De kommende ændringer i Kirken

Korstogsbøn (24) Fuldstændig aflad for Syndsforladelse
I må bede denne bøn for syv dage i træk og I vil blive givet den Totale Syndsforladelse og Helligåndens Kraft.
O min Jesus, Du er jordens Lys. Du er Flammen der rører alle sjæle. Din Barmhjertighed og Kærlighed er bundløse.
Vi er ikke værdige til det Offer Du frembragte med Din Død på Korset, alligevel ved vi, at Din Kærlighed for os er større end den kærlighed vi har for Dig. Giv os, Herre, Ydmyghedens Gave, så at vi kan fortjene Dit Nye Rige.
Fyld os med Helligånden, så at vi kan marchere frem og lede Din hær, for at forkynde Sandheden af Dit Hellige Ord og forberede vore brødre og søstre til herligheden af Dit Andet Komme på jorden.
Vi ærer Dig, vi lovpriser Dig. Vi ofrer os selv, vores bekymringer, vores smerter, som en gave til Dig for at frelse sjæle. Vi elsker Dig Jesus, Hav Barmhjertighed med alle Dine børn, hvorhen de end befinder sig.
Amen
 
Min kære elskede datter, Jeg kalder ud på alle som er usikre om om Jeg eksisterer eller ej!
663. den 3. januar 2013
Min kære elskede datter, Jeg kalder alle som er usikre om Jeg eksisterer eller ej.
Jeg forstår hvor svært det må være for jer at tro på et liv, andet end det I lever nu. Jeg ved at I synes det er svært at acceptere min Guddommelige Tilstedeværelse.
Dog skal I vide, at når I elsker nogen, er det Guds tilstedeværelse i jeres sjæl, der giver jer denne gave.
Brug denne kærlighed til at kalde på Mig og Jeg vil tale til jeres hjerte.
Meget snart vil I vide instinktivt, at denne er en tid hvor mange ting der sker i verden er forårsaget af den ondes tilstedeværelse i menneskers hjerter, der er grusomme i deres sjæle.
Denne er tiden hvor Jeg vil lade Min Stemme blive hørt af jer. Jeg taler gennem Mine profeter for at oplyse jer, så at Jeg kan vise jer den Kærligheden Jeg har for jer.
Træk jer ikke tilbage fra Mig. Der er et glimt af genkendelse af Mig ind i jeres sjæle. Nu er tiden for jer at overveje jeres fremtid, for I skal vide dette: uden Mig , uden Min Kærlighed og Min Barmhjertighed vil I aldrig finde fred.
Jeg er Sandheden. Jeg bringer nyt, som ikke vil være komfortabel for jer, men Jeg taler Sandt.
Sandheden er svær at acceptere i begyndelsen fordi den afslører både det gode og det onde.
Mennesker vil kun se den bekvemme side, men tit er den udvendige varme munterhed kun en tildækning af sandheden. Mange kan ikke klare Sandheden - Guds Eksistens, Skaberen af alle ting, men de er villige til at acceptere de usandheder som bliver præsenteret for dem. Disse er kun forbigående stimuleringer og betyder intet. De formår at distrahere jer og giver jer en falsk følelse af sikkerhed. Men de har intet indhold.
Husk at jeres tid på jorden kun er en form for eksil, på grund af arvesynden.  
Da Jeg kom første gang, var det for at frelse menneskeheden fra synd. Beklageligvis blev Jeg ikke budt velkommen.
Jeg blev myrdet og døde på Korset før Jeg kunne opkræve Mit Kongedømme. Nu vil Jeg komme igen   som forudsagt, for at opkræve Mit Kongedømme, som blev lovet Mig af Min Elskede Fader.
Denne gang vil Jeg forberede jer for denne begivenhed, for Jeg lover jer nu den største af alle gaver. I er Guds børn, uanset om I accepterer det eller ej. I er elsket meget højt. Jeg vil oplyse jer hvis I kommer til Mig og spørger Mig om hjælp. Der er ingenting at være bange for, fordi Jeg er jeres Jesus og for jer døde Jeg en forfærdelig, smertefuld død. Jeres egen lidelse, hvor I vandrer fortabt i forvirring og hvor det er umuligt at finde fred, er snart over.
Kom, følg Mig. Jeg har store planer og Min Guddom vil blive vist til alle. Selv dem der bliver ved med at afvise Mig vil blive præsenteret for Sandheden, når Mit Herlige Andet Komme  bliver bevidnet af mere en 7 milliarder mennesker.
Ingen vil fornægte Min Eksistens. De vil finde det umuligt, men mange vil nægte at acceptere Mit Nye Kongedømme, som Jeg vil afsløre for alle Guds børn.
Vend jer ikke bort, for Jeg ønsker at redde jer og tage jer og hele menneskeheden med ind i den arvelod I alle er født til.  
Jeres elskede Jesus
 
Han er blevet sendt for at ødelægge Min kirke og rive den i små stykker
724. Fredag den 8. marts 2013 kl.14.05
Min kære elskede datter, Satan er rasende på Min Kirke på jorden og hans hjemsøgelse fortsætter ind i Kirken.
Den snedige bedrager, som tålmodig har ligget på lur, vil snart bekendtgøre sin styring over Mine stakkels godtroende hellige tjenere. Den smerte han vil påføre er for meget for Mig at bære og dog vil hans regering kulminere i den endelige udrenselse af ondskab som findes i hjertet af Min Kirke.
Han har nøje manipuleret sin position og snart vil hans pompøse opførsel blive set i hans prægtige hof. Hans stolthed, arrogance og selvoptagethed vil nøje blive skjult for verden i begyndelsen. I omverdenen vil der høres et lettelses suk når trompeterne annoncerer hans regeringstid som leder af Min Kirke.
Mit Legeme er Min kirke, men det vil ikke være til Mig, Jesus Kristus, han vil sværge loyalitet til, for han har ingen kærlighed til Mig. Hans loyalitet er til dyret og han vil grine ad og spotte Mine Hellige tjenere som vil støtte ham.
Han, som vover at sidde i Mit Tempel og som er sendt af den onde, kan ikke tale sandt for han kommer ikke fra Mig. Han er blevet sendt for at ødelægge Min kirke, rive den i stykker, før han vil spytte den ud af sin modbydelige mund.
Mit Legeme er min Kirke. Min Kirke er stadig i live, men kun dem som taler Sandheden og holder fast ved Guds Hellige Ord kan være en del af Min Kirke på jorden. Nu, hvor den sidste fornærmelse mod Mig, Jesus Kristus, skal ske fra Peters Stol, vil I endelig forstå Sandheden.
Sandhedensbog, som forudsagt af Daniel for den sidste tid, vil ikke blive taget letsindigt af Mine Kirkemedlemmer, for dens indhold vil give Mine hellige tjenere kvalme, når det går op for dem at Jeg taler sandt.
Den falske profet – han som gør sig til leder af Min kirke- er nu klar til at bære det tøj som ikke er syet til ham. Han vil vanhellige Min Hellige Eukaristi og vil dele Min kirke i to og så halvere den igen.
Han vil gøre sig umage for at fyre de loyale tilhængere af Min elskede hellige vikar Pave Benedikt XVI, udpeget af Mig.
Han vil luge ud alle som er loyale til Min Lære og kaste dem for ulvene.
Hans gerninger vil ikke ses med det samme, men snart vil tegnerne ses, når han søger støtte fra indflydelsesrige personer, verdens ledere og alle i høje positioner.
Når vederstyggeligheden taget til, vil forandringerne pludselig være der. Hans bekendtgørelse om at skabe en forenet Katolsk Kirke, ved at tilslutte sig til alle tro og andre religioner, vil følge snart efter.
Han vil lede den nye en-verdens religion og vil regere over hedenske religioner. Han vil omfavne ateisme og frafalde dens kendemærke, som han vil sige er forbundet med at forfølge de såkaldte menneskerettigheder. Al synd, i Guds øjne, vil være acceptabel i denne nye inkluderende kirke.
Alle som vover at udfordre ham vil blive forfulgt og straffet. De præster, biskopper og kardinaler som siger ham imod vil blive ekskommunikeret og frataget deres titler. Andre vil blive mobbet og forfulgt og sammen med mange præster vil være nødt til at gå underjorden.
Hør venligst, mine stakkels hellige tjenere som genkender Min stemme nu, mens Jeg rækker ud efter jer for at give jer trøst. Jeg ville aldrig bede jer om at fornægte Min Kirke på jorden, for det var Mig, Jeres elskede Frelser, der skabte den. Jeg ofrede Mit Legeme som et levende Helligt Offer for at frelse jer. I har fået ansvaret til at bevidne på Mine vegne for at frelse sjælene af dem som I leder og instruerer.
Alt hvad I kan gøre er at stole på Mig og fortsætte med at tjene Mig.
Det, I ikke må gøre, er at acceptere nye doktriner, som I omgående ved, ikke kommer fra Mig og ikke er i overenstemmelse med Min Lære. I skal gøre hvad jeres hjerte siger jer, men vid dette:
Denne periode vil komme til at pine jer meget og den rå smerte, som I vil erfare når I ser hvordan Min Kirke vil blive vanæret, vil få jer til at græde. Men I skal genkende løgnene som bliver præsenteret for jer for hvad de er: en fornærmelse til Min død på Korset.
Denne ødelæggelse vil resultere i sammenstyrtningen af Min Kirkes struktur. Forandringerne og tilpasninger af bygninger, sammen med oprettelse af et nyt tempel for den nye verdenskirke, vil blive bygget i Rom.
Vær forsikret om, at når Mit Tempel vil blive vanhelliget Jeg, Jesus Kristus, Menneskehedens Frelser, vil være kasseret og smidt i grøften.
Jeres Jesus.
 
Disse slette handlinger skal ske, da Jorden er ved at blive renset
773. Den 24. april 2013 kl. 14.40
Min kære elskede datter, da jeg fortsætter med at rense verden med Gaven fra Helligånden, vil det medføre et større had til Mig, Jesus Kristus.
Medens Min Tilstedeværelse bliver forøget i menneskehjerterne, vil omfanget af hadet kunne ses gennem de handlinger, som modarbejder Mit Allerhelligste Ord.
De, som fortsætter med at lave love, der er blasfemiske mod Gud, vil øge deres bestræbelser på at tilsmudse Guds Ord. Disse slette handlinger skal ske, da jorden er ved at blive renset. Medens renselsen bliver mere intens, så vil syndens ondskab også blive udstillet for jer. I vil lægge mærke til, at enhver tænkelig handling, som er imod Gud, vil blive støttet af Mine fjender. Mange vil bedyre deres uskyld, men disse handlinger vil ikke blive accepteret af de af Mine tilhængere, der kender Sandheden. Evnen til at skelne, som Jeg har skænket så mange sjæle, vil betyde, at disse onde handlinger, der bliver begået af dem, der har magten, for at kunne kontrollere nationer, vil blive genkendt for det, de er – Satans værk.
Satans onde ånder har øget deres tilstedeværelse i sjælene hos dem, som ikke tror på Gud. Det er ikke nok for dem, at disse sjæle vender Gud ryggen, de onde ånder ansporer disse folk til at promovere de mest slette synder. Med tiden vil disse sjæle blive så korrupte og fulde af had til Gud, at de vil styrte ned i et mørke, hvorfra de aldrig vil blive i stand til at tolerere Guds Lys.
Husk, at Min Barmhjertighed er stor. Det vil kun blive på grund af Min Barmhjertighed, at disse folk kan blive frelst. Der er intet håb for dem, for mange af disse forpinte sjæle er ikke i stand til ved egen hjælp at bede om Min Barmhjertighedens Hånd, så inficerede er de. De af jer, som kender Mig og elsker Mig, skal hjælpe disse stakkels sjæle ved at trygle om frelse for deres sjæle. I skal bede om, at de omvender sig til Mig nu, så Jeg kan intervenere og stoppe den forfølgelse, som de har i sinde at udsætte verden for. I skal trygle Mig om, at Jeg ved jeres personlige ofre vil forhindre dem i det folkemord, de er ved at planlægge. Den værste form for folkemord vil blive set i de uretfærdige krige og ved mordet på de uskyldige i deres moders liv.
Jeres Jesus
 
En ny form for Kors vil blive introduceret
778. Den 30. april 2013 kl. 15.40
Min kære elskede datter, Min Autoritet vil aldrig blive formindsket, ligesom et Lys, der bliver mat midt i den tykke tåge, altid vil være synligt, selv om det måtte blive formindsket til blot et svagt skær.
Når verden forandrer sig igen, medens den onde ånd skaber splittelse efter splittelse, vil det kun være Guds Lys, som vil holde jer oppe. Min Tilstedeværelse vil kunne mærkes af dem, som kommer til Mig for at få hjælp, for Jeg vil aldrig svigte jer, især ikke når I føler, at alt er håbløst. Intet andet end Sandheden vil hjælpe jer med at klare det, når manglen på næstekærlighed, som er tydelig i dagens verden, bliver endnu større, medens menneskers hjerter bliver til stenhjerter. Sandheden står i den Hellige Bibel. Det er den næring, som mennesket kan leve af nu og i fremtiden. Meget snart vil det blive umuligt at købe en Bibel, da mange nationer vil overholde nye love, som især i Europa vil forbyde alle bøger, som forkynder Guds Ord. Brevet bliver skrevet nu for at drage alle i tjeneste i den Katolske Kirke. Snart vil alle Mine hellige tjenere blive informeret om forandringer i den Hellige Messe, som de vil få at vide, er til gavn for Kirken.
De nye regler, som vil vise erstatninger af bønner i den hellige Messe, vil se uskyldige ud. Mange vil ikke regne dem for vigtige, men de vil angå den hellige Eukaristi og Min Tilstedeværelse i den. Ordet ”mindes” vil blive brugt, og alle kirker vil snart blive berøvet deres skatte, inklusiv guld Tabernakler – som vil blive erstatte af nogle af sten – og det vil være et af tegnene på, at der bliver samlet ind til fordel for den Nye Verdens Religion.
Kirkerne vil blive ændret inden for deres mure, og det vil involvere en vanhelligelse af altrene. Monstransen, som indeholder Hostien, vil begynde at forsvinde, og den tid, hvor Min Hellige Hostie bliver udstillet, vil slutte.
Hvis I håner Mit Ord nu, så vil I græde, når disse handlinger bliver præsenteret for jer. Ikke så længe efter vil messehageler, som bliver båret af Mine hellige tjenere, blive ændret og en ny form for Kors vil blive introduceret. Den nye grusomhed vil ikke være baseret på det enkle kors. I stedet vil det diskret vise dyrets hoved.
Jeg beder jer om at samle Mine hellige Kors sammen nu og bevare dem i jeres hjem sammen med Vievand. Jeg trygler jer om at holde fast ved Sandheden af det, Jeg har fortalt jer. Så ønsker Jeg, at I skal stole fuldstændig på Mig. I skal aldrig tro, at Jeg vil overlade jer i den ondes vold. Jeg vil forblive tæt ved siden af jer hele tiden. Jeg vil udgyde specielle velsignelser over Mine elskede, loyale hellige tjenere for at holde dem sammenflettet med Mit Hellige Hjerte.
Hold jeres hjerter tæt til Mig og hinanden. Trøst og styrk hinanden, for I skal elske hinanden mere end nogensinde før og i de tider, der kommer. Jeg Er jeres familie. I tilhører Mig. Vi vil forblive forenede indtil den tid, hvor trompeterne gjalder og annoncerer, at Jeg omsider skal åbenbare Mig ved mit Andet Komme. Så vil I føle den glæde og fred, som Jeg har lovet jer. Så vil al lidelse være forbi.
Jeres Jesus
 
