber dem, som bier søger honning, kun på det tidspunkt kan I være sikre på de store ændringer, som vil fremskynde det Andet Komme. Skyerne vil samle sig om uvejret, og uvejret vil rase før tordenslaget bliver kylet ned fra himlene. Tegnene er ved at blive tydelige for dem med øjne, der kan se, men resten vil blot tro, at der ikke er så megen retfærdighed i verden, at det er omvæltninger, som der har været før, som der altid har været. Men I må vide, at de forudsagte profetier vil ske, og de vil blive bevidnet af mange før den Store Dag. Bekymr ikke jeres hjerter, argumenter ikke med Mig og prøv ikke at narre Mig, for dette vil ikke tjene noget formål, andet end at få frygt til at betænde jeres hjerter. Det bekymrer Mig at se splittelse i verden, det giver Mig smerte at se den ondskab, der fører til drab af uskyldige og lidelse tildelt de sårbare. Det giver Mig smerte at se mange i mørket, som græder smertenstårer, for de tror ikke på fremtiden. De tror ikke på Mit Løfte om at kræve Mit Kongedømme og om at bringe ære til menneskeheden. Oh, hvor meget bedrøver dette Mig, og hvor meget længes Jeg efter at bringe disse sjæle Min Kærligheds lindring og den fred, Jeg ønsker at bringe ind i deres sjæls kammer. Når sammenbruddet, som plager verden, vokser i styrke, må I nedlægge alle jeres våben og opgive alle de defensive handlinger, I sætter foran Mig for at beskytte jer selv, og så påkalde Mig med denne bøn.
Korstogsbøn (163) Frels mig fra forfølgelse
Oh Jesus, bevar mig fra forfølgelsens smerte i Dit Navn. Hengiv mig til Dit Hjerte. Befri mig fra stolthed, grådighed, ondskab, ego og had i min sjæl. Hjælp mig til virkelig at overgive mig til Din Barmhjertighed. Tag al min frygt væk. Hjælp mig at lette min smerte og tag al forfølgelse væk fra mig, så at jeg kan følge Dig som et lille barn, vel vidende at alt er under Din Kontrol. Fri mig fra det had, der bliver vist af dem, som erklærer at være Dine, men som i virkeligheden fornægter Dig. Lad ikke deres skærende tunger piske mig eller deres onde gerninger aflede mig fra Sandhedens Sti. Hjælp mig at fokusere kun på Dit kommende Kongedømme og med værdighed at være udholdende mod enhver fornærmelse, som jeg må udstå på Dine Vegne. Bring mig sindets fred, hjertets fred og sjælens fred.
Amen
Vær venlig at holde jer i ro, mens uvejret samler momentum, for hvis I ikke stoler på Mig fuldstændigt, vil I blive usikre, og jeres smerte vil, når i vidner om det onde maskeret som det gode, være uudholdelig. Stol på Mig. Afvig aldrig fra Min Lære og bed med jeres sjæls hengivelse, fri for ondskab, som det forventes af jer som Mine disciple. Når I gør dette, vil I blive frigjorte, og intet vil bekymre jer igen.
Jeres Jesus
 
1189. Bed og I vil modtage. Forbliv tavs, med besejlede læber, og Jeg kan ikke svare jer
10. august 2014
Min kære elskede datter, tiderne har ændret sig, og i kølvandet på dem vil mange ændringer komme som forudsagt. Frygt ikke, for Jeg har mange gange givet jer Mit Ord på, at alt vil ende med Min Store Barmhjertighed, som vil vinde alle sjælene op til Lyset af Min Kærlighed og Medlidenhed. Frygt kun Min Retfærdighed, men I må vide, at når den bliver udøvet, er den tilladt for det gode af andre og for verdens frelse. Jeg udøver kun straf for at stoppe spredningen af had og for at opvække kærlighed i de sjæle, som er så mørke af syndens plet - en kærlighed, som stadig måtte være i live i dem, så at de vil komme til Mig. Hvorfor tror mennesket, og særlig dem, der er hengivne til Mig, at de ved mere end Mig? Er de mere intelligente end Ham, der skabte dem? Tror de, at deres rationelle vurdering, væk fra Mig, af alle ting, kan bortskaffe Min Tilstedeværelse? Menneskets arrogance og stolthed om sin egen dygtighed vil blive dets fald. Mennesket har kun den magt, der ligger i dets sjæl. Troen, når den er ren, er en mægtig ting, og det er gennem tro og tro alene, at Jeg, Jesus Kristus, bringer jer håb, kærlighed og glæde. Kun Jeg kan bemyndige mennesket med store gaver, men hvis det ikke beder Mig om disse ting, kan Jeg ikke tvinge dem over dets frie vilje. Bed og I vil modtage. Forbliv tavs, med besejlede læber, og Jeg kan ikke svare jer, idet I ikke kommer til Mig. Vend jer altid til Mig og bed Mig om enhver tjeneste, for Jeg vil svare på jeres kalden hver gang. Vend ikke jeres ryg til Mig og sig: alt vil være okay, livet vil passe sig selv. Livet må være fortjent. Evigheden er en gave fra Gud og er givet til dem, der beder om den. Desværre vil mange spilde deres chance for Evigt Liv, fordi de tror, at menneskeheden er mægtigere end enhver Gud, som måtte eller ikke måtte eksistere. Og således vil de diktere deres egen skæbne og vende ryggen til det Evige Liv p.g.a. stolthedens synd, så hårdnakkede de er. De fornægter Mig i deres liv på jorden, og de vil fornægte Mig, når Jeg vil stå foran dem med udstrakte arme på den Store Dag. De vil vende om og gå i løvens gab, hvorfra de aldrig vil finde et øjebliks fred.
Jeres Jesus
 
1190. Kristendommen vil blive afskyet, fordi den vil blive set som en hæmsko for personlig frihed
11. august 2014
Min kære elskede datter, verden er overskyllet af en ny form for spiritualitet, som omfatter troen på en ophøjet væren, som bliver kaldt kristus, men det er ikke Mig, der refereres til. Satan, i form af Lucifer, opfattet som Lysets Konge, bliver idoliseret, ikke som et ondt væsen, men som et, der udfører Guds gerninger. Denne ideologi er favoriseret af de hemmelige sekter, som sætter ind for at ødelægge Kristendommen. Mange vil blive draget af det okkulte og af trolddomsagtige praksisser, fordi de søger gys. Så snart de er fanget ind, bliver de til bytte, og med tiden vil de blive besat af den onde. Mange folk er udsultede efter åndelig tilfredsstillelse og forlanger fred. De vil tiltrækkes af enhver ideologi, som påstår, at den bringer dem selvrealisering, fred, ro og en dyb forståelse af deres menneskehed. Men mange vil dog væmmes ved at følge Mig, Jesus Kristus, fordi samfundet har dømt Mig ude til jordens indvolde. Således vil de falde til ro, når de bliver fodret med den falske doktrin, at alle veje fører til Gud. Dette er en løgn, fordi I kun kan komme til Gud gennem Mig, Hans enbårne Søn Jesus Kristus. Jeg er Et og Ham ,der har skabt alle ting. Der er kun en Gud, og Jeg, Jesus Kristus, er Ordet gjort til kød, så at menneskeheden kunne blive hel igen. Uden Mig kan I aldrig blive fuldbyrdet, ikke i dette liv og ikke i det næste. Verden vil få fortalt, at det vigtigste mål at stræbe efter, er friheden, frihed for enhver pris. Men for virkelig at tjene Gud må man miste sin evne til kun at tjene ens egeninteresser, og som sådan vil Kristendommen blive afskyet, fordi den vil blive set som en hæmsko til personlig frihed. At tjene Gud, enhver Gud, vil blive målet for mange folk, der søger Sandheden. Men når mennesket påstår, at Satan er guddommelig, vil Gud, i Sin uendelige Retfærdighed, ødelægge dem, der ærer dyret. Dyret, der skjuler sig bag eliten og de mægtige, giver stor magt til dem, der spreder løgnen om, at Jeg, Jesus Kristus, ikke eksisterer. Dette er den største forbandelse tildelt menneskeheden af Satan, og mennesket falder i sin svaghed for de løgne, som fremsættes af de ondes munde. Der er kun en Gud. Der er kun en sti til Gud. Ingen andre stier, uanset hvor skinnende de kan blive præsenteret for jer, kan føre jer til Faderen, kun den, der går gennem Mig, Jesus Kristus, Verdens Frelser.
Jeres Jesus
 
1191. Frelsens Moder: Tiden til at opfylde La Salettes og Fatimas profetier er meget nær
13. august 2014
Mit kære barn, tiden til at opfylde La Salettes og Fatimas profetier er meget nær. I må ikke frygte disse tider, men i stedet omfavne dem, for I må vide, at Min Faders Pagt endelig vil blive fuldbyrdet, som det var ment, at den skulle blive. Antikrist vil til sidst tage sæde i min Søns Kirke på Jorden, og intet vil forhindre, at dette sker. Mange vil benægte de profetier, jeg åbenbarede for verden, og de vil gøre dette med fare for sig selv. Dem, der afviser at acceptere advarslerne givet til verden, og som følger Guds fjender, vil udsætte deres sjæle for fare, og det er for disse misledte sjæle at jeg opfordrer jer at bede brændende bønner. Kampen for den menneskelige slægt og alle Guds børns frelse bliver kæmpet nu, og alle dem, der står fast ved Sandheden af alt det, min Søn åbenbarede til verden, er udsat for stor skade. I kan aldrig tage en del af Hans Ord eller af den Hellige Bibel og så forkaste det til fordel for noget, som kan gøre jer mere tilpas. Sandheden er aldrig nem at acceptere, for den kan være frygtindgydende selv for de tapreste og modigste Kristne. Sandheden er altid forkastet, og når tornekronen blev sat på min Søns Jesu Kristi Hellige Hoved, bad den tids præster og de ældre i templet og priste Gud, mens deres kohorter forbandede Ham, mens Han døde på Korset. Det var sådan det gik, og det er sådan, det vil gå, når verden gør gengæld imod Guds Ord og vender det med vrangen ud og på hovedet. Jeg tilskynder jer, kære børn, at acceptere Sandheden, som vil være det redskab med hvilket, I nemmere vil marchere hen imod den Nye Tids Kongedømme. Uden erkendelse af det der bliver sagt til jer nu, vil mange sjæle falde i fejltagelse og omfavne dyret. De vil give op på alle de individuelle menneskerettigheder og på deres frihed, når de idoliserer min Søns fjender, og til sidst vil de levere deres sjæl til den onde. Frygt for Sandheden kan lede til uvilje, fordi den kan være meget svær at sluge. Uviljen fører til vrede, og vreden fører til had. Had imod denne mission og enhver mission før denne vil eskalere, og dem, der elsker mig, Guds Moder, vil blive opfordret til at fordømme dem. Hvor det bedrøver mig, når mit navn bliver brugt til at sværte Jesu Kristi Ord, den ene og eneste menneskehedens Frelser. Forvirring vil blive skabt i mine Mariagrupper, så at de vil begynde at tvivle på de advarsler, jeg blev instrueret i at præsentere for verden i La Salette og Fatima. Folk vil undgå det, jeg sagde, og de vil tro, at de givne profetier er for en anden tid, for en fremtid meget fjern. Når al oprør bryder frem, og når Læren indeholdt i min Faders Bog er omskrevet og præsenteret for verden som værende autentisk, vil kun de med sand skelneevne forstå Sandheden. I må bede hårdt for min Søns Kirkes overlevelse, Hans Legeme på jorden, så at Han ikke bliver kasseret og kastet ud til hundene. Når den dag kommer, vil Guds Retfærdighed gribe ind, og menneskeheden vil endelig forstå, hvad det vil sige at synke i mørket. Den dag hvor Guds Lys er slukket, er den tid, hvor alt vil være fuldbyrdet, som profeteret.
Jeres elskede Moder
Frelsens Mode
 
1192. Vær altid varsom med de splittelser, I er vidner til i verden
13. august 2014
Min kære elskede datter, Satans raseri har aldrig været så stærkt, som når han får Guds børn til at lide på alle mulige måder overalt i verden. Jo større sammenbruddet er, desto større er hans tilstedeværelse og indflydelse. Men han er magtesløs i sig selv, og det er kun gennem den indflydelse, han udøver på dem, der er åbne for ham, at han kan forårsage sådanne djævelske forfølgelser. Jo flere sjæle han fanger, des værre bliver forfølgelsen, og des mere piner han. Når folk, som er loyale mod Mig, giver ham mulighed for at skabe forvirring og fortvivlelse i hjerterne, bliver den gift, der væltes ud, den værste af alle. Det er sådan, at de vender sig mod hinanden, kæmper og splittes, indtil de ødelægger hinanden. Vær altid varsom med de splittelser, I er vidner til i verden, uanset om det er i politik, religion eller iblandt Mine disciple, for de vil altid være rodfæstede i dyrets tilholdssted, hvis regering over menneskeheden er kommet til ende. Han vil dog ikke et sekund stoppe i sin plan om at ødelægge al troskab mod Mig, Jesus Kristus. Det er kun, når I accepterer Mit Ord, som Jeg giver til jer nu, at I vil finde den gave at bede Mig om at vejlede jer igennem dette snoede minefelt. Ikke en eneste af jer er stærk nok i jeres tro til at kæmpe imod det ondes indflydelse. Uden daglig bøn, hvor I beder om Min Hjælp, vil I ikke være i stand til at forblive bundet til Min Side. Men når Jeg skænker jer disse nådegaver, vil I blive modige og få styrke til at forblive loyale mod Mig. Kun sådan vil Sandheden støtte jer.
Jeres Jesus
 
1193. De, der interfererer med Guds Vilje i Hans Plan om at frelse sjæle, vil pådrage sig Min Faders Vrede
14. august 2014
Min kære elskede datter, Jeg ønsker at gøre det kendt, at de, der interfererer med Guds Vilje i Hans Plan om at frelse sjæle, vil pådrage sig Min Faders Vrede. Når et menneske har fået givet en stor gave gennem Min Evige Faders Guddommelige Vilje og så kaster den tilbage, græder Min Fader. Men når et menneske prøver at stoppe, skade eller gribe ind i Min Plan om at fuldbyrde Min Faders Pagt om at bringe frelse til verden, vil Han lide stort for dette. Når et menneske tror, at dets magt står over Guds magt, vil det blive gjort magtesløs. Og når et menneske omfavner Mig, lige som Judas gjorde, siger til Mig, at han elsker Mig, kysser Mig på kinden og så forråder Mig, er han ikke bedre end den, som leverede Mig til Mine bødler. Jeg bringer store nådegaver til menneskeheden i disse tider. Jeg bringer store Gaver til mennesket gennem denne mission, og hvad gør han så? Han spytter på Mit Ansigt, så fuldt af jalousi, chikane og had er han i sin sjæl. De, der gør dette, vil blive overvældet af en stor bedrøvelse, skabt af en ensomhed, som de aldrig har begrebet før. De vil lide under deres adskillelse fra Gud i dette liv på jorden, og når dette sker, vil de vide, at dette sker pga. deres forræderi mod Mig, Jesus Kristus, deres ene og eneste Frelser. De vil dog også forstå det fulde omfang af Min Store Barmhjertighed, for ved at give dem denne lidelse på jorden, giver Jeg dem en chance for at angre og blive hele igen. Når de accepterer Min Vilje med værdighed, vil Jeg give dem liv i Mit Nye Kongedømme. Vågn op alle jer og forstå, at Mit eneste ønske er at henrykke jer i Mine Elskende Arme. Jeg er ikke jeres fjende, Jeg elsker jer med en længsel, som I ikke er i stand til at forstå. Jeg sender profeter, ikke for at skræmme jer, men for at udbrede Sandheden, så Jeg kan bringe Evig Frelse til alle jer og især til dem, der fortjener det mindst. Kom. Lyt til Mit Kald, Min Plan vil blive fuldført, uanset hvor meget I modsætter jer. Den fulde sandhed af det, der er nødvendig for jer til at genvinde jeres Gudgivne ret til jeres arvelod, vil komme snart. Når Jeg kommer med denne nyhed, må I byde den velkommen ellers forspilder I jeres sjæl.
Jeres Elskede Jesus
 
1194. Frelsens Moder: I vil ikke møde min Søn fysisk, men I vil kende Ham på alle måder
16. august 2014
Mine kære børn, mange folk søger på et tidspunkt min Søn Jesus Kristus i deres liv. Når en sjæl opdager min Søn, er det en rejse gennem forskellige mønstre og forskellige trin, som skal vandres. Når I bliver knyttet til min Søn, vil det være en kamp, og I må forvente dette. Når jeres tilknytning til Ham bliver tættere, vil I ligne Ham mere, og Hans Træk vil blive fortrolige for jer. I kommer ikke til at møde min Søn fysisk, men I vil kende Ham på alle måder. I vil mærke Hans Kærlighed. Hans Smerte vil blive jeres. Hans venlighed vil blive delt med jer, og den glæde, Han erfarer pga. Hans ubetingede Kærlighed til menneskeheden, vil blive jeres. Hans Tålmodighed vil blive udgydt i jeres sjæl, og Hans Ord vil blive rodfæstet i jer og med en forståelse, som vil blive givet til jer af Helligånden. Når I virkelig elsker min Søn, vil I blive ydmyge ligesom Ham og med et brændende ønske om at tjene Ham for enhver pris. Nogle sjæle når frem til perfektionens åndelige mønster med tiden, men de vil ikke fuldføre denne rejse, medmindre de overgiver al deres tillid til Gud. Hvis en sjæl vakler på vejen, vil den blive givet nådegaver, så den kan stå op og fortsætte sin rejse. Men hvis en sjæl kappes med min Søn og betragter sig selv værdig til at udfordre Ordet, som blev Kød, vil den adskilles fra Gud. Den person, som finder Jesus i dette liv på Jorden, og som tjener Ham trofast, vil have fred. Ikke så meget andet i denne verden vil tilfredsstille vedkommende igen. Hvis en sjæl, som er blevet fortrolig med min Søn, skiller sig af med Ham, vil den udsættes for en forfærdelig smerte. Efter at have kendt Ham og levet inde i Hans Hjerte, bliver denne smerte pga. adskillelse fra min Søn, den værste smerte, et menneske kender. Når I er fristet til at udfordre Kristi Lære, eller når I bliver intimideret til at forkaste Ham på alle måder, må I vide, at intet i denne verden vil bringe jer den fred, kærlighed og glæde, som kommer fra Ham.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder.
 
Bekymr jer om jeres sjæl først, bed så for de andre
1195. d. 17. august 2014
Min kære elskede datter, der må ikke være splittelse iblandt Mine Disciple i denne mission for at frelse sjæle, for dette er ønsket af ham som hader Mig. Når Mine elskede Kristne disciple splittes, og når de bekæmper hinanden i Mit Navn, bringer dette stor bedrøvelse hos Mig. Min smerte forøges, når de, der bekender Mit Ord, fornægter det ved at forårsage skade på andre med grusomme midler, for at påføre dem ondskab. Alle Guds børn er lige i Mine Øjne. I må vide, at de gode iblandt jer ikke er immune for Satans fristelse, ligesom de, der har fortvivlelse og had i deres hjerter, ikke er immune overfor Mine Gaver. I er alle syndere. Kom aldrig til Mig og sig, at den ene sjæl ikke er værdig til Mig. Anklag ikke en anden person foran Mig og erklær ham for at være ond, for hvem er du, hvis ikke en synder i Mine Øjne?
Verden er fuld af kærlighed, men den er også fuld af had og ligegyldighed overfor Mig, Jesus Kristus pga. syndens eksistens. Kun når synden er taget op med rode, vil verden blive hel.
I må derfor bekymre jer for jeres sjæl først og så bede for andre. Når I gør det, vil Jeg oversvømme alle jer med Min Barmhjertighed. Når et menneske, som ophøjer sig selv foran Mig, taler ondt om en anden, vil han komme for Min Domstol sidst, mens den, som ydmyger sig selv foran Mig, vil komme foran Mig først. Hvornår vil I virkelig acceptere Min Lære? Hvorfor siger I, at I er af Mig, når I viser had til andre? I vil aldrig blive værdige til Mit Kongedømme, før I kaster bort jeres kappe af selvretfærdighed og jeres rustning af stolthed.
Jeres Jesus
 
Verden er på kant af store ændringer
1196. d. 18. august 2014
Min kære elskede datter, når Guds børn vidner om strid i verden og forfærdelige grusomheder begået i retfærdighedens navn , må I vide dette. Ond avler ond. Det I gør mod andre vil blive gjort mod jer. Min retfærdighed er iboende og selv om Min Barmhjertighed er stor, skal Min Straf, når den falder på utaknemlige og onde mennesker, frygtes.
Jeg gør ikke skade på nogen, for dette er ikke det som kommer fra Mig. Men når Guds børn påføres ondskab og når det onde spredes, vil Jeg udgyde Min Retfærdighed og ikke lade nogen være i tvivl om, at disse tider er over jer. Ondskab kommer fra synd. Sjælene som bukker under for synd må altid løskøbe sig selv hurtigt i Mine Øjne. Ellers rådner synden, og skulle I tvivle om Satans kvælertag over sjælene, må I vide at det er ekstrem svært at befri sjælene fra hans kontrol.
En gang Satan har besmittet en sjæl, vil han konstant plage den person, indtil dens sind, gerninger og handlinger er forenet med den onde. Den besmittede sjæl bliver til sidst besat og kun Jeg, Jesus Kristus, kan fri den sjæl gennem eksorcisme. En sjæl kan blive besat meget hurtigt, men det tager år at befri den fra slangens greb. Så, når man mærker Min Straf, er det for at udrydde det onde og straffe gerningsmændene, som stjæler de andres liv. Jeg vil straffe dem der fjerner livet i krop og sjæl.
Ingen der gør ondt vil være usynlig, idet Mine Øjne ser alt. Så meget ved I om Min Kærlighed. I er heller ikke i tvivl om hvor stor Min Barmhjertighed er. Men det dødelige menneske er ikke klar over Guds Vrede, fordi dette ikke er noget der er blevet fortalt jer om.
Guds Vrede er reel. Tror I, at Han ville tillade Satan ødelægge Sine børn og sidde tilbage og se? Troede I, at Han ikke ville straffe de sjæle, der giver enhver grille og ønske til Satan? Selv om gode sjæle må dø, vil de have liv. Selv om onde sjæle må leve, vil de ikke have liv. Verden er på kant af store ændringer og alt det som Gud har forudsagt vil finde sted. Alt det Han sagde ville ske, vil ske. Og selv om Jeg gav jer profeter for at advare jer, ville I stadig ikke lytte.
I afviste de mange private åbenbaringer givet til verden for at menneskeheden skulle være forberedt. I lyttede stadig ikke. I må bede for at formindske ødelæggelsens omfang i verden, for, skulle I være vidne til hvad der venter i fremtiden, ville I falde på Mine Fødder, tryglende om Barmhjertighed. De der fejlede i at tholde Guds Ord i live i Mine Kirker på jorden vil være ansvarlige for tabet af mange millioner sjæle, som ellers ville være blevet frelst.
Skam over jer, som kalder Mig jeres egen når I, på den ene side forkynder dele af Sandheden, og på den anden forbander Mig. Den smerte og bedrøvelse, udholdt af Mig pga. synd og menneskets adskillelse fra dets Skaber, er kommet til ende, for Min Tid er nu. I må vide, at i den sidste kamp for sjælene, når det onde stiger, vil Guds Straf  være ti gange større end den som onde mennesker tildeler deres brødre og søstre. Frygt ikke Min Kærlighed, men Min Retfærdighed.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Intet menneske er bemyndiget til at skade et andet menneske i Guds Navn
1197. d. 21. august 2014
Mine kære børn, når et menneske forfølger et andet menneske og påfører det lidelse, kan Guds Ånd ikke forblive i det menneske, fordi det er den onde, der bo i det. Når et menneske forfølger en anden, forårsager vedkommende skade, enten åndeligt eller fysisk og retfærdiggør sine handling ved at sige, at han eller hun forsvarer Guds Ord, må I vide, at dette er den største synd, idet den krænker Guds guddomskraft. Intet menneske er bemyndiget til at skade en anden i Guds Navn, for dette vil aldrig blive tolereret eller tilladt af min Søn Jesus Kristus. Når ulykkerne forøges i verden, vil alle de onde gerninger tilsvarende blive tolereret af dem, der er skyldige i forfærdelige synder imod Kristus. De vil fremsætte enhver undskyldning for at retfærdiggøre deres onde gerninger, og ingen af dem vil, i Guds Forløsningsplan, undgå straf.
Den, der gør noget ondt på en anden sjæl, vil skulle svare for sine synder overfor Gud, Hans Skabelse og alle Hans børn. På denne tid med stort bedrag, hvor det er svært for syndere at skelne imellem det, der er rigtigt, og det, der er forkert, er det vigtigt at huske på min Søns Jesu Kristi Ord. Lad den, der er uden synd, kaste den første sten. Den person, som forårsager forfærdelig lidelse på andre, vil blive dømt i overensstemmelse med sine gerninger. I må bede for menneskeheden i denne tid og for nådegaverne, så I kan skelne imellem de synder, begået imod menneskeslægten og synderne begået imod Gud. Synd er synd, men når onde gerninger er begået i Guds Hellige Navn, vil det få alvorlige konsekvenser. Når had spredes, vil Guds Kærlighed ligeledes spredes gennem de sagtmodige og ydmyge sjæle, som bærer Frelsens fakkel op imod en baggrund af mørke. Kun med Guds Nåde kan mennesket blive frelst fra synd, og det vil være gennem disse sjæle, som elsker Gud uden betingelse, at de sjæle, som er faret vild, bliver frelst. I må bede, bede, bede for synderne overalt, fordi mørket gør dem blinde for Sandhed. Uden Sandhed vil verden synke i komplet mørke. Bed at I, mine kære børn, kan udholde den modbydelighed, som synden bringer i jeres liv.
Bed for dem, der forfølger Guds børn, så at de, i deres hjerte, kan finde ud af at vise kærlighed og medfølelse for andre. Bed for sjælenes frelse og især for dem, som har givet had lov til at formørke deres hjerter, og som har mest brug for Guds Barmhjertighed.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Jeg vil bevæbne Mine Engle og de udvalgte til at kæmpe imod dem, som anklager Mig
1198. d. 23. august 2014
Min kære, elskede datter, der vil blive vist to tegn, når mangfoldigheden af de udvalgte sjæle vil rejse sig og ledsage Mig i at opkræve Mit Kongedømme på jorden.
Det ene tegn har forbindelse med arrogancen af sjæle i Min Kirke på jorden, hvor menneskelig tankegang, fornuft og ambition vil ødelægge Mine indviede tjeneres sande tro. Hovmod og arrogance, forbundet med en iboende længsel efter at opleve en dybere tro, som altid vil være hinsides deres fatteevne, vil føre til en falsk, formørket kirke. Det vil skabe et arrogant hierarki, som vil yngle usandheder og en gold tro.
Det andet tegn er forbundet med de ringe kroppe, hvor den menneskelige krop, som er en Gave fra Gud, vil blive reduceret til blot et redskab, brugt som vedslig pynt, hvor ingen respekt vil blive vist til den. Manglen på moral vil resultere i mangel på respekt for den menneskelige krop, og inkludere kroppens misbrug, hvor kroppen bliver brugt som middel til at deltage i alvorlige handlinger af kødets synd. Manglen på respekt for det menneskelige liv vil også betyde, at mord vil blive så almindeligt, at mange til sidst vil blive fuldstændig immune over for grusomhederne af den fysiske død begået af onde mennesker. Menneskets renselse fortsætter, for uden de frivillige sjæles lidelse, vil mange mennesker være fortabte. Kun når alle ting synes uudholdelige, vil de, der bærer Seglet af den Levende Gud, få lindring for deres lidelse, mens menneskeheden vil visne pga. synd, krige, hungersnød og sygdom.
I må aldrig ignorere krigene, uanset hvor små de end kan være, for de vil sprede sig.
Ignorer aldrig manglen på sand tro i Min Kirke, for også dette vil sprede sig. Ignorer aldrig hadet imellem nationerne, som bruger religionen som et middel til at skabe terror iblandt deres fjender, for også dette vil sprede sig og fortære de sjæle hos dem, der elsker Mig. Ignorer aldrig hadet imod Guds visionære og udvalgte profeter, for hader de disse sjæle, vil de også hade Mig.
I må ikke tillade deres onde tunger at friste jer til at tilslutte jer til deres gemene forsøg på at drukne Min Stemme. Hvis I gør det, vil I blive ligeså besatte som dem. Og mens alle disse forstyrrelser finder sted, vil Jeg bevæbne Mine Engle og de udvalgte til kamp imod dem, der anklager Mig.
Så, når verden mister den sidste smule værdighed, som mennesket kender, vil dyret åbne afgrunden, og alle Guds fjender vil infiltrere Min Kirke. Men det vil være i overensstemmelse med menneskets vilje, hvorvidt dyret vil eller ikke vil sætte sig op mod disse uretfærdigheder. De, der står frem og forsvarer Guds Vilje, vil blive fyldt med store Nådegaver og vil, med deres tro, sone for dem, der er for hårdnakkede eller for frygtsomme til at stå imod alt det, der modsiger Guds Ord.
Når alle de onde grusomheder stiger, og når mennesket indrømmer, at det ikke evner at kæmpe eller kontrollere denne ondskab, må det vende sig til Mig og sige: ”Jesus, befri os, hjælpeløse syndere, fra Dine fjender.” Kun på denne måde kan Jeg gribe ind og formindske voldens anslag, mord, had og krige forårsaget af menneskets synd.
Vend jer mod Mig hver dag og påkald Min Barmhjertighed på jer. Jeg vil aldrig fornægte dem, der rækker ud efter Mig.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Bed for fred i verden
1199. d. 24. august 2014
Mine kære børn, jeg tilskynder jer til at bede for fred i verden, for meget snart vil mange lande være indblandet i krige, som vil blive svære at neddæmpe, og mange uskyldige liv vil blive ødelagte. Jeg opfordrer jer til at bønfalde min Kære Søn om fred for at formindske hadets anslag, sået i de misledte hjerter, som tildeler terror til andre.
Når freden bliver skænket til verden gennem Guds Magt, vil den medføre en indsigt i, hvordan I må behandle hinanden med kærlighed og respekt, uanset jeres forskelligheder. Jeg opfordrer jer til at bede denne Korstogsbøn, Bøn for Fred, hver eneste dag for jeres nationer.
Korstogsbøn (164) Bøn for Fred til Nationerne
Oh Jesus, bring mig fred. Bring fred til min nation og alle de lande, som er ødelagte pga. krig og splittelse. Så fredens sæd mellem de hårde hjerter, som forårsager lidelse til andre i retfærdighedens navn.
Giv alle Guds børn Nådegaven at modtage Din Fred, så at kærlighed og harmoni kan blomstre, og at kærlighed til Gud vil sejre over det onde, således at sjælene kan blive frelst fra at blive ødelagt af falske værdier, korruption, grusomhed og ond ambition.
Lad fred regere over alle dem, som indvier deres liv til Sandheden af Dit Hellige Ord og over dem, som slet ikke kender Dig.
Amen
Fred være over jer børn og husk, at uden kærlighed til Gud kan I aldrig finde sand fred.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Gudfader: Jeg vil tørre jeres tårer af, forene verden og bringe fred
1200. d. 24. august 2014
Min kæreste datter, kender mennesket virkelig omfanget af Min Kærlighed til Mine børn? Ved det, at med kærlighed der kan komme forfærdelig smerte? Den rene kærlighed kan skabe stor smerte, når denne kærlighed er afvist. Jeg elsker Mine børn, Min Skabelse, Mit Kød og Blod. Pga. dette føler Jeg stor smerte over den måde, synd har skabt adskillelse imellem Mine børn og Mig, deres Evige Fader. Jeg græder, når Jeg ser det had til hinanden, der kan gnave i deres hjerter. Jeg græder, når Jeg er vidner til liderlighedens synd, jalousi, hovmod, grådighed og deres ønske om at overtrumfe, skade og pine hinanden. Når de tager det Liv væk, som Jeg testamenterede til mennesket, er Min Smerte så stor, at Jeg græder med sådan en kval, at hele Himlen græder smertens tårer med Mig.
Min Tid kommer snart, og når I hører at krige, pestilenser, hungersnød og jordskælv tager til, må I vide, at det vil være den time, hvor Jeg siger: det er nok! Jeg vil bandlyse den onde med et åndepust, morderen med et vink og Mine fjender med et blink. Så vil Jeg bekendtgøre timen, tiden for Min Søn til at opkræve Sit Rettidige Kongedømme.
Jeg vil tørre alle tårer af, forene verden og bringe fred, bandlyse dem, der forfølger Mine børn, og tage dem, der led i Mit Navn, ind Mit Kongedømmes Lys, hvor de vil blive ophøjet i Mit Nye Kongedømme på jorden. Forbered jer, Mine børn, for det glædelige liv i Mit Nye Paradis vil være jeres snart. Denne Jords lidelse vil forsvinde, og smertens tårer vil blive erstattet af glædens tårer.
Dette er Mit Løfte. Så, når I føler, at I ikke kan udholde mere, må I vide, at tiden for den Nye Epokes oprindelse er nær.
Jeres Evige Fader
Gud den Højeste
 
Når en person siger, han elsker Mig, vil han gøre alt efter Min Hellige Vilje
1201. 25. august 2014 kl.19:05
Min kære elskede datter, når en person siger, han elsker Mig, vil han gøre alt efter Min Hellige Vilje. Han vil lægge alt i Mine Hænder og glemme sine egne behøv og ønsker. Så vil han sige til Mig: ”Jesus, alt hvad jeg siger og gør, er i overensstemmelse med Din Hellige Vilje, gør alt med mig efter Guds Vilje.” Det menneske, der lever i Mig og Jeg i ham, vil overgive sig, alt efter, hvad der giver Gud Ære. Mennesket kan ikke af sig selv give Mig sådan en gave, medmindre det tillader Helligånden at bo i sig. Kun den, kan rejse sig til den fuldkommenhed, som vil forandre ham sådan, at hans hjerte og sjæl bliver flettet ind med Mig. Jeg kan derefter, gennem Min Guddom, skabe store mirakler i denne sjæl som, efter at have haft tillid til Mig fuldstændigt, stadig vil beholde sin Gudgivne ret, retten til den frie vilje. Når I tillader Mig, Jesus Kristus, at bo i jer, vil det kræve stor offervilje fra jeres side. I må kaste alle stolte tanker bort, alle svagheder og den mindste selvmedlidenhed.
Når I kommer til Mig og beder Mig om at lede jer, vil al lidelse, som var jeres lod før, blive fjernet. Intet vil bekymre jer. I vil ikke være i stand til at føle had for andre, selv ikke for dem, som forårsager jer stor skade og bedrøvelse. I vil nemt tilgive, ikke beholde vrede i jeres hjerte, i enhver omstændighed I befinder jer i, og I vil se alle ting, som Jeg ser dem.
For at forberede jer til et liv i Mig, må I påminde jer om, at alt det, der er godt, kommer fra Mig. Mennesket kan ikke med sit eget intellekt og sin bestemmelse opnå fred før den dag, det ofrer sig selv til Gud i sind, krop og sjæl. Når tillidens gave bliver ofret til Mig, Jesus Kristus, vil Jeg bo i den sjæl, og den vil blive en del af hele Min Herlighed. Jeg vil opløfte denne sjæl. Hvilken glæde vil da strømme i dens hjerte! Frygten for det ukendte vil ikke genere den mere. Således vil Jeg forberede verden til Min store Herlighed, Min Nye Herlige Kongedømme hvor alt liv vil blive levet efter Guds Vilje, på Jorden som det sker i Himmelen.
Når Min Vilje bliver rodfæstet i de sjæle, som lever deres liv efter alle Mine ønsker, vil de aldrig erfare had, af nogen slags, i deres hjerter igen. For dette vil være umuligt. Jeg er ikke i stand til at hade, og hvis Jeg får tilladelse til at leve i jeres sjæl, vil der ikke blive noget tilbage i jer, som ikke kommer fra Mig.
Jeres Jesus
 
