Frafald

___________________________________________________
Forandringer, der vil modsige Guds Ord, vil blive introduceret i Kirken
191. den 13. september 2011
Min kære elskede datter, det er Mig, Jesus Kristus, som kom i kødets skikkelse.
Mit allerhelligste Ord må nu høres af Mine hellige tjenere alle vegne. Alle Mine tilhængere skal dele disse Budskaber med Mine hellige tjenere i alle kristne retninger. Det er af vital betydning, at de bliver opmuntret til at høre Mit Ord på denne afgørende tid, før det hele bliver splittet ad og delt i to lejre.
Forræderen har arbejdet på at infiltrere Min Kirke på alle niveauer. Meget snart nu, langsomt men sikkert, vil I se, at den Hellige Messe bliver reduceret. I vil se fjernelsen af specielle bønner og nogle af sakramenterne, som for eksempel skriftemålet, der begynder at blive reduceret. Jeg beder Mine hellige tjenere om at lytte til Mig nu og at bede om indsigt. Det er Mig, som kalder jer nu, så Jeg kan frelse jeres flok. Det er Mig, som ønsker at åbne jeres hjerter, så I kan planlægge disse sidste tider, som vil forkynde en fuldstændig ny begyndelse for verden.
Meget snart vil I blive bedt om at vise troskab over for den falske profet. Betragt ham, som den, han er og bedøm hans arbejde for at se, om det bærer frugt. For de frugter, som hans slaviske fanatikere vil høste, vil være bundrådne. En bid vil være nok til at ødelægge jeres hengivenhed over for Mig. To eller flere bidder vil være nok til at grave en grøft mellem jer og Mit Hellige Hjerte, så at I vil finde det næsten umuligt at komme ind i Min Faders Kongerige.
Læg nu omhyggeligt mærke til de forandringer, I vil se krybe ind i jeres præstedømme. Nogle af disse ændringer vil ikke ligne et problem i starten. Men som tiden går, vil I blive påtvunget visse forandringer, og I vil blive tvunget til at sluge løgne. Løgnene vil komme fra Satan og vil være klædt i fåreklæder.
De rene af hjertet vil øjeblikkeligt vide det og genkende den onde, når han på en snu måde designer ødelæggelsen af Min Kirke på Jorden indefra.
Min Sandhed vil forårsage et gisp af forargelse ud over verden, når Mine præster vil sige, at dette profeti helt sikkert er løgnagtigt. Den eneste løgn, de vil blive nødt til at være vidne til, vil være den, de bliver tvunget til at godkende, og som vil være i direkte modstrid med Min Hellige Skrift, som menneskeheden fik den fra begyndelsen af. Tillad jer aldrig at acceptere nogen anden Sandhed end den, der er indeholdt i den Hellige Bibel.
Mange ændringer, som vil være i modstrid med Min Evige Faders Ord, vil blive introduceret. Disse ændringer, Mine hellige tjenere, vil ikke være af guddommelig oprindelse, og I er nødt til at afvise disse usandheder, hvis I vil forblive loyale over for Mig.
Vågn op. Stå imod disse løgne, som I vil blive præsenteret for. Accepter dem aldrig. Min Evige Faders Ord vil aldrig ændre sig. Det kan aldrig blive justeret af menneskeheden. Mange af jer vil blive så fortvivlede over at finde jer så isolerede fra jeres kolleger blandt de hellige tjenere. Frygt ikke, for der er kun en side, I kan vælge. Det vil være den side, hvor Jeg står. Der er ingen anden side.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
 Frelsens Moder: Den onde helmer ikke, før den Katolske Kirke ligger ned 
332. den 8. februar 2012 kl. 20.30
Jeg er den ubesmittede undfangelse. Jeg er Jomfru Maria, Gudsmoder.
Mit barn, denne stakkels verden er i oprør og samtidig med, at det vil fortsætte, vil tiden for Advarslen også nærme sig, som dagene går.
Det er forudsagt, at hadet til min Søn vil blive udvidet til at gælde hele Hans Hellige Kirke på Jorden. Det er allerede sket. Den onde helmer ikke, før den Katolske Kirke ligger ned.
Når Kirken bryder sammen, vil to parter dukke op. Uanset hvor meget Kirken vil komme til at lide, hverken kan eller vil den dø.
Det vil aldrig ske, børn.