Når I har fået skænket Sandheden, er det vigtigt, at I fortsætter med at udbrede Guds Ord
784. Den 6. maj 2013 kl. 18.42
Min kære elskede datter, de som uden skyld med vilje krænker Mig, fordi de er uvidende om Mit Ord, vil snart få den vejledning, de har brug for. Alle dem, som kender Sandheden i Mit ord, som det blev givet til mennesket for 2000 år siden, skal vide, at medens I skændes indbyrdes, går millioner af sjæle tabt. Der er så mange af dem, som er skyldige i en dødssynd, der begår disse handlinger på grund at den ondes hjemsøgelse. Hvis de kendte Sandheden om Mit løfte om et evigt liv, var der mange, der ikke ville deltage i disse handlinger.
Når I har fået Sandheden, er det vigtigt, at I bliver ved med at udbrede Guds Ord. I skal gøre det ved at vise kærlighed og respekt for andres liv. Det betyder, at I skal holde fast ved Min Faders Bud: ” Du må ikke slå ihjel.” Så er det jeres pligt at sørge for, at menneskelivet bliver behandlet med respekt til Guds Ære.
I skal minde andre om det evige livs Gave på de tidspunkter, hvor I ved, at de, der fornægter Gud, har brug for jeres hjælp. Jeres hjælp gennem bøn og vejledning kan frelse disse sjæle. Jeg har brug for så meget af jeres tid, Mine elskede tilhængere. I skal være gavmilde med jeres tid, der bruges til sjælenes frelse. Vær venlige at blive ved med at recitere Mine Korstogsbønner, for Jeg lover omvendelse af millioner af fortabte sjæle, når I beder dem.
Lad jer ikke distrahere af angreb fra den onde, som vil fortsætte med at kaste en skygge over disse Budskaber. Accepter disse angreb for det, de er, nemlig et forsøg fra Satans side og alle de onde ånder, som flakker om på Jorden, på at forhindre Guds børn i at opnå deres herlige arvelod, som venter på dem....... Jeg beder jer også om at være gavmilde og bede for dem, som har vendt ryggen til Mig i denne Min sidste Mission på Jorden før den Store Dag.
Jeres Jesus
 
Gudsmoder: Den Mission, som du har fået, er det sidste led af den Endelige Pagt
785. Den 7. maj 2013 kl. 17.00
Mit kære barn, under dette meget specielle syn i dag har jeg åbenbaret mit Hjertes hemmelighed, og hvordan det er flettet sammen med min elskede Søns Hellige Hjerte. Mit hjerte slår i samme takt som Hans og som Med-Forløser, vil jeg arbejde for at bringe så mange af Guds børn som muligt ind i den Nye Fredsæra.
Som Gudsmoder har jeg fået magt over dyret, og alle dem, som anråber mig om hjælp, vil få skænket stor beskyttelse fra Ham. På grund af denne særlige magt, som jeg har fået af min Søn, vil man gøre mange forsøg på at vanære mit navn under dyrets styre. Offentlige begivenheder vil blive organiseret til ære for mit ønske om at forene alle Guds børn. Desværre vil de ikke alle sammen respektere Sandheden.
Jeg har åbenbaret Sandheden i La Salette i Frankrig og i Fatima i Portugal, og alligevel er der mange, der ikke forstår, hvad det er, jeg forklarede. Snart vil de profetier, der blev forudsagt, blive til virkelighed, og så vil hadet, som den onde har til mig, blive manifesteret i særlige ceremonier, som vil fornærme Gud.
Min Søn har skabt en meget speciel plan, som er blevet konstrueret ned til den mindste detalje for at sikre, at verden får Sandheden at vide om Guds fjender. Han gør det, fordi kun Sandheden kan frelse menneskeheden. Hvis Guds børn vælger at følge løgnene og at involvere sig i forræderiet, der er affødt af antikrists plan, så vil de vende ryggen til min Søn og deres egen frelse.
Den Mission, som du har fået mit barn, er det sidste led af den endelige Pagt, som min Søn skal fuldende i lydighed mod min Fader, Gud den Allerhøjeste. Det vil være det instrument, som kan bruges til at frelse sjæle fra Satans greb og fra hans onde hær på Jorden. Af den grund vil det had, der bliver vist dig gennem ord, gerninger og andres handlinger, blive brutalt og voldsomt. Den vrede, der bliver vist mod dig, vil blive uden sidestykke, og du må forstå, at det kan man forvente. I disse tider vil min Søns Arbejde bliver bitterligt modarbejdet, og Han og hans kirke på Jorden vil komme til at lide under en sidste Korsfæstelse før opstandelsen, som er blevet lovet alle dem, som tror på min Søn, finder sted.
Hadet er en realitet, og den onde vil få selv udvalgte sjæle og visionære til at vende sig imod dig, mit barn. Du skal aldrig have medlidenhed med dig selv eller med de sjæle, for min Søns lidelser er ti gange værre. Det er min Søn, menneskehedens Frelser og Forløser, som døde for menneskers synders skyld, som stadig er udsat for et lidenskabeligt had, der skyldes vrede og er orkestreret af Satan. Det er min Søn, der er genstand for sådanne angreb, og når de slynger beskyldninger mod dig, mit barn, piner de Ham en gang til.
I skal rejse jer alle sammen og gøre det, min Søn beder jer om, da I er blevet udvalgt til at danne Hans Resterende Hær. Når I lider i Hans Navn, er det til Ære for Gud og hans frelse af menneskeheden. Når den Nye Himmel og Jord bliver til et, vil sådanne lidelser ophøre, og alle vil synge og prise Gud.
Jeres elskede Gudsmoder
Frelsens Moder
 
Når det nye Jerusalem kommer ned på jorden til lyden af trompeter, vil lysene fylde himlen, og alt vil blive stille
815. Den 9. juni 2013 kl. 23.15
Min elskede datter, den fysiske smerte, som du lider under i denne tid, skal frelse sjæle, som er så langt fra Mig, at hvis du, som en offersjæl, ikke ville give dette offer til Mig, ville de være tabt for Mig for altid. Husk altid på hvor meget det sårer Mig og knuser Mit Hjerte, når Jeg mister blot en eneste sjæl.
Min kærlighed til menneskeheden vil forblive intakt, for intet kan nogensinde få Mig til at holde op med at elske hver eneste dyrebare sjæl. Jeg elsker dem så meget, at de Nådegaver, jeg har givet dig, Min datter, så du kan se alle Guds børn, som Han ser dem, med et rent hjerte, vil vare for evigt. Det er derfor, du lider så meget, Min lille. Det er ikke på grund af dem, hvis vrede sårer dig, men det er på grund af de sjæle, som lever i et frygteligt mørke, og hvis skæbne gør dig rædselsslagen, at du lider under de nye fysiske lidelser.
Vær sød at forstå, at når du bliver utålmodig og ophidset på grund af disse smertelige prøvelser, så er de intet at regne mod de intense lidelser, som disse sjæle vil møde, når de bliver taget af dyret. Det vil være for intet at regne sammenlignet med det, de sjæle vil skulle holde ud af smertefulde lidelser i Skærsilden. Hvor vil det betyde lidt for dig, når du ser, hvordan Jeg vil plukke disse sjæle, som ellers ikke ville have været i stand til at frelse sig selv fra dyrets onde greb.
Min datter, uanset hvor smertefuld denne lidelse er, vil det ikke betyde noget, når Jeg forener Guds børn, den dag det mest vidunderlige Paradis daler ned på den Store Dag. Når det Nye Jerusalem kommer ned på jorden til lyden af trompeter, vil lysene fylde himlen, og så vil alt blive stille, før man kan høre engle, hvis sang vil nå ud til hver eneste sjæl lige før det endelige øjeblik. Det vil være den sidste time, hvor jeg vil komme for at dømme de levende og de døde.
Jeres Jesus
 
Der vil komme kraftige jordskælv I Rusland og Kina snart, det ene efter det andet
833. Onsdag 3. juli 2013 kl. 13:30
Min kære elskede datter, hvor har Jeg savnet din tid og hvor Jeg glædes over at det åndelige mørke, der har dækket dig flere dage, nu er lettet. Du skal blive ved med at sige den Aller-Helligste Rosenkrans for at beskytte dig selv, og alt vil blive godt. Jorden vil ryste, som forudsagt, og en tredjedel af den vil blive brændt, som et direkte resultat af menneskets synd. Bøn kan afhjælpe meget af denne ild, der vil blive øst ned på dele af verden hvor ugudelige love gør Min Fader rasende.
Synd imod Guds Love vil blive tålt så længe de der kender Sandheden anerkender Guds Ord, ærer Ham. Men nu har dem i har overladt magten til vendt deres Gud ryggen. Det vil de blive straffet for gennem økologisk uro. Renselsen er den eneste måde at vække menneskeheden på, derved at de så vil søge fortrydelse for deres sjæle. Andre måder, skønt de har bragt omvendelse, har ikke været tilstrækkeligt. Mennesket vil lide en lang række revselser, når de fortsætter med at acceptere hedenskab og myrde hinanden.
Guds indgriben er nødvendig. Uden den ville I være fortabte.
Der vil komme kraftige jordskælv I Rusland og Kina snart, det ene efter det andet.
Vejrs ekstreme og pludselige forandringer i temperaturen fra koldt til meget varmt vil blive set. Årstiderne vil ikke længere blive set på den måde som de blev før i tiden. Oversvømmelser og storme vil blive set i dele af verden, som hidtil aldrig har oplevet dem. I de lande, som har vedtaget onde love imod Gud, vil jordskælv rasle med deres land og dem der kender Mig vil vide hvorfor de finder sted. Når revselsen finder sted vil der komme et sekund af frygtelig straf, som vil ramme falske kirker. Og mens Gud er Kærlighed og Han er Retfærdig, vil Hans straffe regne ned over menneskeheden og ribbe det for dets forfængelighed, ego og egenkærlighed, sådan at mennesket kan blive værdigt til at træde ind i Hans Nye Paradis. Kun dem med rene og ydmyge hjerter vil få denne Gave.
Jeres Jesus
 
Jeg afslører hemmelighederne i Åbenbaringens Bog og de vil ikke være behagelige
852. Tirsdag 23. juli 2013 kl. 15:30
Min kære elskede datter, de prøvelser du vil skulle stå overfor kommer fordi Jeg afslører hemmelighederne i Åbenbaringens Bog og de vil ikke være behagelige. Sandheden kan være meget oprørende og foruroligende for mange. Sandheden vil forårsage tårer af forfærdelse, tårer af bedrøvelse og stor fortvivlelse. Løgne, på den anden side, kan lulle jer ind i en falsk følelse af tryghed. Selv når løgne, fremstillet for jer, kommer klædt i et elskende sprog og nobel gestus, ikke føles rigtigt i jeres hjerte, kan de være meget lettere at acceptere end Sandheden.
Når mennesker får fortalt at de har fået en dødelig sygdom, har de to valg. De kan acceptere Sandheden, forberede deres sjæle, bruge tid tæt på deres familier, søge Min tilgivelse og så afvente dagen. Når de gør dette, selvom det kan være skræmmende, vil de – fordi de har accepteret Sandheden – finde sand fred i deres sjæle. Disse sjæle vil intet have at frygte fra Mig. Hvis de, på den anden side, afviser Sandheden, og tror på magisk eliksir og falske guder, som de tror kan bruges til at kurere dem mirakuløst, vil de blive meget skuffede. Disse sjæle, forblændede af såkaldte positive tanker, tror at hvis de selv ønsker at det skal gå bedre så vil alt blive godt. Hvad de mangler at forstå er at de skal påkalde Mig, Jesus, hvis de vil kureres. Jeg vil besvare bønner, men kun hvis forespørgslen er til deres sjæles bedste. Disse sjæle, som afviser at acceptere Sandheden om deres sygdom og som ikke vender sig til Mig, vil fortabes. De vil have spildt den tid de var givet på Jorden til at sikre at deres hus er i orden.
Det samme gælder for Mit Ord, Sandheden, givet til jer nu. Jeg gav verden Sandheden under Min Tid på Jorden og Jeg blev afvist. Mange fugte Mig, men Sandheden de blev givet dengang vil nu blive udfordret af Guds fjender og de vil blive bytte for bedrag. De vil snart afvise Sandheden og vil ikke være i stand til at tage imod Min Advarsel, der gives til verden på dette tidspunkt.
Jeg kalder jer nu, ikke for at åbenbare jer ny Lære, for det er ikke nødvendigt. I blev givet Sandheden, men nu griber Jeg ind for at minde jer om Sandheden. Jeg kommer også for at advare jer om de onde grusomheder, der vil blive påført jer på grund af jeres kærlighed til Mig.
Vend ikke ryggen til Mig, Jesus Kristus, for Jeg rækker ud kun for at beskytte jer på dette tidspunkt. Jeg ønsker ikke at fremmedgøre jer, men Jeg vil blive ved med at minde jer om Sandheden, igen og igen. Når jeres sjæl bliver urolig på grund af de nye regler der snart bliver præsenteret af disse, der siger de er af Mig, så skal I påkalde Mig gennem denne Korstogsbøn.
Korstogsbøn (116) Frels mig fra løgnenes onde:
Kære Jesus, hjælp mig.
Jeg drukner i tårer af sorg.
Mit hjerte er forvirret.
Jeg ved ikke hvem jeg kan stole på.
Jeg beder Dig at fylde mig med Din Hellige Ånd, sådan at jeg kan vælge den rigtige sti til dit Kongerige.
Hjælp mig, kære Jesus, at altid forblive tro mod Dit Ord, givet til verden af Peter og til aldrig at afvige fra hvad Du lærte os eller benægte Din død på Korset.
Jesus, Du er Vejen. Vis mig vejen. Hold mig og bær mig på Din Store Barmhjertighedsrejse.
Amen.
Jeres Jesus
 