Jeg vil gribe ind på måder, som vil forbløffe verden
1202. d. 28.august 2014
Min kære elskede datter, Jeg kender Mine egne og de kender Mig. De kender også dem, som er af Mig, ligesom de kender dem, som ikke kommer fra Mig. De, som er af Mig, er ømme i hjertet, fulde af kærlighed for alle syndere, inkluderet Mine fjender, og fulde af ydmyghed, for de ved, at de intet er uden Mig. Deres sjæle er fri fra ondskab, nag, had, og de lider pga. disse ting. De lyser som en ledestjerne, deres sjæle er fulde af Guds Lys.
Det er dette Lys, som Satan og alle hans faldne engle sigter på med enhver slags fristelse. Disse er de sjæle, som er mest opsøgte af den onde, og i de tider som ligger forud vil de blive påvirket af løgne. Nogle vil frafalde Sandheden fuldstændig. Andre vil klynge sig til den, men vil kæmpe for at gøre det, mens de, som har den Guddommelige Viljes Nåde i deres hjerter vil aldrig forsage Sandheden.
Verden vil vende og blive til en stor slagmark, hvor forvirring regerer, og det er de sjæle, som er af Mig, der vil stå overfor de største prøvelser. Det er Satans ønske at tage dem, som kender Mig, væk fra Mig. Disse er de sjæle, som er tættest på Mig, og som udgør den største gevinst. Det vil være disse sjæle som, skulle de falde i fejltagelse, vil blive udstillet foran Mig af Min største fjende. Jeg vil blive spottet pga. deres forræderi, og Jeg vil græde bitre angerfulde tårer for disse stakkels Guds børn.
Men I må vide dette. Jeg vil kæmpe for disse sjæle. Jeg vil gribe ind på måder, som vil forbløffe verden, sådan at Jeg kan hugge dem tilbage fra bedragets kløer, og de vil vide, når Jeg gør det. Den dag vil Jeg spørge dem igen: ”Er I af Mig eller ikke?” Så vil de vide, at det er Mig, og Jeg vil opkræve dem og tage dem ind i Mit Nye Kongedømme.
De, som forbliver stærke pga. af deres usvækkede tro på Mit Hellige Ord, vil føre dem, som er af Mig. Det vil være pga. disse sjæle, Min Rest, at Min Barmhjertighed vil udbredes langt over det, der er synligt for øjet.
Jeg kalder nu dem frem, som er af Mig. Jeg ønsker, at I lever hver dag som om, der ikke findes en dag i morgen. Stol på Mig. Bed Mig om beskyttelse og kald på særlige begunstigelser i jeres rejse hen imod Min Nye Æra af Fred. Jeg vil komme jer til hjælp hver gang og vil udsende ekstraordinære Nådegaver over jer. Så vil I ikke frygte noget, for I vil vide, at Jeg vandrer med jer. Jeg vil holde jeres hånd, mens Jeg fører jer hen imod Mit Tilflugtssted af Fred og Min Store Herlighed. Kom til Mig og frygt ikke, for Min Store Dag vil oprinde uventet og pludseligt, og I vil ikke fælde flere tårer, for I vil være forenet med Guds Guddommelige Vilje i al evighed.
Modtag Min Kærlighed, Min Velsignelse og Min Store Barmhjertighed, for når I gør det, kan I virkelig påstå at være af Mig.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Tænk på livet som et trin mellem fødsel og det Nye Herlige Kongedømme
1203. d. 29. august 2014
Mine kære børn, lad ikke en eneste af jer være frygtsomme for denne Himmelske indgriben i denne Frelsens Mission. Vær i stedet taknemlige for Guds Store Barmhjertighed og Hans uudgrundelige Kærlighed for menneskeslægten. I må give Ære til Gud velvidende, at alt begynder og ender med Ham. Der er ikke noget ind imellem. Tænk på livet som et trin mellem fødsel og den Nye Herlige Kongedømme, som venter alle jer, når I accepterer Guds Løfte om, at Hans eneste enbårne Søn, Jesus Kristus, vil vende tilbage for at opkræve Sit Kongedømme.
Så mange tror ikke på Ham, som skabte dem. De kan være vidne til Hans Kærlighed, og alligevel tror de ikke, at Kærligheden kommer fra Gud, og at Gud er Kærlighed. De, som accepterer det ondes eksistens, tror ikke på Guds Kærlighed, de tror heller ikke på eksistensen af den onde. Kun de, som formår at overkomme det onde i alle sine former, forstår virkelig den magt, som det onde har på folkets ord, gerninger og handlinger. Det er kun, når en sjæl ikke er besnæret med det ondes indflydelse, at den kan sættes fri. Sand frihed kan kun opnås, når I accepterer Sandheden. Hvis I ikke accepterer Ordet, som blev Kød, som er min Søn Jesus Kristus, vil I aldrig være fri.
Børn, I må kæmpe imod det onde i alle dets bedrageriske former, men det er ikke nemt at identificere det klart. Satan er Løgnens Konge. Han er bedrageren, som er i stand til at overbevise verden om, at han ikke eksisterer. Han vil altid præsentere Sandheden som en ond ting og overbevise de svage iblandt jer om, at det onde altid kan retfærdiggøres. I må aldrig tillade jer selv at blive bedraget, for Sandheden blev givet til verden og er indeholdt i min Faders Bog. Alt det, der afviger fra det Sande Guds Ord, må være undgået. Lyt ikke til dem, som fortæller jer, at en ond handling er en god ting, eller at den må accepteres pga. de tider, I lever i.
Den menneskelige slægt har ikke forandret sig. Synd har ikke forandret sig. Alt, hvad der har forandret sig er menneskets tilbageholdenhed i at acceptere Gud som dets Skaber.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Æns ikke modstandens brøl, for den menneskelige opinion betyder intet i Mit Kongedømme
1204. d. 30. august 2014
Min kære elskede datter, udholdenhed i lidelse bringer sjælen tættere til Mig, og Jeg belønner disse prøvelser pga. af dette. Undervurder aldrig, hvordan Min Tilstedeværelse i en sjæl bliver bemærket af den onde, som hurtigt bliver draget mod de sjæle, hvor Min Tilstedeværelse er stærkest. Accepter lidelse i Mit Navn og forstå, at grunden til dette er Mig. Var Jeg ikke tilstede, ville den onde ignorere jer.
De Nådegaver, Jeg skænker til dem, som elsker Mig mest, og som har henlagt enhver side af selvkærlighed og stolthed, inkluderer skelneevnens gave. Denne er en særlig Gave fra Himmelen, og velsignet er dem, som har fået Gaven til at skelne Sandheden, for det er dem, som aldrig vil blive rokket af falskheder. De af jer, som er blevet givet denne Gave, vil bringe Mig sjæle. Men for enhver sjæl, I bringer til Mig, og pga. jeres bønner og lidelse vil den onde prøve at stoppe jer. I må vide, at Guds Herlighed, som er tilstede på jeres side, vil drage en forfærdelig gift frem, og I vil blive forbandet i Mit Navn af de svage sjæle, som er som foder for Satan og enhver djævel, som han har frigivet for at ødelægge sjæle på jorden.
Vær i fred og vid, at når I opretholder Sandheden, Guds Ord, når I møder modstand, bliver al Min Magt brugt til at frelse sjæle. For enhver sjæl I bringer til Mig, vil Jeg skænke flere Nådegaver over jer og således vil det fortsætte. Æns ikke modstandens brøl, for den menneskelige opinion betyder intet i Mit Kongedømme.
I må altid se hinanden som gennem Mine Øjne. Har Jeg ikke sagt dette til jer før? Forstår I ikke den mest grundlæggende lektie fra Min Tid på jorden? Elsk hinanden, som Jeg elsker jer. Hvis I ikke kan elske jeres fjender, vil I finde det sværere at nærme jer til Mig. Hvis I sætter jer selv foran andre, kan I ikke sige, at I elsker Mig uden betingelse, for hvis I gjorde det, ville I sige til Mig: ”Jesus, jeg er ikke værdig til at stå foran Dig, men gør med mig, som du vil, og jeg vil gøre efter Dit ønske.”
Gå alle I og påmind jer selv om, Hvem Jeg Er. Kun når I lever jeres liv efter Min Lære, kan I virkelig sige, at I er af Mig. I kan ikke tage en del af Mit Ord, bekende det højrøstet og så benægte andre dele. Til dem, som erklærer deres overlegenhed over andre, og har en fordrejet version af Mit Ord, som de videregiver, og som fører sjælene væk fra Mig, siger Jeg dette. Den dag, hvor Jeg tilbagetrækker Min Tilstedeværelse fra verden, vil være, når de mægtige og de stolte vil græde angers tårer og fortvivle i viden om, hvordan deres bedrag forårsagede mange sjæles fald, og Guds vrede vil få dem til at ryste. Der vil være skrig og tænderskæren. Men så vil de ikke have noget sted at gå hen. De vil ikke have nogen at svare til, for de vil aldrig se Mit Ansigt.
Jeres Jesus
 
September________________
 
1205. De vil aldrig sejre over Min Kirke
1. september 2014
Min kære elskede datter, Min Ånd er meget tilstede i Min Kirke på jorden i denne tid, mens Mine fjender rejser sig grusomt imod den. De kan piske Mit Legeme, som er Min Kirke, de kan foragte det Sande Gudsord, de kan spotte Herrens Veje, men de kan aldrig sejre over Min Kirke. Min Kirke består af dem, som bekender Guds Sande Ord, og som forsyner Guds folk med Sakramenterne, som Mine Apostle begyndte med. Kun de, som forbliver trofaste mod Min Lære, Mit Ord, Mit Legeme og Messens Hellige Offer, som det var befalet af Mig, kan sige, at de er Min Kirke. Min Kirke, som den står nu, vil blive smadret, dens bygninger revet ned og overtaget, Mine Indviede Tjenere kastet på gaden, hvor de skal tigge, og den Hellige Messes Offer vil blive afskaffet. Alligevel vil Min Kirke forblive intakt, selv om den vil blive en meget lille Rest af, hvad den var engang.
Guds Helligånd vil vejlede Min Kirke igennem det oprør, den vil blive konfronteret med, og således vil Sandheden overleve. Alle Mine fjender vil prøve at ødelægge Min Sande Kirke. Så vil de erstatte den med en falsk kirke. De vil skabe nye skrifter, nye sakramenter og mange andre blasfemier i Mit Hellige Navn. Men Min Kirke, som er Mit Legeme og Mine sande disciple, vil forblive som et i Hellig Forening med Mig. Så, når den vil se ud, som om den er ødelagt og brændt ned, vil Min Kirkes medlemmer stadig blafre indtil den dag, hvor Jeg kommer igen. På den dag, hvor Min Kirke, glødende i herlighed, er opstanden, og når hele verden bekender den som den ene Sande Kirke, det Nye Jerusalem, vil ethvert godt menneske drikke af dens Kalk, Alt det, der var i begyndelsen, vil være i slutningen. Alt Guds skabte liv vil blive fornyet, som det var, da Paradiset blev skabt for den menneskelige slægt.
Min Ånd er levende og kan aldrig dø, fordi Jeg er Evigt Liv, giveren af alt, hvad mennesket behøver for at leve et liv, hvor døden ikke er til stede. Stol altid på Guds Magt, når alt det, I vidner om i verden, synes at være urimeligt, grusomt, uretfærdigt og nogle gange frygtindgydende. Min Magt vil indhylle verden, og Min Kærlighed vil forene alle med kærlighed i deres hjerter. Jeg vil bandlyse alt ondt, og når Min Tålmodighed er blevet opbrugt, vil Jeg kaste alle Mine fjender bort. Jeg er her. Jeg er ikke gået væk. Jeg vejleder jer langs den tornefulde sti hen imod Mit Herlige Kongedømme. Når den dag kommer, hvor Jeg bekendtgør Mit Andet Komme, vil alle tårerne blive tørret af. Al bedrøvelse vil komme til en pludselig ende, og i stedet vil der findes den kærlighed, den fred og den glæde som kun Jeg, Jesus Kristus, kan bringe jer.
Vær udholdende, Mine kære små. Bed, bed, bed så at kærlighed kan overleve i verden, og for at freden kan blive bragt til alle de stakkels lidende uskyldige, som er spredte overalt i verden i lande sønderrevet af krige. Alle Guds børn tilhører Mig, og Jeg elsker alle sjæle, alle lande og alle syndere. Jeg bringer Mine Korstogsbønners Gave til jer, så at I ved at bede dem kan hjælpe Mig at frelse så mange sjæle som muligt. Gå i fred og kærlighed Jeres Jesus
 
1206. Frelsens Moder: Gud vil aldrig forsage Sine egne
2. september 2014
Mit kære barn, du må fortælle til mine børn, at Gud vil aldrig nogensinde forsage sine egne, for dette kan aldrig ske. Han elsker alle Sine børn, uanset hvor meget de bedrøver hans eneste Søn, Jesus Kristus. Min beskyttelse vil dække enhver sjæl, som bekender Guds Ord, og med Guds Magt vil jeg smadre slangens hoved i alle dens former. Jeg vil være advokaten, som afslører alle de løgne, der kommer fra dyrets mund, og verden vil være vidne til de ulogiske løgne, som vil blive spredt iblandt dem, som tillader sig selv at være dets redskaber i fuldstændig underkastelse til hans onde veje. Løgnens konge vil fortsætte med at drage sjæle væk fra sandheden, og han, bedrageren, vil aldrig formildes, indtil den sidste time. Når løgne bliver brugt til at mislede folk fra Guds Sande Ord, vil Jeg træde ind for at åbenbare Sandheden. Menneskeheden vil have to valg: enten forblive loyale mod Sandheden eller acceptere løgne som dens erstatning. Forvirring vil få de sårbares og svages hjerter, og dem, som ikke har Guds Ånd i sig, til at visne. Således vil kampen om sjæle blive kæmpet, og folk vil enten tro på løgne eller på Sandheden. Jeg bringer store nyheder om min Søns Barmhjertighed og er Hans Instrument i sjælenes frelse. Ingen sjæl vil blive ekskluderet fra denne Frelsens Mission. I må bede om, at mennesket vil opdage de løgne, som bliver spredt af min Søns fjender for at mislede dem fra min Søns Sandhed, Lys og Kærlighed. Stol på min Søn, og I vil blive vist Stor Barmhjertighed. Tro på min Søns Løfte om at komme igen, og I vil have Evigt Liv. Tillad ikke løgne at bedrage jer, for hvis I gør det, vil I finde det meget svært at forblive trofaste mod min Søn.
Jeres elskede Moder
Frelsens Mode
 
1207. Satan forlanger sjæle, hans begær er grådigt og hans vilje ubarmhjertig
4. september 2014
Min kære elskede datter, alle de profetier forudsagt for længe siden og givet til Guds profeter, seere og visionære gennem offentlige såvel som private åbenbaringer, vil nu udfoldes. De skeptiske mennesker vil sætte spørgsmålstegn ved autenticiteten af Guds Ord, men når de bliver vidne til alt det, der var forudsagt i Johannes' Åbenbaring, vil de blive tavse, for når disse hændelser griber fat i menneskeslægten, vil den eneste trøst være at opsøge Mig. Når jeres hjerter er fulde af bedrøvelse pga. af de onde handlinger begået af onde mennesker imod Guds børn, vil I græde angstfulde tårer. Så vil I se, hvor langt det onde kan spredes blandt sjæle, hvis hjerte er lavet af sten. Når I ser hvor lidt hensyn og respekt disse Guds fjender har for det menneskelige liv, vil I endelig forstå, hvor meget magt den onde udøver over menneskeheden. I disse sidste timer vil Satan, som manifesterer sig selv i de sjæle, som han fylder med sine rådne veje, vise verden, hvor dybt hans had til menneskeslægten er. For enhver undskyldning, mennesket giver for at retfærdiggøre det onde, vil gerningsmændene af onde handlinger udstille det had, de har i deres hjerter, for Guds børn. De vil begå onde grusomheder i Guds Navn, og de vil ikke have kærlighed i deres sjæle. De yngler had, og de fleste af dem vil ikke forstå, hvorfor deres had for andre er så dybt. Selv om mange mennesker ikke tror på eksistensen af den onde, må I vide nu, at han ikke kan lade være med at manifestere sig selv gennem dem, som han besætter. Hans damp spredes, indtil den fortærer enhver nation, enhver svag sjæl og mægtige ledere, hvis kærlighed til ambition vil gøre dem modtagelige for hans indflydelse. I vil snart se onde handlinger finde sted overalt i jeres samfund, i mange nationer og på mange forskellige måder. Satan forlanger sjæle, hans begær er grådigt, og hans vilje ubarmhjertig. Når hans had er virkelig manifesteret ind i sjæle, vil disse mennesker ikke være i stand til at skjule deres handlinger. Kun i disse situationer vil mange af jer virkelig se den onde, for hvad han egentlig er, og det er gennem disse stakkels sjæles handlinger, som har underkastet sig hans vilje. I må aldrig være selvtilfredse, når onde handlinger og gerninger, herunder krige og uro, bryder frem i verden. Det er på det tidspunkt, at jeres bønner er mest nødvendige.
Jeres Jesus
 
1208. Afskær jer ikke fra Mig. Hvis I gør det, vil der være megen gråd
5. september 2014
Min kære elskede datter, lad det være kendt, at døden ikke har magt over dem, som er af Mig, hvis tro har støttet dem indtil deres sidste suk. Disse sjæle frygter ikke den fysiske død, fordi de ved, at det Evige Liv begynder på det tidspunkt. Jeg venter på disse sjæle med åbne arme, og de løber som små børn hen imod Min Kærligheds Lys. Jeg omfavner dem og tager dem ind i Mit Kongedømme og venter på hver eneste sjæl i tilstedeværelse af Englenes Hierarki og alle Helgener, og så vil der være stor glæde. Jeg forener dem med deres familier, og der bliver megen glæde, kærlighed og fryd. Ikke flere tårer. Der vil ikke være noget minde tilbage om den lidelse, de udholdt på jorden. Al bekymring, bedrøvelse og fortvivlelse er fejet væk og glemt på et øjeblik. Døden åbner døren for dem, der dør i Nådens tilstand, hvor nyt liv begynder. For enhver sjæl, som bliver modtaget i Mit Kongedømme, er der forskellige niveauer i overensstemmelse med deres belønning, efter den Ære, de har givet til Gud. For de sjæle, som dør i syndstilstand må I vide, at Jeg er Al Barmhjertig, og efter deres renselse vil de være velkommen i Mit Kongedømme. Bed altid for disse sjæle, for de kan ikke bede for sig selv på det tidspunkt. Jeres bønner vil blive hørt, og Jeg vil vente på disse sjæle med åbne og kærlige arme. Det er vigtigt, at ethvert Gudsbarn forstår en vigtig ting om livet efter døden. I må bede Mig, jeres Jesus, om at tilgive jer jeres fejltagelser, jeres svagheder og jeres ondskab, før I dør, fordi det er på det tidspunkt, at Min Barmhjertighed er på sit højeste. Hvis I ikke tror på Gud, afviser I det Evige Liv. Uden Kærlighed til Gud kan Kærligheden ikke være jeres efter døden. Jeg er Kærlighed, og uden Mig vil I ikke føle andet end smerte. Adskillelsen fra Gud skal frygtes. Hvis I føler forvirring angående Min Eksistens, må I blot spørge Mig om at vise jer et tegn på Min Kærlighed, og Jeg vil svare. Afskær jer ikke fra Mig. Hvis I gør det, vil der være megen gråd, og I vil aldrig kunne blive trøstet, for Jeg vil ikke være i stand til at hjælpe jer. Mit Kongedømme vil give jer det Evige Liv, men I må bede Mig om Min Hjælp ved at bede denne bøn.
Korstogsbøn (165) For det Evige Livs Gave
Jesus, hjælp Mig at tro på Din Eksistens. Giv mig et tegn, så at mit hjerte kan svare til Dig. Fyld min tomme sjæl med den Nådegave, jeg har brug for, for at åbne mit sind og mit hjerte til Din Kærlighed. Hav Barmhjertighed med mig og rens min sjæl for alle de forkerte ting, jeg har gjort i mit Liv. Tilgiv mig for at have afvist Dig, men vær venlig at fylde mig med den kærlighed, jeg har brug for, for at blive værdig til det Evige Liv. Hjælp mig at kende Dig, at se Din Tilstedeværelse i andre mennesker og fyld mig med den Nådegave at genkende Guds Tegn i alle de skønne Gaver, Du har givet til menneskeslægten. Hjælp mig at forstå Dine Veje og frels mig fra adskillelsens og mørkets smerte, som jeg føler i mit hjerte.
Amen
Tillad ikke, at menneskelig stolthed, intellektuelle analyser eller meninger anfægter jer om Sandheden. Som Guds børn er I meget dyrebare for Mig. Lad Mig ikke miste jer. Kom. Jeg er her. Jeg er Virkelig. Lad Mig fylde jeres sjæl med Min Tilstedeværelse. Når dette sker, vil I finde det svært at ignorere Mig. Jeg elsker jer alle. Jeg velsigner jer. Jeg venter på jeres svar.
Jeres Jesus
 
1209. Snart vil en mand komme og fortælle jer, at han åbenbarer Sandheden af Min Eksistens for jer
6. september 2014
Min kære elskede datter, Min Visdom er af Guddommelig Oprindelse og mennesket er ikke i stand til at forstå omfangen af Hvem Jer Er.
Jeg giver tilstrækkelig viden til menneskeslægten, gennem Helligåndens Gave. Min Lære blev givet til verden i enkel form, så at alle mennesker kunne forstå Sandheden. Visdom fra Gud er aldrig kompliceret og er givet således, at mennesket kan få den nødvendige klarhed, for at forberede sin sjæl til Mit Kongedømme.
Kærligheden er ren. Kærligheden er enkel. Ægte kærlighed er gengældt. Det er Mit eneste ønske at sjælene besvarer Min Kærlighed, så at de vil, styrket med Helligåndens Gave, forstå straks hvad der forlanges af dem, så at de kan være en del af Mit Kongedømme. Jeg sender til jer budbringere så at I bliver givet klarhed til at forstå. Alligevel er Sandheden ikke nemt at acceptere i jeres daglige liv pga. den eksisterende forvirring. Mit Ord er ustandselig modsagt, omeksamineret, omanalyseret, omevalueret og misforstået således at dette gør det svært at fastholde det Sande Guds Ord. Når I åbent bekender at I tror på Mit Ord, Min Lære, og Mine Sakramenter, vil I snart blive hånet for dette.
Mange selvbestaltede kirkekyndige vil snart sætte spørgsmålstegn ved Min Sande identitet og Eksistensen af den Helligste Treenighed. De vil bruge storartede argumenter for at forblinde jer om de Sande Guds Ord og enhver slags teologiske argumenter for at bevise at alle religioner er det samme. Snart vil de forkaste Sandheden, Guds Ord. De vil vanhellige Guds Ord med komplicerede og selvmodsigende doktriner og overalt vil kirkegængere ikke være klogere end dem der bliver fodret med sludder. Mit Ord vil blive gemt væk og ladet stå til at samle støv. Husk altid, at Mit Ord må forstås som det blev givet. Detaljer om Min Guddom og Guds Mysterium blev ikke åbenbaret til menneskeheden, for dette vil ikke ske indtil den Nye Æra af Fred begynder. Snart vil en mand komme og fortælle jer at han åbenbarer for jer Sandheden af Min Eksistens og detaljer om Mit Andet Komme. Han vil trælbunde verden. Så vil han påstå at være Mig. Mange vil tro ham fordi de fejlede i at forstå Ordet som det blev nedskrevet i den Hellige Bibel.
Jeg, Jesus Kristus, vil komme igen for at dømme de levende og de døde og dette vil ikke og kan ikke ske på denne jord.
Jeres Jesus
 
1210. Antikrist vil tage sæde, fordi han vil blive inviteret til at gøre det
7. september 2014
Mine kære børn, vær på vagt overfor tidens tegn, når Antikrist vil tage sæde i min Søns Kirke på jorden, så at I vil se det klart.
Tror ikke for et eneste øjeblik, at Antikrist vil skride ind i min Søns Kirke og tage den aggressivt, med kraft. Inspireret og drevet af bedrageren selv, vil Antikrist tage plads, fordi han vil blive inviteret at gøre det.
Alle rettelser i Kirkens missaler vil snart blive bekendtgjort, og begrundelsen for det vil være, at de genspejler den moderne verden, og derfor må de inkluderes for at tilfredsstille andre benævnelser og religioner. Når Guds Sande Ord og min Søns Jesu Kristi Lære er ændret, vil de være golde, for de vil ikke genspejle Sandheden, givet til verden af Min Søn.
Antikrist vil blive populær, først pga. sin politiske dygtighed. Så vil han vende sin opmærksomhed mod forskellige religioner, men han vil først og fremmest fokusere på Kristendommen. Kristus er hans største fjende og genstand for hans had, derfor vil hans ultimative mål være at ødelægge min Søns Kirke. Kirken vil blive nedlagt på forskellige måder, før han, Antikrist, vil blive spurgt om at være med. Han vil blive involveret i beslutningen indskrevet i planen om at lancere en ny en-verdens religion. Alle disse forandringer, hvor Kirken offentligt har indkaldt til forening af alle religioner, vil finde sted før Antikrist har taget sæde på min Søns Trone på jorden. Så vil stien være banet for dyret til frit at vandre ind i min Søns Kirke, hvor han vil blive tildelt en æresplads. Til sidst vil det blive bekendtgjort, at han vil være lederen af den nye verdensorden og en overdådig kroning vil finde sted. Denne begivenhed vil blive set overalt i verden og overværet af politikere, højtstående og berømte personligheder, og når kronen bliver sat på hans hoved, vil det være som den sidste nagle bliver slået ind i min Søns Legeme. Fra den dag vil den Katolske Kirke være vanhelliget, og mange biskopper og præster vil flygte, fordi de vil forstå, at de forudsagte profetier har udfoldet sig for deres øjne.
Fra den dag frem, efter at Guds Sæde er blevet overdraget til Antikrist, vil han udfolde store fysiske tegn, som vil overbevise folk om hans hellighed. De vil sige, at Antikrist viser stigmataenes tegn, og han vil blive set helbrede de syge og de dødssyge. Man vil tilegne ham store mirakler, og med tiden vil han overbevise mange om, at han er Jesus Kristus, og at denne ophøjelse til toppen af denne falske kirke er et tegn for det Andet Komme. Og mens lægfolkene har været ansvarlig for at etablere kernen af den resterende kirke, den som bliver tilbage af den Kirke indstiftet af min Søn på jorden, vil det være præsterne, som leder den fra det tidspunkt og fremover. Helligånden vil støtte den Sande Kirke under Antikrists regering, og han, samt alle fjender af min Søn, vil aldrig sejre over den.
Sandheden vil aldrig dø. Guds Ord, selv om det er vanhelliget, vil aldrig dø. Kirken kan aldrig dø, selv når den er flygtet ud i vildmarken. Selv i dens svageste time vil livet forblive, og uanset hvor meget min Søns Kirke bliver angrebet, vil Gud aldrig tillade, at den bliver udslettet.
I disse tider forud, må I aldrig tillade jer selv at svæve og acceptere sådant bedrag. I vil blive forført af Antikrist, og han vil blive støttet af fjenderne af min Søns Kirke. Han vil blive omfavnet af falske ledere i kirkerne og hyldet for sine barmhjertighedsværker overalt i verden. Han vil modtage stor hæder i mange lande, og folk vil sætte billeder af ham op i deres hjem. Han, Antikrist, vil blive idoliseret mere end Gud, med det vil være med Guds Hånd, at han vil blive kastet ud i afgrunden sammen med dem, som stjal sjælene af Guds børn, når de deltog i forsøget på at udslette min Søns Kirke.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1211. De, som forbander Mine Profeter, forbander Mig
9. september 2014
Min kære elskede datter, Mit Hjerte stønner med stor bedrøvelse i denne tid. Der er nogle iblandt jer, som har taget imod Mit Ord, givet til jer med Min Kærlighed og Medfølelse gennem disse Budskaber, som har forrådt Mig på den grusomste måde. Dette forræderi er ikke forskelligt fra det, som Jeg blev udsat for i Min Tid på Jorden. Tvivlens sæd er blevet plantet i nogle, som er blevet ført til fejltagelse p.g.a. af løgnene og det had, som den onde har sat ind i deres hjerter. Han, som hader Mig, vil fortsætte med at opmuntre til had imod Mig ved at besudle dem, der er involveret i denne og andre missioner fra Himmelen for at frelse sjæle. Han vil lyve og tale ondt om Mine udvalgte, så at han kan få sjæle til at vende sig fra Mig. I, som vender ryggen til Mig, må vide, at I skærer Mit Hjerte midt over. I må vide, at det, I gør imod Mig, er jeres egen sag, fordi jeres frie vilje er jeres egen. Men når I bruger jeres indflydelse for at tage sjæle væk fra Mig, vil Jeg holde jer personligt ansvarlige for hver eneste sjæl, I leder væk fra Min Store Barmhjertighed. Ve det menneske, som opmuntrer til had imod Mig, Jesus Kristus, når Mit eneste ønske er at tage hvert eneste Gudsbarn med Mig. Jeg kommer for at indhylle sjælene ind i Min Barmhjertighed, og hvis I skaber forhindringer, spreder løgne og får andre til at foragte Mine profeter, vil Jeg straffe jer strengt, for dette er en af de største synder imod Gud. Når I bevidst prøver at gribe ind i Min Frelses Plan, vil Jeg kalde jer foran Mig på den sidste dag, og I vil blive holdt ansvarlige for den synd, det er at fratage Mig disse sjæle, som har været fortabte til den onde p.g.a. jeres handlinger. Og når I erklærer, at Guds Ord kommer fra det ondes ånd, vil Jeg aldrig tilgive jer for denne ondskab. Ti stille. Begå ikke denne alvorlige krænkelse mod Gud. Hvis I ikke længere accepterer Min Mission, forlad den med værdighed og sig ikke noget. Jeres tavshed vil frelse jer. Hvis I taler ondt imod Mig, vil Jeg kaste jer ud i ødemarken, og I vil aldrig være en del af Mit Kongedømme. Mit Hjerte er knust, men ikke Min beslutning. Frygt ikke jeres fejltagelse, men Guds Vrede, for dem, der forbander Mine profeter, forbander Mig.
Jesus Kristus
Menneskesønnen
 
1212. Gudfaderen: Elsk Mig, som Jeg elsker jer
Onsdag, 10. September 2014 kl. 03:00
Min kæreste datter, lad det blive kendt, at hver gang et menneske synder imod Mig, vil Jeg tilgive ham. Synd kan adskille ham fra Mig, men Jeg elsker stadig synderen. Lad det blive kendt, at Jeg elsker dem, der er uvidende om Mig. Jeg ønsker at alle, der synes, at Jeg ikke Eksisterer, skal lytte nu.
Jeg Er inden for jeres rækkevidde. Kald venligst på Mig. Jeg vil have jer. Jeg elsker jer. Jeg har brug for jer, for I er en del af Mit Kød. Og som en del af Mit Kød føler Mig fortabt, hvis I ikke svarer til Mig. Ligesom en forælder, der giver liv til et barn, venter Jeg på jeres svar. En baby reagerer naturligt til en forælder. En forælder elsker naturligt sit barn, for dette er en del af den gave, Jeg skænker til menneskeheden.
Jeg er jeres Fader. Jeg er jeres Skaber. Jeg Er Den Jeg Er. Ved I ikke, at Jeg elsker jer alle med en længsel, som kun er kendt for dem af jer, som er blevet forældre? Jeg græder Tårer af stor sorg, når I ikke ved, Hvem Jeg Er. Mit Hjerte er tungt mens Jeg kalder på jer nu. Elsk Mig, som Jeg elsker jer.
Jeres Evige
Fader Gud den Højeste
 
1213. Frygt ikke disse begivenheder, for de vil hurtigt være overstået
11. september 2014
Min kære elskede datter, mange onde gerninger mod menneskeheden er klare til at blive begået af de hemmelige sekter, som Jeg advarede Mine disciple om. I må forblive årvågne hele tiden og sætte spørgsmålstegn ved alt, som synes at være usædvanligt.
Husk på, hvad Jeg har fortalt jer, og lad jeres blik være koncentreret om Mig hele tiden. Brug mindst en time hver dag i bøn, således at disse prøvelsers anslag vil blive formindsket og i nogle tilfælde udslettet. Frygt ikke disse hændelser, da de vil forsvinde hurtigt og snart vil Jeg komme og bringe en ende til al lidelse.
Mine kære disciple, vær venlige at tage hensyn til Mine Advarsler. Ignorer dem ikke. Når I er forberedte på disse hændelser, og når I sætter al jeres lid til Min Barmhjertighed, vil Jeg bringe jer lindring og fri jer fra jeres angst.
Alt vil gå godt, men husk dette. Under det store slag vil de sjæle, som Jeg kalder på, kæmpe. Hver eneste af dem vil finde det svært at stole på Mig, på denne Mission eller på dig, Min elskede datter. Løgnens konge, den onde, vil ikke stoppe et eneste sekund i søgen efter at ødelægge denne min Mission. Enhver gemen løgn vil blive spredt for at tage modet fra sjæle, som lytter til Min Stemme. Mange vil lade deres tvivl stoppe dem i at videregive Mine Instruktioner, men intet af det, de kan gøre, vil forhindre Guds, den Evige Faders Indgriben i at frelse Sine børn.
Hver eneste af jer må forstå klart, at det er Mig, jeres Jesus, som er den ledende Hånd i alt det, der bliver gjort for at sprede Mit Ord, og som sørger for de Gaver, Himmelen testamenterer til verden i disse svære tider. Menneskets magt er stor, når den bliver brugt til at sprede ondt og trodse Guds Ord. Men når menneskets magt er forsynet med Helligåndens Gave fra Gud, kan den ikke overgås. Tillad ikke, at Mit Værk bliver besudlet, vanhelliget af onde rygter eller gemen sladder, for det er Mig, jeres Jesus, som bliver forrådt, ikke de sjæle, som Jeg har udvalgt til at bekende Mit Hellige Ord.
Jeres Jesus
 