For medens Gud Fader tillader, at Kirken på Jorden bliver udsat for den sammen hån, som Hans elskede Søn, Jesus Kristus led under, så vil den rejse sig i al sin glans en gang til, ligesom min Søn gjorde det.
Svigt aldrig den Katolske Kirke.
Fornægt aldrig min Søns andre Kristne Kirker, for I er alle Kristi Tilhængere. I, der er min Søn hengivne, skal lægge jeres forskelle til side og forene jer i en fælles kamp imod Antikrist.
Korstogsbøn nr. 28: Jomfru Marias bøn for en forening af alle Kristne kirker 
” Oh Gud den Almægtige, vi knæler foran Dig og beder Dig om, at Du vil forene alle Dine børn i kampen om at bevare Dine Kristne kirker på Jorden. Lad ikke vore forskelligheder dele os i denne tid med et stort trosfrafald i verden. Kære Fader, på grund af vores kærlighed til Dig bønfalder vi Dig om at skænke os Nådegaver, så vi kan elske hinanden i Din elskede Søns, Vores Frelsers, Jesu Kristi Navn. Vi tilbeder Dig, vi elsker Dig. Vi forener os for at få styrke til at bevare Dine Kristne kirker på Jorden under de prøvelser, vi vil møde i årene fremover.
Amen.”
Stol på mig, børn, for jeg vil lede jer hen imod det Nye Paradis og min Søns Rige på Jorden, som det er bestemt.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Andre lande vil følge Englands eksempel og forbyde offentlig bøn.
337. den 12. februar 2012 kl. 10.30
Mit barn, hvor Jeg græder, når Jeg ser hvor mange, der prøver at udrydde tilbedelsen af Min elskede Søn.
Jeg har tidligere fortalt dig, at slaget er begyndt. Der er allerede lavet planer om at forbyde offentlig bøn til Gud Fader og Hans dyrebare Søn, Jesus Kristus, i England. Det er kun begyndelsen. Meget snart vil det gælde skoler og andre offentlige steder, indtil det vil blive ulovligt at bede i kirker, der er indviet til min Søn, Jesus Kristus.
Hadet over for min Søn blandt mennesker og dem i høje positioner betyder, at de vil gøre alt, hvad de kan, for at forbyde, at man praktiserer kristendom offentligt.
Dem, der hader min Søn, siger, at de ikke tror på min Søn. Men hvordan kan de have så meget had til en, som de ikke tror på?
Deres foragt for min Søn vil blive tydeligere, efterhånden som andre lande vil følge Englands eksempel og forbyde at praktisere kristendom offentligt.
Det vil blive ulovligt at ære min Søn.
Andre religioner, som tror på Gud Fader, vil også lide.
Imidlertid vil de ikke lide ligeså meget som den Romersk Katolske Kirke og andre kristne. Deres lidelser vil være voldsomme.
Bed, børn, for at undgå for meget af denne ondskab, som nu bliver synlig.
I lang tid har dem, der hævder, at de ikke tror på min Søn, holdt sig skjult.
Nu vil de strømme ud fulde af selvtillid og forfølge min Søn ved at udsætte hans tilhængere for lidelse.
Bed inderligt, børn, for at beskytte jeres tro og jeres ret til at ære min Søn offentligt, uden at I føler, I skal skamme jer.
Vil I ikke nok bede denne Korstogsbøn nr. 29 for at beskytte retten til at praktisere kristendom.
”Oh min Herre Jesus Kristus, Jeg bønfalder Dig om at udgyde Din Helligånd over alle Dine børn. Jeg beder Dig om at tilgive dem, som føler had i deres sjæle mod Dig. Jeg beder om, at ateisterne vil åbne deres forhærdede hjerter under Din Store Barmhjertighed, og at Dine børn, som elsker Dig, kan ære Dig med værdighed og dermed hæve sig over al forfølgelse. Fyld alle Dine børn med Din Ånds Gave, så at de modigt kan rejse sig og lede Din Hær i det endelige slag mod Satan, hans dæmoner og alle de sjæle, som er slaver af hans falske løfter.
Amen”
Gå i fred, mit barn, og fortæl verden, at den skal forberede sig til denne store uretfærdighed. . Tak for, at du svarede mit kald i dag.
Maria, Dronning af alle Engle
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Bed for Pave Benedikt XVI, som er i fare for at blive forvist fra Rom
373. den 20.marts 2012 kl. 20.30
Mit barn, denne stilhed er stilheden før stormen, for den Katolske Kirke vil snart blive kastet ud i en krise.