Gudfaderen: Antikrist er nu klar til at afsløre sig selv
870. Onsdag den 7. august 2013 kl. 18:50
Min kæreste datter, verden skal forberede ankomsten af menneskehedens største fjende siden Mine børn blev sat på denne Jord. Antikrist er nu klar til at afsløre sig selv og hans plan er denne. Han vil vente indtil krigene raser overalt. Så vil han træde til og skabe en falsk fred i staten Israel, ved at slutte den med Palæstina i en usandsynlig alliance. Alle vil rose ham overdådigt. Han vil ikke stoppe der, for han vil bevæge sig i et tempo, der vil forbavse mange og han vil forhandle fredsaftaler i mange krigshærgede nationer. Igen vil han blive rost og derefter blive beundret med en usædvanlig hengivenhed af milliarder over hele verden.
Så vil alt synes godt. Meget snart vil han blive involveret i velgørenhedsarbejde, og han vil sammenkæde de vigtigste verdensbanker for at oprette en ny, kraftfuld finansiel institution. Mange virksomheder og politiske ledere vil blive involveret i hans mange planer. Snart vil et nyt misfoster blive oprettet, under påskud til at kickstarte verdens økonomi. Dette vil være den nye Babylon, centeret for al magt, hvorfra verdens elite og de rige vil handle. Det vil ses til at være kilden til alt godt, som vil være til gavn for folk på alle måder, fra job til de hjem de lever i, og den mad, de brødføder deres familier med.
Al ære vil tilfalde antikrist. Så vil han, sammen med den falske profet, skabe et globalt partnerskab, som vil blive præsenteret som det største humanitære initiativ. Verden vil bifalde dette nye Babylon og alle vil skrige efter at vinde bare en lille smule fodfæste inden for hans center.
Den nye Babylon, vil blive fortalt, gennemføres for at ære det store humanitære initiativ, for at fremme miljøet, omfavne moder jord, og for at befri verden fra fattigdom, gennem de rigdomme, som vil hælde ud fra hans modbydelige mund.
Når dette sker, vil Min Interventions Hånd vende verden om sin akse. Jeg vil ikke stå og vente, uden at advare Mine børn for konsekvenserne af, at omfavne denne vederstyggelighed, skabt i Helvedes dyb og tildelt menneskeheden. Mine store tegn vil blive givet til advarsel for alle dem, der omfavner og accepterer denne fornærmelse i Mit hellige Navn.
Jeg vil ryste verden, og den vil vippe . Intet menneske vil være i stand til at ignorere Min Intervention. Så vil jeg kaste Ild på en tredjedel af Jorden. Snart vil der komme hungersnød, men ikke ved Min Hånd - det vil være gennem den bevidste forurening af Jorden ved antikrist. Når han og hans kohorter tildeler ondskab på intetanende mennesker i mange nationer, vil Jeg slå igen.
Selvom denne lidelse vil være svært at udholde, frygt ikke, børn, for den vil være kort. Min Kærlighed er stor for alle jer, men min Retfærdighed kommer hurtigt og Min Straf er stor.
I skal ikke acceptere hvad der bliver præsenteret for jer. Når I ser fredens mand, antikrist, modtage anerkendelser og priser for hans store værker i krigshærgede lande, vid, at Min Intervention er nær.
I skal forblive i forening med Min Søn Jesus Kristus til alle tider og bede til, at Sakramenterne vil blive stillet til rådighed for jer af loyale præster og gejstlige, under den tid af prøvelser der ligger foran jer.
Min vilje vil ske.
Intet kan, eller vil stoppe, at den Sidste Pagt, hvor Min Søn vil regere i Fred, bliver opfyldt.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
Frelsens Moder: De vil have brug for at finde tilflugtssteder, så de kan fejre den daglige Messe og den Hellige Eukaristi
879. Lørdag den 17. august 2013 kl. 16:45
Mine kære børn, hvor meget sorg er der i mit Hjerte over de lidelser, som præsterne i den Katolske Kirke står overfor om kort tid.
Så mange dyrebare tjenere af min Søn, hvis eneste ønske er at tjene Gud og bringe sjæle på rette vej til frelse, vil blive konfronteret med prøvelser af en sådan størrelsesorden, at mange vil falde bort i frygt. Mange vil være blinde for Sandheden og vil acceptere store forandringer i Kirken, og vil byde disse velkommen, i den fejlagtige tro, at de er til gavn for alle. De, der vil genkende bedraget, som vil blive præsenteret for katolikkerne, vil flygte. De vil være så bange for deres skæbne, at de vil forlade Kirken, for de vil være for svage til at stå op imod en sådan ondskab.
De præster, der vil afvise den falske doktrin vil blive beskyldt for kætteri, og mange vil blive offentligt irettesat, for ikke at adlyde deres overordnede. Mange vil blive ekskommunikeret. Andre vil blive martyrer. Så vil der være dem, der vil lede Kirken, som min Søn har givet til verden, i hemmelighed.
De bliver nødt til at finde tilflugtssteder, så de kan fejre den daglige Messe og den Hellige Eukaristi. De vil blive vejledt af Helligånden, og de vil blive fulgt op af min Søns Resterende hær, som vil forblive urokkelig loyal mod Hans Lære og Sakramenterne op til den sidste dag.
I må forstå, at hvis I er i tvivl om gyldigheden af denne advarsel vil jeg, den elskede Kristi Moder, bruges til at skjule den sande hensigt af disse kræfter, der er trådt ind i min Søns Kirke på Jorden. Jeg vil blive brugt som en kransekagefigur i Kirken for at distrahere folk fra de sande hensigter af denne onde gruppe. For at overbevise Guds børn, at de forbliver loyale over for det sande Guds Ord og traditioner i den Katolske Kirke, vil de skabe ceremonier, som de vil sige ærer mig. De vil bruge profetier i Fatima for at vanhellige mit billede, ved at præsentere et stort bedrag til verden. De vil bruge mig til at besmitte min Søns Kirke og alt, hvad de vil gøre, vil være vendt om, i overensstemmelse med den ondes krav.
Ved at give det indtryk, at de ærer Guds Moder, vil mange katolikker blive ført ind i en falsk følelse af sikkerhed. Det betyder, at enhver tvivl, som de ellers ville have, når de vidner til mærkelige nye ændringer af Messen og Sakramenterne, vil øjeblikkeligt blive glemt. Hvor meget bringer dette stor sorg til mig. Mit billede bliver bevidst brugt til at fornærme min Søn.
Satan foragter mig. Han frygter mig også . For at såre min Søn vil han, gennem de sjæle han påvirker, gå meget langt for at besmitte mit billede gennem mange hemmelige ritualer og sorte messer. Min statue vil blive pyntet med sataniske symboler og jeg vil skændes mange steder af Frimurergrupper, der har fået kontrol.
Bed, bed, bed børn, hver dag, for styrken til at se denne ondskab i øjnene med mod. Frygt den ikke. Accepter, at Satans hær kontrollerer nu mange nationer, i alle dele af verden. Når I accepterer dette, kan I derefter blive givet den styrke og beslutsomhed I behøver. Når I beder om disse nådegaver, gennem Korstogsbønnerne, kan I og vil bidrage til at formindske denne ondskab.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Jeg vil sikre, at flere millioner hører Mine Ord
882. Tirsdag den 20. august, 2013 kl 19:20
Min højtelskede datter, Min Kærlighed og Min Medfølelse for alle syndere har betydet, at Jeg skænker stor Barmhjertighed til milliarder af sjæle. Fra i dag vil jeg åbne deres øjne for Mine Budskaber til menneskeheden. Jeg vil sikre, at flere millioner hører Mine Ord, så Jeg kan tage mange flere fortabte sjæle med ind i det Nye Paradis. Alle disse sjæle, som aldrig ville acceptere disse Budskaber på grund af deres stædighed, vil nu se dem for hvad de er - en gestus af Barmhjertighed fra Min side, så Jeg kan redde deres sjæle.
Præster, der havde fordømt Mine Budskaber og erklæret dem til at være djævelens ord vil, inden længe, indse den forfærdelige fejltagelse de gjorde, ved at fratage sjælene mulighed for at lytte til Min Himmelske Stemme.
De ikke-troende, der har kæmpet for at finde fred, vil nu blive draget til mine Budskaber og snart vil de søge trøst hos Mig. Jeg venter på dem og så snart de kommer til Mig, vil jeg fylde dem med længsel efter Min kærlighed, så de ikke vil kunne ignorere Mig.
De troende som ikke accepterer Mig, Gud den Almægtige Faders elskede Søn, vil føle noget røre sig i deres sjæle. De vil råbe til Sandheden, når de vidner hvordan verden vil have ændret sig til ukendelighed.
Så er der dem, der elsker Mig, og som forbliver standhaftige i deres tro, men som undlader at genkende Mig, når Jeg kalder på deres sjæle, de vil blive overvundet af den endelige gennemførelse, når Min Guddommelige Nærvær vil blive gjort kendt for dem. Jeg vil juble når disse, Mine tilhængere, tillader Mig at vejlede dem korrekt på den sidste rejse.
Jeg giver disse Gaver til verden fordi Jeg elsker alle. Afvent denne Gave med kærlighed og taksigelse.
Jeres Jesus
 
Mit Hellige Ord kan ikke ændres eller tilpasses, så at det bliver noget andet
904. Lørdag den 7. september 2013 kl. 18:25
Min højtelskede datter, mens jeg fortsætter med at gøre alt for at nå ud til verden gennem disse Budskaber, fejler stadig mange af Mine troende tilhængere, at acceptere Min Hånd. Disse dyrebare sjæle af Mig er sårbare, idet mange vil ikke kunne se den måde hvorpå deres tro vil blive brugt til at godkende den nye, kommende liturgi, som vil undlade at ære Mig, Jesus Kristus, Menneskesønnen. Mange vil fejlagtigt antage, at den nye liturgi og den nye messe – selvom den er ændret væsentligt – kan ikke gøre nogen skade. Mange vil stille spørgsmålstegn ved noget af indholdet, samt formen og finde det mærkeligt. Men meget få vil udfordre dem, da de vil tro, at disse ændringer er velsignet af Kirken og derfor kan ikke være forkerte. Hvad de ikke forstår, er at Mit Hellige Ord kan ikke ændres eller tilpasses, så at det bliver noget andet. Min Kirke er ufejlbarlig, men skulle nogle såkaldte tjenere og ledere i Min Kirke vride Guds Ord eller omskrive betydningen af den Hellige Eukaristi, vil de spotte mod Gud. Jeg blev fornægtet af menneskeheden og korsfæstet når de, herunder lederne i Guds templer, forkastede Sandheden. Når nogen, uanset hvor ophøjede de står blandt jer, benægter Sandheden, er de skyldige i kætteri og kommer ikke fra Mig. Alligevel, vil de have jer til at tro, at Sandheden er en løgn. De vil benægte alt det I har lært af Mig for at leve fuldkomne kristne liv. De vil spytte på Mig, men føre jer langs en sti, som de vil sige fører til Mig, men det vil det ikke. Disse forudsagde ting vil snart finde sted. Vær forberedt. Når I ser tegnene så vid, at disse profetier kan kun komme fra Gud.
Jeres Jesus
 
De af jer der lider meget, og som kan have mistet alt håb i livet må vide, at I er i Mit Hjerte
908. Fredag ​​ den 13. september 2013 kl. 23:15
Min højtelskede datter, Mit Hjerte længes efter verden og alle der bor i den og Jeg lover jer, at Jeg vil gøre alt for at forene alle jer, Guds børn, i Mit Hjerte.
Jeg elsker hver mand, kvinde og barn, uanset hvem de er - uanset om de er stærke, rige, indflydelsesrige, ydmyge, fattige eller blot enkle mennesker, der lever et almindeligt liv. Alle jer blev udvalgt til at blive født af min Fader, som skabte jer. Hver sjæl har et formål, og hver eneste af jer er et skattet Gudsbarn.
Dem af jer, der lider meget, og som kan have mistet alt håb i livet må vide, at I er i Mit Hjerte, og at Jeg føler jeres smerte dybt. Jeg lider i jer. I må aldrig opgive håbet, fordi Jeg har et sted for jer i Mit Paradis. Når I opgiver håbet, vender I ryggen til jeres fremtid, som er fuld af Mit Lys. Denne fremtid er Min gave til jer og til alt der er Mit. Jeg vil tage jeres bekymringer væk. Bare kald på Mig og sig: "Jesus, tag min frygtelige smerte og lidelse væk og lad mig føle Din kærlighed." og jeg vil løfte jeres tunge byrde med det samme.
Når I føler jer tomme og tror, ​​at ingen virkelig elsker jer, skal I vide, at Jeg er der ved siden af jer, fordi Jeg vil altid elske jer, uanset hvor langt væk I har forvildet jer i. Når I mener, I ikke har noget at leve for, så vid, at Mit nye Paradis vil give jer Evigt Liv. Men I skal holde fast med jeres lidelse i dette liv først. Alligevel vil Jeg lette jeres lidelse og alt det I skal gøre, er at spørge Mig til.
Mange af jer føler sig værdiløs, uelsket, mislykket, uopfyldte og til ingen nytte. I føler sådan fordi verden er besat med såkaldt succes og ambitioner. Kun de få, eliten, synes at opnå så store højder. Det pres der er skabt af verdens medier for at hylde rigdom og skønhed tjener kun til at ødelægge tilliden til det almindelige menneske. Det er ikke nødvendigt at imponere andre. Det er ikke nødvendigt eller ønskeligt at imponere Mig med jeres såkaldte succes. Arbejd hårdt med alle midler. Brug de talenter I har fået af Gud, men brug dem for at tjene andre og til gavn for alle. Men vid dette. Det er de svage, de ydmyge i ånden, og dem med en enkel kærlighed til Mig, Jesus Kristus, som Jeg vil rejse i stor ære i Mit Rige. De der lider nu vil aldrig lide igen i Mit Nye Paradis.
Mit Løfter om at komme og samle jer alle vil blive opfyldt under Mit Andet Komme. Se frem til denne dag med længsel og glæde, for den er ikke langt væk, og så vil Jeg give jer Gaver af kærlighed, glæde, lykke og Evigt Liv. Bliv ved og kom tæt på Mig. Jeg er med jer. Jeg vil aldrig svigte jer, men I må ikke adskille jer fra Mig, fordi hvis I gør det, vil I være tabt for Mig. Kom, læg hovedet på Min skulder. Lad mig trøste jer. Lad Mig sætte en stopper for jeres sorg. Lad Mig tørre jeres tårer væk. Lad mig give jer Min Fred.
Jeg giver jer en særlig velsignelse nu. Tag det. Accepter Min Hånd og alt vil være godt. Jeg elsker jer.
Jeres Jesus
 
De fire dele af verden jeg henviser til er de fire store imperier - USA, Rusland, Europa og Kina
920. den 24. september 2013 kl. 11:18
Min højtelskede datter, de fire verdensdele Jeg henviser til er de fire store imperier - USA, Rusland, Europa og Kina. Alle de forudsagte profetier vil involvere disse stormagter, omkring hvilke alle omvæltninger i religiøse og politiske strukturer vil forekomme.
Syrien og Egypten vil, gennem uroen i deres lande, blive katalysatorer for en større krig, der vil involvere de fire stormagter. Hver af disse magter vil blive forbundet for at skabe en fælles regering, der skal anvendes til at styre den globale velfærd og befolkningerne.
Religionskrig vil være central i denne kontrol og de ​​udpegede ledere i Mine Kristne Kirker vil blive overvundet og ødelagt i forberedelse for dyret, som vil styre alle fire imperier. Ingen af de herskere der trodser Guds Ord, eller som forsøger at ødelægge Hans børn, vil blive givet myndighed af Gud til at tage med magt dem, hvis navne findes de Levendes Bog. Og mens Jeg taler til de Kristne om deres behov i at forblive tro mod Mig, henviser Jeg også til Jøderne, fordi deres beskytter, Ærkeenglen Mikael, vil våge over dem og hjælpe dem til at modstå den forfølgelse de, som Guds udvalgte folk, også vil skulle udholde.
Guds plan er blevet dannet, og alle englene og helgenerne i Himmelen forbereder sig nu for at hjælpe Mig i Min Mission om at forene alle og beskytte dem der elsker Mig mod det store bedrag, som er blevet skabt for at narre verden. Aldrig før har ondskab mod Gud været så koordineret af den menneskelige slægt, som den er i dag. Aldrig før har det dødelige menneske været i stand til at påføre så megen lidelse, gennem bemægtigelse af magt for at få kontrol, som det er på dette tidspunkt af historien. Den store forfølgelse af Guds børn, skabt af Satan med villig støtte fra onde, magttørstige mænd og kvinder i magtfulde stillinger, udfolder sig foran jeres øjne. Alligevel kan mange af jer ikke se det, fordi I er blevet narret.
Jeres Jesus
 