1214. Iblandt evangelisterne vil der opstå mange falske profeter
13. september 2014
Min kære elskede datter, snart vil de ændringer, som Jeg forudsagde om Min Kirke på jorden, blive afsløret. De sekulære sekter vil om ikke længe forsøge at tage alt, som Mine disciple holder for helligt, og indføre en ny, moderne bevægelse i Kirken. Denne modernisme, vil de sige, vil hjælpe med at rekruttere nye hellige tjenere og med at introducere mere modtagelige former for at ære Gud, således at en ny, ung generation kan drages tilbage til Guds Kirker. Alle disse nye ritualer, bønner og fora, som de vil præsentere som en ny og mere moderne fortolkning af Mit Hellige Ord, vil skjule en tom doktrin og vil ikke være af Mig. Den nye bevægelse vil blive promoveret som en del af den globale evangelisering, hvor den falske doktrin, forsigtigt formuleret for at den kan ses som teologisk korrekt, vil lokke millioner. Så mange mennesker vil blive draget ind i denne form for modernisme, og pga. dette vil de vende sig bort fra den Sande Tro. Mange vil blive bedraget, og iblandt evangelisterne vil der opstå mange falske profeter. Disse falske profeter vil promovere falsk Kristendom, som vil erstatte det Hellige Evangelium, formuleret af Mig og Mine Apostle. Når frafaldets stemmer bliver hørt i alle lande på forskellige sprog og iblandt forskellige racer, vil det Sande Guds Ord blive glemt, og mange løgne vil udgå fra disse profeter og selvbestaltede trosforkyndere. Mine Skrifter vil blive erklæret for at være uden berøring med menneskeslægtens behov og folkenes ønsker i det 21. århundrede. For mange folk vil deres mangel på tro til Mig betyde, at de ikke har haft interesse i Mit Hellige Ord op til nu. Snart vil de vende sig den anden vej og entusiastisk omfavne det største bedrag, verden nogensinde vil være vidne til. Og mens mange vil gribe det, som de vil tro er en forfriskende fornyelse af Kristendommen, vil alt det, de vil blive næret med, blive dikteret af Guds fjender. Lad det blive kendt, at mennesket aldrig kan leve på en falsk doktrin, og at i dens kølvand vil den bringe total ødelæggelse, hvor sjæle vil blive fortæret af blasfemier. Det, der ikke kommer fra Mi,g vil lede til en global gruppe, som vil blive bifaldet af folk overalt. Så vil tiden være klar til, at den nye verdensreligion kan blive bekendtgjort og budt velkommen ind i Min Kirke. Dette vil føre til, at Antikrist vil tage sin æresplads i Min Kirke, som forudsagt, når han vil blive inviteret ind som en æresgæst af dem, som arbejder fuldstændig underlagt Satan. Jeg advarer jer, som vil blive fristet til at dvæle i denne falske doktrin, om at mennesket kan ikke leve af brød alene, men kun af det Ord, som kommer fra Guds Mund.
Jeres Jesus
 
1215. De vil ophøje mange lægfolk ibland evangelisterne og lære dem hvordan de skal evangelisere
14. september 2014
Min kære elskede datter, hvad hen måtte komme, vil det Sande Guds Ord blive holdt i live, selv om dette kun vil ske med Min resterende Kirke. De falske, forudsagte profeter, vil opstå i store mængder for at sprede løgne gennem en bedragerisk global form af evangelisering. De vil blive givet myndighed af dem som påstår at repræsentere Mig, for at narre millioner ind i deres nye såkaldte moderniserede version af Min Hellige Kirke på jorden. Oh, hvor meget vil de mislede mange med deres forvrængede versioner af Mit Ord, som vil maskere mange kætterier. Kun den snedige vil genkende disse usandheder, for de vil blive omhyggeligt skjult ind i en falsk doktrin, som vil blive set for at være et pust af frisk luft. Megen ros vil blive givet til disse fjender af Mig, som har infiltreret Min Kirke for at forberede den til Antikrists ankomst. De vil skabe megen larm på deres offentlige sammenkomster og selv om de vil forbande Mig med deres løgne, vil de også give usande åbenbaringer om Mig: Hvem Jeg virkelig er, Mit forhold med Min Evige Fader, Min Lære og Min Guddom. De vil blande Sandheden med løgne for at bedrage de Kristne i frygt for at blive set for hvad de er. Mine fjender vil ophøje mange lægfolk og lære dem hvordan de skal evangelisere. Mange vil blive villige redskaber for dyret, som vil fylde dem med ord af Helvedets doktrin. I, Mine elskede disciple, må sætte spørgsmålstegn på alt det der bliver sagt at I skal lytte efter. Mine fjender vil fortælle jer, at dette skal give nyt liv til Ordet indeholdt i de Hellige Skrifter. I vil få nye bønner af disse falske profeter, bønner som fornærmer Mig og vanhelliger Min Guddom. Når millioner vil rejse sig og bede disse bønner, det samme vil disse falske profeter gøre. De vil lære til Guds børn at idolisere dyret gennem en ny form for religiøs ceremoni. Denne ny ceremoni vil lede alle dem som står op og følger dyret, ind i den nye en-verdens kirke, som vil ære dyret. De indviede tjenere af Mig som ganske hurtigt vil forstå den underfundige plan, vil være hjælpeløse. Mange vil falde for bedraget fordi de vil kun have en lille tro og de ikke vil kede sig at læse den nye falske doktrin og derfor vil den blive tilpasset i Kirkerne uden ret megen modstand. Når Mit Ord er vanhelliget, vil der ikke komme noget godt ud af det og det onde vil trives. Jeg giver jer denne advarsel for det gode af jeres sjæl og for at forberede jer til den største frafald i menneskets historie, som vil fortære Guds Ord.
Jeres Jesus
 
1216. At sige at I er af Mig er en ting. At være af Mig er en anden
16. september 2014
Min kære elskede datter, frygt aldrig når det ser ud som om verden er i uorden, for Gud har styr på alle ting. Han tillader at den onde får kun begrænset magt og han vil kæmpe for at sikre, at Helligånden forbliver i live, således at de gode mennesker vil kæmpe med succes i Min Frelserplan. Ondskab i alle sine former er et træk af djævelen. For at undgå at blive besudlet af Satan, må I ikke tale ondt, høre ondt eller begå onde gerninger imod en levende person. At sige at I er af Mig er en ting. At være af Mig er en anden. Når Jeg virkelig Er tilstede i en sjæl, vil Jeg gøre alt det der står i Min Magt for at stoppe denne person til at begå onde handlinger. Hvis sjælen stoler på Mig fuldstændig, så vil han eller hun finde det nemmere at blive vejledt af Mig. Hvis personens vilje er meget stærk og hvis han er stolt og hårdnakket, så vil han nemt blive ledt af bedrageren, som vil narre ham på forskellige måder. Han vil overbevise denne person at en ond handling, en ond tunge eller en blasfemisk handling er tilladt i visse tilfælde. Og så vil denne sjæl falde for bedraget. Til disse sjæle siger Jeg dette. Tal ikke ondt om en anden, fald ikke til bagvaskelse, sæt jer ikke til dommer over en anden og anklag ikke en anden sjæl i Mit Hellige Navn. Skulle I begå sådan fornærmelser imod Mig, vil I synke fra dette niveau af ondskab ind i et mørke, som vil skabe en stor splittelse mellem os. Når denne splittelse vokser og når I driver længere væk fra Mig, vil I føle en tomhed, en gnavende fornemmelse af sådan en dyb ensomhed, at I vil få en følelse af panik, som I ikke vil være i stand til at identificere. Så vil I føle adskillelsen fra Gud, som sjælene i Skærsilden og i Helvedet udholder. Hvis I kan lære af dette nu, så vil I finde det nemmere at komme tættere til Mig. Husk at I skal kaste ud alle jeres hadefulde tanker i jeres sjæl først. Jeg kan ikke være tilstede i en sjæl som er fuld af had, for dette er umuligt.
Jeres Jesus
 
1217. Frelsens Moder: Bed for min Søns Barmhjertighed, så at al lidelse kan blive formindsket
18. september 2014
Mit kære Barn, du må spørge til alle om at bede for Guds Barmhjertighed i alt det der har at gøre med menneskehedens ødelæggelse. Jeg refererer til de onde krigsplaner, planer om at introducere global vaccinering, som I blev advaret om i budskabet af d. 26. november 2010, folkemord og mord af Kristne, såvel som folk af andre religioner, begået af onde menneskers hænder. Når et menneske er besat af Satan, er han i stand til det største had mod Guds børn. Når grupper af mennesker arbejder sammen i fuldstændig underkastelse til den onde, er deres ondskab synlig i hver hændelse, som f. eks. at forårsage død og ødelæggelse på dem de kontrollerer. I må bede, alle I, for at forhindre onde menneskers planer, hvis ønske er at formindske verdens befolkning, til deres egen gevinst. De som har undgået dette onde vil finde sig selv under en usynlig gruppes kontrol. Jeg kalder enhver og alle jer til at bede min Søn Jesus Kristus om at formilde disse tragedier og ondskab. Nogle af disse rædsler kan formildes, men ikke dem alle. Jeres bønner vil alligevel formindske disse forfærdelige hændelsers anslag, som bliver begået af den ondes disciple. Vær venlig at bede denne Korstogsbøn for at hjælpe at formindske de uskyldiges mord.
Korstogsbøn (166) For at formilndske de uskyldiges mord
Kæreste Frelsens Moder, vær venlig at frembære denne, vores bøn, for at formilndske de uskyldiges mord, til din elskede Søn Jesus Kristus. Vi beder at, i Sin Barmhjertighed, Han vil fjerne folkemordets trussel, forfølgelsen og terror mod Guds børn i enhver form. Vær venlig, bønfalder vi dig, kære Frelsens Moder, at høre vores råb om kærlighed, enhed og fred i denne smertelige verden. Vi beder at Jesus Kristus, Menneskesønnen, vil beskytte alle os i disse tider af stor smerte og lidelse på jorden.
Amen
Børn, når de forudsagte profetier finder sted, er det vigtigt at I beder for min Søns Barmhjertighed, så at al lidelse kan formindskes og at onde gerninger, begået imod menneskeheden, kan blive lindret. Gå i fred og kærlighed til at tjene Gud.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1218. Frelsens Moder: Vogt jer for manden som erklærer at være Menneskesønnen
19. september 2014
Mit kære barn, det er blevet forudsagt, at mange falske profeter ville opstå og at i denne tid de vil sprede usandheder om Guds Ord. De vil opstå i hundredetusinder og blive støttet af dem som påstår at repræsentere min Søns tjenere. De vil prædike i små, såvel som store grupper og I vil kende dem fra de falske profetier som de vil åbenbare til verden. De vil blive set som meget hellige folk og nogle vil sige at de har store helbredende evner, til at helbrede kroppen, såvel som ånden. Nogle vil gå med klæder for hellige mennesker og de vil promovere en ny messebog, som vil afvige fra Sandheden. Mange folk vil blive forvirret af deres lære og de vil blande deres falske påstande med dele af Sandheden. Et af deres mål vil være at blive set til at forberede verden for Kristi Andet Komme og de vil foregribe stort denne hændelse iblandt min Søns disciple. Men det vil ikke være min Søn Jesus Kristus, de vil forberede Guds børn til at byde velkommen. Nej. Det vil være Antikrist. De vil afsløre store fejl i forbindelse med Johannes Åbenbaring, når de fordrejer indholdet af den Hellige Bog. Kun få vil vide at de bliver fodret med løgne og den største usandhed de vil erklære er denne. De vil sige at Jesus Kristus, Menneskesønnen, vil snart gøre sig kendt i verden. At Han vil komme i kødet. At Han vil vandre blandt Sit folk og at Han vil oprejse dem på den sidste dag. Dette kan aldrig ske for min Søn, som kom i kødet første gang, da Han blev født, men vil aldrig komme i kødet ved Sit Andet Komme. Vogt jer for manden som erklærer sig selv for at være Menneskesønnen, som kalder jer til sig, for dette vil ikke være fra Gud. Min Søn vil komme i skyerne, ligesom da Han forlod jorden ved Sin Himmelfart og det samme vil være på den sidste dag.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1219. Jeg kritiserede aldrig synderne, Jeg forbandede dem aldrig, Jeg gjorde aldrig skade på dem
20. september 2014
Min kære elskede datter, I må vide, at Jeg drager styrke frem, ud af menneskelig svaghed. Min Magt er på sit højeste når Jeg rører på de svages hjerte, for det er på det tidspunkt, at Jeg kan rykke dem og blive i stand til at handle inde i dem. De af jer som er svage, må spørge Mig om tillidens Gave. Stol på Mig, Mine kære små, og så er al Magt Min. Jeg kan ikke rykke den stoltes sjæl, den ophøjede og den arrogante, idet de vil aldrig ydmyge sig selv for Mine Øjne. Stoltheden er en barriere mellem mennesket og Gud, fordi det stolte menneske tror, at hans stemme er større end Min. Sådan har det altid være. I dag er det ikke anderledes. Jeg opfordrer jer til at bede for alle de sjæle som misforstår Mig og som har behov for at melde ud hvad Mit Ord virkelig betyder, ifølge deres egen fortolkning. Når et menneske forbander et andet og så siger 'dette er hvad Gud vil, for at forsvare Hans Ord', eller retfærdiggør onde gerninger og siger at de er en god ting i Mine Øjne, må I vide dette. Hvis I elsker Mig vil I aldrig afvige fra den kærlighed Jeg lærte jer, eller den vej hvor I kan efterligne Mig. Jeg kritiserede aldrig synderne, Jeg forbandede dem aldrig, Jeg gjorde aldrig skade på dem og anklagede dem aldrig. Også I må gøre som Jeg gjorde. Omfavn synderne. Bed for dem. For hvis I ikke gør det, vil I trodse Min Vilje og jeres handlinger vil kun tjene jeres mangelfulde syn på Hvem Jeg Er. I kan ikke sige at I er af Mig, hvis I prædiker det modsatte af hvad Jeg lærte jer. Se aldrig ned på dem I tror de er syndere i Min øjne. Bed for dem, men døm dem aldrig, for dette er ikke jeres ret.
Jeres Jesus
 
1220. Gud bevarer Sin Kærlighed til mennesket gennem familiens enhed
21. september 2014
Min kære elskede datter, Mit Hjerte tilhører alle familier og det er Mit Ønske at velsigne enhver familie, lille, mellem og stor, i denne tid. Når kærligheden er tilstede i familierne, betyder dette, at Guds Magt er opretholdt, idet alle børn tilhører Ham. Det var Ham som skabte hvert eneste af dem. Gud bevarer Sin Kærlighed for mennesket gennem familiens enhed, idet det er i disse omstændigheder, at Hans Kærlighed trives naturligt. Kærligheden i familier som er forenede bringer store Nådegaver, fordi den kærlighed familiemedlemmer har for hinanden er en af de største Gaver fra Gud. Gud får kærligheden i familien til at sprede sine vinger, så at enhver medlem af en elskende familie vil hjælpe til at sprede denne kærlighed, hvor hen de går. Ligeledes, når en families enhed går i stykker, vil dette have direkte indvirkning i jeres fællesskab, jeres samfund og jeres nationer. Når Gud skabte Adam og Eva, ønskede Han Sin Egen familie, på hvilken Han skænkede alt. Han vil altid prøve at beskytte familierne fordi dette er stedet hvor det dødelige menneske opdager kærligheden først. Når kærligheden trives i familierne, vil den også trives i disse nationer. Idet kærligheden for hinanden udgår fra familierne, er dette grunden til at Satan angriber familierne. Satan vil bruge al den indflydelse han har for at påvirke folk, så at de vil retfærdiggøre enhver grund til at ødelægge familiens enhed. Han vil forhindre at familier bliver dannet og vil prøve at stoppe at de bliver genforenet, skulle det være Guds Vilje. Familien, som blev skabt af Guds Kærlighed, vil altid blive angrebet af det onde. For at beskytte jeres familier fra den onde, vær venlig at bede denne Korstogsbøn.
Korstogsbøn (167) Beskyt min familie
Oh Gud, min Evige Fader, gennem Din elskede Søns Jesu Kristi Nådegave, vær venlig at beskytte min familie fra det onde, til hver en tid. Giv os styrken til at komme over onde intentioner og at forblive forenet i vores kærlighed for Dig og hinanden. Støt os gennem alle prøvelser og lidelser, som vi må udholde, og hold i live den kærlighed vi har for hinanden, så at vi er forenet med Jesus. Velsign vores familier og giv os Kærlighedens Gave, selv i tid af ufred. Styrk vores kærlighed, så at vi kan dele vores families glæde med andre og således at Din Kærlighed kan blive delt med hele verden.
Amen
Husk på at Gud skabte enhver af jer i Sit Billede, for at Han kunne skabe den fuldkomne familie. Vær taknemlige for jeres familier, fordi dette er en af de største Gaver Han har skænket den menneskelige slægt. Når lidelsen på denne jord kommer til ende og når hadet er tilintetgjort, vil Gud forene menneskeheden som én i Sig. I vil blive hel igen og Hans Familie vil have Evigt Liv.
Jeres Jesus
 
1221. Det er nemt at sige, I er Kristne, når I ikke bliver udfordret for at være det 
23. september 2014
Min kære elskede datter, mens Jeg når frem til Guds børn af alle religioner, ikke troende og Kristne vil mange, som resultat af Mit Kald, konvertere til Kristendommen. Dette vil blive opnået gennem Guds Nåde, af Helligåndens Magt. Imidlertid vil velmenende Kristne og forpligtede disciple af Mig finde, at de prøvelser, som de står overfor, er meget svære. Jeg spørger dem nu. Hvem, iblandt jer er så stærk, at I vil stå ved Min Side og fastholde Sandheden, uden Min Indgriben i denne tid? Mange af jer, der har et godt hjerte, vil forblive trofaste til Mig, men kun i jeres grupper. Når I er enige med hinanden, vil I finde det nemmere at tjene Mig. Men når I står overfor modstand, og I vil det på et tidspunkt, hvor Mine fjender vil prøve at lokke jer ind i en ny doktrin, så vil I ikke finde det nemt. Når I bliver kritiseret for at følge Guds Sande Ord, vil mange af jer være for svage til at forsvare det. Når i møder modstand fra jeres Kristne kammerater, og når I bliver tvunget til at acceptere nylig tilpasset, men falske skrifter, vil I blive hårdt ramt. Med det, vil jeres tro virkelig blive testet. I vil have to valg. Enten at tro på Sandheden, som den blev overleveret af Gud, og for hvilken blev der udgydt meget blod for at forene mennesket med sit Skaber, eller acceptere en udvandet udgave af Mit Ord, behæftet med usandheder. Hvis I vælger det første vil det føre til megen smerte, sorg og lidelse, for I vil blive foragtet af andre for at forblive trofaste til Mig. Hvis I vælger det andet vil I, selv om I vil få megen ros af jeres ligemænd og Mine fjender, synke ned i mørket og jeres sjæl vil være i fare. Det er nemt at sige at I er Kristne, når I ikke er udfordret for at være det. Men når I er hånet, spottet, latterliggjort og bagvasket i Mit Navn, vil nogle af jer ikke være stærke nok til at udholde disse prøvelser. Mange af jer vil forlade Mig og gå deres vej i frygt for den offentlige mening. Mange af jer vil forråde Mig. Mange af jer vil vende Mig ryggen, for I vil skamme jer for meget til at bære Mit Kors. Tror aldrig at det er nemt at være Min discipel, for det er det ikke. Men der vil komme en tid, hvor jeres tro vil sættes på den ultimative prøve og det er der, hvor Jeg vil vide hvem, som er af Mig og hvem, som ikke er det.
Jeres Jesus
 
1222. Menneskets skønhed, skabt i Guds Levende Billede, er ubeskrivelig
24. september 2014
Min kære elskede datter, ligesom Min elskede Moder blev valgt af Gud til at varsle den Kommende Messias, ligeså er hun blevet kaldt til at forberede menneskeheden til Mit Andet Komme.
Hun er blevet ophøjet i Himlens højeste hierarki og har fået stor magt af Min Evige Fader. Alligevel forbliver hun som hun var, som hun er og som hun altid vil være, en hengiven og ydmyg Guds tjener. Hun tjener Ham i Hans Plan om at løfte mennesket til den fuldkomne tilstand, i hvilken det var mening at han skulle være.
Menneskets skønhed, skabt i Guds levende Billede, er ubeskrivelig. Ingen mand, kvinde, eller barn på denne jord, kan modsvare til det som blev skabt, da Gud bragte frem Adam og Eva. Synden blev deres fald og Lucifer deres fjende. Så blev denne fuldkomne tilstand ødelagt.Plettet af synden, vil mennesket aldrig generobre denne tilstand, indtil slangen og alle som tilbeder ham, er bandlyste. Indtil den dag vil den menneskelige krops skønhed være plettet.
Mennesket er Guds store kærlighed. Englene er Hans tjenere, idet de skal også vise kærlighed til Guds skabninger. Guds kærlighed til Sin familie overgår alt, som Han har skabt og indtil Han genvinder Sine børns sjæle, vil Han aldrig hvile. Gud tillader mange lidelser, ydmygelser og tragedier, som alle er forårsaget af hadet af ham som fik højeste hensyntagen af Gud, den oprindelige Ærkeengel Lucifer, som blev Satan. Faldet pga. jalousi, stolthed og selvkærlighed, han gav Min Fader den størst tænkelige smerte. Og i dag, som den gang, gør han det samme.
Min Faders loyale engle, alle helgene og Min elskede Moder har dannet et bånd som aldrig kan knuses. Alt hvad Min Fader befaler bliver udført af Hans Elite Hierarki. Han er aldrig draget i tvivl. Alt hvad Min Fader ønsker er den rigtige vej og den mægtigste vej. Det er vejen, hvormed den menneskelige slægt kan blive frelst fra den onde bandlysning. Det er Hans forret. Ingen vil nogensinde sætte spørgsmålstegn ved Ham. I Sin afsluttende Plan, den sidste trin, hvor Han vil afslutte Sin Frelseplan, vil Han gribe ind på mange måder.
Min Moders titel, 'Frelsens Moder', den sidste givet til hende af den Evige Fader, Gud den Højeste, er ikke tilfældig. Hun blev sendt til at advare verden og forberede den for den sidste stormløb mod den menneskelige slægt, udført af den onde. Hun har fået denne opgave og Jeg forlanger at I accepterer det og svarer til hendes kald for vedvarende bøn.
Den Hellige Treenighed vil bringe mange Velsignelser til dem som svarer på denne, den sidste mission fra Himmelen, Frelsens Mission. Accepter med taknemlighed, at sådan fortjenester er blevet vist til menneskeheden med hjertets kærlighed og nåde.
Jeres elskede Jesus
 
1223. Frelsens Moder: Synd er en kendsgerning. Den eksisterer og vil fortsætte at eksistere indtil Jesu Andet Komme
27. september 2014
Mine kære børn, hvor knust er mit hjerte i disse forfærdelige tider, hvor mennesket har rejst sig for at trodse Gud på mange måder. Guds Love bliver spottet overalt i verden fordi synden ikke længere er opfattet til at være forkert. I stedet er den retfærdiggjort i enhver omstændighed, således at mennesket ikke længere kan skelne mellem rigtigt og forkert. Når I omfavner synden i alle sine former, og erklærer at dette ikke vil få konsekvens, vil I aldrig blive tilfredse. Synden, når den blot er set som menneskelig fejl, vil føre til større og alvorlige synder indtil den, til sidst, vil føre til åndeligt mørke og adskillelse fra Gud. Dette vil efterlade en tomhed i jeres sjæle, som vil bringe en sådan elendighed, at det bliver svært at trække det ud. Mørket kommer fra det ondes ånd. Lyset kommer fra Gud. Synden bringer mørke og med mindre I erkender synden og søger genforening, vil den vokse og bulne indtil den, til sidst, vil kvæle ånden. Intet i denne verden vil, eller kan, bringe til sjælen den lindring den har brug for. Kun genforening mellem sjælen og Gud fan fri den fra kvælertaget. Synden er en kendsgerning. Den eksisterer og vil fortsætte at eksistere indtil Jesu Andet Komme. De Guds børn som forstår de Ti Bud, overleveret af Ham, vil vide, at mennesket skal anmode Gud om tilgivelse hver gang han synder. Det betyder ikke noget, at mennesket opsøger Gud og beder om Hans Tilgivelse gentagne gange, fordi denne er den eneste måde til at forblive forenet med Ham. På denne måde vil I modtage mange Nådegaver og I vil modne og dvæle i Guds Lys. Mennesket må acceptere sin svaghed, pga. syndens eksistens. Det må acceptere hvordan synden adskiller ham fra Gud. Når han ikke accepterer denne kendsgerning, siger han at han er Guds lige. Uden troen på syndens eksistens kan mennesket ikke tjene Gud. Således bliver adskillelsen mellem sjælen og dens Skaber større, indtil der ikke længere er kommunikation mellem mennesket og Gud. Det er Satans ønske at fange sjæle og forhindre deres frelse. Så længe mennesket ikke accepterer betydningen i at erkende Guds Love, vil han fornægte Ham.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1224. Hæng altid til Sandheden, for uden den vil I leve i en løgn
28. september 2014
Min kære elskede datter, Guds Ord, som det blev lagt ned af Ham, og Ordet dikteret til Mine Hellige Apostle, var fundamentet på hvilket Mit Mystiske Legeme, Kirken, blev bygget. Det Evige Ord er fundamentet på hvilken Kirken står. Det er ikke omvendt. Guds Ord er Evigt, det er hugget i sten. Det er Sandhedens fundament. Min Kirkes fundament kan ikke ryste, men bygningen, som står på det, kan blive forandret og rettet. Men hvis bygningen bliver forandret, så vil fundamentet ikke støtte den, hvis den afviger fra bygningens struktur for hvilken det var tegnet. Guds Ord må aldrig blive rettet, fordi det kan aldrig forandre. For hvordan kunne det? Gud siger ikke en ting og mene noget andet. Kirken skal underordne sig Guds Ord. Guds Ord er ikke underordnet Min Kirkes medlemmer, så må føle anderledes. Vov at pille ved Ordet og I vil forråde Mig, Jesus Kristus. Jeg er Kirken. Mit Legeme er Kirken og alt det der udspringer fra Mig er Helligt. For, så længe Sandheden er opretholdt af jer, Mine hellige tjenere, kan I repræsentere Mig. Så længe I har tillid og ærer Mig og sikrer at de rette procedurer er på plads i Min Kirke, kan I sige at I er Mine. Når Gud dikterer Evangelierne med Helligåndens Kraft, kan Ordet være blevet præsenteret med forskellige udtryk, men i hvert tilfælde forbliver det det samme. Når Gud talte gennem profeterne og Mine apostle, som var velsignede med Helligåndens Gave, var sproget klart, enkelt og autoritativt. Det samme gælder i dag, når Gud taler til Sine profeter. Sproget er klart og enkelt og er leveret med myndighed, for det kommer fra Gud. De Ord der er udsagt af Mig, jeres Forløser er i overensstemmelse med Mit Hellige Ord indeholdt i skrifterne, for de kommer fra den samme Hånd. Vogt jer derfor, for enhver som giver jer en ny udgave af Sandheden, som er svær at forstå, vanskelig at følge og flygtig. Når Sandheden er forvrænget, vil der opstå en falsk doktrin fra det. Den vil være fuld af huller, ulogisk og lige det modsatte af Guds Hellige Ord. Når I bliver fortalt, at Gud vil acceptere synd pga. Hans Barmhjertighed, må I vide, at dette er en løgn. Gud vil acceptere angerfulde sjæle, men aldrig synden, for dette er umuligt. Hæng altid til Sandheden, for uden den vil I leve i en løgn.
Jeres Jesus
 
1225. Gudfader: Min Kærlighed vil besejre det onde og hadet
29. september 2014
Min kæreste datter, når Min Kærlighed er accepteret af jer, kan den skabe store frugter. Men når den er afvist af mennesket, resultatet er en vissen jord. Uden Min Kærlighed er der intet liv, intet glæde, intet fred. Når Min Kærlighed er følt af et menneske, skaber den stor forundring, ærefrygt og en følelse af stor taknemlighed i den persons sjæl, som er blevet givet denne Gave. Mine kære børn, når I mærker kærlighed for at andet menneske, i enhver form, er det Min Kærlighed I mærker. Det kan kun komme fra Mig, fordi Jeg Er Kærlighed. Kærlighed er en Gave og I må gribe den, når I mærker den røre sig ind i jeres hjerter. De, der accepterer Min Kærlighed må vide, at Jeg vil fylde jer med mere af Min Gave, når I deler den med dem som ikke er blevet givet denne fortjeneste. Min Kærlighed vil besejre det onde og hadet. Kærligheden fjerner hadet, mens den onde, tornen i menneskets side, er ikke i stand til det. Når I siger at I elsker Mig, må I kæmpe hårdt for at forhindre, at enhver slags had skænder jeres sjæl. Hvis I elsker Mig vil I tilgive jeres fjender, fordi I vil se dem som Jeg ser dem. Dette kræver udholdenhed fra jeres side og disciplin, som vil forhindre jer at skade en anden person, enten mundtligt eller fysisk. Når I tillader at Min Kærlighed strømmer igennem jeres årer, vil I føle fuldstændig fred og frihed. Dette, fordi I vil ikke mærke skadefryd, vrede, hævn eller ondskab imod et andet af Mine børn. Denne er Min Kærligheds Gave i sin reneste form. Accepter den fra Mig ved at bede denne bøn.
Korstogsbøn (168) For Guds Kærlighedsgave
Oh Kæreste Fader, Du Den Evige, Gud den Højeste, Gør mig værdig til Din Kærlighed. Vær venlig at tilgive mig for at have skadet andre og for alle mine forkerte handlinger, som har forårsaget smerte til nogle af Dine børn. Åbn mit hjerte, så at jeg kan byde Dig velkommen i min sjæl og rens mig for ethvert had, som jeg måtte føle for en anden person. Hjælp mig at tilgive mine fjender og at så Din Kærligheds sæd hvor jeg går og i blandt dem som jeg møder hver dag. Giv mig, Kære Fader, Udholdenhedens og Tillidens Gave, så at jeg kan opretholde Dit Hellige Ord og således holde Din Store Kærligheds og Barmhjertigheds Flamme i live i en formørket verden.
Amen
Børn, vær trøstet, i kendskab at Jeg elsker jer alle, uanset hvem I er, hvilke synder I har begået og hvorvidt I har forbandet Mig, eller ej. Min Kærlighed for jer er uden betingelse. Alligevel, må Jeg adskille dem som prøver at forblinde Mine børn til sandheden af deres frelse, fra dem som er af Mig. Hvis Jeg ikke greb ind, ville mange være tabte for Mig og Jeg er ikke parat til at ofre sjæle til dem som, på trods af enhver bestræbelse fra Min side, vil forkaste Mig på den sidste dag. Jeg anmoder jer at sætte jeres tillid til Mig og holde Mit Beskyttelsessegl, i enhver form, tæt på jer. Slaget er allerede begyndt og Jeg vil udløse Min retfærdighed, ved at straffe dem som prøver at ødelægge Mine børn. Glem aldrig Hvem Jeg Er. Jeg er begyndelsen og enden. Alle som kommer til Mig vil finde Evigt Liv. Tillad Mig at tage jer til frelsen og til et herligt liv i forening med Min Vilje. Jeg vil åbenbare det Nye Paradis på Min Egen Tempo og Jeg ønsker at I viser tålmodighed. Lev jeres liv i harmoni med andre. Sørg for jeres familier som før. Kom til Mig i jeres kirker som før, men husk altid at Sandheden, Guds Sande Ord, aldrig kan forandre, for Jeg er Sandheden. Jeg kan aldrig forandres, for dette kan nogensinde være. Jeg elsker jer, Jeg velsigner jer, Jeg beskytter jer.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
 
Oktober__________________
 
1226. Enten tjener I Gud, eller giver I efter for menneskets dårskab
1. oktober 2014
Min kære elskede datter, forræderiet af Mig, Jesus Kristus, Menneskesønnen, breder sig voldsomt blandt dem som siger at de tjener Mig. Selv dem, der siger at de er Mine loyale tjenere, har forladt Mig og deres tro er kun et glimt af hvad den var oprindeligt. Det, der begyndte med kærlighed og medfølelse for Mig, er blevet reduceret til en brøkdel af hvad det var før og dette skyldes mange ting. Så megen foragt for Min Kirke skyldes de mange faldne sjæle, som blev ført til alvorlig synd. Mange uskyldige indviede tjenere af Mig led pga. af andres synd, og dette bragte dem stor skam. Så, når Guds Love blev tilsidesat og knap nok nævnt, glemte mange, at Guds Bud skulle overholdes for enhver pris. Hvis Mine indviede tjenere holdt op med at prædike Sandheden, og opgav vigtigheden i at pege på syndens eksistens, hvordan kunne Guds børn så blive klogere? Mine indviede tjenere har en moralsk forpligtelse i at opretholde Guds Ord og i at advare Guds børn om syndens fare. Men de har besluttet ikke at gøre dette. Mange er bange for at prædike Sandheden, i frygt for at blive forfulgt af dem, som vil bebrejde dem for de andres synder. I Min tid på jorden tøvede Jeg aldrig med at prædike om den straf mennesket står overfor, med mindre det søger Guds tilgivelse for dets synder. Frygten for Guds straf skulle ikke være grunden til at undgå synd, men kun sådan, at I syndere, kan blive frelst. Synd er noget som I må leve med, men I må aldrig acceptere det. I må bekæmpe det, for Jeg ønsker at frelse jeres sjæle. Hvorfor skulle Jeg ikke ønske at frelse jeres sjæle, uanset hvad det koster? Led Jeg ikke for jer, og døde en pinefuld død på Korset, så at I kunne blive forløst i Guds Øjne? Hvorfor prædiker Mine indviede tjenere så ikke om den absolutte nødvendighed i at søge evigt liv? Hvis I ikke søger det Evige Liv, vil I ikke finde det. Det er en forpligtelse, for alle der tjener Mig, at hjælpe at frelse mennesket fra evig fortabelse. Sandheden er bleven skjult i så lang tid, at mange sjæle, pga. deres magelighed, er gået tabte for Mig. Husk på at Jeg vil sende Mine Engle på den sidste dag og at mennesket vil blive delt op i to dele, dem som har begået grusomheder og dem som er af Mig. Jeg anmoder jer, Mine indviede tje­nere, at sige Sandheden, for hvis I ikke gør det, vil I miste mange sjæle for Mig og for dette vil Jeg aldrig tilgive jer. Enten tjener I Gud, eller giver I efter for menneskets dårskab.
Jeres Jesus
 