Jeg kalder alle mine børn alle vegne. I skal bede for Pave Benedikt XVI, som er i fare for at blive forvist fra Rom.
Han, som er den Katolske Kirkes meget Hellige Vikar, er hadet i mange dele af Vatikanet.
Et ondt komplot, der har være planlagt i over et år, vil blive tydeligt for verden om kort tid. Bed, bed, bed for alle Guds hellige tjenere i den Katolske Kirke, som vil blive forfulgt på grund af den store opdeling af Kirken, som snart vil komme.
Hele verden vil blive vidne til det store skisma, men det vil ikke blive opfattet som sådan i starten.. Den falske pave venter på at afsløre sig for verden.
Børn, I må ikke lade jer føre bag lyset, for han vil ikke komme fra Gud.
Roms Nøgler vender tilbage til min Fader, Gud den Allerhøjeste, Som vil Regere fra Himlene.
Der vil blive placeret et stort ansvar hos de hellige præster, biskopper og kardinaler, som elsker min Søn inderligt.
De vil få hårdt brug for mod og Guddommelig sjælsstyrke for at kunne lede sjæle hen til det Nye Paradis.
Alle bestræbelser fra disse hellige disciple på at forberede sjælene til Min elskede Søns Andet Komme vil blive modarbejdet af den modsatte og mørke side.
Jeg trygler alle Mine børn om at bede inderligt om den styrke, der er nødvendig, når antikrist og hans partner, den falske profet, vil træde i frem i offentligheden.
I må bede mig, Frelsens Moder, om at gå i forbøn for jer for at sikre, at den Katolske Kirke vil blive frelst og Min Søns Sande Ord bliver frelst.
Man vil forfalske Sandheden om Min Søns løfte om at Komme igen i Stor Herlighed.
Mine kære børn, I vil blive præsenteret for en række usandheder, som man vil forvente, at I respekterer og ærer som noget, der er givet i min Søns Hellige Navn.
Min Korstogsbøn (38) skal bedes hver eneste dag i den næste måned for at sikre, at Guds hellige præster ikke falder for det onde forræderi, som er ved at blive planlagt af den falske profet og hans tilhængere.
”Oh Velsignede Frelsens Moder, bed for den Katolske Kirke i disse vanskelige tider og for vores elskede Pave Benedikt XVI for at lette hans lidelser. Vi beder dig, Frelsens Moder, om at beskytte Guds hellige tjenere med din Hellige Kåbe, så at de får Nådegaver, der kan gøre dem stærke, loyale og modige under de prøvelser, de vil møde. Bed også om, at de vil passe på deres flok i henhold til den Katolske Kirkes Sande Lære. Oh, Hellige Gudsmoder, giv os, den Resterende Kirke på Jorden, lederskabets gave, så at vi kan hjælpe med til at lede sjælene hen til din Søns Kongerige. Vi beder dig, Frelsens Moder, om at holde forræderen borte fra din Søns tilhængere i deres forsøg på at beskytte deres sjæle, så de er egnede til at komme ind gennem portene i Det Nye Paradis på Jorden.
Amen”
Gå børn og bed for en fornyelse af Kirken og for sikkerheden for de hellige tjenere, som vil lide for deres tro under den falske profets styre.
Maria, Frelsens Moder
 
Tiden for skismaet i Kirken er her næsten, og I skal forberede jer på det nu
374. den 20. marts 2012 kl.21.20
Min kære elskede datter, Jeg ønsker at omfavne alle Mine disciple og tilhængere overalt i dette øjeblik.
Jeg har brug for trøst, børn.
Jeg har brug for jeres trøst, medens Jeg lider og græder Mine Modige Tårer for Min Kirke på Jorden.
Nogle af Mine hellige tjenere har fjernet sig så langt fra Min Lære, at mange af dem ikke tror på Mit Andet Komme.
De præster, biskopper og kardinaler, som tror på det, bliver skubbet til side og tvunget til at tie stille.
Hvor Jeg græder over disse Mine stakkels, dyrebare disciple, som har viet deres liv til Mig og til at udbrede Min Lære til menneskeheden.
Snart vil de blive nødt til at passe på, hvad de siger om Mit Hellige Ord, for de vil blive tvunget til at forkynde løgnerens lære, som ikke kommer fra Lyset.
Foren jer nu Mine børn, Mine elskede præster og alle dem, der elsker Mig, og hjælp Mig med at frelse sjæle.