Afvis synd og I fornægter Mig
929. Fredag den 4. Oktober 2013 kl. 23:44
Min højtelskede datter, intet menneske der bekæmper Mig kan forvente evig frelse, medmindre de overgiver sig fuldt ud til Mig. Alle Guds børn skal vide, at tiden nærmer sig, hvor verden skal vide, at Mit endelige Kald er næsten over dem.
Vær aldrig bange for Mit Kald. Hils det velkommen, for Jeg bringer jer Kærlighed, Fred og Frelse. Ignorer Mig, og det bliver på eget ansvar, for Jeg giver jer kun den nødvendige tid til at svare på Mit Kald fra Himlen.
I, Mine elskede tilhængere - uanset hvem I er - vil finde jer isolerede snart og afskåret fra Mit sande Nærvær. Mit Nærvær, Mit Ord og Guds Sande Lærdomme er forvist, og I vil finde jer i en meget ensom tilstand. De af jer der spotter og håner disse, Mine Hellige Budskaber om kærlighed til verden, vil blive efterladt til at spekulere på, hvordan dette kan være, når I følger bedragets sti. Jo længere man går langs denne vej, jo større afstand vil I lægge mellem jeres sjæle og Min Barmhjertighed.
Når I elsker Mig, vil I tro på Mine Lærdomme. Hvis I kender Mig, vil I genkende Mit Hellige Ord i Skriften. Hvis I kender Mig og accepterer, at Jeg nogensinde ville tillade at Mit Hellige Ord omdannes til noget det ikke er, uden Indgriben fra Min side, så kan I ikke sige, at I kender Mig. Hvis I mener at Jeg, Menneskesønnen, der døde en brutal død på jeres vegne, for at redde jer fra synd, kunne læne Mig tilbage og tolerere en sådan situation, så benægter I Guds Ord.
Afvis synd og I vil fornægte mig. Accepter synd som værende en god ting eller tror blot for et minut, at Jeg vil undskylde det uden forsoning, så kan I ikke længere gøre krav på en plads i Mit Rige.
Jeg advarer jer, at tiden foran jer vil føre jer på den farligste ødelæggelsens vej, medmindre I forbliver tro mod Mit Hellige Ord.
Mit Ord er Evigt. Mit Kongerige er jeres når I accepterer Mit Ord, som det blev givet til jer. Hvis I vover at manipulere det, eller acceptere nogen form for ny tilpasning, vil I lide for dette. Min Vrede stiger nu, mens Jeg ser hvor lidt respekt mange af jer viser til Sandheden, som den blev skrevet i Min Faders Bog. Der kan ikke være nogen anden Sandhed. Enhver form for afvigelse kan aldrig blive accepteret af Gud. Ingen argument. Intet menneskeligt ræsonnement. Ingen undtagelser. Sandheden vil leve for evigt. Løgne vil drive jer i armene på dyret.
Jeres Jesus
 
 
I vil snart få at vide, at I skal bruge jeres tro for at skabe en politisk kampagne rundt om i verden for at frelse de fattige
930. den 6.oktober 2013 kl. 23:30
Min højtelskede datter, den falske profets stemme brøler om alt der er helligt i Min Kirke.  Men der vil ikke blive sagt ret meget om vigtigheden af, at opretholde Guds Lære, Sakramenterne og Sandhedens Bekendelse. I stedet vil I se adspredelser, såsom at passe verdens fattige og de sultne, og dette vil blive anset for at være jeres første opgave som Guds tjenere.
Som tjenere og tilhængere af Gud i Kirken, er jeres første troskab til Sandheden om hvad Jeg fortalte jer. At elske de fattige og de sultne og hjælpe dem er en god ting, men Min Kirke på Jorden har en langt større rolle, som blev svoret til Mig. Dette omfatter undervisning af Sandheden med alt hvad Jeg har lært jer, og I vil gøre dette, hvis I virkelig elsker Mig.
Kirken har en Mission om at undervise Sandheden af Min Lære.  At tage et aspekt af Mit Ord for at hjælpe de fattige er beundringsværdig men misvisende, da Min Lære har klart fastsat, at I skal hjælpe sjælens fattige. Hjælp dem til at helbrede deres sjæl, før I hjælper dem til at være fri af livets trængsler. Hvis Jeg giver jer en stakkels mand og beder jer om at hjælpe ham, hvordan ville I gøre det? Give ham tøj? Penge til at brødføde hans familie? Eller ville I have Mig til at frelse hans sjæl først?
I vil snart få at vide, at I skal fokusere al jeres opmærksomhed på verdens fattige. I vil blive bedt om penge - og de vil blive taget fra forskellige kasser for at hjælpe verdens fattige, de arbejdsløse og de hjemløse. I vil blive fortalt at Jeg, Jesus Kristus, altid elsker de fattige. Problemet er dette. Jeg opsøger de fattige i ånden først - for at befri dem fra deres tabte liv. De fattige sjæle - dem der ikke har så meget åndelig fornemmelse om Gud - er dem Jeg tørster efter. Salige er de fattige i dette liv, med lidt til at gøre godt for, men som elsker Mig, for disse mennesker er ikke fattige overhovedet . Den rige mand, der ikke har nogen kærlighed for Mig, har mere brug for Min kærlighed, Min barmhjertighed, Min Medfølelse end dem, der er tvunget til at finde mad, tøj og husly. Hvordan I elsker Mig og hvordan I beder Mig om at frelse jer, er det I har brug for at være opmærksom på. Sakramenterne bliver frelsens kraft for dem, der er rige og fattige, men som ikke har kærlighed til Mig.
I vil snart få at vide, at I skal bruge jeres tro for at skabe en politisk kampagne rundt om i verden for at frelse de fattige, ved ledere i Mine Kirker overalt. Intet vil blive sagt for at opfordre jer til at forberede Mit Andet Komme, for de vil ikke vove at forberede jer for denne Store Dag. De vil hellere tage jeres sind fra Mig ved at bede jer om at bruge mere tid til at ære den falske profets værker.
Meget snart vil statuer, relikvier, plakater, kalker og mange bestilte malerier af den falske profet blive lavet og placeret i Kirker overalt. Hans billede, sammen med Antikrists, vil med tiden pryde mange offentlige steder, kirker, politiske centre, samt, i lande hvor parlamenterne vil omfavne den Katolske Kirke i et "nyt lys." Dette vil skabe en ny form for falsk evangelisering, og idet det vil appellere til et moderne sekulært samfund, vil det tiltrække beundrere fra hele verden.
Ikke ét ord vil fremhæve betydningen af ​​de Hellige Sakramenter, som de blev givet til verden, eller de vigtige Nådegaver de giver. I stedet vil hvert af dem blive underspillet - ekstra betydninger vil blive tilføjet for at appellere til dem, der benægter Sakramenterne som de er. Dette vil være i håb om, at vederstyggeligheden af Mine Sakramenters vanhelligelse vil blive givet til så mange mennesker som muligt, for at tage dem væk fra Gud, således at Guds fjender kan færdiggøre deres pagt med djævelen.
Djævelen vil forføre mange der tilhører Min Kirke i denne tid af historien. Han vil gøre dette på den mest charmerende og overbevisende måde, og han vil retfærdiggøre løgne når hans tjenere vil sige, at Jeg ville godkende disse nye ændringer. Jeg, Jesus Kristus, vil blive fejlciteret for at vinde over sjælene. Min Lære vil vrides for at ødelægge Min Kirke og stjæle de sjæle der står Mig nærmest. Millioner vil acceptere løgne uden at bekymre sig i verden. I skal bede for dem i håb om, at de, med tiden, vil indse at noget er galt.
Når jeg udpeger ledere og når en udvalgt sjæl er blevet udpeget for at sprede Mit Hellige Ord i Min Kirke på Jorden, er sandheden altid ligetil, klar, præcis, og lige til pointen.  Når I, gennem den onde ånds indflydelse bliver løjet for, vil I blive forvirret. Sætningerne vil ikke give mening. Såkaldte forbedringer, præsenteret af fjender indefra Min Kirke, betyder at Sandheden ikke er"god nok".
Mit Ord, Mine Sakramenter, Min Lære behøver ikke at blive forbedret, for de kom fra Mig. Jeg er Gud. Jer Er Fuldkommen. Mit Ord forbliver i evighed. Enhver mand, der piller ved Mit Allerhelligste Ord er en fjende af Gud. Min Vrede er stor på dette tidspunkt, og I må vide, at enhver mand, der behandler Mit Legeme, den Hellige Eukaristi, med manglende respekt og siger, at han leder Mit folk, at dette er usandt. Jeg ville aldrig bede en leder i Min Kirke om at ændre Guds Ord, ved at indføre nye betydninger eller nye fortolkninger. Det kan aldrig være tilfælde. Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: min Søn planlægger en stor fornyelse på Jorden i denne tid, og det vil medføre megen smerte
946. Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 15:34
Mit barn, på denne tid dækker jeg alle mine børn med min beskyttelse, så de vil forblive rolige, i fred og stærke i disse tider med store prøvelser.
I skal, kære børn, acceptere det faktum, at I altid vil føle smerte, forårsaget af isolation, afvisning og bortvisning af dem, der foragter Guds ord. Lyset tiltrækker dem der er i mørke, og de ​​vil altid angribe og lange ud mod jer, når I er i fuld forening med min Søn, Jesus Kristus.
Min Søn planlægger en stor fornyelse på Jorden i denne tid, og det vil forårsage megen smerte, idet den vil være i form af en rensning. Det betyder, at mange vil lide for deres synder nu og at Jorden er ved at blive forberedt for Jesus Kristus, så at når rensningen er færdig, vil bekendtgørelsen blive foretaget. Guds fjender vil, i mellemtiden, sprede løgne og kætterier for at vinde over syndere og alle dem der elsker min Søn, for at kontrollere dem. Alle disse triste begivenheder skal finde sted før min Søns Jesu Kristi Andet Komme.
Jeg beder jer, kære børn, at være tålmodige og at udholde disse vanskeligheder, for min Søns skyld, som elsker jer ømt. Vær aldrig angst, fordi I vil snart opleve Hans Nye Paradis, hvor ingen sorg, smerte eller onde vil eksistere. Det er sådan en lille ting, når I lider for min Søn, og det er ubetydeligt i forhold til hvad Han udholdt for hver og en af jer, da Han døde på Korset for at frelse jer.
Så vær venlig at sætte al jeres tillid til min Søn, og vær taknemmelige for, at I bliver sendt vejledning fra Himlen. Glæd jer, fordi I har fået den rette mængde tid til at forberede jer ordentligt til den Store Herrens Dag.
Være i fred.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Gudfader: Dette er et kald til frelse for dem af jer der ikke vil sætte spørgsmålstegn ved de kætterier der er ved at blive erklæret
947. Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 19:45
Min kæreste datter, Jeg kommer for at fortælle verden, at de fjender som strejfer på jorden i skikkelse af dem, der siger, at de bringer Min Søns Ord til masserne, har nu sluttet sig sammen som et. Som et bringer de alle deres magter sammen og vil skamfere Jorden med deres onde bedrag.
Jeg er parat. Venter. Så snart de introducerer deres modbydelige love, vil Jeg slå til, og verden vil være vidne til Mine straffe. Mine Advarsler er faldet for døve øren og på dem, der er for stolte til at acceptere Barmhjertighedens Hånd, givet til jer gennem Mine Budskaber. Lederne af dem, der vil forfølge jer i menneskerettighedernes navn, vil lide ved Min Hånd. De tror, at deres magt er almægtig, og at de er uovervindelige, men de vil snart vide, at de er intet uden deres Skabers Magt.
Jeg Er Livets Ophav, og skulle nogle af jer beslutte at bruge jeres magt for at tage Mine børns liv væk, i både krop og sjæl, ville I miste alt. Når I bekæmper Mine børn og forråder Min Søn, Jesus Kristus, er der lidt håb for jer. Jeg kan ikke skænke Min Barmhjertighed til jer nemt, for I forvolder Mig stor Vrede. Selv om Jeg beder om jeres loyalitet, advarer Jeg jer om farerne ved at lege med den onde. Jeg vil give jer alle chancer for at vende jer bort fra de lænker, der binder jer til den uhellige treenighed. I skal fjerne jer fra Satans lænker. Jeres tid er kort.
Jeg beder jer om at se i Min Bibel, Evangelierne, og søge de tegn I fik, om det store forudsagte frafald, for det har opslugt hele verden og breder sig som en dødelig virus i alle tænkelige dele af jeres samfund.
I er blevet angrebet, og nu kommer Jeg, jeres Fader, for at rense jer fra denne frygtelige lidelse. I skal bede Mig om hjælp, før det er for sent for jer. I skal nu recitere denne Korstogsbøn. Spørg Mig om hjælp
Korstogsbøn (124) Hør min bøn om frihed.
O Gud, min Barmhjertige Fader, Skaber af alt det der er, hør min bøn om frihed.
Frigiv mig fra slaveriets lænker og beskyt mig fra ond forfølgelse.
Hjælp mig at skelne Sandheden og kom til min hjælp, selv om jeg er forvirret og kan tvivle på Dit Ord.
Tilgiv mig hvis jeg krænker Dig og tag mig til Tilflugtsstedet af Dit Nye Paradis på Jorden.
Amen
Min Tid til at bekendtgøre Min Søns Andet Komme er tæt på. Tiden vil bevæge sig hurtigt og Mine fjenders regeringstid, selvom den vil være kortlivet, vil synes som en evighed, på grund af den grusomhed, de vil udvise mod Mine børn. De vil vise ingen loyalitet, overhovedet, til de tåbelige mænd, der vil sværge troskab til dyret. Ligesom den onde hader Mig, sådan hader han ethvert af ​​Mine børn, både de gode og de onde. Dette er et Kald for at frelse dem af jer der ikke vil sætte spørgsmålstegn ved de kætterier som snart vil blive erklæret. I skal udspørge og udspørge enhver tvivl der fylder jeres sjæle, når I er ulykkelige med en ny form for doktrin, som ikke føles rigtigt i jeres hjerter.
Jeg har ikke givet myndighed til at indføre en hvilken som helst ny lov eller sakramente, i Mit Allerhelligste Navn.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste.
 