1227. Læg jeres rustning ned, for den vil blive smadret i små stykker
2. oktober 2014
Min kære elskede datter, Mine fjender kan foragte Mit Ord, Sandheden, men der vil komme en dag, hvor de vil bøje deres hoveder i skam og anger, når de står foran Mig.
På Noas dage var Noa latterliggjort, sammen med de udvalgte, som skulle hjælpe ham til at forberede for Guds Retfærdighed. De blev spottet, forfulgte og der blev gjort ethvert forsøg på at miskreditere instrukserne, givet til Noa af Gud. Lydig til det sidste, bønfaldede Noa om barmhjertighed for deres sjæle. Han opfordrede dem til at søge ly med sig, men han blev ig­noreret. Det samme vil ske op til Herrens Store Dag. Kun en rest vil være klar til at hilse på Mig, sammen med alle dem som, under Advarslen, vil finde i deres hjerter accepten af Min Barmhjertighed.
Jeg anmoder alle som tror på Mig og Mit Løfte om at komme igen i herlighed, at bede for dem som spotter denne mission, fordi de er blevet givet Sandhedens Gave, men vælger at kaste det tilbage på Mit Ansigt. Alle, som har et varmt og ømt hjerte og er sagtmodige i sjælen, vil blive draget ind i Mine Arme, uanset hvilken tro eller religion de følger, idet de er af Mig. De som ikke kender Guds Ord vil blive vist stor barmhjertighed og de som konverterer under Advarslen vil også hvile i Mine Arme. Jeg vil nå frem til alle sjæle, hvis hjerte er varmt og som udviser kærlighed og barmhjertighed til deres brødre og søstre.
Det store slag vil være, når Jeg når frem til de arrogante og hovmodige, som mangler ægte kærlighed og som ikke har en gavmild ånd. Det er for disse sjæle, at Jeg tilskynder jeres bønner. Men det er for dem som har solgt deres sjæl til djævelen, i fuld bevidsthed om hvad de har gjort, at jeg anmoder jer at trygle for Min Barmhjertighed mest. De vil ikke komme til Mig af egen beslutning og således vil det kun være gennem lidelsen af de udvalgte sjæle, som har indviet sig selv og deres egne ofre til Mig, at de kan blive frelst. Vær venlig at bede denne bøn for at frelse alle syndere.
Korstogsbøn (169) For frelsen af dem som forkaster Kristus
Kæreste Jesus, for Din Medlidenhed og Barmhjertighed, Bønfalder jeg Dig for frelsen af dem som har forkastet Dig, Som fornægter Din Eksistens, Som bevidst modstår Dit Hellige Ord og hvis bitre hjerter har forgiftet deres sjæl imod Lyset og Sandheden af Din Guddom. Hav Barmhjertighed for alle syndere. Tilgiv dem som begår blasfemier imod den Hellige Treenighed og Hjælp mig, på min egen måde, og gennem personlige ofre, at tage i Dine Hellige Arme, de syndere som behøver Din Barmhjertighed allermest. Jeg giver Dig Mit Løfte at tjene Din Frelses Mission, gennem mine tanker, mine handlinger og mine ord, så godt jeg kan.
Amen
Gå, alle I og saml jer i bøn, for Guds Retfærdighed vil blive set snart og verden vil vidne om den. Det er pga. menneskenes ondskab, deres perverse handlinger og deres had for deres medmennesker, at Gud vil stoppe dem fra øde­læggelsen, som er blevet orkestreret på alle måder, mod menneskeslægten.
Læg jeres rustning ned, for den vil blive smadret i små stykker af Min Evige Faders Hånd. Modstå Gud og I vil lide for dette. Men når I prøver at skade menneskeheden i stor målestok, gennem magtmisbrug, vil I blive stoppet brat. I vil ikke have tid til at søge Guds Barmhjertighed.
Jeres Jesus
 
1228. Den globale vaccinering, Jeg fortalte jer om i 2010, vil blive vidnet snart
3. oktober 2014
Min kære elskede datter, modtag nu Mit Løfte. Jeg vil komme igen og varsle en ny begyndelse, en ny verden uden ende. Alle, som accepterer Guds Nåde, når Jeg skænker Min Barmhjertighed overalt i verden, vil være en del af Mit Kongedømme. Jeg har givet menneskeheden ethvert tegn, enhver advarsel og enhver Nådegave for at forberede deres sjæle. Nogle har hørt Guds Ord, lagt ned i det Hel­lige Evangelium og modtaget det. Andre har hørt og set Sandheden, men har nægtet at accepteret det. Der vil snart komme dage, hvor den fulde Sandhed og beviset på Hvem Jeg Er, vil blive åbenbaret, og synderne vil blive givet lige tid til at træffe deres egen beslutning, i overensstemmelse med deres egen frie vilje. Ikke en eneste af jer vil blive tvungen til at acceptere Min Barm­hjertighed, for kun I kan tage den beslutning. Andre vil nægte at bære vid­nesbyrd til Sandheden, selv om de vil se det klart. Desværre vil de gå tabt. Andre vil tage deres tid før de forpligter deres troskab til Mig, men tiden, efter Advarslen har fundet sted, vil blive kort. Jeg kommer for at fortælle jer nu om hændelser som vil afsløre for jer disse tiders tegn og om Min Tilstedeværelse i denne Mission. Der vil blive set storme i mange nationer og de vil vare ugevis. Den globale vaccinering, som Jeg fortalte jer om i 2010 vil blive vidnet snart. Guds Hånd, i Sin Retfærdighed, vil blive set når Han tillader, at de som tjener i Min Kirke udsættes for fristelser. Når disse og alle de andre profetier bliver ført ud i livet, vil Jeg vente. Så vil Advarslen komme. Den vil komme snart før den Sto­re Dag, hvor Mit Løfte om at komme igen endelig vil blive fuldbyrdet. I må stole på Min Godhed, Min Kærlighed og Min Barmhjertighed. Hvis I gør det, vil I være stærke nok til at stå imod enhver prøvelse, de fornærmelser som vil ramme jer i Mit Navn, og beholde nådegaven til at forblive tro mod Mit Hellige Ord. Forbliv i fred og i håb, for Min Kærlighed for jer og jeres kærlighed for Mig vil ødelægge det onde som har taget over i de sjæle af dem som har løsrevet sig fra Mig.
Jeres Jesus
 
1229. Frelsens Moder: Guds Love vil snart blive omstødt af millioner
Mandag, 6. oktober 2014 kl. 13:55
Mine kære børn, de Ti Bud, fastsat af Gud, kan aldrig blive omskrevet, fordi det ville være en helligbrøde. Mennesket må aldrig pille ved Ordet og der vil komme en dag, hvor Guds Vrede vil stige ned over menneskeheden, når de Ti Bud vil anses af mennesket for at være behæftet med fejl. Når dette sker, må I vide, at Guds Ord ikke længere vil være værdsat og at menneskeheden vil være ført ind i alvorlige fejl. Intet menneske, eller hellig tjener, har fået myndighed til at tilsidesætte de Ti Bud, eller Guds Ord. Ingen undskyldning kan nogensinde gives for at benægte Sandheden af Guds Ord. Guds Love vil snart blive omstødt af millioner af mennesker. Så alle dem, der falder for bedrag, som vil komme omkring som resultat, vil blive blændet af mørket. Helligånden kan aldrig oplyse dem, der benægter Ordet, eller der tolererer synden. Når Helligånden ikke længere er til stede, og når Ordet er blevet tilpasset til menneskets egoistiske behov, vil enhver ny lovgivning ikke betyde noget i Guds øjne. Guds fjender vil handle hurtigt for at vælte Sandheden og Min Søns Kirke vil blive delt i to. Dem, som standhaftigt forsvarer Sandheden vil blive forbandet for at gøre det. Dem, der udtaler blasfemier og hævder, at disse er sandhed, vil bifaldes. Den onde ånd vil indlogere sig i hjerterne af de vildledte og mange sjæle vil gå tabt. De vil ikke kunne præsentere sig selv for min Søn og bekende at være hele, fordi de nægter at anerkende Sandheden, givet til dem gennem Guds Barmhjertighed. Snart vil det blive bekendtgjort, at Gud er Barmhjertig mod alle syndere, uanset hvad de gør for at fornærme ham. Dette er sandt, men når de fornærmer Ham, ved at præsentere for Ham enhver vederstyggelighed og kætteri og derefter påstår, at disse er accep­table for Gud, vil Han vende sig væk fra dem i afsky. Mennesket vil være så fuldt af sit eget begær, velegnet til hans syndige liv, at han vil opfatte ulovlige handlinger for at være ønskelige i Guds øjne. Dette vil føre til løgne. Og når de tør præsentere disse for Guds altre , vil disse sjæle blive kastet ud. Skulle I tillade at blive ledt ind i alvorlige fejl, vil I sætte jeres sjæle i alvorlig fare. Jeg anmoder jer om, at du recitere de Ti Bud så ofte som muligt. Ved at gøre dette, vil I vide, hvad det er, der kræves af jer, for virkelig at tjene Gud.  
Jeres elskede Moder
Frelsens Mode
 
1230. Når kærlighed mindskes, er Gud formindsket i jeres liv
Onsdag, 8. oktober 2014 kl. 20:25
Min højtelskede datter, hvor kolde er menneskenes hjerter dog blevet. Hvor lidt kærer de for andres behov eller livets Gave. De har givet deres hjerter lov til at nage, fordi de ikke længere er i stand til at lade ægte kærlighed regere i deres sjæle. Når kærlighed er svækket, og når barmhjertighed for hinandens behov bliver knap, vil intet andet end uretfærdighed komme frem. Når kærlighed mindskes, er Gud formindsket i jeres liv. De hjerter af dem som engang elskede mig, men som ikke længere tror på Mig, vil vende sig til sten. Når I ven­der jeres ryg til kærligheden for hinanden, vil I blive golde og rastløse. Jeres mangel på kærlighed vil føre jer til at acceptere enhver form for praksis, som er afskyelige for Mig. Alt det, jeg stod for vil blive tilsidesat af jer. Livet, i alle sine former, givet til menneskeheden ved Guds Kraft, vil der blive pillet med og i mange tilfælde ødelagt af jer. Jeres respekt for Guds Love og menneskers liv betyder ikke længere noget. Jeres tilknytning til alle de jordiske ting og de verdslige goder, de giver, vil efterlade jer uden tilfredshed. Når I forhærder jeres hjerter mod Gud, vil menneskeheden lide meget. Når den ondes magt erstatter den kærlighed, som verden engang havde for mig, Jesus Kristus, må I vide, at tiderne er næsten over jer. Opgiv jeres egensindige og dumdristige sysler af glæde. Forsøg ikke at ændre Guds Love for at de skal passe ind i jeres syndige liv. Bed, bed, bed for Min Indgriben, så Jeg kan vise jer vejen. Hvis I ikke vender tilbage til vejen til det evige liv, som var banet for ethvert barn af Gud, så kan I aldrig være en del af Mit Kongedømme.  
Jeres Jesus
 
1231. Min Kirke, min sande Kirke, vil kravle på sin mave
Onsdag, 8. oktober 2014 kl. 20:45
Min højt elskede datter, Min Kirke vil blive fældet og dem, der forbliver tro mod Guds Love vil lide meget på grund af dette. Min Kirke, Min Sande Kirke, vil kravle på sin mave, når alle fornærmelser på Min Guddom og Love, fastsat af min evige Fader, bliver slynget på den. Låst i porte af en forgyldt fængsel, vil mange af mine tjenere være tvunget til at sluge kætterier. Ikke kun det, men de vil også blive tvunget til at prædike dem og at overbevise uskyldige, at de omskrevne Guds ord, er acceptable i verden af i dag. Min Faders Vrede har, på dette tidspunkt, provokeret oprør for, meget snart, vil Kirken – forandret til ukendelighed – forberede nye ritualer, nye regler og praksisser, således at intet vil ligne den Kirke der blev bygget af Mig. Alle disse ting er blevet tilladt af min Fader, mens Satan tester troen af dem, som er af Mig. Ve dem, der forråder Mig, for de vil tage væk med sig, sjælene af dem, hvis navne er blevet gemt for Mig. Jeg vil kæmpe for disse sjæle. Jeg vil straffe disse fjender af Mig fordi, gennem deres bedrag og snuhed, forførte de sjæle og tog dem fra mig. For disse synder, vil de gå tabt for Mig. Min Kirke udsprang fra Mine Lænder. Jeg gav jer Mit Legeme i døden og dette blev Min Kirke. Nu vil den blive uren og Mit Legeme vil blive korsfæstet igen. Ikke en smule af skam vil Mine fjender føle, for deres store ambitioner og selvtilfredsstillelse har intet at gøre med Mig. Hvor let forførte er dem, hvis tro er svag. Hvor let forførte bliver de sjæle, hvis tro er stærk, for de vil være bange for at forsvare Sandheden. Det vil kun være den resterende del, og dem med sand troskab mod Mit Ord, som vil forblive loyale over for Min Kirke. Og det vil være på grund af dem, at Min Kirke aldrig vil dø.  
Jeres Jesus
 
1232. Jeg giver jer nu den sidste Korstogsbøn
Onsdag 8. oktober 2014 kl. 21:10
Min højtelskede datter, Mit Hjerte er sønderknust på dette tidspunkt. Forræderne har gennemboret Min Side og jorden er nu ved at blive oversvømmet med udgydelsen af Min Sorg, som er så intens, at Jeg ikke kan blive trøstet. Jeg spørger nu, hvem blandt mine hellige tjenere vil være stærk nok til at fastholde Sandheden? Jeg giver jer den sidste Korstogsbøn. Det er for præster. Jeg anmoder om, at Mine hellige tjenere beder den dagligt.
Korstogsbøn (170) for at opretholde Guds Hellige Ord
O kære Herre, min elskede Jesus Kristus, hold mig. Beskyt mig. Hold mig i Lyset af Dit Ansigt, mens forfølgelsen af mig intensiveres, og min eneste synd er at fastholde Sandheden, Guds Hellige Ord. Hjælp mig med at finde mod til at tjene Dig trofast til hver en tid. Giv mig Dit Mod og Din Styrke, mens jeg kæmper for at forsvare Din Lære mod hård modstand. Forlad mig aldrig, Jesus, i min tid af nød og giv mig alt det jeg har brug for, for at fortsætte at tjene dig, gennem tilvejebringelse af de Hellige Sakramenter og Dit dyrebare Legeme og Blod, gennem Messens Hellige Offer. Velsign mig Jesus. Gå med mig. Hvil i mig. Bo hos mig.
Amen.  
Jeres Jesus
 
1233. Husk, efter det Andet Komme, vil Skærsilden ikke eksistere mere
Torsdag, 9. oktober 2014kl. 20:40
Min højtelskede datter, hvor tørster Jeg for menneskets kærligheden og hvor meget tørster de efter Mig. Men den splittelse, som adskiller mennesket fra Mig, Livets Giver, er menneskeslægtens største fjende. Satans snedige, svigefulde veje har skabt stor splittelse i verden. At han er skjult, giver ham stor magt over menneskenes sjæle. Hans onde indflydelse skaber tvivl om Min Eksistens hos dem som har lidt tro. Han overbeviser andre, der ikke tror på Mig, at mennesket er ansvarlig for hvilket valg det end gør. Hans beroligende indflydelse, når han frister mennesket, overbeviser de mennesker han får adgang til, at det der er forkert er det rigtige og det rigtige er det forkerte. Han præsenterer kærlighed som lyst; had som en form for ønske; misundelse og jalousi, som et middel til at retfærdiggøre ødelæggelsen af en anden persons liv. Enhver idé, ethvert ønske, længsel og trang han planter i menneskenes sjæle, fører til synd. Den megen besmittelse, der er blandt menneskeheden på dette tidspunkt, har betydet, at den rene kærlighed, som kommer fra Gud, er blevet erstattet med lyst. Alt, som udspringer fra slangen, vil blive præsenteret i synderes hjerter som værende en god ting. Synderne som bukker under for Djævelen, retfærdiggør altid synden. Synden, når den er retfærdiggjort, er derefter herliggjort, indtil den ligner en stor gerning, værdig til at blive anerkendt. Ve det menneske, der vover at udfordre dem, som herliggør synden. Synderen, der omfavner synd, med stor jubel, vil påvirke andre til at gøre det samme. I dag, kan påvirkning af den onde ses overalt. Når det en gang syndige handlinger blev omhyggelig skjult, har de nu ingen skam i at præsentere dem som vidnesbyrd for verden. Alt, hvad der er afskyelig for Mig, bliver omfavnet med stor glæde. Det, der er forkert, præsenteres for at være rigtigt og alt, hvad der er rigtigt ifølge Guds love, anses for at være forkert. Når djævelen er på arbejde, bliver alt præsenteret med vrangen ud og præcis modsat det, som kommer fra Mig. Vid, at når Mit Ord er erklæret for at være forkert, på det tidspunkt har den ondes indflydelse nået sit højdepunkt. Husk, at efter det Andet Komme, vil skærsilden ikke eksistere mere. Himlen og jorden vil blive ét og helvedet vil blive boligen for dem, som tilbeder Djævelen, og alt, som kommer fra ham. Dampene af hans onde og ugudelige veje har befænget både dem, der tror på Mig, og dem, der afviser Mig. Ingen er i sikkerhed. Bøn, Mine elskede disciple, er jeres tilflugt. Fasthold Mit Ord og bed, ikke for jer selv, men for dem, der har indgået en kontrakt med den onde. De har brug for jeres bønner, morgen, middag og aften.
Jeres Jesus
 
1234. Frelsens Moder: Døden vil snart ikke have nogen magt over mennesket
Fredag, 10. oktober 2014 kl. 13:10
Mine kære børn, Korsfæstelsen af min Søn var betydningsfuld, på mange måder. Det var ikke kun gennem de romerske soldaters hænder, at Han blev dræbt, men på ordre fra dem, der hævdede at være hengivne tilhængere af Guds Ord. Hans piskning, forfølgelse og død blev udført under vejledning af dem, der ledede de troende i Guds tempel. De forkastede alt det, de vidste var sandhed, fordi de nægtede at acceptere at min Søn, Jesus Kristus, var Messias. Enhver lov, dikteret af Gud, blev trodset, mens de fornøjede sig over min Søns henrettelse. Før Herrens dag kommer, vil de genindføre Hans korsfæstelse. De vil piske Ham, gennem deres forræderi af Hans Hellige Ord. De vil forfølge dem, der forbliver loyale over for Ham, og derefter, vil de vanhellige Hans Legeme. Men de vil fejle i at dræbe Ham, for Hans Legeme – Hans Kirke – kan ikke dø, og den vil blive stående, omend i en skrøbelig tilstand, indtil det sidste. På nuværende tidspunkt skal I huske, at alt liv kommer fra Gud. Døden har ingen magt over Gud. Liv, når det bliver givet, kan aldrig dø. Døden vil snart ikke have nogen magt over mennesket og gennem min Søns opstandelsen, vil mennesket også have kroppens og sjælens Evige Liv. De, der stoler på Kristus og forbliver tro mod Ham, vil få liv. Kun dem, der fuldstændig afviser Ham vil ikke få det. Fryd jer, i bevidstheden om, at et herligt liv venter alle jer, som overholder Guds Hellige Ord, for døden vil aldrig ødelægge jer.  
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1235. Min Kærlighed til menneskeheden er uendelig
Lørdag, 11. oktober 2014 kl. 01:00
Min højtelskede datter, min Kærlighed til menneskeheden er uendelig. Min Kærlighed er intens og beskyttende. Den er ren, og Jeg overser mange fejl, på grund af Min dybe Kærlighed til syndere. Jeg holder sjælene inde i Min Medfølelse og der er ikke noget, Jeg ikke vil gøre for at frelse dem, så Jeg kan samle alle som én i Mig. Mine tårer flyder i store floder på denne tid, på grund af den måde Guds børn bliver såret, mishandlet, tortureret, ydmyget, pisket og dræbt af fjenderne af Ham som skabte verden. Dem, som forårsager sådanne lidelser er helt under indflydelse af de onde ånder, der forgifter deres sind med løgne, had og foragt for menneskeliv. Ikke et øjeblik kan en mand nogensinde sige, at han udfører en handling i Guds navn, når han dræber et andet menneske. De, som skaber krige og forårsager folkedrab, i enhver form, og siger at de arbejder for Guds Herlighed, bedrager ikke kun sig selv, men dem, de rekrutterer for at gennemføre deres onde hensigter. Min Kærlighed er så kraftfuld, at hvis I beder for disse stakkels, fortabte sjæle, der mener at det er en god ting at dræbe andre i Guds navn, og at dette vil bringe dem ære, hvis I gør det, vil Jeg vise dem Min Nåde, ved at opvække i dem Sandhedens Ånd. Lad ikke jeres hjerte blive tungt. I stedet, må I vide, at selv om disse mest modbydelige handlinger, som begås af dem, der ødelægger liv, er frygtindgydende, vil Jeg, i Min Guddommelige Retfærdighed, sætte en stopper for disse rædsler. Jeg vil løfte alle jer, der har et varmt og ømt hjerter, i et øjeblik, i Mit Hellige Hjerte og frelse jer; sådan er Min Kærlighed for jer. Mine elskede disciple, I vil ikke skulle udholde den fysiske døds smerte. Det lover Jeg, hvis I hjælper Mig, gennem jeres bønner, at frelse sjælene af dem, der har mest brug for Min Tilgivelse og Min Barmhjertighed. Hjælp Mig i dette store arbejde og snart vil alt være glødende, med Mit Nye Kongedømmes lysstyrke og Herlighed. Her vil I leve evigt uden bekymring for verden. Kærlighed for Mig, Min Evige Fader, jeres familie og venner vil herske over hele verden, som ikke vil have nogen ende. Gå i fred til at elske at tjene Mig.  
Jeres Jesus
 
1236. Det guddommelige Forsyn vil altid sejre
Lørdag, 11. oktober 2014 kl.20:30
Min højtelskede datter, lad ingen undervurdere den Magt Gud har i alle de ting, som kan udvikle sig i disse tider. Guds Magt er uendelig og ingen kan overvinde Guds Guddom, eller Hans Vilje. Ingen fjende af Mig kan bryste sig, at han er større end Gud, som kan, blot i et åndepust, sende ned Hans Retfærdighed over verden. Selv om Gud er tålmodig, fair, ret­færdig og fuld af ubetinget Kærlighed for alle Sine børn, herunder de ugudelige blandt dem, vil han gøre gengæld mod menneskets ondskab, forårsaget af djævelens onde indflydelse. Forbandet være dem, der rejser sig mod Gud i trods mod det Hellige Ord. De vil blive straffet på Guds Time, efter at de har fået alle muligheder for at ændre deres veje. De, som til­beder det onde og dyret vil blive ramt af lyn, ligesom det var, da Lucifer blev kastet i hel­vedets afgrund, som en lynpil. Når mine fjender skader andre; forsøger at slå dem ihjel og lemlæste dem, for at få magt over de svage, vil de lide en frygtelig revselse. Når Djævelens tilbedere begår et hvilken som helst folkedrab på uskyldige, vil de brænde i helvede og de vil blive stoppet lige når de tror, at det er lykkedes for dem. Den guddommelige Forsyn vil altid sejre, for der er ingen Magt mere magtfuld end den af Ham, som skabte alt ud af ingenting.  
Jeres Jesus
 
1237. Gudfader: Jorden vil blive renset, ligesom Mine børn vil blive renset for al ondskab
Søndag, 12. oktober 2014 kl. 18:40
Min kæreste datter, der vil komme mange ændringer, mens tidspunktet for Min elskede Søns, Jesu Kristi Andet Komme nærmer sig. Mine børn, frygt ikke, for disse ting skal ske, så at Mine børn bliver renset, og kan glæde sig, når Dagen kommer for verden uden ende til at begynde. Mine løfter er altid blevet overholdt og alt vil ende godt. Jeg ønsker, at I beder om Barmhjertighed for hver enkelt levende sjæl i verden, således at menneskeslægten kan forenes som én i Mine Øjne. Snart vil had, ondskab og uretfærdighed i verden komme til en brat afslutning, og lyset af Mit Kongedømme vil skinne ned over jer. Fred vil regere og kærlighed vil fylde jorden, når det nye Paradis bliver afsløret i al sin pragt. Min retfærdighed vil udrydde alt ondt og dem, der klamrer sig til djævlen, trods Min Indgriben, vil blive kastet bort. Så vil ikke flere tårer fældes og den sidste del af Min Pagt vil være afsluttet. Rejs jer, Mine børn, opløft jeres hjerter i håb og tillid. Jeg vil gribe ind på mange måder for at forhindre onde handlinger, svigefulde bedrag og kætteri fra at ødelægge jer. Min tid er kommet og Mine fjender vil blive slået ned, mens Jeg stræber efter at sætte alt i den rigtige orden, således at alt bliver klar. Jorden vil blive renset, ligesom Mine børn vil blive renset for al ondskab, og Jeg skal oprejse de sagtmodige, de ydmyge og dem med et ømt hjerte, til at tage deres plads i den Nye Himmel og den Nye Jord. Mist aldrig håbet, for al Magt er Min. Kom til Mig, Mine kære små og trøst jer med Min ubetingede Kærlighed for jer. Stol på Mig og al Herlighed vil blive jeres.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
1238. Jeg kommer først for dem, der er mest uværdige for Min Barmhjertighed 
12. oktober 2014 kl. 21:20
Min højtelskede datter, jeg er Beskytteren af alle Guds børn – hver enkelt af jer, uanset jeres køn, alder eller tro. Jeg er Beskytteren af Min Kirke på jorden og ingen mand vil besejre den. Den vil forblive intakt, selv om mange vil have forladt Mig. Dem, der forlader Mig, der ændrer Guds ord, kan ikke sige, at de er af Min Kirke, for Jeg kan ikke beskytte en kirke, der ikke erkender Sandheden. Den sande test af jeres tro er begyndt, og snart vil I blive forvirret og ikke vide, hvor I skal gå hen. Vær sikker på, at selv­om Jeg er Barmhjertig, vil Jeg aldrig stå og tillade forrædere skænde Mit Legeme. De vil kun gå så langt, før den buldrende kraft af Guds Hånd vil blive hørt. I skal fokusere på Mig og acceptere, at Trængslen har intensiveret sig, og at alle de forudsagde ting skal vidnes. Kun når de profetier, givet til verden i Begyndelsen, bliver synlige, forstår mennesket fuldt ud, at Min Tid er næsten over jer. I må aldrig frygte Mig, for Min Kærlighed og Barmhjertighed er åbenhjertige. Frygt kun dem, som ikke kommer fra Mig, for det er ondskabens ånd der driver dem til at gøre frygtelige ting. Kun med bøn, kan I bidrage til at sone deres synder, og gennem en så generøs handling, kan I sprede Satans røg. Hans damp opsluger verden på nuværende tidspunkt, men at genkende hans tilstedeværelse er vanskeligere, end I kan forestille jer. Hans indflydelse er altid skjult bag en facade af omsorg, f. eks. humanitære handlinger og er præsenteret i den mest uventede, men respektfulde måde. Det menneske som er velsignet med dømmekraftens gave vil forstå, hvordan Satan fungerer. Han genkender hans værker, ligegyldigt hvor omhyggelig skjult de præsenteres for en verden, som er blind for Sandheden. Snart vil Min stemme opvække i menneskenes hjerter deres spiritualitet; en følelse af, hvem de er; forståelsen om, hvem de tilhører; og Jeg vil bringe til dem en bevidsthed om det Evige Liv. I må vide, at når denne opvågnen begynder, vil Guds Magt blive følt, mens Guds Retfærdighed opstår ud af asken, og et fyrtårn af lys vil bringe liv tilbage i den golde mark, som blev efterladt vissen af den onde. Min stemme vil blive hørt og mange vil blive chokeret, når den dag oprinder. Den vil brage som en torden og hvert retskaffent menneske vil bøje sig ned på knæ, i lovprisning af Gud. Jeg kommer først for dem, der er mest uværdige for Min Barmhjertighed. Det er dem, der burde være de sidste, på grund af den måde de har behandlet Mig. Og alligevel, vil de blive vinket ind i Mit Kongedømme først. De retfærdige vil komme ind sidst. De ugudelige vil blive ladt til­bage. Op til det sidste sekund vil ingen sten blive ladt uvendt, og dem, der råber om Min Nåde vil blive givet den. Dem, der forbander Mig vil blive forbandet.  
Jeres Jesus
 
1239. Nøglerne til mit Kongedømme i den kommende verden er udarbejdet
Tirsdag, 14. oktober 2014 kl. 18:15
Min højtelskede datter, alt det Jeg har åbenbaret til verden gennem disse budskaber vil blive opfyldt. Mange af dem, der kender disse budskaber vil, desværre, fortsætte at undertrykke Mit Ord. Andre, som ikke kender disse budskaber vil modsætte sig Mit Ord, givet til dem i de Hellige Evangelier. Jeg kalder alle dem, der følger Mig på denne jord, og Jeg anmoder dem om at stole på Mig. Lev Mit Ord og I vil ikke dø. Lev jeres liv efter Sandheden, og Jeg vil skænke store Nådegaver til jer og til dem, hvis navne bliver præsenteret til Mig.
Mens verden styrter ud i mørket – mens krige bryder ud overalt, og mens sygdom og hungersnød griber menneskeheden – vil Min Indgriben blive vidnet. Jeg beskytter alle dem, der indvier sig til Mit Hellige Hjerte. Jeg opløfter dem hvis hjerte er tung, og Jeg vil bringe fred og ro i sjæl til dem, der spørger Mig om disse Gaver.
Kun jeg, Jesus Kristus, kan løfte jeres byrde. Kun Jeg kan besejre jeres fjender og dem, der misbruger magt og indflydelse for at ødelægge jer for deres egen gevinst. Kun jer, Mine elskede disciple, kan bringe Mig sjælene af dem, som afviser Mig, som forkaster Mig og som fornægter Mig. Mange af dem vil aldrig komme til Mig, selv om jeg byder dem velkommen ind i Min Barmhjertighed.
I skal fortsætte at bruge de bønner, I har fået. Hold jer tæt til Mig for når I gør det, vil I blive givet enhver beskyttelse mod det onde. I skal være stærke, modige og bevare roen, for Jeg vil aldrig forlade jeres side. Jeg vil gå med jer og holde på jer. Jeg vil trøste jer. Jeg vil tørre hver en tåre på jer, og snart vil Jeg indhylle jer og jeres kære ind i Mine Kærlige Arme. Nøglerne til mit Kongedømme i den kommende verden er blevet udarbejdet og udpeget for alle dem, hvis navne er indskrevet i de Levendes Bog. Men min Barmhjertighed er så stor, at jeg vil byde velkommen i Mit Nye Paradis til dem, hvis navne ikke er inkluderet, hvis I bringer Mig disse sjæle, gennem jeres bønner.  
Jeres elskede Jesus
 
1240. Åndelig sult efterlader sjælen tom, elendig og tabt
Torsdag, 16. oktober 2014 kl.19:10
Min højtelskede datter, sulten af fødevarer, der nærer kødet er en forfærdelig lidelse. Men Åndelig sult efterlader sjælen tom, elendige og tabt. Når en sjæl distancerer sig fra Mig, vil den vandre og opsøge enhver form for opfyldelse. Den vil gå til jordens ende, på udkig efter åndelig ro og lindring, men intet kan fylde dette tomrum, kun Mig. Den kan finde midlertidig lindring i alle de jordiske sysler til afslapning, men den vil aldrig finde den fred, som Jeg kan bringe. Når Jeg nærer en persons sjæl med min Nåde, vil den være fuld af Min Kærlighed og Nærvær. Selv om Min Tilstedeværelse i sjælen vil trække ned på den de onde ånders gift, som vil gøre alt hvad de kan for at forstyrre den, vil sjælen ikke lade sig gå på af det. Min Kærlighed er alt hvad I behøver at være opfyldt af Mig, og Min Fred, som fylder jer, er ikke af denne verden. Den kommer med store Velsignelser og de sjæle, der opnår denne fred, vil aldrig give slip på den så nemt, når de oplever det. Når en person går til ekstraordinære længder for at fornægte Mig, bedrager han kun sig selv. At fornægte Mig er jeres eget valg. Hvorfor, derefter, vise had til Mig, når I ikke tror, Jeg eksisterer? Jeg opfordrer dem, der er plaget af åndelige kampe, at høre Min Stemme, mens jeg råber til jer nu. Hvis I fornægter Mig, forbliv derefter tavs. Fornægt Ikke Mig for derefter at forbande Mig, for hvis I gør dette, modsiger I jer selv. I kan ikke hade noget som ikke eksisterer. Hvis I føler had af nogen art, I ikke kender, må I vide, at dette kommer fra en kilde, ligesom kærligheden gør det. Kærlighed kommer fra Gud. Had kommer fra Satan. Den dag, når I indser at det onde yngler og bulner, mens det ruller ud som en slange, vil I da se, at det er et reelt væsen. Først derefter, vil I endelig acceptere eksistensen af djævelen. Grunden til at Satan er så snedig, skyldes det, at det ikke er til hans fordel at gøre sig kendt. Skulle det ske, ville I finde det umuligt ikke at tro på Gud. Åbn jeres øjne og se det onde for hvad det er. I må vide, at ved at fornægte Mig, vil den onde bruge jer som brændstof for had mod dem, som elsker Mig.  
Jeres Jesus
 
1241. Frelsens Moder: mange vil blive frataget deres titler
Fredag, 17. oktober 2014 kl. 15:30
Mine kære børn, bed venligst for min Søns trofaste hellige tjenere, når fremtidige begivenheder finder sted. Mange vil blive frataget deres titler og sendt ud til ødemarken i vanære. Uro og forvirring vil spredes inden for min Søns Kirke, men forræderne vil forøges i stort tal og mange vil følge dem. Andre Kristne Kirker vil nærme sig den nyligt tilpassede kirke, og så vil alle blive set på deres plads, når en ny global religion rejser sig. Denne nye form for kirke vil, i første omgang, synes at være et pust af frisk luft for mange, der ønsker forandring. Derefter vil det blive det klart, at den tjener kun dem, der ønsker Guds Love ændret for at følge deres syndige liv. Denne kirke vil miste sin Tro fuldstændigt. Den vil have udseende af en ny, fornyet Guds kirke, men ingen af de symboler, som er beregnet til at herliggøre min Søn, vil være af den slags. Derefter, når tiden bliver moden, den nye En-Verdens kirke vil blive annonceret og den vil blive set som en stor humanitær institution. Den vil være uløselig forbundet med politikkens og erhvervslivets verden. Så vil de, der aldrig har tilhørt nogen tro, slutte sig til den. Hvor vil de fryde sig, fordi enhver synd bliver fritaget, og mange mennesker vil blive lettet, fordi de vil være i stand til at leve deres liv som de vælger. Ikke længere vil de bekymre sig for at fornærme Gud, fordi de vil betragte synd som noget man ikke skal bekymre sig om. Den nye kirke, for at udstråle en følelse af værdighed, vil fremme humanitære og velgørende værker, og organisationer over hele verden vil bifalde det. Snart bagefter, vil der ikke være nogen forskel mere mellem den og de globale politiske alliancer og de erhvervsorganisationer dedikeret til velgørenhed. I mellemtiden vil min Søns sande Kirke, som den blev bygget af Ham, forblive i live, men svækket. Små i antal, den Resterende Kirke vil aldrig give op, selv når Antikrist tager over. Bed, bed, bed, at min Søns hellige tjenere vil overvinde deres frygt og stå op til at forkynde Sandheden, selv når deres stemmer bliver overdøvet af dem, der forråder min Søn.
Jeres elskede Mor
Frelsens Moder
 