For at kunne gøre det, må I ikke spilde et øjeblik. I skal fortælle de andre om den Store Herlighed, som venter forude for hver eneste af jer ved Mit Andet Komme.
Denne Store og Herlige Begivenhed vil være det øjeblik, hvor I endelig bliver forenet med jeres dyrebare Jesus, Som elsker jer så højt.
I, Mine elskede tilhængere, skal være på vagt hele tiden.
I vil blive fristet til at opgive Mig, at fordømme Min Sande Lære og at blive tvunget til at ære og adlyde ulven i fåreklæder.
Der er så mange stakkels sjæle, der vil føle sig tryllebundet af den falske pave – den falske profet, som er forudsagt for længe siden – men han vil have jer til at tro, at han har guddommelig magt.
Børn, tidspunktet for skismaet i Kirken er næsten kommet, og I skal forberede jer på det nu.
Slå jer sammen.
Hold om hinanden.
Beskyt hinanden og bed for dem, som vil følge den forkerte sti og hylde den falske profet.
Der er brug for meget bøn, men hvis I gør, hvad jer siger til jer, kan I frelse sjæle.
I, Mine dyrebare tilhængere, vil danne den Resterende Kirke på Jorden og vil blive ledet af de modige hellige tjenere, som vil indse, hvem den falske profet i virkeligheden er.
Frygt ikke, for Jeg vil skænke Nådegaver, der gør jer kloge, rolige og i stand til at gennemskue det, der sker, til dem, der beder Mig om det med denne bøn:
Oh Jesus, hjælp mig med altid at se Sandheden i Dit Hellige Ord og at forblive loyal over for Din Lære, uanset hvor meget de forsøger at tvinge mig til at afvise Dig.
Rejs jer og vær modige alle sammen, for Jeg vil aldrig svigte jer.
Jeg vil gå med jer på den tornede vej og lede jer sikkert til portene i det Nye Paradis.
Alt, hvad I behøver at gøre, er at stole fuldstændig på Mig.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Vær advaret. Den nye verdensreligion vil, på ydersiden, virke som en god og hellig organisation, fuld af kærlighed og medfølelse
480. den 8. juli 2012 kl. 17:17
Min højtelskede datter, det store frafald, jeg talte om, tager nu fart i verden.
Denne gang er det spredt som et slør over Min Hellige Kirke på jorden og tilslører sin vision som en dyb tåge.
Denne er tiden for Min Kirkes store adskillelse i to lejre.
På den ene side vil I have Mine elskede, loyale, hellige tjenere, der følger Min Lære og som aldrig afviger fra den.
På den anden side er der de præster og andre ledere i Mine Kristne Kirker, der er påvirket af det moderne liv, og som vil vanhellige Mine Love.
De bøjer sig for presset fra folk der kræver at de, i Guds navn, viser tolerance og ændrer Guds love, for at de skal passe ind i de menneskelige krav.
De er fulde af stolthed, arrogance og verdslige ambitioner. Det vil for dem ikke betyde noget, hvis de ændrer de Hellige Sakramenter, for at følge en syndig dagsorden.
De vil nu gøre det muligt at udføre vederstyggeligheds handlinger i Min Faders Kirker og disse vil alle stå i menneskerettigheders og tolerancens navn.
De vil tolerere synd og fornærme Mig ved at udstille disse synder foran Mine Hellige Tabernakler og de forventer at Jeg skal sluge disse modbydelige handlinger. Snart vil de afskaffe Sakramenterne, for at de skal passe til alle . I deres sted vil der afholdes fejringsfester og andre former for underholdning.
Dette vil bliver en Ny Verdens kirke, som vil prale med en imponerende bygning i Rom, men som ikke vil ære Gud.
Den vil blive bygget med hemmelige sataniske symboler som alle kan se, og det vil forgude dyret.
Enhver synd, som er afskyelig for Min elskede Fader, vil blive offentligt æret og millioner af mennesker vil acceptere deres fordærvede love som værende værdige i Guds Øjne.
Mine hellige tjenere, der forbliver loyale over for Mig, vil blive nødsaget til at holde hemmelige messer eller blive fængslet.
Men de vil samle styrke og, fyldt med Helligånden, vil fortsætte med at fodre Guds børn med Livets Føde.
De skal sikre at alle dem, de leder, tilbydes beskyttelsen af den levende Guds Segl.