Mine trofaste disciple, herunder præster og hellige tjenere fra alle kristne trosretninger, vil forblive nær ved Min side
955. Fredag, den 1. november, 2013 kl. 23:17
Min højtelskede datter, ondskabens ånd breder sig og det påvirker alle dem, der nedrigt modsætter disse budskaber. Dette vil føre til mere ondskab, løgne og nøje planlagte intriger med henblik på at stoppe denne mission. I skal ignorere dem med onde tunger og dem, der er fortæret af åndelig jalousi og som ville gøre hvad som helst for at forsøge at ødelægge denne Min Mission om at bringe frelse til alle.
Jeg siger til alle jer som følger Mig: disse budskaber er for vigtige for at I giver nogen, der hader jer i Mit Navn, opmærksomhed. For det er Jeg, Jesus Kristus, de sigter efter. Husk det. Deres stolthed vil dog få dem til at tro, at de handler på denne måde fordi de elsker Mig. De skal vide, at Jeg aldrig ville tillade nogen at sige sådanne løgne eller sprede modbydelige rygter om en anden sjæl i Mit Navn.
Jeg, Jesus Kristus, Guds Lam, alene har autoriteten til at åbenbare Sandheden for jer i disse tider. Sandheden vil forrykke mange, og Sandheden vil være bitter og svær at sluge, for det er af en sådan omfang, at kun dem, der er stærke i deres kærlighed til Mig vil være i stand til at acceptere det. Uanset hvor svært det er for jer at fordøje det, vil Sandheden sætte jer fri. Det vil åbne jeres øjne over for det onde, når det maskeres som det gode. Både over for  for de onde mænd, der  spreder blasfemier, mens de påstår, at de forkynder mit Ord og over for Mine fjender, der ønsker at ødelægge Guds børn.
Mange falske profeter, som er spredt blandt alle nationer, vil rejse sig og proklamere, at de løgne som kommer fra ​​antikrists mund er sandheden. De vil også sige, at antikrist er Mig. De vil sige alt om evangelierne, som vil synes at være korrekt og de vil bruge uddrag fra Bibelen, herunder citater fra Mig, for at retfærdiggøre deres modbydelige missioner. Men dem, der kender Mig, vil altid opdage de løgne og kætterier der ligger gemt under deres såkaldte profetiske ord. De vil modsige disse budskaber og erklære Mit Ord for at være kætteri. Nu er det tid til at lukke ørerne for alle de stemmer, der opfordrer jer til at lytte til dem, i stedet for Mig. I skal fortsat minde jer selv om Sandheden der er indeholdt i de Hellige Evangelier. I må lytte til Mig, mens Jeg instruerer jer.
Snart vil alle dem, der har ført Min Kirke i fortiden, samt alle dem, der forsyner Guds børn med Guds Sande Ord indenfor Min Kirke, og alle dem, der vil forblive loyale over for Sandheden, blive skubbet til side. Den Katolske Kirke vil fremsige en række alarmerende udsagn om hvorfor der skal ændres og laves om på hver eneste del af dens struktur. De vil bruge de synder, begået af dem i Min Kirke og af dem, der forrådte Mig, som begrundelsen for at vende Min Kirke om.
Mange af Mine hellige tjenere vil blive luget ud og gjort til syndebukke. Mange vil blive beskyldt med usandheder og påstande mod deres gode navn, inden de afskediges. Således vil mange hellige tjenere blive forvist fra Min Kirke, så Guds fjender kan tage fuld kontrol indefra. Enhver bagvaskelse begået af Guds fjender mod Mine hellige tjenere vil offentligt blive klappet til og præsenteret som en god ting, så Kirkens gode navn forbliver intakt.
Åh, hvor vil alle jer blive bedraget, og hvor vil Sandheden blive dækket til, skjult og derefter ignoreret. Alle disse ændringer vil ske hurtigt i fremtiden, og udbredelsen af ​​disse ting vil forbavse mange. Midt i det hele, vil der være forvirring, frygt, sorg og stor nød. Min Kirke vil blive så fragmenteret, at al tillid inden for dens mure vil blive brudt. Dette vil skabe en stor frygt, men efterhånden vil den Katolske Kirke blive til en førende kraft i den nye verdensomspændende religion, på en måde der ikke vil virke klart i første omgang. Denne nye vederstyggelighed vil erklære en stor kærlighed til verdens fattige og sultne. Men det vil ikke prædike Mit Ord, ej heller vil det forblive tro mod Min Kirke. Min Kirke vil dog fortsat leve.
Mine trofaste disciple, herunder præster og hellige tjenere fra alle kristne trosretninger vil forblive nær ved Min side. Min lille Rest vil stå sin prøve, og det vil aldrig dø, for Jeg er Kirken. Jeg kan aldrig blive besejret.
Jeres Jesus
 
Alle omvæltninger, I snart vil være vidne til, vil være bevis på Sandheden af ​ de profetier givet til Min elskede Johannes i Johannes' Åbenbaring
960. Torsdag, den 7. november 2013 kl. 18:35
Min højtelskede datter, tiden til den nye begyndelse er tæt på. Imens den Store Trængsel fortsat kan mærkes, vil mange begivenheder finde sted.
 Fjenderne indenfor Min Kirke vil skamløst prøve at sige, at en ny verdensomspændende sekulær kirke, som hilser alle syndere og alle religioner velkommen, er godkendt af Gud. Når dem i Min Kirke hilser den verdslige verden velkommen, vil den ikke længere følge Sandheden. Når I er Mine sande disciple, vil jeres tro ses i jeres handlinger og værker. Når I er Min, vil I forblive tro mod Guds ord. Når I overholder Mit Ord, er I lydige mod alt det, Jeg lærte jer. Når I ikke er i Mig, vil I forbande jeres brødre og søstre. Når I ikke er i Mig, vil I hade dem, der er i Mig. Når I mener at I vil have et evigt liv uden at skulle fortjene det, så tager I meget fejl.
Hvis I siger at synd er en naturlig kendsgerning, og at en retfærdig Gud ville tilgive enhver synd, så er dette sandt. Men hvis I tror, ​​at det evige liv er jeres naturlige ret, og at I ikke behøver at omvende jer først, så benægter I Sandheden. Jeg elsker hver eneste af jer. Jeg ville aldrig være grusom, uvenlige, ond, misbrugende eller såre ethvert af ​​Guds børn. Men Jeg vil aldrig åbne døren til Mit Rige til syndere, medmindre de viser ægte anger for deres forseelser. Når jeg fører jer hen imod frelsen, åbner Jeg hver dør, så Jeg kan byde jer velkommen på den sidste dag. Mange døre åbner sig nu, men få træder ind gennem dem. Ikke én eneste af jer vil komme ind i Mit Rige, medmindre I adlyder Mit Ord, givet til jer i de Hellige Evangelier. Jeres tro skal være ren. Jeres kærlighed til hinanden skal være ægte og jeres lydighed mod Mit Ord vil opnå jer Det Evige Livs Gave.
Mange der kalder sig selv kristne er illoyale mod Min Kirke. I modtager Mig i den Hellige Kommunion med formørkede sjæle. I ignorerer Mine lærdomme og tolererer synd, som I mener er ubetydelig i jeres øjne. I spreder løgne om andre med en ond tunge, og I fordømmer mange i Mit Hellige Navn. I fik Sandheden i De Hellige Evangelier, men I praktiserer ikke, hvad de lærer jer. Min kærlighed til jer betyder, at mens mange af jer ikke vil optjene den Frelse Jeg skænkede verden ved Min død på korset, vil Jeg stadig give jer alle chancen for at se Sandheden under Min Guddommelige Barmhjertighed, når Jeg kommer foran jer for at hjælpe jer med at beslutte, om I vil acceptere Min Gave eller ej.
Alle omvæltninger, I snart vil være vidne til, vil være bevis på Sandheden af ​de profetier givet til Min elskede Johannes i Johannes' Åbenbaring. Når I ser Kirken indgå i forening med den verdslige verden, vil I vide, at tiden er inde for Min Mission til at samle sjæle over hele verden.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Jeg beder jer nu om at begynde Frelsens Novena
980. Søndag, den 1. December 2013 kl. 16:12
Mit barn, Jeg er kvinden klædt i solen, og det er solen, der repræsenterer Guds lys i verden. Uden solen er der intet lys. Uden lys er der intet liv. Uden Gud er der kun døden.
Min rolle som Frelsens Moder betyder, at Jeg vil gøre alt hvad Jeg kan for at bringe til Min Søn de sjæle Han ønsker, dvs. at Jeg vil hjælpe Ham i denne Hans sidste mission, Hans endelige plan for at færdiggøre sin Faders Pagt og bringe frelse til enhver sjæl.
Jeg ønsker at alle skal vide, at Jeg er blevet udnævnt, ikke alene til at være Himlens Dronning, men også Dronning over Israels tolv stammer. Tolv nationer vil regere i den nye Jerusalem.
De tolv stjerner på Min krone, lagt på mit hoved af Min elskede Søn Jesus Kristus ved Min kroning, tilkendegiver denne profeti. Hver af disse stjerner repræsenterer en af de tolv nationer, som vil udfolde sig på Dommedagen.
Alle sjæle vil overgå til den Nye Himmel og den Nye Jord, herunder dem, der vil opstå fra de døde, såvel som dem, der er i live i verden i dag og som forbliver i Guds lys. De vil samles som en, i forening med Min Søn, og de vil blive genoplivet i perfekt krop og sjæl, ligesom det skete, da Min Søn stod op fra de døde. Denne tilstand af fuldkommenhed er den største gave fra Gud, og den viser, hvor barmhjertig Han er. Det er denne frelse, som Min Søn lovede, da Han udholdt Sin dødskamp på korset. Og på grund af Hans store kærlighed til menneskeheden, ønsker Han at frelse hver eneste sjæl, og især dem, der er fortabt for ham.
Jeg giver jer alle en særlig Gave, som er velsignet af Min Søn, så alle sjæle vil blive ydet immunitet mod helvedets ild og frelst. Min Søn ønsker, at enhver sjæl frelses, uanset hvor grove deres synder er. Jeg beder jer nu om at begynde Frelsens Novena. I skal starte med det samme og fortsætte det, som Jeg instruerer jer til, indtil tidens ende. I skal recitere denne bøn for syv dage i træk i løbet af en kalendermåned, og begynde med en mandag ved morgentid. I skal recitere denne bøn tre gange i løbet af hver af de syv dage, og på en af disse dage skal I faste. Ved at faste bliver I bedt om at spise kun et hovedmåltid i løbet af dagen og kun brød og vand på de to andre hovedmåltider.
Det er denne bøn, som I skal sige for hver af de syv dage.
Korstogsbøn (130) Korstogsbøn for Frelsens Novena..
Min elskede Frelsens Moder, optjen for alle sjæle den evige Frelsensgave gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Jeg beder, at gennem Din forbøn, Du vil bede for alle sjæles frigivelse fra Satans bånd.
Bed Din Søn om at vise Barmhjertighed og tilgivelse til de sjæle som afviser Ham, sårer Ham med deres ligegyldighed og som tilbeder falske lærdomme og falske guder.
Vi bønfalder Dig, kære Moder, for nådegaverne til at åbne hjerterne af de sjæle som har mest brug for Din hjælp.
Amen
For at hjælpe Min Søn, Jesus Kristus, i Hans plan for menneskeheden, har Jeg lovet Ham at samle alle jer, der anerkender Min rolle som Formidler af al Nåde og Medforløser, så hele verden kan forenes som én i enhed med Jesus Kristus, jeres Frelser og Forløser.
Gå i fred. Jeg vil altid bede for jer, kære børn, og jeg vil altid svare på jeres bøn for at forløse menneskeheden i Guds øjne.
Jeres Moder
Frelsens Moder
 
Næste Jul vil fejringen af ​​Min Fødsel blive erstattet af en stor ceremoni
1000. Onsdag, den 25. december 2013 kl. 09:50
Min højtelskede datter, Jeg er Ordet der er blevet Kød. Mit Legeme omfavner verden i dag, men selv om verden må fejre Julen, er det uigennemtrængelig til Min Frelseplan.
Julen er ikke længere en fejring af Min Fødsel, men er blevet til en hedensk erstatning, hvor enhver ære ofres i forfølgelsen af ​​usandheder. Hvor svag er de kristnes tro blevet. Hvor har de glemt alt det Jeg lærte verden. Hvor bekymrer de sig om materielle bekvemmeligheder, som vil alene blive til støv, og hvor ignorerer de fuldstændigt ​​deres sjæles tilstand.
Tiderne er kommet over jer, hvor de fleste kristnes tro er blevet så svag, at der er lidt diskussion eller reference til Min Herlige Guddommelighed. Mine lærdomme har ikke længere nogen reel betydning i jeres liv, og mange præster ikke længere elsker Mig som de burde. Nej, Min datter, de kender overhovedet ikke Mig rigtigt.
Jeg vil ikke hvile før Min Stemme bliver hørt, før det lykkes Mig at vække jer til kaldet om fornyelse af jeres tro. Snart vil jeres tro på Mig svækkes yderligere. Så travlt fordybet i politiske anliggender der vedrører lande, hvor krig og fattigdom er udbredt vil I blive, at I vil glemme Mig. I jeres tro vil Jeg blive erstattet af mine fjender, der lader som om de er Mine tjenere, men som vil føre jer længere og længere væk fra Mig.
Næste Jul vil fejringen af ​​Min Fødsel blive erstattet af en stor ceremoni, der vil bifalde det arbejde udført af bedragere som spankulerer i Min Kirke iført tøj, der alene tjener til at narre de troende. På den dag vil de klappe til social retfærdighedens, menneskerettigheders og pengenes afgud, som de vil sige, de har indsamlet til verdens sultne. Men dette skal I vide. Alle disse ting som præsenteres for verden i Mit Hellige Navn tjener kun ét formål. Det er for at føre jer væk fra Ordet, som er Mit Kød. Mit Kød tilhører Mit Legeme. Mit Legeme er Min Kirke. Når dem, der siger de er af Min Kirke, ikke ærer Mit Hellige Ord, men omfavner og forsøger at kontrollere verdens politik i stedet, så kan de aldrig sige de er Mine. Tiden er kommet for at splittelsen – det forudsagte skisma - finder sted, og det vil ske hurtigt.
I kan kun elske én Gud og den eneste vej til Min Fader er gennem Mig, Hans enbårne Søn. Adskiller I jer fra Mig i forfølgelsen af politiske kampagner, som stræber efter at fremme menneskerettigheder og social retfærdighed som en erstatning for Ordet, så vil I fornægte Mig.
Mit Hjerte føles tungt på nuværende tidspunkt. Jeg giver jer denne advarsel så I ikke falder i vildfarelser og i den mest snedige fælde, som vil blive placeret foran jer af Min modstanders – djævelen - disciple.
Jeres Jesus
 