1242. Forbandet er de, der forbander mig
Lørdag, 18. oktober 2014 kl. 14:20
Min højtelskede datter, den onde har grebet hjerterne hos mange, der tror på Mig, på grund af den nemme adgang, de giver ham til deres sjæle. Satan lokker sjæle gennem sanserne, samt gennem stolthedens synd. Dem, der mener, at deres intelligens og deres viden om Guds Hellige Ord, giver dem ret til at dømme andre i Mit Navn, fornærmer Mig meget. Fuld af stolthed, betyder deres narcissisme, at de tror, de har ret til at foragte andre og sprede gift i Mit Navn. Vær på vagt over for dem, der forbander andre og så siger at de er af Mig, fordi de taler med en ond tunge. Den dag, når Jeg kommer, vil disse sjæle krybe sammen i frygt og beskytte deres øjne for Mit Lys, der vil blænde dem. Stol altid på Min Barmhjertighed, for Jeg vil altid tilgive dem, der kommer foran Mig med ægte anger i deres sjæle for alt, hvad de sagde, gjorde og gennemførte, som fornærmer Mig. Frygt dog Min retfærdighed for den vil være skræmmende. Jeg undskylder ikke for dette. I må vide at de stolte og de mægtige som, gennem den onde indflydelse de udøvede over andre, har mistet til Mig de sjæle Jeg tørster efter, vil lide. De vil ryste i frygt foran Min Trone, men vil stadig argumentere med Mig og forsvare deres onde veje, i den fejlagtige tro, at Jeg vil lytte til dem. Forbandet er de, der forbander Mig, velsignet er de, der lever deres liv i kærlighed til andre og som følger Min Lære, selv om dette forårsager dem smerte. Jeg vil oprejse de retfærdige, men jeg vil knuse de onde, der vender ryggen til Guds Ord. Enhver, der forårsager smerte til andre, og især i Mit Navn, skal afregne med Mig på den Sidste Dag. Jeres Jesus
 
1243. Frelsens Moder: Salige er de, der vil blive givet nøglerne til Paradis
Søndag, 19. oktober 2014 kl. 20:40
Mit kære barn, jeg er jeres moder, Himlens Dronning. Jeg skænker alle jer, som kalder på mig for at gå i forbøn på jeres vegne, at anmode min Søn om at beskytte jer med særlige Nådegaver. Hele Himmelen beder for menneskeheden på denne tid, således at overgangen til den nye verden uden ende, vil blive glat. Det er min Søns største ønske, at nå ind i hjerterne hos enhver synder. At trække væk det spindelvæv af forvirring der dækker deres sjæle. For at drage selv dem der har et hjerte af sten ind i Hans store Barmhjertighed. Min Søn giver aldrig op i Sin søgen efter at røre alle hjerter. Han søger aldrig hævn over dem, der krænker Ham og Han favoriserer aldrig en sjæl frem for en anden. Han elsker alle, selv Sine største fjender, og det vil altid være tilfældet. I skal ikke undgå min Søn, hvis I har lidt i dette liv, hvis I har mistet en elskede under tragiske omstændigheder; eller hvis I er offer for forfærdelige uretfærdigheder. Gud er Livets Ophav. Han giver det og Han tager det væk. Det er kun når en sjæl, fyldt med onde ånder, myrder en anden, at Gud vil lade denne sjæl betale dyrt. Så længe synd findes, vil det onde forblive på jorden. Det vil kun være når synden er forvist, at det onde vil forsvinde. Børn, jeg beder jer om at være tålmodige. Jeg anmoder om, at I bruger jeres tid i bøn, så meget som I kan. Jeg anmoder om, at I fortsætter med at bede den hellige Rosenkrans til beskyttelse af jeres familier, jeres nationer og jeres lande. Aldrig før har min Rosenkrans været så magtfuld, som i disse tider, og I vil modtage store nådegaver, når I beder den, især højlydt, og i grupper. Alle Guds planer er på plads for Jesu Kristi Andet Komme. Jeg opfordrer, gennem jeres bønner, at I vil hjælpe med at forberede vejen til omvendelse for alle syndere, så at de vil nyde evigt liv i den tilkommende verden, som er uden ende. Salige er de, der vil blive givet nøglerne til Paradis.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1244. Accepter Sandheden, givet til jer i Johannes' Åbenbaring
Tirsdag, 21. oktober 2014 kl. 23:40
Min højtelskede datter, når profetier blev givet til Guds børn fra begyndelsen, skabte de frygt i menneskenes hjerter. Dette skete på grund af den tvivl, der eksisterede i hovedet af dem, der ikke tror på Gud og den trøst, mennesket følte i sine jordiske naturomgivelser. Det var lettere at acceptere et ufuldkomment liv end at tro på et, der eksisterede overnaturligt.
Gud sendte ikke Sine profeter for at skræmme Sine børn. Han sendte dem for at advare dem om farerne ved at skabe en dyb kløft mellem mennesket og Gud. Når denne kløft blev bred nok, således at størstedelen af sjælene afviste Gud, greb Han altid ind for at frelse dem. Gud har altid grebet ind gennem Sine profeter, og det var gennem Sine profeter, at Gud var i stand til at opdrage Sine børn til Herrens veje. Uden Guds profeter ville mennesket ikke været blive givet Sandheden. Lad ingen rive fra hinanden det, Gud giver til Sit folk gennem det skrevne ord.
Mennesket er ikke værdigt til at ændre Guds Ord eller at tilpasse dem for at ændre deres betydning, og heller ikke har han ret til at gøre dette. Hvis et menneske tager Guds Ord og bevidst misfortolker det, for at skade andre, er dette en alvorlig synd. Der har været mange, der har forsøgt at ændre Ordets betydning, men fejlede. Alligevel er der nogle, som skabte fortolkninger af Ordet, som varierede fra den fulde Sandhed, og folk var heller ikke klogere. Jeg holder ikke disse sjæle ansvarlige, fordi de brugte Ordet, kun for at give ære til Gud.
Da jeg kom for at forkynde Sandheden var Jeg frygtet. Alle profeterne før Mig var også frygtet. De var, ligesom Mig, hadet for at bringe menneskeheden Sandhed, gennem det talte Ord. Johannes' Åbenbaring, givet til Evangelisten Johannes gennem Helligåndens Kraft, er blevet ignoreret af Mine Kristne Kirker. Den diskuteres sjældent, og mange i Min Kirke affærdiger det som værende irrelevant.
Tiden er nu inde for Sandheden endelig at blive kendt og for mennesket at træffe et valg. Accepter Sandheden, givet til jer i Johannes' Åbenbaring, og forbered jer, så alt vil være på plads og velbehagelig for Mig på den Store Dag. Eller ignorer Mit Ord og Mit Løfte til at komme igen. Vend den døve øre til Min Tryglen, men husk, Jeg vil komme som en tyv om natten og kun dem, som byder Mig velkommen og accepterer Min Barmhjertighed vil blive Mine. Jeg advarer jer kun fordi Jeg elsker jer. Var det ikke for Min Kærlighed, ville Jeg kaste menneskeheden ud i ødemarken, så utaknemmelige er deres sjæle.
Jeres Jesus
 
1245. Oh, hvor arrogant er den mand, der håner Min Eksistens
Torsdag, 23. oktober 2014 kl. 15:14
Min højtelskede datter, for hver god gerning og barmhjertighed der bliver gjort, er den ondes styrke formindsket. For hver bøn og lidelse, ofret for de sjæle der er i mørket, bliver onde handlinger og had udryddet. I må vide, at gode gerninger, som stammer fra personer berørt af Helligåndens Kraft, ødelægger Satans indflydelse i verden. Rejs, alle jer, der har accepteret Sandheden indeholdt i Johannes' Åbenbaring og bed for frelsen af alle Guds børns. Spørg, spørg, spørg og Jeg vil svare jer, når I beder for dem, I kender, der er opsat på at ødelægge al tro på Mig, Jesus Kristus. Oh hvor arrogant er de mennesker der håner Min Eksistens, Min Guddom og Mit Løfte om at komme igen. Hvor lukkede er deres sind til den kærlighed Jeg holder i Mit Hjerte for alle syndere, herunder dem, der forråder Mig. Hvor let misled er dem, der er tomme for Helligånden. Ve dem, som rejser sig imod Gaven af Helligånden, livskraften i alle ting, som udspringer fra Mig. Hvor tørstig er I, som fornægter Mig. Vand vil aldrig slukke jeres tørst og der vil komme en dag, hvor I vil tigge Mig for Livets Kilde. Indtil den dag kommer, vil I ikke have noget liv, medmindre I beder om at drikke af Mig. Kom, bed Mig om at oplyse jer. Tillad Helligåndens Ild at oversvømme jeres sjæl. Hvis I kommer til Mig, i fuld tillid og ydmyghed, vil Jeg fylde jer med Min tilstedeværelse og når I anerkender Mig, vil Jeg give jer det liv, I længes efter. Først derefter vil fred regere i jeres hjerte.
Jeres Jesus
 
1246. Guds Hånd vil bruge solen for at advare verden 
Fredag, 24. oktober 2014 kl. 22:50
Min højtelskede datter, solen er en af de største tegn, når den guddommelige indgriben snart vil blive afsløret. Når I ser ændringer i solen, når den synes større, når den skinner længere og i utide må I vide, at tiden nærmer sig for Mit Andet Komme.
Guds Hånd vil bruge solen for at advare verden, at dens aktivitet er usædvanlig. Forskere vil ikke være i stand til at give en forklaring for de pludselige bevægelser i solen og den usædvanlige adfærd af denne stjerne, som bringer jer lys. Uden lys fra solen ville jorden blive kastet ud i mørket. Så, når menneskets synd stiger, og synd bliver omfavnet som blot en del af den menneskelige natur, vil jorden blive dækket af mørkets ånd. Når synd indhyller verden, vil solen langsomt miste sin glans og blive mat. Når mennesket mister sin følelse af kærlighed til andre og bliver immunt over for den smerte det påfører andre, på grund af synd, vil verden blive mørkere, mørkere i ånden, mørkere ved dag.
Jeg vil fortsætte med at føre Guds børn op til denne tid. Jeg vil vise jer vejen til Mit Kongedømme og I vil se Mit Lys. Intet vil distrahere jer undervejs, fordi I vil se klart hvordan det onde bringer et grusomt mørke med sig.
Solen vil opløses indtil, til sidst, intet lys vil dække jorden i tre dage. Og på den fjerde dag vil himlene briste og åbne sig og et lys, som magen til I vil aldrig have troet muligt, vil udgå fra Himlene. Så vil Jeg blive set af enhver person i ethvert land samtidigt, i al Min Herlighed, mens Jeg kommer for at genvinde det Kongedømme, som Min Fader lovede Mig.
Frygt aldrig den forberedelse, der er påkrævet, så hver enkelt af jer er klar til at møde Mig. I skal sikre at I er vel forberedt for Mig fordi det vil være den dag, hvor Jeg vil række jer Nøglerne til Mit Rige og der vil være store fejringer. Det onde vil ikke eksistere længere i Min kommende Nye Verden og de retfærdige skal forenes med Mig og alle englene og helgener.
I skal se på denne mission, som om I er på en rejse. Hver del af jeres rejse bringer nye opdagelser, måder hvor I vil lære hvad der er nødvendig for at forberede jer til den næste fase. Når I klatrer over en forhindring, vil I blive stærkere. Selv de svageste blandt jer vil fuldføre denne rejse, for Jeg vil føre jer på hvert skridt I tager og snart vil den nå sin ende. Glæd jer, for mit Kongedømme står i vente og tiden vil være kort.
Jeres Jesus
 
1247. Nogle gange er det, som kan synes urimeligt, noget ud over jeres forstand
Søndag, 26. oktober 2014kl.23:10
Min højtelskede datter, dem, der fornægter Mig fordi de tror, at hvis Jeg eksisterede, ville en kærlig Gud aldrig tillade lidelser eller uventede tragedier, sygdomme eller for tidlige dødsfald, finde sted. Gud giver liv og Han tager det tilbage som Han ønsker, og for hver Handling af Gud, vil der altid komme noget godt ud af det, enten i den verden I lever i, eller i Mit Himmelske Kongedømme. Det er manglen på tillid til Mig, som skaber bitterhed i de sjæle, der dømmer Mig på hændelser, de mener er grusomme og unødvendige. Hvad de ikke ved er, at der er en tid for alt, en tid for at leve og en tid for at dø,og at Gud er Livets Ophav. Kun Han kan beslutte, hvornår det skal tages væk. Lidelser, som skyldes andres hænder, er noget som er forårsaget af synd, ikke af Gud. Når mennesket vælger forskellige veje i livet, er det helt efter eget valg, hvilken vej han betræder. Nogle vælger klogt, efter deres egen samvittighed, og forstår forskellen mellem rigtigt og forkert. Andre vælger den vej, som de mener vil bringe dem de fornødenheder, de har brug for, for at nære sig i verden. Men der vil være nogle, som vælger uklogt og begynder på en sti af egoisme, ondskab og grådighed. Alle gode ting kommer fra Gud. Nogle gange er det, der kan synes at være uretfærdigt, noget ud over jeres forstand, men I må vide, at Gud selv vælger hvordan Han samler frugterne til gavn for mennesket. Og lidelsen er en del af Hans Plan for at frelse sjæle. Han finder ikke behag i lidelsen, men denne er en form for rensning. Hvis I lider, vil Gud forsøge at bruge denne lidelse til gavn for jeres egen sjæl. Men Han vil aldrig tvinge jer til at gøre noget som helst, fordi han giver jer den frie vilje. Misbrug af jeres frie vilje kan føre til forfærdelige synder; alligevel vil Gud aldrig tage jeres frie vilje væk fra jer. Den frie vilje er ukrænkelig. Den blev givet frit til mennesket af Gud, og det er en gave som Han vil aldrig tage væk fra jer. Det er dog gennem den frie vilje, at mennesket falder fra Nåden og ind i synd. Den onde spiller på menneskets frie vilje gennem fristelse af sanserne. Den frie vilje er en Gave som, når den anvendes korrekt, kan give Gud stor ære. Men når den misbruges til at begå frygtelige grusomheder, bruges den af Satan til at forbande menneskeheden. Kampen for sjælene vil ende når menneskets frie vilje bliver ét med Guds vilje. Først da vil mennesket være frit fra alle ting, som bringer ham sorg og lidelse af nogen art. Guds Vilje vil regere i den kommende verden, som er uden ende.  
Jeres Jesus
 
1248. Frelsens Moder: min rolle som Moder af Guds børn undergraves Mandag, 27. oktober 2014 kl. 16:20
Mit barn, det er vigtigt at huske at bede min mest Hellige Rosenkrans hver dag for at beskytte denne mission, og andre missioner, sanktioneret af min evige Fader for verden. Kristne, som opretholder troen vil finde det meget vanskeligt at fortsætte med at erklære deres hengivenhed for mig, den Ubesmittede Jomfru Maria, Guds Moder, i disse tider. Min rolle som Moder af Guds børn bliver undermineret og forkastet, især af visse katolske grupper, som ikke kommer fra min Søn. Sådanne grupper giver indtryk af, at de er tilhængere af min Søns Kirke, men de praktiserer ikke, hvad Han lærte. De forfølger dem, som forsvarer Sandheden og går til ekstraordinære længder for at afvise enhver form for privat åbenbaring, givet til menneskeheden siden min Søns Død på Korset, som meningsløst. Var det Ikke for private åbenbaringer, givet til verden af mig, Guds Moder, som Kristi budbringer, ville mange aldrig have konverteret til Sandheden. I stedet, ville mange have fortsat med at gå i mørke, afvise Guds eksistens og undgået bøn, døren som, når den åbnes, oplyser sjælen. Min rolle som Guds Moder angribes i hele verden på grund af den magt, jeg har fået til at ødelægge den onde modstander. Jeg vil knuse slangens hoved, som forudsagt, men dem, som viser hengivenhed til mig vil blive hånet og latterliggjort af svindlere, som vover at proklamere sig selv eksperter i Kirkens lære. Min Søn afskyr enhver form for had, som mennesker udviser efter deres brødre. Han fælder tårer når nogen siger, at de repræsenterer min Søns Kirke, og derefter opildner til had mod Guds børn. Han lider af Sin Korsfæstelses smerte hver gang en tjener i Hans Kirke skader en anden eller forårsager frygtelige lidelser til uskyldige mennesker. Børn, I skal bede hårdt for min Søns Kirke, som er under det største angreb siden dens grundlæggelse. Min Søns fjender har mange planer om at ødelægge den, og de fleste af disse vil kommer indefra. Læg mærke til min advarsel, og dem jeg viste til verden i Fatima. Fjenden venter og snart vil han kontrollere min Søns Kirke på jorden helt og millioner vil blive ledt ind i fejltagelse. Luk ørerne til, når I hører at min Søns tjenere bliver foragtet og bagtalt fordi de forsvarer Guds ord. Husk altid at kun kærlighed kommer fra Gud og enhver person eller organisation, som opfordrer jer til at dømme et menneske – uanset hvad han har gjort – skal bestrides. I kan ikke erklære jer selv til at være tjenere af Gud og derefter opfordre verden til at bagtale en anden person. I må aldrig tolerere tilskyndelse til enhver slags had. Enhver person, der gør dette i min Søns Navn, må aldrig tilskyndes til det, for dette kunne aldrig kommer fra Gud. Min Rosenkrans skal bedes så ofte som muligt for at knuse det onde, som griber verden på en tid, hvor grusomhed af enhver art anses for at være retfærdig. Menneskets kærlighed til dets bror er blevet en mangelvare og velgørenhed blandt kristne er blevet mindre. I skal åbne jeres øjne for Sandheden og minde jer om, hvad min Søn lærte jer. Dette er klart som dagen, for det var skrevet for at verden kunne læse det i den Hellige Bibelen.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1249. Gud Fader: uden Mig kunne I ikke eksistere
Tirsdag, 28. oktober 2014 kl 20:20
Min kære datter, Mine børn skal vide, at der er kun én Gud. Kun én. Andre guder findes kun i menneskets hoved. Enhver anden Gud er en vederstyggelighed i Mine Øjne og det menneske, der bukker under for at tilbede falske guder, tjener kun Djævelen, som fryder sig over menneskets fald fra Nåden. Jeg er Begyndelsen og Enden. Intet kan sejre mod Mig. Selv de dæmoner og faldne engle, som Jeg kastede i afgrunden, vil aldrig kunne stå foran Mig og udfordre Mig, for de har ikke sådan en magt. Så mange religioner er blevet grundlagt af fejlbarlige mennesker, og dette har forårsaget megen forvirring. Fra begyndelsen talte Jeg med En Stemme, og indtil det sidste, kan der kun være En Stemme. Verden er Min, for Jeg lavede den. Jeg skabte alle levende ting. Jeg lavede også Mit Himmelske Hierarki hvorfra Jeg kastede de engle, som trodsede og forrådte Mig, bort. Mange af disse faldne engle kommunikerer med mine børn, der har skabt en 'new age' form for spiritualitet. Jeg advarer dem af jer som tilbeder falske guder, gennem udøvelse af sådanne praksisser. Disse spirituelle praksisser vil udsætte jeres sjæle for onde ånder, hvis eneste ønske er at fordærve jeres sjæl. Disse falske engle er dæmoner, forklædt som levende lysånder, og de vil forføre jer til at tro usandheder. Enhver løgn om Mit Himmelske Hierarki vil blive givet jer, så at I vil sætte alt jeres behov til Satan og de onde ånder. Alt hvad de vil gøre, er at gøre jeres sjæle grusomme som vilde rovdyr og derefter forlade jer tomme og berøvet for al kærlighed. I begyndelsen, når I giver jer selv til sådan en afgudsdyrkelse, vil I blive givet en falsk følelse af fred. Dæmoner kan give denne kraft, men den er kortlivet. For når de har fået adgang til jeres sjæle, vil de pine jer og anspore jer til dæmoniske handlinger. Jeg er alt, hvad der var i Begyndelsen og Jeg Er Slutningen. Alt begynder og slutter med Mig. Når I placerer falske guder foran Mig, og gør dette ud fra jeres egoistiske ønsker om at søge nydelse, magt og kontrol over jeres skæbne, er I skyldige i at bryde Mit første Bud. Uden Mig kunne I ikke eksistere. Uden Mig har I ikke nogen fremtid. Uden Min Søn kan I ikke komme til Mig. Afvis Min elskede eneste Søn, Jesus Kristus, den sande Messias, og I vil afvise Mig. Sandheden blev først givet til verden når hedenskaben var udbredt. Sandheden var givet til verden ved fødslen af Min Søn og adskillige generationer konverterede. Sandheden bliver givet igen til verden nu, mens det store frafald kvaler sjælene af dem, der tror på Min Søn, og på et tidspunkt hvor hedenskaben vrimler igen. Ligesom i begyndelsen, da jeg blev afvist af utaknemmelige mennesker, det samme vil være til sidst, hvor menneskers hjerter bliver af sten og deres sjæle bliver givet frit væk til djævlen. Derefter vil verden, som I kender nu, ikke være mere og den Nye Himmel og den Nye Jord vil smelte sammen som én. Endelig vil fred regere igen og Jeg vil samle dem, der vælger at følge Mig. Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
1250. Frelsens Moder: troen er Kirkens fundament
Onsdag, 29. oktober 2014 kl.14:25
Mine kære børn, når I føler jer triste, modløse og bange på grund af de frygtelige uretfærdigheder I vidner, vær venlig at spørge for min stærke beskyttelse. Jeg vil gå i forbøn på jeres vegne, og spørge min Søn om at høre jeres bønner om fred og ro. Han vil fylde jer med de Nådegaver I har brug for, for at være vedholdende og holde, i jeres sjæl, Helligåndens flamme i live. Hvis I søger Helligåndens gaver og min Søn besvarer jeres kald, vil jeres tro på Ham blive styrket væsentligt. Når dette sker, vil jeres tro gøre jer i stand til at stole mere på Hans store Barmhjertighed. Tro er Kirkens fundamentet, ved hvilken den kan forblive stærk. Tro fjerner af frygt og fortvivlelse. Den vil bringe jer lindring, fred og ro i turbulente tider. Den tillader jer at se tingene klart som I må se dem, for at beskytte jer mod den forfølgelse I må stå ansigt til ansigt hver dag. Dem, som er hengivne til Jesus Kristus, vil altid skulle udholde Hans Lidelses smerte. Dette er noget I må acceptere når I følger i Hans Fodspor. Når I accepterer Hans Kors, må I derefter aflevere jeres lidelse til min Søn, for at frelse de sjæle som, ellers, ville aldrig være i stand til at træde ind i min Søns Kongedømme. Jeres offer, selv om det kan være svært, bringer stor glæde til min Søn, som græder i stor sorg for dem Han, på den sidste dag, vil tabe til den onde. Tro, håb og tillid til Min Søn vil lindre jeres lidelser og bringe jer fred og glæde. Det er når I modtager disse velsignelser, at I vil vide, at I har krydset enhver barriere over, som adskiller jer fra Gud. Og for dette, skal I være taknemmelige, ikke bedrøvet, for Guds rige vil blive jeres. Gå, mine børn, at elske og tjene min Søn. Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1251. Jeg skænker store Nådegaver til Mine Disciple på dette tidspunkt
Onsdag, 29. oktober 2014kl. 15:00
Min højtelskede datter, Jeg skænker store Nådegaver til Mine Disciple på dette tidspunkt, en tid hvor de har allermest brug for. De Nådegaver Jeg skænker jer, Mine disciple, omfatter Indsigtens Gave, som gør jer i stand til at se det bedrag, som ødelægger hele verden. Jeg har også efterladt jer Udholdenhedens Gave, således at I vil rejse jer mod Mine modstandere og fortsætte med at kæmpe kampen, således at Kristendommen kan overleve. Jeg giver jer også Tålmodighedens Gave, således at I kan fortsætte med at tale Sandt, når I skal lytte til usandheder, som vil blive sagt af Mine disciple, som vil blive ført ind i fejltagelse af Mine fjender. Endelig vil Jeg give jer Kærlighedens Gave, og når Jeg fylder jer med denne gave, vil I kunne nedbryde det onde gennem jeres ord, gerninger og handlinger. Kærlighed til Mig betyder at I vil elske selv jeres fjender og med denne gave vil I ødelægge had. Gå og accepter Mine Gaver. Alt hvad I skal gøre, er at sige til Mig: "Jesus, giv mig de gaver jeg har brug for, for at forblive tro mod Dig."
Jeres elskede Jesus
 
1252. Frelsens Moder: accepter korset med værdighed. Klag ikke Torsdag, 30. oktober 2014kl.17:30  
Mine kære børn, når I tjener min Søn i dette liv, er dette fuldt af vanskeligheder. Det er på en måde en simpel opgave at følge Ham, men når I bærer Helligåndens gave i jeres sjæl, vil det bringe over jer den ondes vrede og af enhver fjende af min Søn. Dette gør jeres rejse langs Sandhedens Sti meget hårdt. På hvert skridt, vil I blive modsagt, selvom I tier i tilbedelse af min Søn. Mange, der virkelig elsker min Søn kan ikke forstå, når de er mobbet af andre, uden nogen indlysende grund. Eller når de er fejlagtigt anklaget for at gøre noget forkert. Dette skyldes Helligåndens reelle Tilstedeværelse, som vil aldrig gå ubemærket af den onde, som vil stoppe op for intet, for at give jer sorg og bedrøvelse. Han, den onde, vil håne jer ubønhørlig og vil gøre dette, enten direkte eller gennem sjælene af dem, han formår at angribe. Al denne smerte, som I ikke forstår, skyldes jeres hengivenhed til Jesus Kristus. Ligesom han udholdt latterliggørelse, foragt og had, det samme vil alle dem, der tjener ham, udholde. Når I lider i Hans navn på denne jord vil I, i sidste ende, finde varig fred, kærlighed og glæde i Hans Rige. Accepter korset med værdighed. Klag ikke. Indled jer ikke med dem, der udviser had mod jer, for at jeres hjerter ikke skal fyldes med den samme gift. Had avler had, hvis I reagerer på det. Kærlighed, som kommer fra Gud, avler kærlighed. Vis kærlighed til jeres fjender, bed for dem, hav medfølelse for dem. Når I gør det, er Satan magtesløs mod jer.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1253. De, der var imod Mit første Komme, nægtede at acceptere Guds Vilje
Fredag, 31. oktober 2014 kl.18:25
Min højt elskede datter, Min Vilje er støbt i sten og alle dem, der virkelig elsker Mig, vil blive sammenflettet ind i Herrens Guddommelige Vilje. Benægt Min Vilje og I kan ikke blive Mine. Rejs jer mod Mig og Jeg vil ikke tillade jer at komme ind i Mit Kongedømme, for kun dem, der kommer til Mig, i endelig overgivelse af deres frie vilje kan virkelig sige, at de er af Mig. Hvis I ikke er af Mig, hvordan kan Jeg vinde over jeres utaknemmelige hjerter? De, der forbander Mig, håner dem, der forsvarer Mit Ord, eller prøver at gribe ind i Guds Hellige Vilje, bliver kastet i afgrunden, når ethvert forsøg på at redde jer er udtømt. Da Jeg blev født, mange af Mine fjender, hvis sjæle var angrebet af onde ånder, gjorde livet af Min Mor meget vanskeligt. De, der forfulgte hende i løbet af Min tid på jorden var, i mange tilfælde, uvidende om, hvorfor de følte sådan et had mod hende. Men hun led i Mit Navn. De, der var imod Mit første Komme, nægtede at acceptere Guds Vilje, som var at gøre dem fri fra de lænker, som var låst fast om deres ankler og placeret der af dæmoner. Jeg brugte megen tid af min Mission på jorden på at uddrive de onde ånder i de forfulgtes sjæle, men oplyste også dem, der var uvidende om Guds Vilje. Nu, mens Jeg forbereder Mig på at komme igen, vil min Mission, endnu mere, afprøve denne tid overalt. Til alle jer med hårde hjerter, som nægter at lytte til Mig, siger jeg dette. Medmindre I er virkelig helliget Mig, gennem et liv i bøn og hengivenhed, vil I ikke fuldføre denne rejse til det Evige Liv på jeres tro alene. I er ikke velsignet med tilstrækkelig indsigt eller viden om Mit Ord, til at kunne afvise Min Advarsel på dette tidspunkt. Hvorfor håner I Mig nu? Hvad tror I det er, der vil gøre jer værdig til at stå foran Mig, når I beder Mig om evigt liv? Jeg siger til jer, at jeres stædighed forblinder jer om den Guddommelige Åbenbarings sandhed, som I vidner gennem disse, Mine Hellige Budskaber til verden. Utaknemmelige sjæle, I mangler den viden, som blev møjsommeligt givet til jer i den Hellige Bibel. I har ikke lært noget af alle Mine lektier. Jeres stolthed og jeres søgen efter selvtilfredsstillelse, frustrerer Mig. Jeres øjne kan ikke se og I vil, som følge heraf, være uforberedt for Mig. For hver nedsættende bemærkning I gør mod dem, der taler sandt, og forsvarer Mit Hellige Ord, trods modstand fra jer, vil I stå til ansvar over for Mig. Jeg vil anmode jer derefter at retfærdiggøre jeres ord, jeres gerninger og jeres handlinger imod Mig. I kan aldrig sige, at I er for Mig, når I bekæmper Mig gennem Mit Ord, givet til jer ud af Guds Nåde, som bliver aldrig træt i Hans Søgen efter at frelse jeres sjæle. Når I får givet den private åbenbarings Gave, har ret til at skelne. Men I har ikke bemyndigelse til at dømme andre eller skade dem, selvom de ikke kommer fra mig. Jeg, Jesus Kristus, har gjort det kendt, at mennesket ikke har ret til at dømme andre sjæle. Hvis I trodser Mig, og selvom I har noget at klage over falske profeter, vil Jeg dømme jer og straffe jer, ligesom I straffede dem, I hadede. I kan ikke hade en anden person i Mit Navn. Hvis I hader en anden person, så gør I det i Satans navn. Jeg vil kun vaske væk jeres ugudelighed, når I kommer og beder Mig om at forløse jer fra sådan en synd. Men mange af jer vil aldrig gøre det, for I har placeret jer over Mig, og for dette vil I lide. Lad ikke en eneste af jer påstå at en anden sjæl er af den onde, for han, Satan, fryder sig over de skyldige, der gør denne fejl. Ikke en eneste af jer er så ren for synd at I kan dømme sådan. Den som er af Mig og som virkelig kender Mig, vil aldrig plage en anden sjæl i Mit Navn.
Jeres Jesus
 
 
November________________
 
1254. Intet kan komme fra ingenting
Lørdag, 1. November 2014 kl. 13:35
Min højtelskede datter, pas på dem, der benægter Min Faders Guddom. Han, og kun Han, skabte verden, alle kommer fra Ham. Intet kan komme fra ingenting. Alt, hvad der er og vil være, kommer fra Min Evige Fader. Ordet kan ikke brydes, og hvis/når det sker, må I ikke acceptere noget, der er det modsatte af Sandheden. I lever i en tid hvor alle beviser for Guds eksistens, og alt det Han skabte, vil blive nægtet. Alt det, han har kært vil blive ødelagt. Hans Skabelse er ved at blive revet itu af dem, der fornægter Ham. Livet, som kommer fra Ham, ødelægges og Sandheden, som Han gav Sine børn gennem Hans Hellige Bog, indeholdende det Gamle og det Nye Testamente, sættes nu spørgsmålstegn ved. Snart vil meget af det, Ordet siger, anses for at være usandt. Hvor lidt elsker I Ham som er jeres Evige Fader, og hvor lidt sætter I pris på jeres egen skæbne, for den vej, I vælger er nøje valgt til kun følge jeres egen arrogance og selvtilfredsstillelse. Det menneske, der er selvoptaget af sit eget intellekt, viden og forfængelighed vil fortsætte med at forsøge at finde en vej til Gud, men ved hjælp af det han selv gør. Dette vil føre ham på afveje og han vil ende med at leve i en løgn. Når I vandrer gennem dette liv i jagten på jeres eksistens' betydning, vil I aldrig finde det, medmindre I accepterer Skabelses Sandhed. Gud, Min Evige Fader, skabte jer. Indtil I accepterer dette vil I fortsætte med at tilbede falske guder og jeres hedenskab vil føre jer på knæ i fortvivlelse. Tiden er inde for jer til at acceptere alt, der beviser at Min Far ikke findes. I blev givet Sandheden. Accepter den. Lad mig føre jer ved hånden til Min Far, så jeg kan give jer evig frelse. Alt andet end sandheden vil føre jer på vej til helvede.  
Jeres Jesus
 
1255. Jeg vil komme på et tidspunkt, hvor I mindst venter det
Søndag, 2. november 2014 kl. 17:20
Min højtelskede datter, Jeg ønsker at alle jer, Mine dyrebare tilhængere, stoler på alt det, Jeg lærte jer, og alt hvad Jeg fortæller jer nu, for alle Mine Planer er i overensstemmelse med Min evige Faders Vilje. I skal aldrig frygte fremtiden, for alt er i Hans Hellige Hænder. Hav tillid og I vil finde fred. Min plan vil blive endelig gennemført, og al lidelse vil blive besejret og alt ondt afskaffet. Det er på tide at acceptere Sandheden, selvom det kan være skræmmende. Når I sætter al jeres lid til Mig, vil jeg lette jeres byrde og mine Nådegaver vil fylde jer med Min Kærlighed, som vil bringe jer stor trøst i disse rystende tider. Jeg vil komme på et tidspunkt, hvor I mindst venter det, og indtil da må I bede, bede, bede for dem, der ikke kender Mig lige såvel som dem, der gør det, men som nægter at erkende, Hvem Jeg Er. Jeg fortsætter med at skænke over jer Helligåndens Gave, for at sikre at I ikke vandrer væk fra Mig. Enhver Gave vil blive skænket til dem, der elsker Mig med ydmygt og angerfuldt hjerte. Min Kærlighed vil dog ikke nå de sjæle, der valgte at ære Mig på deres egen fejlagtig måde. Den vil heller ikke røre hjerterne af genstridige sjæle, som tror, ​de kender Mig, men hvis stolthed forblinder dem til Sandheden, givet til dem fra starten af. Sandheden kommer fra Gud. Sandheden vil leve videre til tidens ende. Sandheden vil blive afsløret i sin helhed snart, og så vil den skære igennem hjerterne af dem, der nægtede Mit Indgrebs Hånd. Derefter vil Min Hær rejse sig, samlet i Guds Herlighed, for at forkynde Guds Sande Ord indtil den sidste dag. De vil tage med sig sjælene af hedninge, der vil indse, at der kun er én Gud. Det vil ikke være hedningerne, som ikke vil acceptere Mig. I stedet, vil det være kristne sjæle, som fik givet Sandheden, men som faldt i alvorlig fejltagelse. Det er for disse kristne sjæle, at Jeg sukker mest, og det er for dem, at Jeg anmoder jer om at bede, hver time på dagen.
Jeres elskede Jesus
 