Tiden er meget nær nu for at bygge det nye tempel, til ære for Dyret.
Dette vil blive bygget under diktaturet af Antikrist som vil, inden længe, komme ind i verdens scene som fredens mand.
Saml alle Mine tilhængere sammen så snart I kan. Mine præster, der genkender Min Stemme, skal begynde deres forberedelser for at sikre at Min Kirke på Jorden kan være stærk nok til at udholde den kommende forfølgelse.
Med tiden vil tilflugtssteder stå klare til brug for jer, for Jeg har instruere mine tilhængere i nogen tid for at sikre, at de vil tjene jeres hensigt.
Denne forfølgelse vil blive kort, og I vil komme igennem det, selvom det vil være smertefuldt.
Vær advaret: den nye verdensreligion vil virke, på ydersiden, som en god og hellig organisation, fuld af kærlighed og medfølelse.
Den vil udstråle et storslået billede af tolerance og vil prise enhver synd kendt af Gud. Det vil vride hver synd, så den ser ud til at være acceptabel i Guds Øjne.
Men I skal vide, at en sådan vederstyggelighed giver Mig kvalme og ve dem der følger denne farlige vej til evig fortabelse.
Synd vil altid være synd i Mine Øjne.
Tiden ændrer ikke på det. Nye regler, der passer til menneskets trang til syndige sysler, vil aldrig blive accepteret af Mig.
Forbered jer nu for dette store bedrag for det vil ske meget snart.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Mange af min Søns kirkeledere siger ingenting. De forsvarer ikke længere offentligt min Søns Hellige Navn
569. den 2. oktober 2012 kl. 15:30
Mit barn, tiltagene for at fornærme Navnet på min elskede Søn Jesus Kristus vokser.
Det er ikke nok, at de fornægter Ham, mange ønsker at fornærme Hans billede i sindene af dem, som tror på Ham.
Korsfæstelsen af ​​min Søns Legeme, Hans Kirkes korsfæstelse​​, eskalerer.
Mange af min Søns kirkeledere siger ingenting. De forsvarer ikke længere offentligt min Søns Hellige Navn. De mangler mod til at forsvare ​​min Søns Legeme, Hans Kirke på Jorden.
Mange ønsker ikke at tiltrække uønsket opmærksomhed, på grund af fortidige præsters synder. Mange har simpelthen ikke den stærke tro der kræves for at være et sandt vidne til Sandheden af min Søns Lære.
Så mange i verden tror ikke på ​​min Søns Eksistensen, og dette får Ham til at græde.
Så mange, der kender Sandheden, synes det er acceptabelt at vise respektløshed, ved at lytte til blasfemier og alligevel tie.
I skal, børn, erkende Sandheden af ​​min Søns Korsfæstelse åbent og uden frygt. Folk vil lytte. I vil blive hørt. Hvis hver tjener af min Søn skullet tie, hvem ville så tale om min Søn?
Hvem ville sprede Hans Hellige Ord på denne tid, hvor så mange af Guds børn benægter Guds Eksistens?
Meget snart vil de ikke have nogen undskyldning. Når de ser deres sjæles tilstand, vil de, for første gang, forstå at de har en sjæl.
Bed om at de bliver stærkere efter dette, og at de bliver sande Kristi soldater.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Denne nye verdensreligion vil ære dyret
575. den 9. oktober 2012 kl. 21:31
Min højtelskede datter, mange sjæle er vagtsomme på dette tidspunkt, da de vidner de hurtige skift i Min Katolske Kirke, som nu begynder at manifestere sig.
Tegnene er begyndt at vise alt det Jeg forudsagde gennem dig. Manglen på tilgængelige Messer kan ses . Den Hellige Eukaristi er ikke længere let tilgængelig. Skriftets Sakramente er begrænset i mange af Mine Kirker.
Mange af Mine Kirker har ingen præster til at håndtere Sakramenterne. Der er så mange der svigter Mine Kirker på denne trængslens tid, at snart vil disse Kirker blive overgivet til kommercielle ejere.
Da de Kristnes tro bliver testet, er det derfor vigtigt at fortsætte med at bede Mine Korstogsbønner. Snart vil nye tjenere blive indført i den Katolske og andre Kristne Kirker.
Religiøse forskelle vil blive udvisket i kanten først. Så inden for en kort tid, vil I ikke genkende Min Lære mere, for den vil være forsvundet på en subtil måde. I dens sted vil der være en række vage, men poetiske ytringer, som promoverer tolerance mod synd.