Jeg vil altid svare til dem af jer, der beder om Barmhjertighed for andre sjæle
1009. 4. januar 2014
Min kære elskede datter, selv om Min Retfærdighed er at frygte, vil Jeg altid svare til dem som beder Mig for andre sjæle. Jeg lover jer at gennem Mine Kortogsbønner og andre bønner, hvor I beder Mig om Mildhed, Jeg vil lytte og handle derefter.
Min Barmhjertighed er uden bund og overdækker alle syndere, når de og andre søger forløsning. Min Kærlighed er uden ende. Min Medfølelse uden ophør. Lad ingen være i tvivl om Mit Løfte og Mit Ønske om at frelse enhver, indbefattet Mine fjender. Jeg tilskynder jer, Mine elskede disciple overalt i verden - inkluderet de der ikke er fortrolige med disse Budskaber - at bede, bede, bede for jeres egne og for andres sjæle. Dette inkluderer troende, ikke troende og de der ikke kender Sandheden.
Min Kærlighed for jer er der for jer alle, for I kan se, føle og leve den. Alt det I skal gøre, er at svare, som Jeg har lært jer. Elsk hinanden som Jeg gør. Vær barmhjertige når de pisker jer, ved at bede for dem. Vær gavmilde med jeres tid, ved at arbejde hårdt og bede for at frelse de sjæle af dem, der er langt væk fra Mig. Dette er Mit største Ønske. Gå i fred.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Vi tog først til Judæa, så blev Min Søn taget til Indien, Persien, Egypten, Grækenland og England.
1010. 4. januar 2014
Mit barn, da min Søns fødsel nærmede sig, var smerten synlig i alt det der skete med os. Jeg flygtede til Elisabeth for at få støtte, velvidende at hun var velsignet med indsigt, givet til hende af Helligånden. Jeg og min elskede brudgom søgte dette tilflugtsted af fred i en tid hvor vi var så overvældet af erkendelsen om det, der skulle ske.
Da min tid nærmede sig blev alle slags forhindringer, plantet af den ondes ånd, sat frem for hvert eneste skridt vi tog. Døre blev smækket i for vores ansigt, folk vi kendte vendte ryggen til os og vi blev kastet ud i ødemarken. Og så endte vi uden tag over hovedet og i et beskyttelsessted kun egnet for dyrene, mens den Hellige Messias kom til verden som en fattig. Der var ikke ceremonier, kroning og anerkendelser. Der var kun få folk tilbage til at støtte mig i min ensomhed. Men så, da min Søn blev født, forlod alle følelser af angst mig. Alt det jeg mærkede, var den Guddommelige Tilstedeværelses kærlighed. Endelig herskede freden i mit Hjerte.
Hjælp og støtte blev sendt til os fra Helligåndens kraft, dog ikke så meget. Selv om Jesu Kristi fødsel var en ydmyg og jævn begivenhed - hvor kun få mennesker var involveret - blev rygtet spredt. Sådan arbejder Helligånden. Mange ventede denne fødsel. Mange havde hørt om denne begivenhed og mange talte om den. Når det blev kendt at Jesus Kristus, menneskehedens lovede Messias, blev født, begyndte modstanden at stige. Herodes og hans tjeneres ondskabsfulde angreb demonstrerede hvor meget Guds tilstedeværelse satte frygt i de onde menneskers hjerter.
Fra den dag af, blev jeg min Søns beskytter og min elskede brudgom organiserede vores sikkerhed under mange omstændigheder, efter dette. Vi brugte mange år til at flygte fra sted tl sted. Så megen modstand stod vi overfor, så megen frygt, så meget had. Det var vores lod. I det øjeblik vi fandt vores tolvårige Søn prædike i templet, skjulte vi Ham.
Josefs familie hjalp os med at blive smuglet ud og i mange år var vi på rejse. Vi tog først til Judæa og så blev min Søn taget til Indien, Persien, Egypten, Grækenland og England. Overalt, hvor vi tog hen, skabte min Søns tilstedeværelse mange mirakler, selv om Han aldrig præsenterede Sig selv offentligt som Messias. Vi tog os godt af Ham og så mange ting i Ham. Vi levede i fred, kærlighed og harmoni og var det ikke for min brudgom Josef, ville vi ikke have haft et sted at gå hen, for at beskytte min Søn, indtil begyndelsen af hans Mission.
Og nu, hvor hans Andet Komme er forestående, vil enhver forhindring blive lagt frem for hans Ankomst. Ethvert Ord fra hans profets mund vil blive smadret og mobbet. Kun en håndfuld mennesker vil have kendskab til Sandheden omkring denne Mission og mange døre vil blive smækket i på ansigtet af dem der følger hans instruktioner. Denne Mission er en ensom en for dig, mit barn og du er blevet instrueret i at blive lydig i alle ting, Gud har gjort dig bekendt med. Der vil blive sendt hjælp. Hjælpen vil også stoppe, når det er min Søns Ønske. Mens man kun ser få mennesker, som følger denne Mission, flere millioner vil tror på den fuldstændigt, fordi Guds Ord vil altid tiltrække hans egne, gennem Helligåndens Magt.
Fødselsveerne er begyndt og anstrengelsen vil ikke vare længe. Snart vil fødslen af en ny begyndelse oprinde og så vil Herrens Dag endelig komme. Børn, vær i fred, for alle disse ting skal ske, før Jorden er renset af Synd.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Hvis der kun er en lille smule hovmod i sjælen, kommer Helligånden ikke ind i den
1011. 5. januar 2014
Min kære elskede datter, når Helligåndens ild kommer ind i en persons sjæl, det første svar er af tårer. Det andet er af forvirring. Det tredje svar er bevidstheden at noget vidunderligt - en indre forståelse af Guds Sandhed og alt havd Han ønsker - har overtaget den særlige sjæl. Pludselig sænker freden sig ned, samt en skarp forståelse af mysteriet af Guds eksistens - Guds kærlighed. Alle de ting som er i overensstemmelse med Guds Ord bliver klare.
Kun dem der har overgivet deres vilje til Gud og har opgivet alt menneskeligt hovmod og intellekt og frembragt alle disse ting til Ham, er i stand til at modtage Helligåndens gave. Hvis der kun er en lille smule hovmod i sjælen, kommer Helligånden aldrig ind i den. Kun dem der tror at Gud er Almægtig og at mennesket er ingenting og uværdigt til at stå foran Ham, kan overgive deres vilje. Kun dem der er villig til at gøre alt hvad der forlanges af dem, at gøre Guds Vilje i overensstemmelse med hans Ord, kan modtage Gaven at forkynde Ordet, som vil få reel anslag.
Ethvert menneske der hævder at forkynde Sandheden og siger at han er vejledt af Helligånden, vil aldrig bryste sig af sin egen storhed. Han vil aldrig trække opmærksomhed på sine gaver, sin talent, sin viden, sin hellighed, eller sin ydmyghed. For når et menneske gør dette, i Guds Hellige Navn, er han ikke blevet velsignet af Åndens Ild - Ilden der tænder menneskets hjerter, så at de svarer med kærlighed til Guds Ord.
I min Tid på Jorden sagde Jeg klart til alle jer, at den der ophøjer sig selv foran Mig vil blive kaste ud i ødemarken. Den der ydmyger sig foran Mig vil blive ophøjet.
Jeres Jesus
 
Meget snart vil Helvedet højtideligt blevet erklæret som et sted der ikke findes
1017. 12. januar 2014
Min kære elskede datter, var det ikke for Mig, Jesus Kristus, som taler til verden i denne tid, ville mange sjæle aldrig komme igennem Paradisets Porte.
Så mange utaknemlige sjæle adlyder ikke længere Mine Love og skaber deres egen fortolkning, som Jeg finder afskyelig. Reglerne omkring Sandheden blev givet som en Gave til menneskeheden, som et middel til at gøre mennesket i stand til at tjene sig retten til frelse. Ved I ikke, at I ikke kan leve efter jeres egen version af Guds Love og så forvente at komme ind i Paradiset?
Menneskets arrogance har overtaget ydmyghedens ånd. Mennesket tjener ikke længere Gud, sådan som han blev befalet til at gøre. I stedet skaber han, ud fra sin egen forestilling, et billede af hvad han tror Himmelen skulle være. I dag er der ingen af Mine tjenere, dem udnævnt til at tjene Mig, som nævner Helvedets eksistens. Blot at nævne ordet Helvede generer Mine hellige tjenere, for de frygter at skulle konfronteres med den latterliggørelse de vil blive udsat for af det verdslige samfund, som er blevet bedraget. Helvedet er hjemmet for mange stakkels sjæle og hvor meget smerter det Mig at se uvidende sjæle styrte ned i terrorafgrunden efter deres sidste åndedræt.
Guds børn skal få at vide nu, at det er tvingende nødvendigt at bede for sjæle som er blinde for Sandheden. Meget snart vil Helvedet blive højtideligt erklæret som et sted der ikke findes. Sjælene vil få at vide at alle Guds børn der lever et fornuftigt og værdigt liv, uanset om de tror på Gud eller ej, vil få det Evige Liv. Men dette er løgn. Man vender ikke tilbage fra Helvedet. Det er for al evighed.
Mange sjæle som har afvist Mig åbent, både privat og offentligt, lider i Helvedet. Deres bitre fortrydelse er gjort værre af den forfærdelig smertelige lidelse og had af Satan. Når de kommer i Helvedet viser Satan sig til dem i alle sine modbydelige og ondskabsfulde former og hans had for dem fylder dem hvert eneste sekund. Deres afsky for ham, det samme dyr de hyllede i deres liv på Jorden, er årsagen til megen af deres smerte. Men det er adskillelsen fra Mig og mørkets lidelse som de erfarer, som skaber deres største angst.
Et hvert menneske der fortæller jer, i Mit Navn, at Helvedet ikke findes, er ikke interesseret i at hjælpe jer at frelse jeres sjæl. Når I er overbevidste om at Helvedet ikke findes, forestiller I jer fejlagtigt, at synden er uden betydning.
I kan ikke tjene Mig hvis I tror at synden ikke findes. I kan ikke leve et herliggjort liv i al evighed i Mit Rige hvis I ikke beder Mig at tilgive jer jeres synder. Dette er kernen af den nye lære, som snart bliver introduceret og som I vil blive tvungen til at sluge. Dette vil ske når I bliver ledet til at forsømme at forberede jeres sjæl til den Store Herrens Dag, når Jeg kommer og forlanger jer som Mine.
Jeg fortæller jer dette for at advare jer, ikke for at skræmme jer. Jeg beder jer at acceptere synden som en del af jeres liv, men Jeg tilskynder jer at undgå de syv dødssynder , for når I gør dette, vil I være i min Gunst. I skal altid skrifte jeres synder. Gør dette dagligt. Tal til Mig og bed Mig at tilgive jer. For dem af jer som ikke kan modtage Skriftemålets Sakramente, de der følger andre tro og religioner, I må acceptere Gaven Jeg gav jer om Fuldkommen Aflad (Korstgsbøn nr. 24). Hav omsorg for jeres sjæl, fordi det er jeres sjæl der vil leve for altid. I vil leve i kun et af de to steder for al evighed, enten i Helvedet eller i Mit Rige.
Jeres Jesus
 
Ethvert Ord, udsagt i denne Mission, kommer fra Mig. Enhver gerning du foretager, kommer fra Mig
1021. 17. januar 2014
Min kære elskede datter, vær ubekymret hver gang du står foran mange forhindringer, som du og alle Mine disciple udholder dagligt i dette Arbejde for at frelse sjæle.
Husk altid at Satan vil aldrig stoppe med at pine denne og andre autentiske missioner, fordi de kommer fra Gud. De autentiske missioner som Jeg velsigner i dag og de missioner jeg velsignede i løbet af århundrederne, har altid lidt under pga. af modstand. Kun de missioner som virkelig kommer far Gud tiltrækker sådan et had. Kun sande profeter tiltrækker had. Moses, Elias, Noah, Johannes Døberen og andre som dem tiltrak had pga. Satans indflydelse over svage sjæle.
Kun Jeg, Jesus Kristus, en af de hundreder profeter i Min Tid på Jorden, tiltrak den slags had, som blev ført på Mig. Og nu kun du, min sidste profet, vil tiltrække had af en slags man ikke har set længe, selv om andre, som dig, har lidt i nyere tid. Når I skal udholde modstand i Guds Navn, må I vide, at når den Hellige Treenighed præsenterer Ordet til menneskeheden gennem en profet, vil modstanden være af den værste slags.
Kun fordi der bliver givet Guddommelig Assistance til jer, vil I undgå terror. Min Fader beskytter jer, Mine små og så må I altid stræbe frem, vidende at Han ønsker sjæle for ethvert ord der bliver udtalt af jeres mund, for hvert ord som er skrevet af jeres hånd og for enhver sjæl som I kan nå frem til. Al denne lidelse vil bringe Mig sjæle.
Vær sikker på, at den tid, for Mig at vende tilbage og forlange Min Trone, er nær og som Dagen nærmer sig vil mange taktiske greb blive brugt for at få jer til at snuble i denne Mission. Enhver løgn vil blive brugt på jer, enhver sten kastet, enhver pine vil være jeres lod og enhver fjende af Gud placeret på hver vej I går. Men, som menneskehedens Frelser, vil Jeg sikre at enhver busk bliver omhyggelig flyttet, enhver sten kastet til side, enhver vej banet, så at det vil lykkes jer at bringe Mit Ord til verden, til en tid hvor Jeg vil være fuldstændig glemt.
Jeg går med dig, Min datter. Jeg hviler Min Hånd på din venstre skulder for at beskytte dig fra det onde og lede dig alle vegne. Et hvert ord du udtaler i denne Mission kommer fra Mig. Hver gerning du foretager dig kommer fra Mig. Enhver lidelse du udholder er Min. Din vilje er Min, for du har givet den væk til Mig og nu bor Jeg fuldstændig i dig. Når de skader dig, krænker de Mig, når de mobber dig, fornægter de Sandheden. Når de fornægter Ordet, fornægter de Mig, men når de accepterer Mit Ord, givet til dig, bliver de en del af Mig og så vil de også blive givet beskyttelse.
Gå nu, Min datter og frygt aldrig når der bliver vist had til dig i denne Mission, for du og alle som hører Mit Kald vil ikke være i tvivl om hvem det er de står imod. Det er ikke dig, men Mig, Jesus Kristus de skubber væk. Når du er for Mig, med Mig, i Mig og udtaler Mit Ord, er du sandelig et barn af Gud.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Denne sidste Medalje, som jeg bringer til jer takket være Guds Barmhjertighed, vil føre milliarder af mennesker til det Evige Liv
1023. 20. januar 2014
Mit kære barn, Gud vil frelse hver eneste person, af enhver eneste tro, ligesom den der fornægter Hans og Hans Søns, Jesu Kristi Eksistens. Det er derfor at folk af alle ældre, kulturer og benævnelser, må modtage Frelsens Medalje. Enhver person som modtager en Medalje, selv om den ikke kan blive velsignet, vil få en usædvanlig Gave. Kort efter vil Gud indgyde i dem en Nådegave: en indsigt over deres egen hjælpeløshed og en bevidsthed over Guds Almægtige Kærlighed. Han vil oplyse selv de mest hårdnakkede sjæle og dem med et hjerte af sten. Snart vil de søge Sandheden og påkalde Gud, tryglende Ham om at hjælpe at lette deres hjerte og fylde dem med Hans store Barmhjertighed.
Afvis ikke Frelsens Medaljes Gave, fordi denne sidste Medalje, som jeg bringer jer takket være Guds Barmhjertighed, vil føre milliarder af mennesker til det Evige Liv. Når min Fader gav mig instruktion for at præsentere den Helligste Rosenkrans til verden gennem Skt. Dominicus, mange afviste det. Det samme gør de i dag, fordi de tror at den blev skabt af mig. Den blev givet til mig, så at enhver som beder den kunne beskytte sig selv fra den onde. Det er gennem min forbøn, at særlige Nådegaver og beskyttelse er testamenteret til sjælene, imod den ondes indflydelse.
Begå ikke den fejl at afvise denne Medalje fordi den er for hele verden og mange mirakler vil blive forbundet med den. Dem der afviser den eller prøver at forhindre andre at modtage den vil fornægte Frelsen, særlig ateisterne, som har mest brug for Guddommeligt Indgreb. I må altid sætte de mennesker der afviser Gud foran Min Faders Trone og bede for Barmhjertighed for deres sjæle.
I må sikre at Frelsens Medalje blive givet til så mange mennesker som muligt.
Jeres elskede Moder Frelsens Moder
 