1256. Aktiv dødshjælp er en afskyelig handling i Mine øjne
Mandag, 3. november 2014 kl. 23:50
Min højtelskede datter, dødshjælp er en dødssynd, og kan ikke blive tilgivet. Den, der hjælper, bistår eller beslutter at tage et menneskes liv, uanset årsagen, begår en frygtelig synd i Guds øjne. At fjerne et liv er en af de aller største synder, for at erklære derefter, at den bevidst planlagte død af en person, er en god ting. Den aktive dødshjælps synd er en af mange nøje planlagte handlinger mod Gud, som bevidst bliver præsentere til verden på dette tidspunkt, for gennem dem, at tilskynde folk til at synde imod Gud, i. Tag ikke fejl, dødshjælp er en afskyelig handling i Mine Øjne, og det fører til alvorlige konsekvenser for dem, der deltager i denne handling. Det er en dødssynd at dræbe nogens sjæl, og dette inkluderer sjæle fra undfangelses tidspunkt, til dem der lever deres sidste måneder på jorden. Intet kan retfærdiggøre fjernelsen af menneskeliv, når det udføres i fuld viden om, at døden vil indtræffe på et givet tidspunkt. Død, der bliver påført en anden levende sjæl, benægter Guds eksistens. Når de mennesker, der accepterer Guds eksistens, er skyldige i disse handlinger, ved at udføre dem, bryder de det femte bud. Der er, på dette tidspunkt, en plan for at tilskynde millioner af mennesker til at forkorte menneskeliv, både kroppens og sjælens liv. Når I bliver villige deltagere i en handling, som besudler det menneskelige livs ukrænkelighed, vil I ikke have liv, ikke det Evige liv, og frelse kan ikke og vil heller ikke være jeres.
Jeres Jesus
 
1257. Når forvirring kommer ind i Kirken skaber den splid. I må vide, at det ikke kommer fra Gud.
Tirsdag, 4. november 2014 kl. 16:33
Min højtelskede datter, Johannes Åbenbarings bog står åben, og hvert lag er ved at blive afsløret for verden. Hver kirke på jorden, som ærer Gud, kæmper for at bevare sin tro på Gud. Hver kirke er blevet angrebet, og er blevet bragt til skamme af dem som, indefra, begår forfærdelige synder, og derefter ser mellem fingre på deres handlinger, ved at erklære dem for at være Guds Vilje. Hvor ondskab har fået greb i, og hvor sandheden vil blive erstattet med hver undskyldning for at benægte Gud i al sin Herlighed, er ikke en eneste kirke, som går ind for Guds Vilje, blevet efterladt urørt.  Når forvirring kommer ind i Kirken skaber den splid. I må vide, at dette ikke kommer fra Gud. Når forskellige fortolkninger af sandheden bliver introduceret er den sti, som fører til Min Himmelske Fader, overstrøet med ukrudt, som spreder sig hurtigt. Når dette sker, resulterer det i en mudret vej, som er ufremkommelig. Vejen til Mit Himmelske Kongedømme er blevet gjort kendt for mennesket. Det er en simpel vej og er fri for enhver hindring, når man går langs den med stor tillid i jeres hjerte. Mine fjender vil altid forsøge at blokere jeres vej, og hvis I lytter til deres ondskabsfulde bemærkninger, engagerer jer i deres løgne og tillader tvivlen overskygge jeres dømmekraft, vil I finde denne rejse for at være en indviklet én. Guds Ord forbliver nu, som det altid har været, og de Ti Bud står klart; de vil aldrig ændre sig. Vejen til Gud er at holde fast ved, hvad han lærte. Gud går ikke på kompromis, heller ikke tolererer Han ethvert forsøg fra menneskets side, til at ændre Sandheden. Hvis I tror på Gud, vil I følge Hans befalinger, acceptere Ordet, som er indeholdt i den Hellige Bibel, og stå på den ene sande vej til Hans Rige. Salig er det menneske, der er retfærdig, for han vil, gennem sin underdanighed over for Gud, modtage nøglerne til Paradiset. Enhver, der forsøger at lokke jer til at acceptere noget andet end sandheden, er ikke til at stole på. Stol kun på Gud og bliv aldrig fristet til at afvige fra Hans Ord, for hvis I bukker under for dette pres, vil I blive tabt for Mig.
Jeres elskede Jesus
 
1258. Gudfader: Lad ikke et eneste menneske blandt jer være uvidende om Min Retfærdighed
Onsdag, 5. november 2014 kl. 13:30
Min kæreste datter, elsk Mig og kend, at Jeg elsker og værner om alle Mine børn. Kend dog også, at Min Retfærdighed skal frygtes. Lad ikke et eneste menneske blandt jer være uvidende om Min Retfærdighed, for den vil blive sluppet løs som en skræmmende storm, og den vil feje af de sjæle som nægter Min Barmhjertighed. Min Vrede er ukendt for mange, men I må vide dette.
Hvis et menneske, som kender Mig, spotter Helligånden, vil Jeg aldrig tilgive ham. Intet kan eller vil ændre dette faktum, for dette menneske har valgt sin egen skæbne, og der kan ikke være nogen forsoning. Det menneske som står op foran Mig, og retfærdiggør udtagning af livet, må vide, at hans eget liv, vil blive taget af Mig. Hvis et menneske sælger sin sjæl til Satan, kan Jeg ikke tage det tilbage, for han bliver ét med den onde. Når et menneske, som taler på vegne af Min Søn, Jesus Kristus, ødelægger de sjæle af dem, som er Mine, vil han blive kastet bort af Mig for al evighed.
Frygt nu Min Vrede, for Jeg vil straffe enhver sjæl, som trodser Min Vilje til det sidste. I skal ikke frygte Min Søns Andet Komme, for dette er en Gave. I skal heller ikke frygte alle slags lidelser I må udholde før den dag, for dette vil være kortvarig. Frygt kun for de sjæle Jeg ikke kan frelse, og som ikke vil have noget ønske om at frelse sig selv. Det er de sjæle som ved Jeg eksisterer, men som valgte, i stedet, Min fjende frem for Mig. Jeg vil gribe ind på mange måder for at frelse dem som ikke kender Mig overhovedet.
Jeg vil afklæde de sjæle som trodser alle love Jeg lavede, og de vil udholde Helvedets, og Skærsildens smerte på denne jord. Med dette, vil de blive renset, og de vil være taknemmelige til Mig, for at få vist dem denne Barmhjertighed nu. Langt bedre er det, at de udholder dette nu, frem for at lide i al evighed i forening med den onde. I skal aldrig sætte spørgsmålstegn ved Mine veje, fordi alt hvad Jeg gør, er til gavn for Mine børn, så de kan være med Mig i et liv med evig herlighed.
Den straf, Jeg skal sende over menneskeheden, gør Mig ondt. Det knuser Mit Hjerte, men det er nødvendigt. Al denne smerte vil blive glemt og lyset vil ødelægge mørket. Mørket vil ikke længere kaste sit frygtelige forbandelse over Mine børn.
Jeg fortæller jer dette for I er ved at blive ført ind i et frygteligt mørke gennem djævelens bedrag. Medmindre Jeg informerer jer om konsekvenserne, vil I ikke have nogen fremtid i Mit Paradis. Hvor hurtigt er al erindring om Mine Bud blevet glemt. Hvor hurtigt falder mennesket fra Nåden, når han undlader at opretholde Mit Ord.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
1259. De, der tror, at Gud ikke vil straffe de onde, kender ikke Ham Torsdag, 6. November, 2014kl.17:40
Min højtelskede datter, tiden er inde for Min evige Fader til at tørre, fra jordens overflade, den plet af, som kaster mørke over menneskenes sjæle. Han vil straffe de onde og tage i Sine Hellige Arme dem, som forsvarer det sande Guds Ord. Hans engle vil bruse kraftigt frem, i en stor storm, og med mægtige leer vil skære, med rødderne, sygdommen af, som ødelægger menneskenes sjæle, så verden kan blive ren igen. Frygt Guds Vrede, for når Han drives ind i sådan et raseri, vil menneskene skælve af frygt. De, der tror, at Gud ikke straffer de onde kender Ham ikke. Deres højtrøstede og stolte stemmer, som fylder jorden med usandheder, og dem, der anser sig værdige til stor gunst i Min Faders Øjne, men som forbander de sagtmodige blandt Mine folk, vil blive plukket fra jorden og stå over for den største revselse sendt til menneskeheden siden den store syndflod. Guds engle vil stige ned, og med en le i deres højre hånd, vil dele avner fra hvede. Dem, som forbander Gud, vil blive bragt til tavshed, dem der besmitter Menneskesønnen vil blive bragt til tavshed, dem, der besmitter Hans Legeme vil vandre i forvirring, fortabt og forvirret, før de bliver kastet ud i ødemarken. Guds Kærlighed er ikke blevet gengældt, og Hans Barmhjertighed er allerede blevet afvist. Utaknemmelige sjæle, hvis øjne er fast indstillet på deres egne fornøjelser - og på deres beslutning om at udføre handlinger i direkte konfrontation med Herrens Vilje - vil føle smerten af Guds straf. Ligesom et fladelyn, vil Han hælde ud, ligesom en stor storm, en stor omvæltning af jorden, som vil kunne mærkes i alle verdensdele. De, der kender Sandheden vil ikke have nogen frygt, for de vil være villige vidner til løfterne i de Hellige Skrifter, som f. eks. den kommende Store Trængsel. De, der har skåret Gud af fra deres liv - ligesom de skar et lem af fra deres egen krop - vil ikke vide om konsekvenserne af at forbande Gud, før det er for sent. I, som har forrådt Mig, vil lide mest. I, som har kastet sten på andre, i den fejlagtige tro, at I repræsenterer Mig, vil ikke have nogen at henvende jer til. For overalt, hvor I forsøger at skjule jer, vil I blive fundet nøgne, med intet til at gemme jeres skam med. Jeg fortæller jer dette, for Min Faders tålmodighed er opbrugt, og på slagmarken vil to hære dukke op - dem, som er for Mig og dem, som er imod Mig. Bed for Guds Barmhjertighed. Og dem, som pisker Mit Legeme må vide dette. I kan tro, at Jeg kan fejes af fra Mit Hus, men det ville være en alvorlig fejl fra jeres side. Væk fra Mig, for I tilhører ikke Mig. Jeres ondskab vil være jeres undergang og gennem jeres troskab til den onde, har I skåret jer væk fra Mit Herlige Kongedømme.
Jeres Jesus
 
1260. Frelsens Moder: Sandhedens Bog er indeholdt i de Offentlige Åbenbaringer
Lørdag November 8, 2014 kl. 17:05
Mit kære barn, i dag er en særlig dag, da Himlen fejrer årsdagen for mit første budskab givet til dig, som Guds budbringer. Jeg kommer i dag for at bringe dig nyheden om, at mange millioner mennesker vil konvertere på grund af denne mission. Jeg gav verden Messias, som udvalgt, ydmyg tjener for Herren. Jeg fik en meget speciel rolle i hans plan om at frelse alle hans børn og i dag, i min rolle som Frelsens Moder, kalder jeg på alle hans børn. I skal aldrig afvise Guds forsøg på at bringe jer Sandheden. Han, min evige Fader, elsker alle, og denne mission var forudsagt. Han bringer til verden hemmelighederne i de profetier givet til Daniel og derefter til sin udvalgte discipel, Evangelisten Johannes. Sandhedens Bog er indeholdt i de Offentlige Åbenbaringer, og det er vigtigt, at I ikke afviser denne Hellige Bog. Mange mennesker har, gennem disse Budskaber, allerede omvendt sig og det er på grund af denne mission, at megen af menneskeheden vil blive vist Guds Barmhjertighed. I må ikke afvise hans Generøsitet, for det er hans største ønske at samle menneskeslægten ind i den kommende nye verden. Da min Søn opstod fra de døde var dette et budskab til verden. Ligesom min Søn, vil de, der forbliver tro mod Ham, blive genoplivet i kroppen, såvel som i sjælen, på den sidste dag. Ingen, der beder om hans Barmhjertighed, vil blive ladt tilbage. Desværre kan dem, der kæmper mod Gud, på grund af deres stædighed og had, forstyrre hans stræben efter at forene alle hans børn. Vær taknemmelige for Guds Barmhjertighed. Vær taknemmelige for Korstogbønnerne, for de bringer med sig store Velsignelser. Jeg beder om, at I tillader mig, jeres elskede Moder, at fylde jeres hjerter med glæde. I skal tillade at den lykke, som kun kan komme som en gave fra Gud, oversvømmer jeres sjæle, i viden om det der vil komme. Min Søn kommer snart for at genvinde det Kongedømme, som tilhører Ham. Den Nye Kongedømme, når det vil opstå fra den ulmende aske, vil bringe hver og en af jer stor glæde og lykke. For så vil I være kommet hjem i Kongens Indbydende Arme, Messias, som bragte en stor offer for jeres frelse. Accepter venligst denne store Gave. Lad ikke disse sjæle, hvis hjerter er betændte med had, trække jer væk fra Sandheden. Uden Sandheden kan der ikke være noget liv. Gå, mine kære børn, og bed Mig om at beskytte jer altid, for det er min mission at føre jer ad den vanskelige vej til min dyrebare Søns, Jesu Kristi Trone.
Jeres Moder
Frelsens Moder
 
1261. Jeg vil frelse 5 milliarder sjæle på grund af denne Mission
Søndag, 9. november, 2014 kl.15:20
Min højtelskede datter, alt hvad Jeg nogensinde har ønsket at gøre, var at frelse Guds børns sjæle. Alt, hvad Min evige Fader ønskede, var at Hans børn elskede Ham, som Han elsker dem. Selv når Hans førstefødte afviste Hans kærlighed, udarbejdede Min elskede Fader Sine Ti Bud, for at sætte mennesket i stand til at leve efter Hans regler. Menneskets ønske skal altid være at tjene Sin Herre og for at gøre dette, skal han vise kærlighed til sine brødre og søstre. Ved at følge Guds Love, vil han forblive tro mod Ham og komme tættere på Ham. Men ved at afvise de Ti Bud, lægger mennesket stor afstand mellem sig selv og Gud. Min sidste Mission, at bringe mennesket frugterne af Hans frelse, har bragt mange Nådegaver. Jeg ønsker nu, at hver enkelt af jer beder fra denne dag, og hver dag fra nu af, Korstogsbønnen nr. (33), og at I opbevarer en kopi af den Levende Guds Segl tæt på jer. Mange mennesker, som måske ikke er klar over denne Mission, kan også modtage Seglets Beskyttelse, når I går i forbøn for dem, ved at bede denne bøn. Alle Guds børn, som har den Levende Guds Segl, vil være immune over for de vanskeligheder, som vil komme, når den Store Trængsel udfolder sig. Jeg beder om, at I gør dette i dag, for Jeg lover jer stor beskyttelse mod forfølgerne af den Kristne Tro og mod de omvæltninger som vil blive vidnet til på tværs af de fire verdenshjørner. Jeg beder om, at I ikke tillader frygt af nogen form bekymre jeres hjerter. Idet Jeg ønsker at frelse hele verden ud af Min Barmhjertighed, erklærer Jeg nu, at jeg vil frelse fem milliarder sjæle på grund af denne mission. Jeg erklærer, at dette er en af de største Barmhjertighedsgerninger, som Jeg nogensinde har efterladt Guds børn i verdens historie. I må også vide, at Jeg vil indskrænke de lidelser, som vil blive påført menneskeheden af dyret; sådan er Min Barmhjertighed. Men først vil Guds Straf blive vidnet til, for dette er blevet forudsagt, og det er en nødvendig del af menneskets endelige rensning. Stol på mig. Løft jeres hjerter og frygt aldrig det onde og den ondskab I vil være vidne til snarest. Tillad glæden at fylde jeres sjæle, hvis I tror på Mig. Jeg vil frelse alle dem, for hvem I trygler Min Barmhjertighed om, når I beder Mine Korstogsbønner. Den eneste synd, der ikke kan tilgives, er den evige synd af bespottelse mod Helligånden. I dag er den dag, hvor Jeg højtidelig lover at bringe menneskeheden Mit Kongedømmes kærlighed, fred og glæde, gennem frelsen af fem milliarder sjæle. Jeg elsker og har jer alle kær. Der er intet, Jeg ikke vil gøre for jer, hvis det er Guds Vilje. Alt, hvad I skal gøre, er at spørge.
Jeres Jesus
 
1262. Jeres liv på jorden er en test af jeres kærlighed til Mig
Onsdag, d. 12 november 2014 kl. 23:45
Min højtelskede datter, det er kun naturlig for folk at frygte det ukendte, og det er derfor, de frygter døden. Døden er en af de mest skræmmende ting i menneskets sind, for mange er blinde for Mit løfte om Evigt Liv. Var de vidne til Mit Herlige Kongedømme, ville døden ikke have nogen magt over dem. Jeg byder alle sjælene velkommen ind i Mit Kongedømme. Jeg reserverer ikke en plads kun for de hellige og de udvalgte, selv om der er en særlig plads i Mit Rige for dem. Jeg glæder Mig over alle syndere, herunder dem, der har begået forfærdelige synder, for Jeg er først og fremmest en Gud af Stor Kærlighed. Jeg vil indbyde alle, der kalder på Mig med forsoning og anger. Når dette sker, før dødens tidspunkt, vil hver sjæl blive mødt af Mig og Jeg vil omfavne dem. Den eneste barriere mellem et menneskes sjæl og Mit Rige er stolthedens synd. Den stolte mand, selv om han kan skamme sig over sin synd, vil altid stræbe efter at retfærdiggøre det på en eller anden måde. Jeg siger til ham nu. To forkerte handlinger gør ikke en ond handling rigtigt. Den stolte mand vil spilde for meget tid grublende om, hvorvidt han har brug for at blive frelst af Mig. Men døden kan komme ind, bare på et øjeblik, og når den er mindst ventet. Det menneske, som er fri for stolthed, vil falde ned foran Mig, og bede Mig om at tilgive ham, og han vil blive ophøjet. Frygt ikke døden, for det er en dør der fører til Mit Rige. Alt det Jeg beder om er, at I forbereder jer for den pågældende dag ved at leve livet som Jeg har lært jer. Jeg beder jer ikke om at stoppe alle daglige forpligtelser. I har pligt til andre, I må aldrig føle, at I skal isolere jer fra jeres kære, når I følger Mig. Jeg ønsker, at I elsker jeres familie og jeres venner og give dem den tid, de har brug for, for at sikre, at kærligheden til hinanden kommer åbent til udtryk. Elsk alle som Jeg elsker jer. I gør dette ved den måde, I behandler folk på, med den tid I tilbringer i harmoni med hinanden, med hvad I siger om dem til andre, og hvordan I hjælper dem, der ikke kan hjælpe sig selv. Jeres liv på jorden er en test af jeres kærlighed til Mig. I viser jeres kærlighed til Mig med den kærlighed, I viser for andre, herunder dem, der forbander jer. Det er vigtigt, altid at tale med Mig hver dag, selvom det bare er for et par minutter. Det er i denne tid, at Jeg velsigner jer. Vær venlig, aldrig at tillade frygten for den nye verden, at få jer til at forlade dem, som er tæt på jer. I skal fokusere på Mig, og når I gør dette, vil I finde fred. I skal derefter tage denne fredens gave til jeres kære. I må dog vide, at I vil lide på grund af jeres kærlighed til Mig og I vil opleve had fra andre. For at hæve sig over dette had, skal I kun reagere med kærlighed. Altid. Jeg bringer jer frihed fra dødens lænker, og den vil ikke have nogen magt over jer. På grund af Min Opstandelse, vil I blive hel igen, fuldkomne i krop og sjæl, i Mit Nye Kongedømme. Hvad er der at frygte, hvis Jeg bringer jer Gaven af det Evige Liv?
Jeres elskede Jesus
 
1263. Jeg blev anset for at være en ond mand og en falsk profet og så piskede de Mig
Torsdag, 13. november 2014 kl.11:10
Min højtelskede datter, Jeg afslører for dig i dag en af de største mysterier i tidernes ende. Rækkefølgen af de begivenheder som fører op til den sidste dag er beslægtet med Min Korsfæstelse, som vil blive genoptaget i alle faser, lige op til den dag, hvor Jeg vil komme igen for at frelse verden. Da jeg var i Getsemane Have, blev jeg isoleret, var alene og i sorg, fordi kun få troede at jeg talte Sandt. Min Kærlighed for Min Far holdt Mig oppe, men Min kærlighed til menneskeheden betød, at den pine, som Jeg udholdt, herunder psykisk og fysisk tortur fra Satans hånd, blev accepteret af Mig, omend med enorm anstrengelse. Hvor meget har Jeg lidt i denne Have. Hvor meget tryglede Jeg min Fader for lindring. Hvor sønderknust var Jeg, da den onde viste Mig, hvordan verden ville ende. Han hånede Mig, lo ad Mig, spyttede på Mig og spottede, da han viste Mig Mine fjenders sjæle, som ville, en dag, fortælle verden at de tjente Min Kirke. Det var ligesom at få vist Mine elskede apostle anklage Mig og derefter forpligte deres troskab til Satan. Han viste Mig de troendes sjæle, hvis stemmer vil blive anset for at være som radikale fanatikere, og som ville blive beskyldt for forfærdelige forbrydelser. Jeg så dem, der sagde at de repræsenterede Mig, forfølge profeterne og visionære, såvel som dem, der ville søge deres ødelæggelse. Jeg var nødt til at udholde enormt mørke, da Jeg så den verden, som Jeg engang boede i, ikke blot blive blind om Hvem Jeg Er, men som aldrig ville blive fortalt om Mig. Jeg blev kastet til jorden, Mit Ansigt blev presset til jorden, sparket, pisket og Mit tøj revet af af Satan. Han pinte Mig, ud over Min menneskelige formåen og under den fysiske krops ekstreme udmattelse. På trods af dette, fik Jeg styrke til at fortsætte og se Min uundgåelige Korsfæstelse i ansigtet, som skræmte Mig. Min Kærlighed for mennesket erstattede dog Min menneskelige frygt. Mine hellige tjenere, som vil nægte at fordømme Mig, vil også lide en tilsvarende isolation. De vil blive vanæret og kastet til side. Deres isolation vil ikke blive fordømt af Min Kirke, på grund af frygt inde i den. Da jeg blev pisket, dem, der udførte de mest grusomme og modbydelige handlinger på Min Krop, jublede. Jeg blev anset for at være en ond mand og en falsk profet og så piskede de Mig. De pralede af deres hellighed, deres retfærdighed og deres viden om de Hellige Skrifter, mens de nedværdigede Min Krop. De undlod at acceptere den profeti, at deres Messias ville komme for at frelse dem. De, der vil forkynde Mit Andet Komme vil udholde den samme behandling. Når de afklædte Mig nøgen, ønskede de at ydmyge Mig videre og så klædte de Mig med en rød klud, der knap nok dækkede Mig, for yderligere at vanhellige Min Krop. Men, da de stak torne, som nåle, ind i Mit Hoved, erklærede de, at Menneskesønnen var en bedrager, og derfor ikke værdig til at blive accepteret. De rev Mit øje ud af øjehulen, men smerterne var ligegyldige i forhold til deres erklæring, at Jeg ikke var accepteret som Frelser af Guds børn. Alle disse ting vil blive genoptaget snart, da Jeg, Jesus Kristus, vil blive kasseret som Leder af Min Kirke og Min Krone taget væk fra Mig. En falsk leder, Antikrist, vil blive erstatning for Mit Hoved, og i modsætning til Offerlammet, vil han bære en glitrende krone af guld. Under denne facade vil der ligge en rådden kerne, og sammen med de løgne, usandheder, bespottelser og kætterier, som vil hælde ud af hans mund, vil han levere alt dette som om det var honning, som strømmer fra honningbiens bikube. Gør jer ingen illusion, dyret vil have et smukt udseende, hans stemme beroligende, hans opførsel storartet. Han vil være smuk og tiltalende, men ud af hans mund vil han hælde gift, der vil forgifte jeres sjæle. Da Jeg bar Mit Kors, kunne Jeg ikke gøre det af Mig Selv. Det var så tungt, at Jeg kun kunne tage et skridt ad gangen og gå meget langsomt. Min Krop var revet i stykker mange steder og på grund af Blodtab besvimede Jeg mange gange, så svag var Jeg. Jeg var blind på det ene øje og Tornene på Mit Hoved betød, at Blodet, som strømmede fra Mine Sår, skulle tørres konstant væk af dem, der gik ved siden af Mig, ellers ville Jeg aldrig have været i stand til at tage endnu et skridt fremad. Det samme vil være tilfælde for Min Resterende Kirke, Min Krops sidste støtte. De vil marchere, ligesom Jeg gjorde, med et tungt Kors på, men på trods af smerte, misbrug, lidelse og blodsudgydelse, vil de holde ud indtil det sidste. For Mit Dyrebare Blod vil flyde over i deres sjæle, i tandem med min Egen Sorg, Min Egen Korsfæstelse. Og på den dag, da de ikke længere vil fejre Messens daglige Offer, vil Min Tilstedeværelse uddø. Når dagen ankommer for min krop - Min Kirke på jorden - at blive endelig plyndret, korsfæstet og skændt, vil alt ændre sig for evigt. Det er Min Krop, Min Kirke, stadig i live i verden, der opretholder livet. Men når den er ødelagt vil livet, som I kender det, være over. Når Min Kirke er forrådt ofret og kasseret, ligesom min Korsfæstelse, vil dette markerer tidens afslutningen.  
Jeres Jesus
 
1264. Det eneste formål med private åbenbaringer er at frelse sjæle Torsdag, 13. november 2014 kl. 23:20
Min højtelskede datter, Gud gav Sine børn, gennem private åbenbaringer, en bedre forståelse af hvad der er indeholdt i De Hellige Skrifter. Hvis Gud beslutter at give Sine børn ekstra Gaver, så er det Hans privilegium. Var det ikke for sådanne Gaver, som den Hellige Rosenkrans, ville sjæle være gået tabt for Ham. Jer, Mine elskede tilhængere, må forstå, at det eneste formål med private åbenbaringer, er at frelse sjæle ved omvendelse. Bønner er altid en del af de private åbenbaringer og I vil således vide, at de kommer fra Himlen. I behøver ikke at lytte til Mig nu for alt det, Gud ønskede at I skulle vide, er indeholdt i de Allerhelligste Evangelier. Desværre kun få af Mine tilhængere har forstået de lektier, der er indeholdt heri. Sandheden er indeholdt i både Det Gamle og Det Nye Testamente. Det har altid været Guds ønske at gribe ind i verden ved at afsløre Sandheden til udvalgte sjæle, som et middel til at skabe en bedre forståelse for, hvad der er nødvendig for at frelse jeres sjæle. Det er også et middel, hvorved Han advarer Sine børn, når de bliver vildledt af Hans fjender. Min Faders Bog indeholder Sandheden, og der må aldrig føjes noget til, eller korrigere den. Den må heller ikke ændres på nogen måde. Det er Min Pligt nu, at bekendtgøre indholdet af Johannes Åbenbaring for at hjælpe jer at forstå, at hver profeti indeholdt i den, vil ske, for Ordet er blevet fastlagt. Indholdet af denne Bog gør læsningen vanskelig, fordi den forudsiger den endelige forræderi mod Mig, Jesus Kristus, af dem, der hævder at regere Min Kirke. Lad Sandheden blive hørt, for den er skrevet ned, og hvad der er skrevet af Gud, er ukrænkelig.
Jeres Jesus
 
1265. Hedninge, der afskyr Sandheden, vil træde ind i Mit Hus
Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 10:22
Min højtelskede datter, lad det være kendt at enhver, der afviser Åbenbaringsbogen benægter Guds Ord. Sandheden er indeholdt heri og skulle mennesket løbe fra den, benægte de forudsagde profetier, eller tilføje dem et eller andet, vil han blive kastet ud i ødemarken. Sandheden fører jer til frelse, og vejen mod det Nye Paradis fører til Mig. Det er kun gennem Mig, Jesus Kristus, Menneskesønnen, at frelsen vil blive givet til mennesket. Jeg er Vejen og Lyset. Det er kun gennem Mig og jeres accept af Hvem Jeg Er, at I vil være i stand til at se Guds Lys. Der er ingen anden vej. Følger I en anden sti, som I vælger, vil intet føre jer til Gud. Hvis I er for Mig, skal I ære jeres bror og søster gennem kærlighed, venlighed og tålmodighed. I skal ikke dømme andre på grund af deres religiøse overbevisning. I skal elske dem, som Jeg elsker dem. Dette betyder ikke, at I skal omfavne deres tro, eller vise ærbødighed til dem, fordi hvis I gør det, vil I fornægte Mig. I kan ikke tjene to herrer. I skal aldrig fornærme Mig ved at vise troskab til falske guder placeret foran Mig. Den dag, I giver hyldest til falske guder under Mit Tag vil være den dag, hvor Jeg vil storme Mit Tempel og ødelægge alt indenfor det. Hvor lunken er troen på nogle af Mine tjenere, som stræber efter at imponere befolkningen og søge beundring. Hvor lidt vises der respekt for Mig i Mit eget Hus, når alt det, Jeg gav jer, er kastet til side med ligegyldighed, indtil til sidst, intet af Mig vil blive tilbage ind i Min Kirke. I, Mine elskede tilhængere og hellige tjenere, som forbliver tro mod Ordet, vil have en tung byrde. I vil lide smerte og ydmygelse, når I vil opleve vanhelligelser, kætterier og udfoldelser af det okkulte. Mens mange af disse overtrædelser af Mit Hellige Legeme vil blive dygtigt skjult, vil dem med sand dømmekraft blive chokeret, men magtesløse, når disse ting sker. Sådan vil bedraget være, at det vil give genlyd fra hver sprække, og det ville tage en hær af to tusinde mænd til at stoppe disse svindlere i at gøre skade. Disse bedragere er ledet af dem, der ikke kommer fra Mig. De har infiltreret Mit Legeme, på lusket måde, og det vil tage lang tid før de endelig og helt, beslaglægger Min Kirke. Snart vil deres handlinger blive set for hvad de er, af dem, som er velsignet med Helligåndens Gave. Hedninge, der afskyr Sandheden, vil træde ind i Mit Hus, hvor de vil blive budt velkommen med åbne arme. I vil blive fortalt, at I skal vise kærlighed til alle Guds børn og tie dem, der måske modsætter sig dem. Meget få mennesker vil forsvare Mig, Jesus Kristus, og dem, der vil vove at gøre indsigelse mod disse blasfemiske ceremonier, som vil blive afholdt på de samme altre der anvendes til at huse Min Helligste Eukaristi, vil blive bragt til tavshed. Mine fjender kan beslaglægge Mit Hus, men ikke Min Kirke, fordi alle Kristne i hele verden udgør Min Kirke. De trofaste, som er dem der vil afvise at benægte Guds Ord, og som aldrig vil acceptere nogen manipulation af det Hellige Guds Ord, vil opretholde Min Kirke på jorden. Intet vil få magt over den.  
Jeres Jesus
 
1266. Frelsens Moder: Hvis I ikke spørger, hvordan kan min Søn hjælpe jer?
Søndag, 16. november 2014 kl. 14:20
Mine kære børn, i perioder med sorg og lidelse, skal I altid kalde på mig, jeres Moder, for at få hjælp til at lette jeres bekymringer, uanset hvor svær jeres situation er. Husk, at når jeg præsenterer til min Søn jeres særlige anmodninger vil Han, hvis de indebærer en bøn om frelse for jeres, eller anden persons sjæl, altid besvare mine bønner. Hvis det, det drejer sig om, er en særlig velsignelse eller helbredelse, vil jeg altid gribe ind på jeres vegne. Ikke en eneste anmodning vil blive ignoreret, og hvis det er Guds Vilje vil jeres bønner blive besvaret. Der findes ikke en eneste sjæl på jorden, der ikke kan bede til min Søn om hjælp, hvis de beder Ham for deres frelse. Min Søn vil gøre særlige indrømmelser for enhver sjæl, I beder om. Hans Barmhjertighed er stor, Hans Kærlighed uudgrundelig. Frygt aldrig for at komme Ham nærmere og at bede for Hans Barmhjertighed. Bøn, mine kære børn, er et meget kraftfuldt middel til at vinde Guds Barmhjertighed. Ikke en eneste bøn forbliver ignoreret. Men hvis I ikke spørger, hvordan kan min Søn hjælpe jer? Bed, bed, bed med jeres egne ord, for Gud vil aldrig undlade at svare jer.
Jeres elskede
Moder Frelsens Moder
 
1267. Gud ville aldrig diktere en anden Lære, idet Han gav verden Sit Ord
Søndag, 16. november, 2014 kl. 20:10
Min højtelskede datter, Satan er løgnens konge, bedragets mester og han strejfer frit på jorden for at fortære sjæle hvert sekund. Hans magt er drevet af, at de fleste mennesker ikke tror, han eksisterer. Han har overtaget manges hjerte og sjæl, og det er sådan han arbejder. Han fortæller løgne til dem, han inficerer, for at tilskynde dem til at synde. Han vil overbevise sjælene, at synd er uskadelig, og at det er acceptabelt at begå enhver synd, som er specielt knyttet til ham. Disse synder omfatter retfærdiggørelsen af enhver ond handling af kødet, herunder seksuel promiskuitet, umoral, udskejelser og dekadence. Når den menneskelige krop bliver brugt som et middel til at begå sådanne handlinger, som er beskæmmende i Guds øjne, vil I vide, at dette er et tegn på satanisk indflydelse. Når den onde påvirker de sjæle, som har til opgave at give åndelig vejledning til sjælene i Min Kirke, for at fremme accepten af synd, gør han det på en snedig måde. I vil blive advaret for at dømme synderen, men ikke et ord vil blive sagt for at fordømme det, der er synd i Guds øjne. Da Satan ønsker at ødelægge kærlighed, vil han gøre dette ved at forårsage splid i relationerne. Han vil skabe had i menneskets hjerte ved at fylde hans hoved med løgne, som tilskynder mennesket til at kæmpe mod hinanden gennem konflikt og krig. Han vil friste mennesket gennem påvirkning af andre sjæle, som allerede er bukket under for hans fristelser Løgne, bespottelser og had er de måder, hvorpå Satan arbejder for at sprede sit angreb. Han narrer sjæle ind i en falsk tryghed, når man hører et menneske fortælle en anden, at synd ikke er imod Guds Love, for det er en naturlig ting. Guds børn bliver derfor meget forvirret, fordi de love som Han nedskrev er blevet rykket op med rode, og folk er blevet usikre om, hvilken vej de skal vende. I har kun ét valg. Læs den Hellige Bibel og bliv mindet om Sandheden. Den er der for jer, til at læse i sort på hvid. Hvis I accepterer Sandheden i min Faders Hellige Bog og tror, at Han dikterede Sine Ti Bud til Moses, så skal I aldrig acceptere en anden doktrin. Gud ville aldrig diktere en anden doktrin, fordi Han gav verden Sit ord. Intet i det kan ændres. Det menneske som vover at ændre det, for at følge syndernes liv, vil være skyldig i en forfærdelig synd, og vil lide for denne krænkelse af Helligånden.  
Jeres Jesus
 