Løgnene, præsenteret til intetanende kirkegængere, vil ikke blive bemærket i begyndelsen. Så vil en dyb foruroligende fornemmelse af, at noget ikke er rigtigt, hjemsøge mine tilhængere.
 Det endelige bedrag vil ske når de Hellige Sakramenter vil blive erstattet med hedenske afløsere.
Alle vil blive ledet af den falske profet, som vil hævde at være ypperstepræsten for alle religioner, sammenføjet til én. Denne nye en-verdensreligion vil hylde dyret.
Alle dem der følger blindt vil blive fortæret af dyret og være tabt til Mig for evigt.
Den hastighed, hvormed dette vil ske, vil forbavse Mine tilhængere. Planen bliver omhyggeligt forvaltet. Kampagnen til at omvende de Kristnes fjendtlighed til accepten af ​​sekulære love, har været udtænkt professionelt.
Den har været planlagt i mange nationer af en gruppe der bruger personligheder, berømtheder og galionsfigurer, alle respekterede af flertallet, til at godkende deres onde løgne.
 Vær advaret. Accepter ikke løgne. Bliv ikke involveret i planen om at vanhellige Mit Hellige Navn.
Jeres Jesus 
Konge og Forløser af hele menneskeheden
 
Mange af jer vil afvise Mig ved at acceptere disse onde nye love
 577. den 11. oktober 2012 kl. 10.03
Min kære elskede datter, de vanskeligheder, som Mine disciple står over for i denne tid, er delt i to dele.
For det første er de vidne til løgne, som bliver lagt frem for dem af sekulære regeringer, som er blevet tvangsfodret med dem. Disse løgne har kun et formål, når de kommer i form af nye foreslåede love, nye ideer og nye regler. De skal bryde Guds Love. Det er tolerante love, som tillader at syndige handlinger bliver beskyttet i jeres forfatninger og kirker.
Den anden plage skyldes det pres, der bliver lagt på jer, når I vover at tale om Sandheden, Guds Ord. Hvis I vover at tale om Sandheden, så vil I blive voldsomt udfordret. Så vil I blive beskyldt for at være ukristelige og at mangle tolerance.
Kan I se, hvordan Satan arbejder? Han forfører de svage sjæle til at tro på løgne og at acceptere synd ved at undsige den, som om den overhovedet ikke findes.
De folk, som han har krammet på i alle nationer, øger presset for at kunne ødelægge Mine Kristne Kirker og gøre synd acceptabelt. Deres mål er at gøre Mine tilhængere tavse og forhindre deres mulighed for åbent at tale om Sandheden i Mit hellige Ord.
I vil lide på grund af disse forbrydelser. Når I gør det, skal I vide, at Jeg er tæt forbundet med jeres hjerter.
Vil I ikke nok være stærke for Min skyld. I skal bede for disse stakkels vildledte sjæle, for de er skakbrikker i et ondt spil, der er planlagt af dem, som tilhører Satan.
Lad jer ikke føre bag lyset, for lige som I tror, deres ondskab, forklædt som tolerance og kærlighed til andres rettigheder, har overvundet menneskeheden, vil slaget blive intensiveret.
Min Faders Hånd vil slå ned med en sådan styrke, at disse forbrydere vil blive fejet bort. I skal aldrig fortvivle og tro, at denne gruppe kan få bugt med Mine disciple. Det vil de aldrig blive i stand til at gøre, selv om det undertiden vil se sådan ud.
Vågn op Mine hellige tjenere. I må ikke lade jer blive mobbet eller suget ind i hans snedige plan, der er beregnet til at vanhellige Guds Ord.
I skal bevare Min Lære fra jeres Frelser, og aldrig afvise Mig. Alligevel vil I blive fristet til at gøre det. Mange af jer vil afvise Mig ved at acceptere disse onde nye love.
Hvis I gør det, vil Jeg vente på jer, for hvis I kalder på Mig, vil Jeg holde jer tilbage. Med Min Guddommelige intervention vil Jeg hjælpe jer.
Vær søde at recitere dette Litani (3) Forsvar Guds Ord
Oh kære Gud, beskyt os mod de løgne, som fornærmer Gud.
Beskyt os mod Satan og hans hær.
Hjælp os med at elske Dig mere.
Støt os i vores kamp.
Forsvar os i vores tro.
Led os til Din sikre havn.