 
Gud Fader: Den frie viljen, som blev givet til menneskeheden, betød at mange af Mine børn drog væk fra Mig
1024. 21. januar 2014
Min kæreste datter, ske Min Vilje, eftersom at tiden, for menneskets frie valg til at gøre det der er efter eget ønske, er ved at ebbe ud.
Jeg gav mennesket den frie vilje. Det var en Gave. Jeg testamenterede denne Gave til Mine børn, sammen med mange andre. Selv om de vælger at følge deres egen vilje, i stedet for det Jeg ønsker af dem, respekterer Jeg stadig deres frie vilje.
Jeg elsker Min børn uden betingelser. Jeg kunne aldrig ikke elske dem, selv om de fornærmer Mig på mange måder. Den frie vilje, givet til menneskeheden, har betydet at mange af Mine børn har draget væk fra Mig, til fordel for de skinnende løfter de bliver fristet dagligt, når de ønsker skønhed, sundhed, berømthed og magt, alt det der fører dem væk fra Mig.
Jeg er deres Tilflugtssted, men de forstår det ikke. I Mig vil de finde begyndelsen og enden af alt, der kan bringe dem glæde, fred og kærlighed. Selv om den onde har brugt den frie vilje Jeg gav til mennesket, til at forføre det, vil Jeg tage alle syndere tilbage til Mit Rige, når de bliver klar over, at alt det de har søgt for at finde fred, har svigtet at tilfredsstille dem. Tiden er nær til at Mit Rige bliver fuldendt. Sjælene vil føle sig forpligtet, lover Jeg jer, at løbe til Mig, deres elskede Fader, når tiden kommer. Så vil de fjerne spindelvævet fra deres øjne, de hårde skalle fra deres hjerter og mørket i deres sjæle og søge Mig.
Mine børn, stol altid på Min Store Kærlighed til enhver af jer, for hvordan kunne det være anderledes? I er Mine, som et lem, en del af Mit Hjerte. At skubbe jer væk og bortvise jer ville være som at miste en del af Mig Selv. Så vær hurtige, når Jeg gør det sidste Kald og efter at alle foranstaltninger er blevet gjort for at vinde jeres hjerter. Jeg vil vente på jer. Jeg vil tage jer og føre jer ind i Mit Rige, væk fra alt ondt. På den Dag vil i glemme jeres vilje og blive flettet sammen med Mig; I vil ikke have brug for den længere og den vil ikke interessere jer mere, idet vi vil blive forenet som et.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
Frelsens Moder: Husk at Satan foragter denne Mission fordi, pga. den, vil han miste milliarder af sjæle
1031. 31. januar 2015
Mine kære børn, lad ikke hadet for denne Mission bedrøve jeres hjerter. Bøj i stedet jeres hoveder i taksigelse for Sandhedens Bog, i disse bedrøvede tider på Jorden.
Min elskede Søn, Jesus Kristus, blev plaget, foragtet og bebrejdet i sin Mission på Jorden, for at prædike Sandheden. Dem der kendte Guds Ord nægtede at anerkende Ham som den lovede Messias, da Han stod foran dem. Hans Ord blev revet i stykker, men trods dette, blev de ikke ignoreret. Når Gud taler gennem sine profeter og i min Søns tilfælde den Sande Messias, er det umuligt for mennesket at ignorere Ordet. De der ikke accepterer Guds Ord når det udsiges fra profeternes mund, vil finde det umuligt at vende ryggen til det. I stedet vil deres had plage dem og de vil ikke finde et øjebliks fred i deres hjerter.
Under min Søns Korsfæstelse blev Han gjort umenneskelig og tortureret med ond grusomhed, noget de andre, der blev korsfæstet med Ham samme dag, ikke måtte udholde. De var dog erklærede kriminelle, mens min Søns eneste forbrydelse var at Han talte Sandheden. Når Sandheden, Guds Ord, er talt gennem profeterne, er det som et tveægget sværd. Det vil bringe glæde og særlige Nådegaver til nogle, men til andre vil det bringe frygt, som medfører had. Så, når I ser had i form af onde gerninger, løgne og oplagte forvrængninger af Ordet, må I vide at denne Mission kommer fra Gud. De mange falske profeter som strejfer på Jorden i denne tid fremkalder ikke den samme reaktion, fordi de ikke kommer fra Gud.
Husk at Satan foragter denne Mission, fordi han vil miste milliarder af sjæle pga. den. Derfor vil den være en meget svært sti for dem der følger den. Jeg opfordrer jer at være opmærksom på dem der siger at de kommer i min Søns Navn og så hævder at dette, Guds Ord, kommer fra Satan. De begår en af de alvorligste fejl og blasfemier imod Helligånden. Bed, bed, bed for disse stakkels sjæle. Vær ikke vred på dem. I skal i stedet bede for Barmhjertighed for deres sjæle.
For at beskytte denne Mission imod Satans ondskab, opfordrer Jeg jer at begynde at bede denne magtfulde Bøn for at fornægte Satan. Når I beder denne Korstogsbøn, mindst to gange om ugen, vil I hjælpe at beskytte denne Frelses Mission og bringe flere sjæle ind i Magten af Guds Rige.
Korstogsbøn (132) For at fornægte Satan og beskytte denne Mission
O Frelsens Moder, kom til hjælp for denne Mission. Hjælp os, Guds Resterende Hær, at fornægte Satan. Vi beder dig at knuse dyrets hoved med din hæl og fjerne alle de forhindringer i vores Mission for at frelse sjæle.
Amen.
Børn, I må huske at det aldrig er let, når I hjælper min Søn at bære hans Kors. Hans lidelse bliver jeres lidelse, når I erklærer jeres troskab til Ham. Ved at I stoler på Ham fuldstændig og er udholdende i jeres rejse om at hjælpe Ham, vil I blive stærkere. I vil blive givet mod, styrke og værdighed til at rejse jer over latterliggørelse, blasfemi og fristelse, som vil blive jeres daglig lod indtil Dagen for min Søns, Jesu Kristi Andet Komme.
Gå i fred. Sæt al tillid til min Søn og påkald mi altid, jeres elskede Frelsens Moder, til at komme til jeres hjælp i jeres Mission om at promovere sjælenes frelse.
Jeres elskede Moder
 
Frelsens Moder: Antikrist vil bruge sine såkaldte stigmata som et middel til at overbevise verden at han er Jesus Kristus
1049.15. februar 2014
Mit barn, når bedraget fylder sjælene, under Antikrists indflydelse, vil mange blive fortryllet af mange gerninger, handlinger og ord, som kommer fra ham. Sødt og mildt, med en beroligende opførsel, vil han retfærdiggøre enhver synd imod Gud. Selve de skændigste synder imod menneskeheden vil venligt blive bortforklaret som var de af ingen betydning.
Han vil overbevise mange at når man fjerner liv, er det for det gode af andre og en vigtig del af menneskerettighederne. Gudsbespottelser, som vil komme fra hans mund, vil blive opfattet som retfærdige og sømmelige. Han vil retfærdiggøre alt, ved at citere Bibelen omvendt.
De der vil hænge på hans ord vil ikke have nok kendskab til Guds Ord til at modsige ham. Så, vil han give det indtryk at han beder uafbrudt og vil erklære at han har åndelige gaver. Antikrist vil søge selskab med dem der er set for at udføre store barmhjertigheds værker og vil bejle til dem der er set til at være hellige i Gud Øjne.
Med tiden vil folk omvende sig til det de tror er en sand, oplyst en-verdens religion, i hvilken Antikrist vil spille en stor rolle.
Så vil han bruge enhver dæmonisk magt, givet til ham af Satan, til at overbevise verden at han bærer de stigmata knyttet til de hellige.
Antikrist vil bruge sine såkaldte stigmata som et middel til at overbevise verden at han er Jesus Kristus og at han er kommet for at frelse verden. Så vil han sige at han forkynder det Andet Komme og dem der falder for hans fødder i tilbedelse, vil blive fejet bort af Herrens Engel, som vil kaste dem i ildsøen.
Jeres Moder
Frelsens Moder
 
 
I, Mine To Vidne på Jorden, må holde stand
1058. 24. februar 2014
Min kære elskede datter, Mine fjender findes ikke i rangstigen af de falske religioner. Mange af disse sjæle ved ikke bedre og de vil acceptere Mig når Jeg vil gøre Mig kendt for dem.
De er dem der er hjernen bag det store frafald, indenfor rækkerne af Min Egen Kirke på Jorden, som er de farligste af alle. Ikke alle som er klædt ud som Mine tjenere er af Mig, men ved dette. Min Time er nær og lige før Mit Andet Komme vil frafaldet svøbe stige ned og opsluge Min Kirke på Jorden.
Ligesom ulvene i fåreklæder fortryller verden i at tro at Guds Hus accepterer enhver tro, inkluderet dem som benægter Mig, Jesus Kristus, vil de overbevise jer at denne modbydelighed vil være den største evangelisering verden nogensinde har oplevet. Og som følge af det vil de pådrage sig Min Faders Vrede.
Mens verden og alle dens religioner vil blive suget ind i denne ny, falske kirke, vejen vil blive banet for dem til stolt at pleje de lovløse. Mens de af jer som forbliver årvågen til Min Advarsel og dem som frygtløst holder fast på Mit Ord vil lide, vil Jeg også give til jer styrken til at udholde denne smertelige begivenhed. Disse løgnere, som vil have svindlet sig vejen ind i Min Kirke, vil have bedraget mange og de vil fortsætte at bedrage millioner, inkluderet de trofaste Kristne, såvel som de der ikke ærer Mig overhovedet.
Alle disse bedragere vil sprede kætteri og med tiden vil de danne en verdens religion. Andre tro vil ikke blive tolereret, kun den ny, falske doktrin, Helvedets doktrin. De Kristne og Jøderne vil være de to tro fra hvilke Resten vil blive dannet.
Hvis Mine profetier bringer tårer i jeres øjne, må I vide at, idet Jeg velsigner jer, gennem denne Mission, men nerver af stål og jernbeslutsomhed, I vil forblive loyale til Mig, jeres Jesus.
I, Mine To Vidne på jorden, må holde stand. Udhold enhver fristelse til at at vende Mig ryggen og bliv ved i jeres kærlighed til Mig til alle tider. Min Resterende Kirke vil blive dannet, både udenfor denne Mission og indenfor. De af jer som forkaster denne Mission nu, men som elsker Mig oprigtigt, vil også blive draget ind i Min Resterende Hær på Jorden. Når dette sker, vil I indrømme, at Sandhedens Bog var virkelig en Gave fra Himmelen for at hjælpe jer i jeres sidste rejse til Mit Rige og det Evige Liv. Kun på det tidspunkt vil I glæde jer og være frygtløse, fordi I vil have al den fortrolighed I har brug for at give Gud ære.
Jeres Jesus
 
Verden vil bøje sig nu, knæle ned på begge knæene og dyrke dyret
1062. 28. februar 2014
Min kære elskede, Jeg giver til Min Resterende Hær myndighed over nationerne og til dem der aldrig afviger fra Mit Hellige Ord, når frafaldet forblinder alle i foreningens navn.
I vil blive givet store Fortjenester, store Nådegaver og magten til at lede den trofaste, den svage og dem som farer vild i en gold ørken. I vil blive den Sande Ånd, den eneste tilbageblivende Rest af Herrens Ånd i en kirke som vil blive berøvet Min Hellige Tilstedeværelse. Min Tilstedeværelse vil kun ligge i dem der er givet myndighed til at diktere Guds Ord og lede tørstige sjæle til Livets Springvand.
Når de falske budbringere, som siger de modtager ord og vejledning fra Himmelen, snart vil rejse sig, vil de blive som prinser på tronen, som snart vil blive afsløret i det ny afskyelighedstempel.
Denne nye styrecenter vil blive besmykket med sine egne hengivne tjenere, spåmænd og mennesker fyldte med mørkets ånd, som vil krybe for Antikrist. Verden vil bøje sig, knæle på begge knæene og dyrke dyret. Ikke en smule ren kærlighed vil blive tilbage i deres hjerter, men I må vide dette: når I skærer jeres højre arm af fra Gud, vil I, med jeres venstre arm give hånden til dyret, som vil trække på jer og holde jer fast i hans onde greb.
Når I åbner jeres sjæle til den onde, vil han indtage den og aldrig give jer et øjeblik af fred. I vil, pga. jeres frie vilje, prøve at kæmpe imod ham, men I vil ikke være stærke nok.
Bagefter vil Min Rest smedes, den vil være frygtløs og mærket af Mit Ansigts Lys, for at samle millioner fra de fire verdenshjørner og bringe dem Sandheden. De vil blive foragtet, mobbet, forfulgt, forrådt, selv af deres nærmeste, og alligevel vil de aldrig tage deres øjne væk fra Mig.
Verden vil ikke modtage Sandheden, når den er indoktrineret med falsk fromhed og den tilfredsstillelse den vil føle, når synden vil været benægtet i alle dens former.
I alle krigene kan der kun være en vinder.
Når mennesket kæmper imod Gud, kan det kun tabe. Når det holder med bedrageren, vil det blive kastet bort og aldrig se Mit Ansigts Lys.
Bed, Min elskede Rest, for dem der vil blive fortryllet af Antikrist. Jeg ønsker at disse sjæle blive bragt under Min Beskyttelse. De vil ikke søge efter Mig, men gennem jeres bønner vil Min Fader gå i forbøn, så at de kan komme under Min Store Barmhjertighed.
Jeres Jesus
 
Det vil kun være når den Hellige Eukaristi bliver fuldstændig afskaffet, at Antikrist vil træde ind i Min Kirke
1075. 15. marts 2014
Min kære elskede datter, mens frafaldet plyndrer igennem Min Kirke, vil alle, som tjener Mig ind i Kirken, blive præsenteret for den allerstørste test.
Krisen ind i Min Kirke på jorden vil betyde, at mange præster vil døje med et forfærdelig dilemma. For mange er deres Tro allerede blevet rystet og de vil komme til at skulle vælge om de vil acceptere en ny erstattende lære, som vil forandre Verden, eller forblive loyale til den Sande Tro.
Selv den mest hengivne blandt dem vil blive overvældet af bedragernes høje røst og de vil begynde at diskutere relevansen af Min Lære i verden af i dag, hvor synd ikke længere vil blive betragtet som betydningsfuld. Vejen er blevet banet for at sæden bliver sået og Satans søn vil snart være klar til at omfavne den ny falske kirke. Min Kirke vil lide i en periode af forfærdeligt mørke og Min Korsfæstelse vil blive udholdt af enhver sjæl som forbliver loyal til Mig. Mine fjender vil feje ud og komme med radikale bekendtgørelser som vil forlange at alt der fornærmer Mit Hellige Navn bliver erklæret acceptabel i Min Kirkes øjne.
Kun få gejstlige vil kæmpe imod vanhelligelsen, pga. fejhedens synd, men I må vide dette. Hvis de deltager i de falske ofringer, falske sakramenter og falske lærdomme, som de vil prøve at indsmugle hos Mine loyale disciple, vil Jeg erklære, at de ikke længere at være egnet til at stå foran Mig.
Meget af den skade som vil blive påført almindelige mennesker, vil være skabt gennem hænderne af dem som er trådt ind i Min Kirke med falske midler. Når de fortæller jer at Mit Legeme betyder noget andet end Mit Fysiske Legeme, må I vide, at den hellige kommunion, som I modtager, ikke vil være af Mig. I må aldrig tillade dem at skifte betydningen af den Hellige Eukaristi. Det vil kun være når den Hellige Eukaristi bliver afskaffet fuldstændigt, at Antikrist vil træde ind i Min Kirke og overtage den.
Denne er dagen hvor I vil erfare at politikkens Verden falder sammen med de Kristne kirker overalt og hvor Jeg ikke længere vil være Tilstede i dem. Alligevel kan Min Kirke aldrig dø og det samme vil være for Min Rest, som vil holde Mit Lys brændende og Min Tilstedeværelse i live, når mange vil have brug for at søge ud i de skjulte Kirker og til Mine hellige tjenere som, af Guds Nåde, vil være i stand til at holde Min Kirke intakt.
Forestil jer aldrig at Satans søn, Antikrist, vil se aggressiv ud, eller som en ond diktator, for dette vil ikke være hans stil. Han vil, i stedet, have mange venner. Han vil blive elsket af mange regeringer, såvel som fjenderne ind i Min Kirke, som vil bifalde enhver af hans bevægelser mundtligt, indtil han bliver givet en æresplads i Min Kirke. Kardinaler, biskopper, og andre medlemmer af Min Kirke vil tale om ham konstant og prise ham i deres prædikener. Hans forførelses magt vil være så stor, at den vil være hypnotisk.
Han vil, gennem Satans overnaturlige magt, tiltrække alle der tager beslutninger ind i Min Kirke, indtil, med tiden, de vil knæle for ham, som var han Mig. Det vil være gennem ambitiøse gejstlige medlemmer, som vil falde fra deres tro, men som ikke desto mindre er blevet velsignet med den Hellige Ordens Gave, at Antikrist vil vinde ekstra magt.
Han vil fra disse, Mine stakkels, misledede forrædere, trække den sidste segment af magt inde i Min Kirke ud, indtil det står klart for ham at træde ind i den som dens ny leder. I løbet af hele denne mørkets periode vil Mine fjender, med mild og charmerende måde, vise en usædvanlig dygtighed i at præsentere løgne som Sandhed.
Kun dem der fortsætter at bede for beskyttelse og som forsager Satan på alle de måder de er blevet undervist i, vil være i stand til at slippe fri fra Antikrists kløer.
Jeres Jesus
 