1268. Frelsens Moder: Jo mere I beder, des stærkere vil jeres forhold til Gud være
Mandag, 17. november 2014 kl. 19:20
Mine kære børn, for langt de fleste mennesker, er bøn ikke let. For dem af ringe tro, kan det være en vanskelig opgave, og mange forstår ikke bønnens betydning eller hvorfor det er vigtigt. Når I er i et kærligt forhold med en anden person, er det vigtigt at tale med hinanden. Uden kommunikation vil forholdet skrubbe ind, og til sidst vil forholdet dø. Det samme er tilfældet, når der kommunikeres med Gud. I kan ikke se Ham, røre ved Ham eller føle Ham, men når I taler til Ham, vil Han svare. Sådan er mysteriet om Guds Guddom. Med tiden vil dem, der taler til Gud, gennem hans elskede Søn Jesus Kristus, knytte et stærkt bånd til Ham. Børn, når I kalder på Min søn, med jeres egne ord, hører Han hvert angstråb og hvert kald på Ham. Som I fortsætter med at tale med Min Søn, på jeres egen måde, vil I, efter et stykke tid, vide, at han hører jer. De sjæle, som råber om nåde, enten for deres egen sjæl eller for at frelse andre, vil altid modtage specielle gaver fra himlen. Bøn er ikke kompliceret. Det er så simpel som at kalde på nogen I elsker. Og når I elsker en anden, kan I være sikre på, at Gud er til stede, for Han er kærlighed. Når I virkelig elsker nogen, er der altid tillid i jeres hjerte. Hvis I elsker min Søn, skal I have tillid til Ham. Hvis I stoler på Ham må I vide, at Han vil altid vente på jer med kærlighed og ømhed. Han fryder sig, når kalder på på Ham, for Han vil gøre alt for at bringe jer Sin fred og trøst. I skal aldrig være tilbageholdende med at tale med min Søn, gennem bøn. Han higer efter jeres selskab og snart vil I ikke være i tvivl om Hans eksistens. Jo mere I beder, jo stærkere vil jeres forhold til Gud være. De, som er velsignet med sådan en dyb og vedvarende kærlighed til min Søn, vil have en sådan fred boende i deres hjerter, at ingen smerte på denne jord kan udslette den. Bed hver dag. Tal med min Søn under jeres daglige gøremål. Kald på mig for at bringe jer tættere til min Søn. Og når I vil elske Ham mere, vil jeg bede Ham om at velsigne jer. At elske Gud i dybt nærvær er en gave fra Gud, og det er kun gennem regelmæssig bøn, at I vil opnå det.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1269. Snart vil Kristne blive ligesom hedninge 
Tirsdag, 18. november 2014 kl. 00:18
Min højtelskede datter, Min Stemme er den eneste lyd, I vil høre i de fire verdenshjørner, mens Jeg forbereder menneskeheden for det store angreb. I vil høre mange stemmer fra falske visionæres og profeters mund, men ingen af dem vil skære igennem jeres sjæl som Helligåndens Flamme. I skal være på vagt for den falske spiritualitets stemme, som ikke kommer fra Gud, men som vil kunne mærkes i forskellige dele af verden. De onde ånders indflydelse vil blive set i terrorismens krige, hvor søde stemmer, som fremmer vildledende ideologier, vil forsøge at retfærdiggøre de onde grusomheder, de foretager i Guds navn. Snart vil stemmer, der fremmer hedenskab, høres i Huse, som ærer Mig, og de vil vanhellige mine altre. Stemmer, som kommer fra det ondes ånd, vil blive betragtet som spændende fortolkninger af folks forhåbninger, som søger tilfredsstillelse i deres liv. De vil råbe, lovprise falske guder, ødelægge de sårbares sjæle og spotte imod Mig. Det er de sjæle, som bedrøver Mig mest, fordi de er meget overbevisende og forårsager stor forvirring. De vil være som magneter, når de trækker mange kristne væk fra Mig. Mine fjender vil forblinde Mit folk for sandheden og snart vil kristne blive som hedninge. Jeg vil blive kastet ud i rendestenen som en stakkels og Min Kirkes døre vil blive smækket på Mit ansigt. Og når Jeg banker på døren vil den blive stænget indefra af dem, der hævder at komme fra Mig. Jeg advarede jer om disse dage, og de vil snart være hos jer. Igen siger jeg jer: Mit Ord er Ukrænkeligt. Det er de sidste budskaber fra himlen og er givet til en verden, som er så ligeglad med Mig, som den er utaknemmelig. Vågn op og se Sandheden i øjnene. Der er kun én Mester. I kan ikke forblive loyale over for Mig, hvis I tjener mere end en mester.
Jeres Jesus
 
1270. Frelsens Moder: Lad mig bringe kærlighed og trøst til de sørgende Onsdag 
19. november 2014 kl. 14:47
Kære barn, lad mig bringe kærlighed og trøst til de sørgende og især til dem, der lider af forfærdelige sygdomme. Jeg bringer jer store velsignelser fra min elskede Søn, som ønsker at nå ud til dem af jer, der lider på denne måde. Han vil hjælpe jer, som er hærget af fysiske lidelser, ved at fylde jer med Hans Hellige Nærvær. Han beder om, at I vender jer til Ham i jeres nødens stund og tigger Ham om at bringe jer fred og ro. Spørg min Søn til at tage jer i Sine Arme og beskytte jer fra jeres smerte. Spørg Ham om at tage jeres lidelser på Hans skuldre, og Han vil hjælpe jer. Min Søn vil gribe ind på mange måder for at bevise over for verden, at Han taler til jer gennem disse Budskaber. Til alle dem, der beder om helbredelse af sjælen, samt kroppen, og som beder Korstogsbøn (94), vil min Søn svare til disse sjæle, gennem dem han vælger, for at opfylde Sin hellige Vilje. I skal aldrig miste håbet, når I stoler helt på min Søn. Han vil altid svare på jeres råb om hjælp.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Korstogsbøn (94) For at helbrede sind, krop og sjæl O kære Jesus, jeg bøjer mig foran Dig, tung, syg af smerte og i længsel for at høre Din Stemme. Lad mig blive rørt af Din Hellige Tilstedeværelse, så at jeg kan blive oversvømmet af Dit Guddommelige Lys, i mit sind, krop og sjæl. Jeg stoler på Din Barmhjertighed. Jeg overgiver min smerte og lidelse fuldstændig til Dig og beder Dig om Nådegaven at stole på Dig, så at Du kan have omsorg for denne smerte og mørke, og således blive hel igen, så at jeg kan følge Sandhedens Sti og tillade Dig at føre mig til livet i det Ny Paradis. Amen
 
1271. Frelsens Moder: Jeg har et budskab til det romersk-katolske præsteskab
Fredag, 21. November, 2014 kl. 16:15
Jeg er den ubesmittede Jomfru Maria, Guds Moder, Frelsens Moder. I dag har jeg et budskab til det romersk-katolske præsteskab og kommer til jer på vegne af min elskede Søn, Jesus Kristus. Jeg råber til alle mine Søns hellige tjenere, som tjener Ham i disse tider med store prøvelser i Kirken. I er avantgarden af Hans Mest Hellige Sakramenter og er blevet kaldt af min Søn for at tjene Ham i at frelse alle sjælene, og på grund af dette, har I et stort ansvar overfor Ham. Jeres pligt skal altid være at tjene min Søn og Hans Legeme - Hans Kirke - og til at sikre, at Hans Allerhelligste Ord overholdes til alle tider. Der vil komme tider med stor smerte og forfølgelse fremover og I skal forberede jer til dette nu. I fremtiden vil jeres tro blive testet til det yderste, og I vil blive tvunget til at acceptere og give et nyt løfte, hvor I vil blive bedt om at vise troskab til en ny doktrin, som ikke vil være af min Søn. De, blandt jer, som vil genkende den falske doktrin, når den præsenteres for jer, må ikke bukke under for det. Når I bliver bedt om at tilpasse og ændre de Allerhelligste Sakramenter, skal flygte fra dette. Min Søns Kirke skal testes ud over sin udholdenhed. Til dem af jer, der vil forkaste Sandheden til fordel for e ny, ændret doktrin, som de vil sige er nødvendig for at følge menneskenes behov, må I vide, at dette vil være en stor forræderi mod Guds Ord. På grund af de løfter I gav til at tjene min Søn, er I forpligtet mod Guds børn, til at nære dem med min Søns Jesu Kristi Legeme og Blod. Der vil komme en tid, hvor I vil blive tvunget til at ændre Messens Hellige Offer. Der vil være nogen iblandt jer, der vil straks vide, at der bliver begået en stor fejltagelse, og så skal I vende ryggen til dette. I skal fortsætte med at nære de sjæle, der er afhængige af jer for at blive næret med den Allerhelligste Eukaristi. Hvis I forbliver loyale over for min Søn og fortsætter med at tjene Guds børn, da dette er jeres pligt, vil I tjene Ham med stor værdighed. Jeg anmoder jer om at I beder min Allerhelligste Rosenkrans dagligt, for at give jer den styrke, I skal bruge, og for beskyttelse mod Satan, fordi de tider forude, som næsten er over jer, bliver uudholdelige. Ved at holde bønnen af den levende Guds Segl tæt på jer hele tiden, vil I modtage ekstra Beskyttelse mod den onde. Der vil være mange præster blandt jer, der ikke vil have mod til at opretholde Guds Ord, men I skal aldrig være bange for at vise troskab til min Søn. Hvis I forråder min Søn, vil I tage uskyldige sjæle med, som vil finde sig selv, uden at vide det, ført ind i fejltagelse, og ind i et frygteligt mørke. Satan har gennemtrængt min Søns Kirke i nogen tid, men hver gang, når det kaos og forvirring, han forårsager bliver uudholdeligt, er dette spredt på grund af min Søns elskede hellige tjeneres ringe tro. Nu, hvor mange præsters tro er blevet svækket, og i nogle tilfælde fuldstændig ødelagt, er helvedes porte åbne og stor fare ligger forude. I skal aldrig være fristet til at give afkald på alt det, min Søn lærte jer. Min Søn har aldrig ændret Sig. Hans Ord er hugget i den Klippe, som Hans Kirke blev bygget på. Hans Sakramenter bringer sjælene det lys de behøver, for at opretholde livet. Hvis I forråder min Søn, ødelægger I selve livet, for uden min Søns tilstedeværelse, ville verden ikke eksistere i dag. Salige er dem, der virkelig elsker min Søn, fordi de vil være dem, der vil gå forrest med deres eksempel.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1272. Jezabels onde ånd vil gøre alt, hvad den kan, for at infiltrere Min Kirke på jorden
Søndag, 23. november 2014 kl. 18:20
Min højtelskede datter, Jezabels onde ånd har planlagt et stort angreb på Min Mission for at frelse sjæle. Denne forræder og ødelægger af Guds profeter, har etableret sig på jorden som Guds lærer, og manifesteret sig blandt Mit folk, for at forføre dem og føre dem væk fra Min Kirke, i det som vil blive det største frafald nogensinde. Hun vil være ansvarlig for det ægteskabsbrud, Min Kirke vil begå med Fyrster af den sekulære verden, som vil medføre en forening, som er afskyelig for Gud og en vederstyggelighed i Hans øjne. Tilstede i mænds, såvel som i kvinders hjerter, er Jezabel en af de mest onde, intelligente og snedige dæmoner i Satans hierarki, og arbejder på mange måder for at vildlede mine folk. Hun arbejder gennem en gruppe, der hævder at være af Mig, men som er involveret i en satanisk kult. Velbevandret i teologi, denne dæmoniske ånd taler til denne gruppe ved hjælp af forskellige sprog og forårsager stor forvirring, skade og splittelse blandt dem, der har accepteret Min Kalk. Disse selvudnævnte eksperter af Mit Ord kommer ikke fra Mig, og mens deres had for Mig er indlysende ved det snavs, der strømmer ud af deres mund, er der andre måder, hvorpå de vil forsøge at skade Min sidste Mission. I vil genkende disse fjender af Gud, ved deres konstante forsøg på at erklære at hendes tilhængere er Guds profeter. Mange af dem vil komme frem og erklære at Jeg, Jesus Kristus, taler gennem dem. Jezabel vil blomstre og yngle løgne ved at knytte sin onde og arrogante ånd til selvbestaltede profeter, som så vil forsøge at bruge denne mission for at give deres stemmer legitimitet. Jezabels onde ånd vil gøre alt, hvad hun kan, for at infiltrere Min Kirke på jorden, ved hjælp af al tænkelig taktik. Gennem hendes indflydelse, vil hun føre mange gode sjæle væk fra Mig i Min kirke, og underminere Guds Ord. Idet hun arbejder blandt mænd og kvinder, vil hun bruge trolddom og hekseri, for at give indtryk af mirakler. Dette er endnu en modstander af Mig, som under indflydelse af Bal, vil forsøge at skade Guds ægte visionære og profeter i den sidste kamp om sjæle. Pas på dem, der praler af deres viden om teologi, og som tør sige de kommer fra Mig, når alt, hvad de taler om, udspringer fra jalousi og en intens had til Guds profeter. Disse besatte sjæle vil forsøge at manipulere jer og skræmme alle, der er imod dem. Hvis I fortsætter at følge Min sidste mission på jorden for at frelse sjæle, vil de gøre alt, for at få jer ned. De, der er påvirket af Jezabels ånd vil arbejde uafbrudt for at angribe Mig. Denne onde ånd vil, gennem de svage sjæle hun fanger, bruge dæmoniske midler til at bagvaske, nedgøre og opildne til had mod dem, der følger Mig. Flygt, når I bliver konfronteret med disse besatte sjæle. I må ikke undervurdere dem fordi, under indflydelse af Jezabel, vil de forsøge at forårsage ufattelige skader på personer, der engagerer sig med dem. Lær at genkende Jezabels onde ånd, fordi hun vil tale med stor myndighed om Mig gennem dem hun besidder. De vil tale med en dybtgående viden om de Hellige Sakramenter og anvende citater fra Bibelen, men kun for at fejlcitere dem, og underminere Mit Ord. I vil se Jezabel angribe denne mission med en ondskabsfuld velsmag. Hendes hengivne tilhængere er stædige, dominerende, fuld af stolthed og dybt forpligtet til denne modstander af Mig, som har beslaglagt deres sjæle under hendes stærke indflydelse. I må aldrig engagere jer med Jezabels ånd, fordi hvis I gør det, vil hun ødelægge jer, ligesom hun har gjort med hendes kohorter. Vær på vagt over for enhver, der kommer frem og siger, at de er blevet sendt af Mig, for at hjælpe med at sprede mit Ord. I må vide, at Jeg ikke har udpeget en eneste profet til at kommunikere Mit ord til verden, siden denne Mission begyndte. Men ud vil de komme, disse falske profeter, i flok, hvor enhver vil forsøge at overgå den anden. De vil så forsøge at bruge denne mission til at samle støtte, så de kan sprede usandheder. Alle dem, der vil blive forført af Jezabels onde ånd, og som svarer på nogen måde til denne ånd, vil snart opdage, at al kærlighed for Mig, vil komme til en brat ende. I sætter jeres sjæl i stor fare, hvis I falder for Jezabels løgne, som er sendt fra afgrundens indvolde for at ødelægge Min kirke og Mine profeter i disse tider.
Jeres Jesus
 
1273. Jorden, hærget af deres ondskab, vil stønne i smerte
Mandag, 24 November, 2014 kl. 15:30
Min højtelskede datter, hvor meget trøst har Jeg brug for, på dette tidspunkt, hvor så mange er faldet fra Mig. Mine tårer flyder i store strømme, mens Satans hær, besat med en af de mest modbydelige af sine dæmoner, Jezabel, har fristet mange af dem, der bekender sig til Mig.
Hvor meget har de glemt, og hvor lidt kan de huske af Mit Løfte om at komme igen. Tidspunktet for Mit Andet Komme nærmer sig hurtigt og Satans hær er samlet i stort antal, klar til at tage kampen op med dem, Jeg kalder Mine egne.
Denne onde hær vil blive ledet af Mine fjender og der er ikke noget, de ikke vil gøre, for at forsøge at narre verden til at tro deres usandheder. Mens de taler i Mit navn, vil de tage med sig hellige mænd og kvinder, og de vil blive til en kraft, man skal regne med. Omfavnet med stor velbehag af en sekulær verden, vil de ændre jordens overflade og i deres kølvand vil de skabe kaos.
Jorden, hærget af deres ondskab vil stønne i smerte og med dette, vil der  komme en stor omvæltning. Hver ond handling, vanhelligelse, som de vil påføre til Min Legeme, vil komme til udtryk gennem ændringer i klimaet, svigt af afgrøder, ændringer i atmosfæren og en mægtig syndflod. Der vil kun være få nationer på jorden, der ikke vil blive berørt af deres handlinger. Min Fader vil påføre dem store lidelser.
For enhver, de vil fordømme i Mit Navn, også de, vil blive fordømt. For hver smerte, de påfører Guds børn, vil de lide den samme smerte. Det helvede, som de vil bringe til millioner, vil resultere i en straf, lignende de flammer som brænder dagligt i den evige afgrund.
Himlens Porte vil blive smækket i deres ansigter, og de vil skrige i smerte, når de på den sidste dag, vil blive blændet af Mit Lys. De vil flygte, som de krystere de er, og forsøge at finde ly fra Min Retfærdighed, men de vil hverken finde sted eller trøst.
Forblændet, vil de løbe, falde og der vil ikke være nogen sted for dem at gå. De vil være forladte, idet ingen af dem vil have styrke eller vilje til at bede om Min Hjælp, for de vil have afskåret sig fra al det liv, de kunne have haft, men som de ikke længere kan benytte sig af.
Hør Mig nu, da Jeg højtideligt erklærer, at det menneske, der lever af Mit Ord, og som forbliver loyalt over for Mig, har intet at frygte. Det menneske, der forbander Mig, og som lukker døren til Mit Kongedømme bag sig, vil blive kastet væk.  
Jeres Jesus
 
1274. Kætterier vil findes i overflod og Mit Navn vil uddø
Onsdag, 26 November, 2014 kl. 23:10
Min højtelskede datter, jeg er et Mysterium for verden, og kun dem, der er tæt på Mig, vil kende omfanget af den Kærlighed, Jeg holder i Mit Hjerte for menneskeheden. Hvis de kunne se Mit Ansigt, ville de vide, hvor dyb Min kærlighed er for dem, Min bekymring, Min frustration, Min vrede, Min medfølelse, Min sorg for alle. Det er på grund af Min Kærlighed til jer alle, at Jeg føler disse ting, og på grund af Min Guddom, og hemmeligheden bag min Faders Pagt, at menneskeheden kun er blevet givet opmålte oplysninger om Guds eksistens. Den fulde sandhed om Mit kommende Rige, vil kun blive gjort kendt for dem, som kommer ind i det. Indtil da, vær sikker på, at Min store Herlighed vil komme til udtryk inde i hver af jer, når døden ikke længere vil have nogen magt over jer. I skal stole på disse Budskaber med hele jeres hjerte og vide, at de indeholder Kilden af alt Liv. Mit Nærvær iblandt jer, mine elskede tilhængere, er blevet stærkere, og des stærkere bliver det, desto mere had vil blive slynget på Mig og alle dem, der svarer på Mit Kald til at frelse sjæle. Dæmoner, fra hvert kategori af Satans hierarki, har angrebet sjælene af mange gode mennesker, der elsker Mig. Disse stakkels sjæle er blevet narret til at afvise Min endelige plan til at forberede min Rest. I stedet er de blevet påvirket til at være villige deltagere i Satans hær. I mange tilfælde vil Satans hær ikke se ud til at være åbenlys imod Mig. Nej, Satan er alt for snu til at afsløre sin tilstedeværelse, og derfor vil hans taktik, i krigsførelsen mod denne mission, blive konstrueret omhyggeligt, men I vil være i stand til at genkende hans træk. Hovmod, arrogance, subtile appeller som kræver retfærdighed, men som kamuflerer kætterske og blasfemiske ord, vil blive præsenteret for menneskeheden som omsorgsfulde erklæringer og offentlige appeller om menneskerettigheder for alle. Mens Min Kirke begynder at gå op i limningen, vil de mest hengivne tilhængere af Mig, opfatte dette som ændringer i tiden, en ny æra, hvor verden bliver mere ensartet, på trods af religiøse forskelle, og en ny begyndelse. Den nye Kirkens æra vil blive set som en global evangelisering, noget aldrig er blevet vidnet før i Min Kirke, siden de dage, hvor Mine Apostle begyndte deres mission. Den vil først blive hilset velkommen af den verdslige verden. Når den verdslige verden accepterer denne plan, vil ledere i Min Kirke blive tvunget til at bifalde denne nye æra, hvor Kirken og den verdslige verden bliver som én. Kætterier vil findes i overflod og Mit Navn vil uddø. Mine egne vil aldrig give op og store fortjenester vil gives til dem, på mange måder. Frygt vil ikke stoppe dem i deres kamp mod Satans hær. Deres stemmer vil klinge frem, når Helligånden vil styrke dem på måder, som vil forbavse mange. De vil opretholde Sandheden for enhver pris og det himmelske hierarki, alle engle og helgener, vil marchere med dem. Hver fornærmelse vil blive tildelt dem, enhver hindring placeret foran dem, og hver forbandelse spyttet på dem. Men intet vil stoppe dem, og Jeg, Jesus Kristus, vil fylde deres hjerter med mod, beslutsomhed og vilje til at modstå alle dem, der vil forråde Mig, og som vil forfølge dem for at tale Sandheden. I skal aldrig være bange for at gentage Guds Hellige Ord igen og igen, for millioner af mennesker vil ikke genkende de løgne, som snart vil erstatte Min Hellige Lære. Jeg vil oprejse mange modige mænd og kvinder fra alle verdens hjørner , for at forkynde det Sande Guds Ord, som det er nedlagt i den Allerhelligste Bibel. Når de gør Sandheden stærk, vil de blive udfordret af løgnere, som vil bruge snoet logik til at modsige dem. Mine fjender vil dukke op i stort tal og komme bevæbnet med teologiske argumenter, som vil underminere Guds Ord frem til tiden op til Mit Andet Komme. De vil blive angrebet af mange af Mine vildledte hellige tjenere, narret af Min modstander. Stemmen af mine fjender vil ringe frem, indtil de bliver hæs af, at skrige sjofelheder og med et had i hver pore af deres organer for dem, der fører Min Resterende hær. De vil aldrig give op i deres forfølgelse af kristne, indtil den dag Jeg kommer for at dømme. Og så vil alle blive tavs - ikke én lyd vil de sige, for først da, vil de indse den forfærdelige sandhed, og hvordan de forrådte Mig.
Jeres Jesus
 
1275. Frelsens Moder: Mørkets falske kirke vil være livløs
Torsdag, 27. november 2014 kl. 08:40
Mine kære børn, den falske kirke, som vil erstatte min Søns Kirke på jorden, står klar og alle dens kætterier vil blive dygtigt skjult mellem afsnittene i den nye Messebog, som vil erstatte den gamle. Mørkets falske kirke vil blive bygget op for at erstatte den gamle, efter det store inferno. Alt det, der var til stede i min Søns Kirke, vil blive erstattet med alt det nye. Men en ting vil aldrig ændre sig. Fundamenterne, hvorpå min Søns Kirke blev bygget, vil ikke rokke sig, da de er fast plantet på jorden. Intet menneske vil, ej heller kan, rokke dem, fordi Gud vil ikke tillade det. Mørkets kirke vil være livløs. Den vil ikke give nogen frugt, da den vil blive bygget på rådden jord. Enhver form for kætteri vil udgå fra munden af dem, der vil prædike på dens prædikestole. Den vil blive en hule af ondskab og intet af det, som vil blive forkyndt af de stemmer, som vil prale af dens storhed, vil give mening. Det vil være de dage, hvor mange kristne, som vil være for bange, for trætte og vil mangle virkelig tro, vil tilbede inden for dens mure, men det vil ikke være min Søn, de vil tilbede, men Antikrist, for det vil være ham, der sidder på tronen, de vil ophøje inden for dens mure. Antikrist vil herske nær ved, hvor min Søn byggede Sin Kirke, og mange mennesker vil tro, at denne kirke kommer fra Ham, men det ville den største fejltagelse. Enhver, der vil gøre indsigelse mod denne kirke, eller som finder fejl i den, vil blive latterliggjort og anklaget for kætteri. Disse forrædere af min Søn vil selv være de største kættere, som nogensinde har infiltreret Guds Kirke, siden dens begyndelse. Bed, bed, bed til, at der fortsat vil være en stærk hær af min Søns præster, der aldrig vil give efter det pres, der ligger forude.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1276. Folk har mistet kærlighed i deres liv, fordi de ikke længere ærer Mig
Torsdag, 27. november 2014 kl. 19:50
Min højtelskede datter, en stor del af de lidelser som vil opleves af menneskene i de kommende år, vil være åndelige. Den åndelige lidelse vil kunne mærkes, ikke kun af Mine tilhængere, der forbliver tro mod Guds ord, men af alle mennesker, uanset hvad de tror på. Satan og hans dæmoner, fra de øverste rækker til de laveste, strejfer over hele verden og spreder had blandt Guds børn. Had har grebet den menneskelige slægt og kan ses på mange måder. Når Satan frister en sjæl ind i et hylster af had, gør han det ved at skabe en følelse af jalousi i den sårbare person og snart bliver dette til had. Hadet spreder sig og påvirker alle andre. Kærlighedens og barmhjertighedens ånd, som en gang var til stede i menneskehedens hjerter, er svækket og det betyder, at den kærlighed, som samlede samfund, nationer og lande sammen, er blevet brudt. Folk har tabt kærligheden i deres liv, fordi de ikke længere ærer Mig. Jeg, Jesus Kristus, er blevet glemt. Så travlt har de det, med verdslige sager, at de har skabt en meget ensom tilværelse for sig selv. Når kærligheden mangler i jeres liv, bliver en stor del af jer, ladt tilbage til at tørre ud og visne som en plante uden næring. Gud er kærlighed, og når kærligheden er til stede i verden, er der større harmoni og fred. Det modsatte til at elske er had, som kommer fra djævelen. Hvis I tillader had til at fylde jeres hjerter, vil det gnave inde i jer og vokse som en kræft, indtil den fortærer jer helt. Had ødelægger liv og skaber frygtelige splittelser. Det forgifter jeres sjæl. Det skaber dyb utilfredshed i sjælene af dem, der har gjort det muligt for det, at diktere enhver handling, de tager. Had spreder sig fra den ene sjæl til en anden meget hurtigt fordi, når I engagerer jer med en person, der er fuld af had, vil hadet få greb i jer, ved at friste jer til at lytte til al mulig grund til det, givet som retfærdiggørelse. Kristne, som tillader had angribe dem, må aldrig give efter for at bruge mit Hellige Navn til at opildne til had, af nogen art, mod et andet menneske. I skal bede Mig om at befri jeres sjæl for had, fordi hvis I tillader det at tage over jeres sjæl, vil I aldrig se Mit Ansigt. Brug den tid der er givet jer til at elske Mig mere, for når I virkelig elsker Mig, vil denne kærlighed blive gengældt. I vil derefter ikke være i stand til at deltage i nogen form for dialog, hvor had er til stede. Elsk Mig og I vil finde det lettere at elske andre. Hvis I hader en anden person, kender I Mig ikke.
Jeres Jesus
 
1277. Nye navne vil blive givet til titler, som er forbundet med Mig Fredag, 28. november 2014 kl. 23:50
Min højtelskede datter, verden er ved at blive forberedt for Mit Andet Komme, og der er to forskellige måder, hvorpå man kan bane vejen for denne Dag. Ligesom jeg, Jesus Kristus, forbereder jer gennem Mit Indgreb, således forbereder Satan også sin hær. Mine fjender har haft meget planlægning undervejs i mange år; de kender Sandheden, men har valgt at ødelægge Min Frelsesplan. Mange er faldet, herunder de udvalgte, som har hengivet sig, i stedet, til det okkulte. Mine fjender har skabt mange udførlige planer, som omfatter folkedrab på uskyldige, uden deres viden. Mens mange onde handlinger bliver orkestreret mod den menneskelige slægt, på grund af grådighed og et ønske om kontrol, vil den mest ambitiøse handling ses, når de endelig tager kontrol over Mit Hus. Der er planer i gang om at bringe Mit Hellige Hus i knæ. Forberedelser er blevet gjort, for at dyret kan tage stilling i det. For at sikre, at han vil blive hilst velkommen af verden, er en detaljeret plan, som vil berøre alle aspekter af den globale politik og religioner, blevet tilendebragt. Men før dyret bliver kronet og tager plads på sin trone i Min Kirke vil der, i hemmelighed, ske mange handlinger af vanhelligelse på Min Kirkes altre. Sorte messer vil blive udbredt voldsomt, hvorved de vil give stor magt til Satan og hans hierarki. De vil fortære alt, der er Helligt og de vil gå meget langt for at ødelægge Kristendommen i det, som vil være det største bedrag i Min Kirkes historien på jorden. De vil gøre dette ved at lade som om de omfavner Kristendommen. Intet vil være som det ser ud til, og kun dem, der er velsignet med dømmekraftens gave vil se, hvad der virkelig sker. Hver synd vil blive vurderet til at være acceptabel. Jeg, Jesus Kristus, vil blive forbandet, men Mit Navn vil blive brugt til at tolerere accepten af dødssynd. Djævelen vil, gennem sine trofaste kohorter, vende alt det, som kommer fra Mig, på hovedet. Nye navne vil blive givet til titler, som er forbundet med Mig, og dem der repræsenterer Mig. Deres tidligere titler vil blive erstattet med nye, som verden vil blive fortalt, de repræsenterer en ny, innovativ og omsorgsfuld tilgang til ligestilling. Menneskets synd vil blive ophøjet for Mine Øjne og placeret på mine Altre, som udæskende gestus. I må vide, at dem, der hævder at de kommer fra Mig er løgnere, hvis de ikke opretholder Mit Hellige Ord, og hvis de nægter at forkynde Sandheden. De er bedragere. Jeg vil blive spottet, ikke blot gennem ord, handlinger og ændringer i den Hellige Lære, men ved omhyggeligt iscenesatte ritualer, som vil finde sted på Mine altre. Den dag vil komme, hvor Min Fader skal gribe ind og stoppe denne sidste vanhelligelse. Forsøg fra mine fjender, til at sætte liv i deres nye hedenske ceremonier, vil være forgæves. De vil præsentere sofistikerede og underholdende begivenheder af ”tilbedelse til Gud”, men der vil ikke komme noget godt ud af det, fordi Helligåndens Flamme vil mangle. I stedet, vil alt det, der vil blive set, være den ulmende røg af en brand, der ikke kunne blive tændt. Dette er Satans røg, og den vil kvæle Guds børn.  
Jeres Jesus
 
1278. De, der gav væk deres fødselsret til dyret, vil aldrig komme foran Mig
Lørdag, 29. November 2014 kl. 14:25
Min højtelskede datter, det er gennem de svage, de udsatte, de ensomme og de ydmyge, at jeg manifesterer Min Guddom. Min Magt farer gennem disse sjæle ind i Min Hellige Vilje, og det er gennem dem, Jeg kan nå Min Plan for at frelse menneskeheden. Når de, som er blevet kaldet af Mig til at forkynde Min Hellige Ord, afviger fra de Hellige Værker, på grund af stolthedens synd, forsøger de at definere Mit ord med en overdreven respekt for deres egen menneskelige intellekt. De glemmer at, det ved at følge Mig, er allerede blevet fastlagt, og at det er Mit Hellige Ord, der skal høres, og ikke lyden af deres egne stemmer. Det er gennem begærets synd, at de vil skille sig af med Mit Ord, i deres ambitiøse søgen efter at overskygge Mig og søge forherligelse. Det er gennem dovenskabens synd, pga. sløvhed, at de vil være skyldige i det ultimative forræderi, når de vil undlade at forblive loyale over for Mig, på grund af mangel på tro og mod. Det vil så være i den endelige optakt til Mit Andet Komme at dem, der tror de er mere værdige, mere kvalificerede end andre, men er fulde af stolthed, vil udsættes for et skarp genmæle og de vil falde ned. De svage, de ydmyge og de små, der anses af Min Kirkes disciple for at være af mindre betydning, men som vil klamre sig til sandheden, vil være dem som vil blive omsluttet af Mig på den store dag. Jeg vil kalde dem og vinke dem hen til Mig, mens Jeg samler dem ind i Mit Kongedømme, og de vil græde glædestårer. Så vil Jeg samle dem, der ikke kender Mig, men som vil blive vækket af Mit Lys - gode sjæle, med hjerter af guld - og jeg vil sige "kom op her i Mit Tilflugtssted.« Og så vil de syndere, som har begået forfærdelige grusomheder, men som bad mig om Min Barmhjertighed, blive kaldt, og Jeg vil sige "kom, Jeg tilgiver jer for I søgte forsoning.« Og så vil de forrædere af Mig, som engang kendte Mig, men som vendte ryggen til Mig, komme, men de vil ikke være i stand til at se Mig i øjnene. Heller ikke vil de søge Min Barmhjertighed, og Jeg vil sige til dem 'væk fra Mig, I er ikke egnet til at komme ind Mit Rige. « Endelig vil dem, som bortødslede deres fødselsret til dyret, aldrig komme foran Mig, for de vil blive kastet ind i ovnen sammen med dem, som mistede Mig de sjæle, i Min kirke på jorden, som fulgte dem blindt ind i nattens mørke . Så vil det hele være overstået, og i et splitsekund vil en ny begyndelse finde sted- en ny verden på jorden, som det var ment det skulle være. En verden uden ende.
Jeres Jesus
 
1279. Frelsens Moder: Guds engle kan blive anmodet om at bede for jer, men aldrig at give jer magt
Søndag, 30. november, 2014 kl.17:20
Mine kære børn, I skal aldrig bede til Guds engle, for de er hans tjenere og kun stræber efter at give Gud Ære og gøre Hans Mest Hellige Vilje. Bøn er en handling af tilbedelse og når I kalder på Guds engle, inden i Hans Himmelske Hierarki, skal det altid være med den hensigt at bede dem om at bede for jer. Hvis I forsøger at kommunikere med englenes himmelske hierarki, så må det kun være for at bede om deres hjælp og vejledning, så I kan gøre Guds Allerhelligste Vilje. Til dem af jer, der tror, at I vil modtage magt fra Guds engle, så tager I fejl. Den magt som gives til englene kan kun komme fra Gud, og I må aldrig bruge dem som en erstatning for at bede til Ham. Så mange sjæle forsøger i dag at kommunikere med engle af egoistiske grunde, og for at opnå beføjelser, der intet har med Gud at gøre. En besættelse af engle kan føre til en frygtelig utilfredshed, fordi det kan tiltrække onde ånder, hvis I ikke passer på. Når I kalder på Guds engle til at hjælpe jer, skal I altid velsigne jer selv først med Vievand og derefter bede dem om hjælp, i Jesu Kristi Navn. Hvis I ikke gør dette, og bruger enhver genstand, som ikke er forbundet med Kristendommen, kan dette, når I kalder på engle for jeres hjælp, invitere den onde ånd ind i jeres liv. Når dette sker, vil I finde det næsten umuligt at udrydde den. En besættelse med at kommunikere med engle kan føre til at fuske med det okkulte. Når dette sker, vil I tiltrække de engle, der blev kastet ud af himlen af Min Himmelske Fader. De strejfer nu på jorden i hundredtusinder, og søger et hjem. Sjæle, der forlader sig åbent for deres indflydelse, kan hurtigt blive viklet ind i en åndelig verden, som ikke er af Gud. Når I omfavner underverdenen har I ingen fred. Disse faldne engle vil lokke jer ind i et spind af bedrag. Først og fremmest vil I føle en følelse af håb og derefter en tro på, at I kan styre alle aspekter af jeres liv, med hjælp af sådanne engle. Til sidst vil I fejlagtigt tror, at I er i fuld kontrol over jeres egen skæbne. Enhver falsk forestilling om fred vil fylde jeres sind, men snart efter, vil I føle en frygtelig elendighed. At fuske med sådanne ånder, som I tror de er Guds engle, men som ikke hører hjemme i Hans Rige vil føre til, at I engagerer jer med det okkulte, som vil gøre jer blind for Sandheden og vil ødelægge jeres sjæl. Gud giver ikke sine Engle tilladelse til at give jer gaver, fordi disse kun kan komme fra Ham. Guds engle kan blive bedt om at bede for jer, men aldrig om at give jer verdslige goder eller åndelige beføjelser. Når I forguder engle og opsøge disse ting, er I skyldige i at bryde Guds Første Bud.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
 