Hjælp os at rejse os og forsvare Din Hellige Vilje.
Styrk vores beslutsomhed til at være Dine sande disciple.
Giv os mod.
Giv os selvtillid.
Led os på Sandhedens vej.
Forsvar os mod fjenden.
Send Dine Beskyttende Gaver over os.
Hjælp os med at modstå fristelser.
Før os ind i Dit Hellige Hjerte.
Hjælp os med at være tro mod Dig i al evighed.
Amen
Gå, Min hær, med ro og fred i sindet, vel vidende, at Jeg er nær ved jeres hjerter i disse skræmmende tider. Når I er ensomme, føler jer fortabte eller udstødte, skal I vide dette. Det er på det tidspunkt, Jeg er jer allernærmest. Det er på det tidspunkt, jeres svaghed vil blive til en stor styrke, samtidig med at jeres fjendes såkaldte styrke vil svinde ind til ingenting.
Jeres Jesus
 
Frimurerne har infiltreret Min Kirke på jorden og snart vil skismaet, som forudsagt, skabe splittelse og uro blandt mine trofaste tjenere
704. Onsdag den 13. februar 2013 kl.11:20
Min højtelskede datter, der er en voldsom smerte i Himmelen på dette tidspunkt, da tornekronen sænkes for at knuse Mit Legeme, den Katolske Kirke på jorden.
Denne profeti, givet til jer i mange detaljer over de seneste to år, er nu blevet til. Nu, da Mine andre Åbenbaringer snart vil finde sted , meget få af mine hellige tjenere vil være i stand til at ignorere Min Tryglen til menneskeheden, på denne ugudelige time af jeres tid.
De, den onde gruppe, er begyndt deres kampagne for at befri jorden fra Sandheden af Min Lære. Min Hellige Vikar er blevet tvunget ind i denne handling og vil lide meget som følge heraf. Frimurerne har infiltreret Min Kirke på jorden og snart vil skismaet, som forudsagt, skabe splittelse og uro blandt Mine trofaste tjenere.
Mange har ingen idé om det bedrag, de bliver præsenteret for. De ved heller ikke, at grundlaget for Min Kirke, den Katolske Kirke, er blevet smadret fuldstændigt. I stedet vil vederstyggeligheden rejse sig, og Jeg vil gribe ind og sende tegn for at advare enhver sjæl om vigtigheden af at bede, så de kan skelne Sandhed fra fiktion.
Det er ikke den Katolske Kirkes kollaps, som snart vil blive synlig, som vil dele verden. Det vil være deres engagement i skabelsen af ​​en Ny Verdens Kirke, en én-verdens religion, som vil indføre hedenskab og afgudsdyrkelse.
Den falske profet har forberedt dette godt og hans tid kommer. I samarbejde med Antikrist vil de bringe verden i knæ. Det vil ikke være Gud, de vil hylde, det vil være dyret.
Jeg opfordrer alle Mine disciple, Mine Kristne tilhængere overalt, at bevare roen. Bed for fred og tillad Mig, jeres Jesus, at vejlede jer på dette tidspunkt.
Jeg opfordrer alle Mine kardinaler, Mine biskopper og Mine hellige tjenere, at forene jeres flok og forblive loyale over for Min Lære. Vær meget opmærksom på hvad I vil blive bedt om at prædike, for det vil ændre sig. Jeres homilier vil blive udtænkt og skrevet for en sekulær verden, og de ​​vil ikke have nogen substans.
I et forsøg der skal ses for at modernisere den Katolske Kirke, vil dette blive præsenteret til jer som promovering af alle, inklusiv kongregationerne, religioner rullet sammen i en såkaldt Kristen Enhedskirke. Alle de ydre tegn kan, i første omgang, synes det samme som før, men det er det, der var ment I skulle se. Langsomt vil I ikke længere genkende Min Hellige Skrift , når nye ord, sætninger og nye former til præsentation af Sakramenterne vil blive givet jer.
Der vil være panik blandt de sande, loyale konservative præster, der vil blive bange for den nye moderne form, Kirken vil omfavne, når de vil lancere en ny type af moderne, alternativ Kirke.
Det vil være gennem frimurernes netværket, som har infiltreret hvert hjørne af den Katolske Kirke, regeringer og medierne, at denne vederstyggelighed vil blive præsenteret som en stor innovation.
Al pomp og pragt vil maskere for en tom tabernakel , for Min Guddommelige Nærvær vil ikke længere være tilladt af Min Fader.