Paradiset, som Min Fader har skabt for Sine børn vil, endeligt, blive givet tilbage til dem i hele dets oprindelige Herlighed
1075. 16. marts 2014
Min kære elskede datter, når Ordet blev gjort til Kød gennem Min fødsel, det betød at Guds Hellige Ord materialiserede sig, som profeteret i Min Faders Bog. Guds Ord er meget klart og forandrer sig ikke. Det vil holde i al evighed. Enhver der river Guds Ord i stykker og erstatter det for at tilpasse det til ham selv eller andre, er skyldig i kætteri. Da Jeg kom til verden kendte Guds børn og især hans uddannede tjenere i Hans Templer på Jorden, profetierne i Min Faders Bog.
Det var ikke en hemmelighed, at Min Fader sendte Sin Messias for at forløse menneskeheden og denne kendsgerning blev fortalt i templerne og forkyndt i enhver læsning af de Hellige Skrifter. Alt det der kommer fra Min Fader er Sandhed. Det lyver ikke. Guds Ord er hugget i sten. Hvad Min Fader sagde i begyndelsen vil ske.
Hvad Han lovede vil blive fuldbyrdet, uanset om menneskeheden accepterer dette faktum eller ej. Min Fader gav verden Hans Ord, så Hans Kød, gennem Min fødsel, Hans eneste Søn Jesus Kristus og så lovede Han mennesket den Evige Frelse. Ethvert Ord i den Hellige Bibel, som det blev givet i sin oprindelige form, indbefattet Johannes’ Åbenbaring, er Sandhed.
Således skal Min Faders Løfte til verden, at Han ville sende Sin Søn igen, blot i denne tid, for at dømme de levende og de døde, aldrig blive forkastet.
Perioden før Den Store Dag vil blive turbulent og detaljerne angående tiden op til Mit Andet Komme er indeholdt i Johannes’ Åbenbaring, som dikteret til Johannes af Guds Engel.
At sige at I accepterer en del af Min Faders Bog men ikke den anden er at benægte Guds Ord. I kan ikke acceptere en del af Sandheden og erklære resten af Guds Ord for at være løgn. Sandhedens Bog blev forudsagt til Daniel og så delvis givet til Evangelisten Johannes. Meget af indholdet i Johannes Åbenbaring skal stadig udfolde sig. Mange mennesker frygter dets indhold og, som sådan, vil prøve at benægte det, for Sandheden er en bitter pille at sluge.
Og alligevel er Sandheden, når den bliver accepteret, noget I nemmere kan gribe, fordi med den kommer klarhed. Klarheden betyder at I kan forberede jer lettere og med fred i jeres sjæle og glæde i jeres hjerter, fordi I ved at Jeg kommer for at forny verden. I vil vide, at Paradiset, som Min Fader skabte for Sine børn, skal gives tilbage til dem i sin oprindelige Herlighed. Intet menneske kan virkelig forstå Johannes’ Åbenbaring, for ikke alle hændelser er optaget i detaljer eller i sekvens, heller ikke var det mening, at de skulle være.
Men I må vide dette. I kan være sikre på, at denne er perioden hvor Satans styre dør og mens det når sin afslutning, vil han tildele enhver form for straf over Mig. Han vil gøre dette ved at infiltrere Min Kirke på Jorden indefra. Han vil stjæle sjæle fra Mig og vanhellige Mit Legeme, den Hellige Eukaristi. Men Jeg Er Kirken og vil føre mit folk. Satan kan ikke ødelægge Mig, for dette er umuligt. Alligevel kan han ødelægge mange sjæle ved at bedrage dem i den tro at han er Mig.
Ligesom verden, den gang, var forberedt på Mit Første Komme, således er den nu forberedt på Mit Andet Komme. De der går imod Mig og som omfavner Mine fjender må vide dette. I vil aldrig besejre Guds Magt. I vil aldrig ødelægge Ordet. I vil aldrig vanhellige Mit Legeme og få lov til at blive stående.
Når profetierne i Johannes' Åbenbaring udfolder sig, må I aldrig fortvivle, for I kan være sikre på at Guds kærlighed for Hans børn betyder, at Han vil behandle Hans fjender hårdt og prøve at bringe alle Sine børn, som bekender Mig, Hans eneste Søn, ind i Sin tilflugtssted af fred. Og mens Guds fjender vil stjæle de sjæle af mange gennem en fernis af charme og bedrag, mange mennesker vil vise foragt til Guds Sande Ord.
Dem der er velsignet med indsigt må ikke frygte Mine fjender, men Guds Vrede, når den kommer ned over dem der prøver at de sjæle af dem der ikke er vidende om det der foregår. Guds Kærlighed er Almægtig og Hans Pagt for overlevelsen af enhver person uendelig. Men Hans Straf over Hans fjender er så grusom som den er endelgyldig.
Jeres Jesus
 
De, der gav væk deres fødselsret til dyret, vil aldrig komme foran Mig
1278. Lørdag, 29. November 2014 kl. 14:25
Min højtelskede datter, det er gennem de svage, de udsatte, de ensomme og de ydmyge, at jeg manifesterer Min Guddom. Min Magt farer gennem disse sjæle ind i Min Hellige Vilje, og det er gennem dem, Jeg kan nå Min Plan for at frelse menneskeheden. Når de, som er blevet kaldet af Mig til at forkynde Min Hellige Ord, afviger fra de Hellige Værker, på grund af stolthedens synd, forsøger de at definere Mit ord med en overdreven respekt for deres egen menneskelige intellekt. De glemmer at, det ved at følge Mig, er allerede blevet fastlagt, og at det er Mit Hellige Ord, der skal høres, og ikke lyden af deres egne stemmer. Det er gennem begærets synd, at de vil skille sig af med Mit Ord, i deres ambitiøse søgen efter at overskygge Mig og søge forherligelse. Det er gennem dovenskabens synd, pga. sløvhed, at de vil være skyldige i det ultimative forræderi, når de vil undlade at forblive loyale over for Mig, på grund af mangel på tro og mod. Det vil så være i den endelige optakt til Mit Andet Komme at dem, der tror de er mere værdige, mere kvalificerede end andre, men er fulde af stolthed, vil udsættes for et skarp genmæle og de vil falde ned. De svage, de ydmyge og de små, der anses af Min Kirkes disciple for at være af mindre betydning, men som vil klamre sig til sandheden, vil være dem som vil blive omsluttet af Mig på den store dag. Jeg vil kalde dem og vinke dem hen til Mig, mens Jeg samler dem ind i Mit Kongedømme, og de vil græde glædestårer. Så vil Jeg samle dem, der ikke kender Mig, men som vil blive vækket af Mit Lys - gode sjæle, med hjerter af guld - og jeg vil sige "kom op her i Mit Tilflugtssted.« Og så vil de syndere, som har begået forfærdelige grusomheder, men som bad mig om Min Barmhjertighed, blive kaldt, og Jeg vil sige "kom, Jeg tilgiver jer for I søgte forsoning.« Og så vil de forrædere af Mig, som engang kendte Mig, men som vendte ryggen til Mig, komme, men de vil ikke være i stand til at se Mig i øjnene. Heller ikke vil de søge Min Barmhjertighed, og Jeg vil sige til dem 'væk fra Mig, I er ikke egnet til at komme ind Mit Rige. « Endelig vil dem, som bortødslede deres fødselsret til dyret, aldrig komme foran Mig, for de vil blive kastet ind i ovnen sammen med dem, som mistede Mig de sjæle, i Min kirke på jorden, som fulgte dem blindt ind i nattens mørke . Så vil det hele være overstået, og i et splitsekund vil en ny begyndelse finde sted- en ny verden på jorden, som det var ment det skulle være. En verden uden ende.
Jeres Jesus
 
For hver god gerning I gør, sig intet
 1291. Tirsdag, 16. december 2014, kl. 23:00
Min højtelskede datter, de, der siger, at de kommer fra Mig, og som er velsignet med Helligånden, genkendes let af dem med sand dømmekraft. De vil aldrig se efter personlig opmærksomhed eller beundring. De vil aldrig søge popularitet, de vil heller ikke være populære, for når man taler med Guds Stemme, vil det give dem megen kritik, idet sandheden er foragtet af den verdslige verden. Guds Ord vil altid have sine bagtalere, og det bliver aldrig omfavnet entusiastisk af den sekulære verden. Når den dag kommer, hvor I vil vidne sammenlægningen af Min Kirke med den verdslige verden, må I være på vagt. Mine tjenere, som forbliver loyale over for Mig, og som offentligt proklamerer Ordet, som det blev givet til menneskeheden i Bibelen, er aldrig populære. De kan tolereres, men deres stemmer er sjældent hørt og sandheden er som regel afvist med foragt. Der er nogen blandt jer, der fremmer jer selv som værende undervisere i Mit Ord, men spreder usandheder om Guds Ord, selvom I gemmer jer bag omhyggeligt udvalgte ord. Jeg ved, hvorfor I gør dette, og det er ikke for at hjælpe Mig med at frelse sjæle. I stedet, ønsker I at drage sjæle væk fra Mig, for I er imod Mig. Til forræderne i Min Kirke, herunder lægfolk,har Jeg dette at sige. Kig efter jeres egen have, for den er forsømt, og jorden er ufrugtbar. Ukrudt har slået rod og sunde planter vil aldrig vokse der, medmindre I graver rødderne ud og erstatter jorden med en ny og gødet én. Først når I fornyr jeres have, og starter på ny, kan jeres have give liv igen. Ellers vil der ikke være noget liv og alle ting i den, vil dø. I vil ødelægge ikke kun jeres eget liv, men dem tæt på jer, for Min modstander har ingen loyalitet, heller ikke mod dem, han vælger som slaver til at udføre sin hævn imod Mig. De, der er Mine er som Mig på mange måder. Jo tættere de er på Mit Hjerte, jo mere efterligner de Mig. De vil være ydmyge, for de kunne aldrig bryste af deres viden om Mig. De siger kun det, Jeg ville sige, altså Sandheden, selv når det fører til had over dem. De ville finde det meget ubehageligt at være ophøjet eller rost for deres gode gerninger, for dette er ikke deres formål. De søger kun at gøre Min Hellige Vilje. Stemmerne, der råber "se på mig - jeg er en Guds tjener", og som viser stolt de gode gerninger, de gør i Mit Navn, til hele verden, er en afsky Mig. For hver barmhjertigheds gerning I fuldfører, gå videre til næste opgave - og sig ikke noget. Søg ingen ros, for det er Mit Værk, I gør. Alle gode gerninger, udført i Mit Navn, skal ofres til Mig i ydmyg tjeneste. I skal aldrig ophøje jer selv i Mit Navn, for dette er afskyeligt for Mig. Når I tjener Gud, tjener I Hans folk, og I skal sige tak til Ham for at give jer nåden til at gøre disse ting. I kan ikke sige, I udfører sådanne gerninger i Mit Navn, hvis I søger taksigelse, påskønnelse eller ros fra andre. Hvis I gør dette, er I hyklere.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Guds Vilje er uovervindelig
1299. Mandag, 29. December 2014, kl. 17:30
Mine kære børn, vær ikke bange for Kristi Forjættelser, for de vil være jeres forløsende faktor. Min Søn, Jesus Kristus, er til stede iblandt jer, og Han vil aldrig svigte jer eller forlade jeres side. Hans Løfte om at frelse verden vil blive fuldbyrdet, da dette er min Evige Faders Vilje.
I må vide, at Guds Vilje er uovervindelig, og uanset hvor store forhindringer bliver placeret foran jer, vil Gud, gennem Sin Guddom, knuse alle Sine fjender. I skal aldrig tro, at det onde vil sejre, fordi det er umuligt. Gennem Guds store Kærlighed, vil I blive vejledt hen imod den evige frelse og intet vil forhindre jeres vej. Når min Søns fjender forsøger at tvinge jer til at acceptere love, som ikke er fra Gud, så skal I modstå dem. Det kan være svært for jer, men I vil få styrke til at fortsætte på jeres rejse, og enhver form for hjælp fra himlen vil blive givet til jer.
Lær at genkende den ondes værk i de krige, I ser opstå overalt, de onde love indført i næsten enhver nation, der benægter Guds ord og forræderiet mod Jesus Kristus af dem, der siger, at de repræsenterer Ham, men som læner sig tilbage og ikke gør noget for at forkynde Hans Hellige Ord. Lær også at genkende det had der bliver vist til Guds udvalgte sjæle, for så vil I kende den vanskelige opgave, som er blevet givet dem, så de kan minde verden om, at Guds Kærlighed stadig er i live.
I skal også takke Gud den Højeste for det Liv, Han gav menneskeheden gennem Sin eneste Søn, Jesus Kristus. Var det ikke for fødslen af Min søn, og Hans Korsfæstelse, ville der ikke have været nogen Nye Pagt til at bringe jer det herlige liv, der venter jer, hvis I vælger at acceptere det.
Disse er tider til at forberede sig på den nye verden, den nye Himmel og den nye jord. Spild ikke tid på at diskutere hvad min Søn fortæller jer nu. Lær, i stedet, at acceptere Sandheden med god nåde. Jeg, jeres elskede Moder, vil vejlede jer til min Søn og jeres bønner vil styrke jer på alle måder, så I kan være værdige til Kristi Forjættelser. Jeres elskede Moder
Frelsens Moder..
 
 Frelsens Moder: Enten accepterer I Guds ord, som er fastsat af Ham, eller gør I det ikke
1306. Onsdag, 7. Januar 2015, kl. 16:30
Mine kære børn, I skal forberede jer til min Søns Planer om at forløse jer alle i Hans Øjne. Hans tid til Indgriben, for at opvække ånden i jer, kommer nærmere.
Bed, bed, bed for alle de fortabte børn i verden, som har brudt al forbindelse til min Søn, selv om de blev opdraget til Sandheden. Snart vil de ikke være i tvivl om hans Eksistens, og I skal bede til, at menneskelig stolthed ikke vil stå i vejen for Guds Barmhjertighed. I skal især bede for de sjæle som har forrådt min Søn på så mange måder, at de får mod til at ydmyge sig foran Ham og bede om Barmhjertighed.
Sandheden, kære børn, givet til menneskeheden af min Evige Faders Åbenbarelse, gennem Hans enbårne Søn Jesus Kristus, bliver revet fra hinanden. Tag ikke imod enhver form for doktrin, som ikke opretholder Sandheden som helhed. I skal aldrig sige, at en del af Sandheden er vigtig, og så fornægte resten af det. Enten accepterer I Guds Ord, som er fastsat af Ham, eller gør I det ikke. Tiden betyder ikke noget. Det, som blev givet for tusinder af år siden til mennesket, gennem Guds Ord, har ikke ændret sig, og kan heller ikke gøre det. Alt, der kommer fra Gud, skal forblive intakt, uanset hvor svært det er. At forblive tro mod Guds Lære kræver stor styrke, udholdenhed og en viljefast beslutsomhed.
Kærlighed er den måde, hvorpå I kan forblive tro mod min Søn, men denne kærlighed skal være ubetinget. Det må aldrig blive besudlet med kærlighed til jer selv, fordi dette giver ikke Ære til Gud. Hvis I virkelig elsker Gud, vil I forblive loyale over for Ordet. Hvis I siger, I er disciple af min Søn, Jesus Kristus, skal I følge Hans Lære uden betingelse. I skal elske hinanden, som Han elsker jer, uden betingelser. I kan ikke sige, at I elsker Gud, hvis I ikke elsker hinanden. I kan ikke gå i Hans fodspor, hvis I ikke forlader jeres skyldnere.
Det er kun, når I retter jer efter Guds love, at I kan træde ind i Hans Herlige Kongedømme.
Jeres elskede Moder Frelsens Moder