December_________________
 
1280. Hvert menneske har træk af min Fader
Tirsdag, 2. december 2014 kl. 23:10
Min højtelskede datter, på trods af de mørke dage, som ligger forude, idet verden bliver renset for synd, og Jeg vil blive afvist for ikke længere at være relevant, er Jeg en Gud af Stor Barmhjertighed.
Jeg minder jer om, at Jeg tilgiver nemt og elsker alle med hele Mit Væren, selv om mange piner Mig med deres ligegyldighed og had til Mig. Jeg accepterer kendsgerningen, at Jeg ikke er elsket som Jeg var engang, og at Mine folks tro er blevet kold, fordi dette blev forudsagt. Min Pligt er nu at befri mennesket fra slaveri, som Satan har pålagt ham, gennem fristelse. Så længe mennesket ikke tror på Satan - den største plage af menneskeheden - vil han ikke acceptere Min Godhed, Min Kærlighed eller Min Eksistens.
Det er svært for alle jer, som kender Mig, at forblive i en tilstand af nåde. Tænk på, hvor fortabte de sjæle er, som ikke ænser Mig overhovedet; de selvsamme mennesker som ved, hvem Jeg er, men som giver Mig intet af deres tid; de sjæle, som fik Sakramenterne og Sandheden, men som giver afkald på Mit Rige. Mange af dem forguder falske guder og engagerer sig, næsten dagligt, til søgning af ting, som ikke kommer fra Mig. Ingen af disse mennesker elsker Mig, men Jeg elsker dem, og Jeg vil altid gøre det, for de er en del af Mit Kød.
Så er der sjæle, som er illoyale overfor Mig, som forråder Mig og som er villige til at tro på nye åbenbaringer, som sætter spørgsmålstegn ved Min Guddom. Også dem har tilladt, at deres kærlighed til Mig, skulle svinde bort, men Jeg elsker dem lige så meget, som Jeg elsker dem, der elsker Mig af hele deres hjerte. Jeg vil aldrig give op efter at søge et sted i deres hjerter, og se frem til et øjeblik, hvor de vil svare Mig, eller når de, endelig, vil acceptere Min store Barmhjertighed.
Mennesket er skabt i Guds billede. Som enhver forælder, ser Gud sig selv som sådan og dette bringer Ham stor glæde. Hvert menneske har træk af min Fader. Der er godhed i alle, og det er denne godhed, som beviser jer, at Gud er til stede. Glæd jer, når I vidner venlighed, kærlighed, tålmodighed og store gerninger af velgørenhed, for I kan være forvisset om, at Guds Nærvær virker i de sjæle, som viser disse træk. Det er denne godhed, i synderes hjerter, som vil besejre det onde. I skal aldrig opgive håbet, for Jeg er altid Barmhjertig og Min Medfølelse er alt omfattende. Jeg vil aldrig afvise nogen, som kalder på Mig. Jeg ønsker kun at bringe Min Kærlighed til dem, Min Fred og Mit Herlige Kongedømme.
Bed, Mine kære tilhængere, at Jeg kan antænde kærlighed i hjerterne hos dem, der er faldet fra Mig. Jeg vil kæmpe til den bitre ende, så Jeg kan samle alle Guds børn, og især Mine fjender og bringe dem evig frelse.
Jeres Jesus
 
1281. Min Tilstedeværelse vil ryste jorden og den vil skælve
Torsdag, 4. december, 2014 kl.22:55
Min højtelskede datter, når den tid kommer for Mit Andet Komme, vil en fantastisk lyd høres, ligesom en brøl af torden og luftrummet vil åbnes som om en stor gardin der bliver rullet op. Jeg vil blive vist frem i et stort hvid lys, lysere end solen, og mange mennesker vil blive blændet af dette Stærke Lys, som vil omgive Mig. Desto renere en sjæl er, des klarere vil dens syn være, og de vil glæde sig, når de ser Mit Ansigt.
Min Tilstedeværelse vil ryste jorden og den vil skælve. Så vil der være en stor stilhed og Min Stemme vil klinge ud, når Jeg erklærer, at det er Mig, Jesus Kristus. Der vil være stor jubel hos dem, Jeg vil kalde frem, dem, der vil have været velsignet med Min Store Barmhjertighed. Men midt i kærligheden og glæden, vil der også være stor sorg og frygt. De, der ikke har andet end had til Mig vil synke i knæ, stønnende af smerte og slående om sig i vrede og frygt ved synet af Mig.
De, der rækker ud til Mig på denne dag og tigger Mig til at tage dem i Mine Barmhjertige Arme, vil blive frelst. Jeg vil nå ud til den ringe, den fortabte såvel som dem, der vil være for svage til at søge Mig. De behøver kun hviske disse ord ”Jesus tilgiv mig mine synder” og Jeg vil løfte dem op af deres fødder og ind i Mit Herlige Kongedømme
Til alle jer, som frygter Mit Andet Kommes Store Dag, må I vide, at hvis I elsker Mig, vil denne dag bringe jer den største glæde. Hvis I ikke kender Mig, og ser Mig på denne dag, vil I komme til Mig og åbne jeres arme for at hilse Mig. Det vil kun være dem, der hader Mig, som vil nægte Min Barmhjertigheds Hånd. Jeg beder jer om at stole på Mig om at bringe jer fred, for det ville aldrig være Min hensigt at skræmme jer, idet Jeg er en Gud af uendelig Kærlighed. Til dem af jer, somr accepterer Mit Evige Livs Gave, er der intet at frygte overhovedet, og Jeg vil lede jer ad denne vej op til den Store Dag.
Mine Ord kan være barske; Sandheden kan være meget svært at acceptere, men sådan er verdens tilstand, forårsaget af grimhed af synd. Var det ikke fordi Jeg advarer jer om denne Dag, så ville I ikke være forberedte. Det er på grund af Satan, at syndens smerte forårsager sådan uenighed, sorg og lidelse i verden, men snart vil Jeg bringe al synd til ophør.
Jeres Jesus
 
1282. Frelsens Moder: Gud skabte en naturlig orden for menneskeheden
Fredag, 5. december 2014 kl. 21:50
Mine kære børn, Gud skabte universet i al sin perfektion. Da dette kommer fra Gud, har alt en præcis og naturlig orden, efter Guds Hellige Vilje.
Menneskers love og naturlovene blev skabt af Ham, som er over alle ting. Det er derfor at alle ting, som var ment de skulle være, skal forblive som de er. Gud skabte en naturlig orden for menneskeheden, et sted at bo, mad at spise og den frie viljes gave. Alt, hvad der er naturligt kommer fra Gud. Gud skabte denne orden, så at mennesket kunne overleve. Når den naturlige orden i universet - den mad, I spiser, det vand I drikker og den naturlige reproduktion af den menneskelige slægt - forstyrres af mennesket, vil al hævn tilhøre Gud.
Så mange har forsøgt at ændre den orden af verden, som er skabt af Gud for den menneskelige slægt. De vil lide for dette, fordi Gud vil opgive dem, der ombyttede Sandheden af Hans Skabelse med falske erstatninger. Hvis mennesket fortsætter med at tjene sine egne selvinteresser, så vil Gud tillade ham at nedbryde sig selv, ved at tillade ham at ombytte alt, der er naturligt, med alt, der er unaturligt.
Det er på grund af Satans indflydelse, at mennesket har ændret Guds Love, og dette vil bringe ødelæggelse. Alt det, som kommer fra Gud, anses for ikke at være god nok, og mennesket vil forsøge at ændre naturens regler, for at de skal passe ind i sine syndige lyster. Han vil gå så langt, som at forsøge at benægte universets skabelse, ved brug af urigtige påstande om dets oprindelse. Alt begyndte med Gud og alt vil ende med Gud. Alle gode ting vil komme til en ende for det menneske, som rejser sig i trods mod Gud. Når mennesket piller ved Skabelsens Love, vil der vidnes en stor straf på jorden. Selv om Gud er tålmodig, vil han aldrig tillade, at mennesket dikterer, hvordan Han skal styre sit Rige.
Når mennesket degraderer sig selv til dette lave niveau og ikke længere respekterer liv, det menneskelige legeme, sine kolleger, brødre og søstre eller Guds Love, vil kraftige storme træde frem i stort tal, og vare i ugevis. Disse stormes brøl vil kunne mærkes i mange nationer. Når I vidner disse ting må I vide, at Guds vrede vil stige ned, og at mennesket bliver straffet for de store Blasfemier, han har begået mod sin Skaber.
Jeres Moder
Frelsens Moder
 
1283. Skulle I omfavne new age praksisser, vil I fornægte Mig
Lørdag, 6. december 2014 kl. 14:20
Min højtelskede datter, hvordan kan det være at dem, der ikke accepterer Min Eksistens, eller Min Evige Faders Guddom, er så villige til at omfavne falske guder, som de selv har skabt?
Når Mit Nærvær mærkes af de sjæle, som afviser Min Eksistens, føler de et behov for at gøre gengæld uden samvittighedsnag. De vil spotte, latterliggøre, håne Mit Nærvær, om det er i Min Kirke, i bøger; i Ordet eller når Jeg er til stede i andre sjæle. Guds Tilstedeværelsen er almægtig, og det mærkes på den mest smertefulde måde af de sjæle, der er i mørke. Det er derfor, de reagerer med en sådan gift til enhver omtale af Mig. Disse mennesker har en dyb rodfæstet had til Mig og de kan ikke se, hvordan de kan hade en person der, i deres øjne, ikke findes.
Jeg advarer dem, der omfavner falsk åndelighed og som forguder eller er besatte af noget, som ikke kommer fra Mig. Hvis I åbner jeres sjæl til en åndelig verden, som ikke er af Mig, vil I åbne døren til dæmoner, der snedigt vil lokke jer ind i deres mørke verden. Al fred, I tror, I modtager fra new age praksis, vil blive kortvarig. Og som I søger mere, vil I gå ind i en tilstand, hvor jeres bevidsthed vil blive overtaget af Guds fjender, indtil I ikke længere er i stand til at frigøre jer selv fra deres domæne. I vil aldrig finde fred, når I tilbeder falske guder.
Verden er infiltreret af falske lærdomme, guder og religioner. Der er kun én Sand Gud, og I kan kun komme til Ham ved at anerkende det store offer Han gjorde, da han sendte Mig, hans enbårne søn, for at bringe jer frelse fra den ondes snarer.
Til dem, der kender Mig, men som fusker med andre doktriner, må I vide dette. Skulle I omfavne new age praksisser, vil I fornægte Mig. Skulle Min Kirke anerkende andre trosretninger, der ikke er af Mig, vil de forråde Mig.
Den tid, hvor Min Fødsel fejres, ved at vise troskab til andre religioner, der ikke er af Mig, vil være en af de største forræderier af Sandheden.
Jeres Jesus
 
1284. Gudfader: Uden Mig ville der ikke være noget. Intet univers. Ingen kærlighed. Intet liv
Søndag, 7. December 2014 kl. 16:30
Min kæreste datter, lad ikke, at en eneste af jer glemmer Hvem Jeg Er. Det er Mig, jeres elskede Fader, Skaberen af alt det der var i begyndelsen, og som er enden. Alle ting kommer fra Mig og hvert menneske vil bøje sig for Mig, hvis han ikke ønsker at blive kastet væk fra Mit Himmelske Hierarki.
I, Mine elskede børn, er alt det, Mit hjerte ønsker og hver kamp på jorden, som I vidner om, er for at frelse jeres sjæle. Alt det der er ondt skyldes Min modstander, løgnens konge, forføreren, anklageren, den største fjende af Mig og derfor af Mine børn. Han, som er imod Mig, er imod jer. Alt det, der giver Ære til Mig, giver ære til alt der er Mit. Dette omfatter Min enbårne Søn og jer, Mit elskede afkom.
De mennesker, som forfølger Mine børn, kommer ikke fra Mig. For al lidelse, smerte og isolation, som I, der er tættest på Mig, skal udholde er, må I vide, forårsaget af Satan og hans hierarki af faldne engle. Deres største ønske er at tage jer væk fra Mig og på grund af dette, vil I lide.
Idet Jeg ikke tager tilbage hvad Jeg giver, jeres frie vilje, vil dette være både jeres triumf og jeres undergang, afhængigt af, hvilken vej I vælger. Det betyder, at hvis I ofrer Mig jeres frie vilje, til for jeres egen og andre sjæles gavn , vil I kunne besejre jeres største fjende, djævelen. Men hvis I tillader det onde at infiltrere jeres sjæl, vil I afskære, af egen frie vilje, alle bånd fra Mig.
Jeg kan ikke gribe ind i jeres frie vilje, for dette ville betyde, at Jeg ville bryde Mit Løfte. Jeg kan ikke tvinge jer til at træffe et valg. Jeg kan kun vise jer vejen, vejen til evig frelse. I skal derefter beslutte, hvad det er, I ønsker. Alle gaverne i Mit Himmelske Hierarki er givet frit til jer. Skulle I beslutte, at dette er det liv, som I ønsker, vær venlig, for jeres skyld, ikke at forlade Mig for den pomp og pragt, der er placeret foran jer af dæmonernes fristelser.
Mange af jer er usikre på Mig eller på Hvem Jeg Er fordi Satan, gennem den magt, han har modtaget, forblænder jer om Min Eksistens. Han vil åbent håne jer med al slags menneskelig logik og intellekt, for at benægte Min Guddom. Jeg vil blive udfordret åbent med foragt, men den snedige kryster, Satan er, betyder, at han aldrig vil afsløre sig selv, for det ville besejre hans formål. Så længe I ikke tror på djævelens eksistensen, er det ikke muligt, at I tror på Mig. Men Jeg advarer jer. Tro hvad I vil om Mig, men benægt ikke eksistensen af det onde, for det er overalt omkring jer. Afvis det onde, og I vil fornægte Mig, for det onde er det modsatte af alt, hvad Jeg står for. Jeg er Kærlighed. Kærlighed er Min. De, der elsker, erkender Mig måske ikke, men uden Mig, ville der ikke være noget. Intet universet. Ingen kærlighed. Intet liv.
I må ikke begå den fejl, at vælge ondskabens leverandør, frem for Min Guddom. Snart vil dagen oprinde hvor I vil forstå alt det, Jeg siger. Når spindelvævet trækkes tilbage fra jeres øjne, skal I løbe til Mig. Jeg vil være der og vente på at omfavne jer i Mit Tilflugtssted og fra det øjeblik vil Jeg tørre jeres tårer, bandlyse al lidelse og bringe jer ind i Mit Kongeriges Lys for evigheden.
Jeg elsker jer kære børn. Jeg afventer med længsel efter den dag, når I vender tilbage til Min Himmelske Omfavnelse. Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
1285. Frelsens Moder: min Søn har givet mig magt til at knuse slangens hoved
Mandag, 8. december 2014, kl.17:30
Mine kære børn, når I hører rygter om nye krige i de mest uventede steder, skal I være opmærksom på, at profetierne i Johannes 'Åbenbaring er over jer.
Når jordens naturlige orden og den menneskelige slægts adfærd falder i uorden i de fire verdenshjørner, så vil dette være tiden til at forberede sig.
Alle disse ting skal komme frem i den sidste forsvar imod det onde, som udspringer af den ondes slette besudling.
Mennesket vil vende sig imod menneske, folk vil behandle hinanden grusomt, uden skygge af anger, og enhver vil forråde den andens tillid. Dette er resultatet, når kærligheden, som kommer fra Gud, svinder hen i menneskehedens hjerte. Selv de, der tror på min Søn, vil vende sig imod hans lærdomme. Hans nærmeste, selvom de elsker Ham, vil forråde Ham. De, der repræsenterer Ham, vil aflevere Ham til Hans fjender, ligesom Judas gjorde.
Der er meget få, der er stærke nok til at stå op og proklamere Sandheden af den Hellige Guds Ord. Mennesket er svag, og det er på grund af synd, at han ikke kan blive hel. Indtil synd er udryddet, vil meget smerte skulle udholdes, indtil min Søn kommer igen.
Indtil da, er bøn jeres eneste våben mod Satans magt. Bed, især min mest Hellige Rosenkrans hver dag, fordi den har magt til at svække Satans styrke, og alle dem han fører i den sidste kamp mod Jesus Kristus og Hans Kirke på jorden.
Jeg fortæller jer nu at jeg, jeres elskede Moder, den Ubesmittede Jomfru Maria, Guds Moder, giver jer en særlig gave i dag. Jeg har fået Nådegaven til at være menneskehedens beskytter. I skal flygte ind i min beskyttelse, i tider med ufred. Jeg vil beskytte hver enkelt af jer, som beder mig mod djævelens ondskab. Under min beskyttelse, vil I få lindring fra de angreb han vil påføre enhver Kristen som prøver at forblive loyal over for min Søn i de prøvelser, som ligger foran jer.
Min Søn har givet mig magt til at knuse slangens hoved, så jeg kan bringe jer tættere på Ham. Accepter min beskyttelse, og jeg vil svare på alle, der beder mig om hjælp.
Min pligt er til Gud og min troskab er til min elskede Søn, Jesus Kristus, som elsker jer alle så meget. Der er intet, jeg ikke vil gøre for min Søn, og der er ikke noget, Han ikke vil gøre for at bringe jer frihed fra smerte og lidelse.
Tak, kære børn, for den kærlighed, I viser mig, men I må vide, at jeg tager den kærlighed, I giver til mig, og præsenterer den til min Søn til Guds Ære.
Jeg forbliver en ydmyg Guds tjener.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1286. Frelsens Moder: Jeg blev sendt som Hans budbringer i alle aldre
Tirsdag, 9. december 2014, kl. 17:00
Mit kære barn, jeg er den Ubesmittede Jomfru Maria, Guds Moder, og jeg kommer for at åbenbare for jer formålet med min Mission på Jorden.
Jeg er Herrens tjenerinde, og jeg blev udvalgt af min himmelske Fader til at bære Hans Søn, Jesus Kristus, Verdens Frelser. Ligesom jeg blev udvalgt til at fuldføre Hans mest Hellige Vilje, gennem fødslen af Hans Enbårne Søn, som var sendt for at bringe evigt liv til alle Sine børn, har jeg fået den rolle til at være Hans budbringer i alle aldre. Jeg blev sendt som Hans budbringer for at åbenbare mysterierne om Hans Himmelske Kongerige og kom, på alle tidsaldre, i Hans Hellige Navn for at give vigtige budskaber til verden. Jeg kom ikke af egen ret, fordi jeg ville aldrig have fået denne myndighed. Jeg kom i Guds Navn, som Hans loyale tjener, til Ære for Gud, så Han kunne kalde sjæle til Sin Guddommelige Barmhjertighed. Nu kommer jeg igen i dette, den sidste mission sanktioneret af den Allerhelligste Velsignede Treenighed, til sjælenes frelse.
Jeg spillede en vigtig rolle i Messias Komme første gang, og jeg kommer endelig som Hans hellige budbringer i disse sidste tider, før Han, min Søn, åbenbarer Sig i Sit Andet Komme.
Igennem alle aldre, da jeg viste mig frem i åbenbaringerne på jorden, blev et tegn givet til verden. I mange tilfælde, afslørede jeg vigtige profetier gennem den indre tales Gave, men i nogle tilfælde blev intet sagt overhovedet. I stedet blev et tegn givet, og de, som var velsignet med dømmekraft forstod, hvad det var, Gud ønskede Sine børn skulle vide. Det er på grund af hans store Generøsitet, at Han sanktionerede disse Guddommelige Interventioner, idet Hans eneste ønske var at frelse sjæle.
Min evige Fader, som skabte alle ting fra ingenting, går kun i forbøn når Han ønsker at frelse Sine børn fra det bedrag, som er plantet i deres hjerter. Det er, når den onde skaber ravage, at Gud altid skrider ind for at åbne Sine børns hjerter til den Store Kærlighed, Han har for alle dem. Accepter denne Mission, kære børn, med nåde og vær taknemlig til Gud for Hans Store Barmhjertighed, uden hvilke mange sjæle ville gå tabt.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
1287. Den nye religion for alle folkene vil trække ikke-kristne trosretninger til sig
Torsdag, 11. december 2014, kl. 21:50
Min højtelskede datter, Jeg bringer jer nyheder i dag, der vil lette jeres hjerter. I, mine elskede disciple, som er loyale over for Mit Hellige Ord, vil blive givet særlige nådegaver af Mig. Disse Nådegaver, som vil blive skænket til alle dem, som lider i Mit hellige Navn, vil bringe jer usædvanlig lindring i de prøvelser, som ligger forude.
Jeg giver jer også Nådegaven til at frelse alle de stakkels, forvirrede, vildledt og urolige sjæle, som har skåret Mig af fra deres liv. Jeres bønner og jeres udholdenhed er alt det, Jeg har brug for, når I ofrer dem til Mig i soning for disse sjæle. Denne gave er ekstraordinær, og Jeg giver den, fordi meget snart vil en enorm forvirring finde sted i alle kristne trosretninger, så at mange vil forlade Mig.
 Ligesom rekrutter, som tiltræder en hær klar til krig, vil folk tilmelde sig til en ny religion, forklædt som kristen, en religion, de vil præsentere som folkenes religion, en religion som omfavner de stærke, de svage og alle syndere som, de vil sige, går på tværs af alle politiske skel. Mange vil tro, at de støtter deres egne, men de vil forlade Mig. Vejen for dette store bedrag er nu blevet skabt og ledere af den nye religion er allerede udpeget. Lydløs, flittig og målrettet, plantede de frø i mange nationer for nogen tid siden, og snart vil resultaterne blive set. Den nye religion vil blive set som medfølende. Den nye religion for alle folkene vil trække ikke-kristne trosretninger til sig og mange overbevisende løgne vil blive fremsat for at forsvare denne bevægelse. Guds love vil blive ignoreret fuldstændigt, og alt forsøg vil blive gjort, for at retfærdiggøre deres nye tilgang til global evangelisering.
Det vil være nødvendigt at holde taler, præsenteret af tjenere i Min Kirke, for at forsvare de ændringer, indført i den første del af denne nye pseudo-doktrin, taler, som vil udmærke sig for deres falskhed. Ord, der vil anvendes til at beskrive Min Lære, vil ikke være bekendte af de Kristne, som virkelig kender Mig. Sproget, som refererer til Mig, vil være nedværdigende og fornærmende Min Guddom. Jeg kender Mine egne og de kender Mig. Jeg kender Mine fjender, og de vil sige til alle der lytter til dem, at de kender Mig. Vær på vagt, når Mine fjender, som siger, at de er af Mig, taler nedsættende om Mig, kun viser ringe respekt for Mit Ord, eller forsøger at omdefinere det. For selv de mest snedige fjender af Mig vil snuble, fordi det, som kommer fra min modstander, vil altid forvirre. Alt, hvad der kommer fra Gud, og hvor Helligånden er til stede, vil aldrig kunne håne Mig, Jesus Kristus, på nogen måde.
Når I observerer forvirring i Min Kirke og er vidne til en ny doktrin, som hædrer menneskets behov og ønsker, så vil intet af det, den giver, føles rigtigt. I, Mine kære disciple, vil blive urolige, bange og fuld af sorg. Det er på grund af disse ting som skal komme, at Jeg giver dem, som virkelig elsker Mig, Nådegaver til at hjælpe Mig at frelse Guds børn fra denne store vederstyggelighed, som snart vil rage sit grimme ansigt frem.
Accepter Mine Gaver, Mit Løfte om at hjælpe jer og vejlede jer, som Jeg bringer jer nu. Mit Ord blev givet til menneskeheden for længe siden. Ordet er ikke nyt. Det menneske, som tilføjer noget til det og ændrer det, vil lide meget. Dette er blevet forudsagt i Bibelen, og nu er det præcis, hvad der vil ske. Mit Ord vil blive pillet af Min modstander, og verden vil sluge de løgne, som kommer frem som resultat.
Jeres Jesus
 
1288. Et menneskes samvittighed er som et spejl for hans sjæl
Lørdag, 13. december 2014 kl. 00:15
Min højtelskede datter, et menneskes samvittighed er som et spejl for hans sjæl. Hvad samvittigheden føler, reagerer på, og tror på, afspejler sig i hans sjæl. Det betyder, at hvis jeres samvittighed advarer jer om noget, som I ved, i jeres hjerte, er forkert i Guds øjne, så skal I lytte til den. Hvis jeres samvittighed fører jer til at forsvare Guds Ord, når I bliver præsenteret for det onde, skal I reagere på det, som I ved, I skal. Hvis I accepterer det onde, når jeres samvittighed vejleder jer anderledes, så er I illoyale mod Guds Ord. I skal, hvis I kalder jer Kristne, lade jeres samvittighed vejlede jer. I den kristne sjæl, som er velsignet med Helligåndens Gave, vil samvittigheden blive fuldt opmærksom på djævelens bedrag, i alle dets former. Hvis I benægter jeres samvittighed, så benægter I Gud. Når I benægter Gud, benægter I jeres egen arvelod. Giv aldrig undskyldninger for at acceptere noget, som I ved, det ikke kommer fra Mig, fordi hvis jeres samvittighed instruerer jer på én måde, og I tager den modsatte retning, så har I undladt at tage Min Kop. Hvad mener Jeg med Min Kop? Når I er Kristne, vil I altid komme op imod Mine fjender. Kristne er foragtet af dem, som ikke kommer fra Mig. Der kan være perioder, hvor I ikke lider, pga. fordomme, men der vil altid komme et tidspunkt, hvor I vil blive udfordret i Mit Navn. Når den dag kommer, vil I forlade Mig, ved at fornægte Mit Hellige Ord? Hvor stærk er jeres tro eller jeres kærlighed til Mig? Det er kun, når I får stor modgang, at I vil vide, hvor langt I er parate til at gå, for at nægte at acceptere noget, der er forkert, som noget, der er rigtigt. De, der er stærke nok til at nægte at acceptere noget, der benægter dogmet, nedlagt i Bibelen, vil tage Min Kop op. Koppen repræsenterer Mit Blod og Bægeret, som indeholder det. Koppen repræsenterer de lidelser som uundgåeligt kommer med, når I marcherer i stor tillid, for at opretholde Guds ord. Hvis Gud angiver Sine Love som et faktum, gennem Sit Ord i Bibelen, så må I aldrig acceptere noget, som går imod dem. At anklage dogmet i Mit Navn, er at fornægte Mig. Den dag vil komme, hvor Min Kirke på jorden vil benægte dogmet hugget i sten, til gengæld for mørkets lære. Hvis I accepterer dette bedrag, selv om jeres samvittighed siger noget andet, så er I skyldig i kætteri. Når I gør dette, kan I ikke kalde jer selv for Kristne eller Mine disciple, for Jeg vil fornægte jer, hvis I gør det. Jeres Jesus
 
1289. Jeres værker for andre vil betyde intet for Mig, for I vil blive dømt ud fra jeres loyalitet over for Sandheden
Søndag, 14. december 2014, kl. 18:00
Min højtelskede datter, Jeg gav Mit folk en stor Gave, gennem Min Død på Korset. Dette Offer, fuldbyrdet for at forløse verden fra den visse død, er en del af min Faders Sidste Pagt før den Store Dag, hvor Han frelser Sin rest på jorden. Generation efter generation talte om Sandheden, der er indeholdt i Min Faders bog, og hans hellige tjenere tilsluttede sig Guds Ord.
Hvor meget har I glemt, og hvor lidt ved I. Mange af dem, udpeget til at lede jer, har fejlet, og deres stolte hoveder, holdt højt, mens de fusker med Guds Ord, vil hænge i skam og frygt, når de står over for Advarsel fra Himlen. Til disse indviede tjenere har Jeg dette at sige. Jeres værker for andre vil betyde intet for Mig, for I vil blive dømt ud fra jeres loyalitet til Sandheden. Jeg vil straffe jer og Min Retfærdighed vil være ubarmhjertig, indtil I river jeres hedenske love i stykker og forkynder Ordet, givet til jer for så længe siden. Jeres foragt til Guds Love bringer Mig stor skam, men jeres bedrag, som vil koste Mig sjæle, vil føre til jeres ruin.
De, af mine folk, som lever af Guds Ord, selv om de ikke er noget i jeres øjne, vil sidde på Dommersæderne, når I bliver kaldt til at svare foran Mig, hvorfor I vildledte Mit folk. I kan tro, at jeres magt og indflydelse er hævet over al bebrejdelse, men I må vide, at jeres herlighed er faldende og snart vil de guld- og hvide kapper I bærer, blive forvandlet til klude og jeres glitrende kroner erstattet med ukrudt.
For al synd i verden, er der intet værre i Mine øjne, end de hyklere, som udgiver sig som Mine Tjenere, men som ikke tjener Mig. Når tiden kommer, da vil I spotte imod Mig og fodre Guds børn med løgne om syndens betydningen, og Jeg vil sende ned over jer en straf så stor, at I vil finde det svært at trække vejret. Hagl af så store dimensioner vil slynges ned fra Himlen, og for hver Kirke, som er afleveret til Mine fjender, som vil vanhellige mine Altre, vil store oversvømmelser ødelægge dem.
For hver forbrydelse I begår imod Mig, begår I det imod et Guds barn. Og så vil Jeg sende jer advarsel efter advarsel, indtil I afviser den nye falske doktrin, indtil I taler med Sandhed - det hellige Guds Ord - og opretholder Sakramenterne, som I er blevet lært i begyndelsen.
Gennem disse budskaber vil Jeg minde jer om Sandheden, og Jeg vil fortsætte med at advare jer, indtil den dag I beslutter, hvem I vil vælge - Mig eller dem, som bekender, de er af Mig, men som er slaver af dyret.
Jeres Jesus
 
1290. De vil, I stedet, falde i fælden om at adskille dogme fra doktrin Mandag, 15. December 2014 kl. 21:55
Min højtelskede datter, da farisæerne sendte en styrke til at angribe Mig, og brugte alle tænkelige kneb var de, på samme tid, i templerne og prædikede profetierne om Messias' komme. Mens de hånede Mig og forsøgte at sprede usandheder om Min Moral, citerede de fra det Hellige Skrift.
Da farisæerne forfulgte Mig – og kaldte Mig med alle slags navne som fornærmede Min Fader - fortsatte de med at forberede Guds folk til Messias' komme.
Selvom Jeg var til stede blandt dem, nægtede de at anerkende Mig, selv om de ikke kunne ignorere Mig, for Jeg var fyldt med Helligånden.
Da Jeg opstod fra de døde, blev farisæerne givet bevis på Min opstandelse, men valgte i stedet at sprede løgne for at skjule sandheden. Som resultat af deres handlinger, trak de millioner af sjæle væk fra deres retmæssige arvelod - den Evige Frelses Gave.
I denne tid, hvor Jeg nu forbereder verden for Mit Andet Komme, vil de hellige tjenere i Min Kirke på jorden gøre det samme. De vil prædike om den Store Dag, hvor Jeg vil komme igen, men vil antage, at denne dag vil finde sted i et andet århundrede. De vil ikke forberede sjælene, sådan som Jeg ønsker. De vil ikke opfordre Mit folk til at søge forsoning, at bede, at gå til Sakramenterne og at overholde det Skrevne Ord nøje. De vil, i stedet, falde i fælden om at adskille dogme fra doktrin og vil nægte at acceptere budskaberne til Guds profeter. Så blinde er de, når Jeg taler til dem nu, gennem Sandhedens Bog. Så uvidende er dem, der siger, at de viser vejen til Mit Kongerige, når de virkelig ikke kender den korrekte sti, som fører til det. De skal læse Bibelen, studere det og acceptere dens indhold først, for hvordan kan de ellers kende Mig? Som en tyv om natten vil Jeg komme, og de vil ikke være klar til at hilse på Mig, fordi de ikke føler behov for at forberede sig. Nu står Jeg foran jer, Mine hellige tjenere og beder jer om at lytte til Mig. Jeg beder om, at I tror på, hvem Jeg er, hvad Jeg gjorde for at forløse mennesket fra synd, og hvad det er, Jeg skal gøre nu for at fuldføre Min Faders Pagt. Som tiden nærmer sig, vil tegn blive givet til jer, at Min Dag vil være snart. Jeg vil gøre dette, så I kan vågne fra jeres slummer og høre Min Stemme. Jeg opfordrer jer til at sige Sandheden om synd, Sandheden af det Hellige Guds Ord, og hvordan det må aldrig pilles ved, samt Sandheden om Min Guddom. Når disse tegn bliver givet til jer, erklærer Jeg højtideligt, vil Helligånden blive udsendt over jer og dem af jer, som elsker Mig med enkel lydighed, vil straks vide, at Jeg taler til jer på dette tidspunkt. Jeg vil så fylde jer med Min Kærlighed, og I vil se tingene som de virkelig er, med klarhed i sindet og et indblik i, hvad det er, der kræves af jer for at hjælpe Mig med at udføre Min Plan for at frelse verden og hvert enkelt barn af Gud. Lyt. Forbered. Bed for min Styrke og Mit Mod, og glem aldrig jeres pligt til Mig. Gå i fred for at elske og tjene Mig, nu og for altid.
Jeres Jesus
 
1291. For hver god gerning I gør, sig intet
 Tirsdag, 16. december 2014, kl. 23:00
Min højtelskede datter, de, der siger, at de kommer fra Mig, og som er velsignet med Helligånden, genkendes let af dem med sand dømmekraft. De vil aldrig se efter personlig opmærksomhed eller beundring. De vil aldrig søge popularitet, de vil heller ikke være populære, for når man taler med Guds Stemme, vil det give dem megen kritik, idet sandheden er foragtet af den verdslige verden. Guds Ord vil altid have sine bagtalere, og det bliver aldrig omfavnet entusiastisk af den sekulære verden. Når den dag kommer, hvor I vil vidne sammenlægningen af Min Kirke med den verdslige v