I skal forblive forenet, og hvis I er katolikker fortsætte med at deltage i de daglige Messer og den Hellige Kommunion. Alle Kristne skal vide, at også I vil blive lokket ind i den nye verdensreligion, planlagt af nationer, som er i alliance med forræderne af Min Katolske Kirke. De ønsker at skabe en sekulær, humanistisk, facade - en facade der dækker over det onde de, subtilt, vil fremme.
Kampen er begyndt men I, mine elskede tilhængere, er stærkere end I tror. Jeg er her altid. Jeg har forberedt jer godt. I skal, for at overleve, fremsige denne Korstogsbøn.
Korstogsbøn (100) For Kristendommens overlevelse.
O kære Jesus, vi beder Dig at give os evnen til at overleve de prøvelser vi står foran nu, da den sidste Sande Pave slutter sin Mission for Dig.
Hjælp os at udholde det forfærdelige overgreb vi vil nu blive udsat for pga. kollapsen af den Kirke vi engang kendte.
Lad os aldrig afvige fra Sandheden af Dit Hellige Ord.
Hjælp os at være tavse når angrebene tynger vores skuldre, for at få os til at fornægte Dig og de Sakramenter Du har givet til verden.
Dæk Din hær med den mægtige Kærlighed vi har brug for, som et skjold der beskytter os imod den falske profet og Antikrist.
Hjælp Din Kirke på jorden at blive udbredt og mangedoble, så at den kan fastholde Sandheden og hjælpe Dig at føre vore brødre og søstre på Sandhedens Sti, for at forberede os hensigtsmæssigt til Dit Andet Komme.
Amen
Vær ikke bange, Mine tilhængere. Alt er i Mine Hellige Hænder. Vær tålmodige. Retfærdiggør ingen af jeres handlinger i Mit Navn, for når I gør det, forsvarer I Mit Ord, mens alt det I skal gøre, er at forkynde Mit Ord.
Jeres Jesus
 
Den største rædsel Jeg var vidne om i Min tid i Getsemane Haven, var syndens svøbe i den sidste tid
741. den 25. marts 2013 kl. 14:50
Min højtelskede datter, den største rædsel Jeg var vidne om i Min tid i Getsemane Haven, var syndens svøbe i den sidste tid. Under visionen, vist Mig af Satan, så Jeg dødelige menneskers fald fra Guds Love. Han, den onde, viste Mig frygtelige billeder, fristede Mig med alle mulige grunde for at Jeg skulle vende Mig bort fra Min Faders Vilje . Han ønskede at pine Mig og så viste han den magt han stadig ville have, på trods af Min død på Korset.
Jeg blev vist den endelige ødelæggelse af Min Kirke på Jorden, magtovertagelsen i den af Frimurersekter,  menneskets umoralitet, manglende skam hos Guds børn, mens de beskæftiger sig med modbydelige synder af kødet, mord på uskyldige og faldet i fejltagelse af dem der bekender sig om at tale i Mit Navn.
Så stærk er Satan, at han plantede tvivl i Mit Sind om Min værende Menneskesønnen. Jeg kunne ikke, i Min Guddom, bukke under for synden, men Jeg fortæller jer dette, så at menneskeheden forstår hvordan den onde kan friste jer til at vende sig bort fra Mig.
Satan præsenterer ikke det onde på den mest oplagte måde. I stedet kamuflerer han det som det gode. Han er snu og kan narrer selv de mest hellige blandt jer til at tro, at en løgn er Sandhed.
Som folk falder væk fra Min Lære, vil de omfavne synd villigt og med grådighed i deres hjerter. Uden retning, vil de altid falde fra nåde. Når Mit Navn bliver udslettet fra jordens overflade, vil mennesket ikke være i stand til at finde Gud.
Det betyder ikke noget hvilken religion I følger, fordi jeres eneste vej til Gud er gennem Mig, Hans eneste Søn. På grund af Min død på Korset, frelste Jeg jer - herunder hver mand, kvinde og barn i live i verden i dag- fra Helvedes ild. Hvis I ikke accepterer dette, så kan I ikke komme igennem Paradisets Porte. Det er kun gennem Sønnen, at I kan blive præsenteret til Faderen. Afvis Mig, Jesus Kristus, og I afviser jeres frelse.
Hvor lidt har I lært om synd og den måde hvorpå den adskiller jer fra Gud. Siden Gud skabte verden har udbredelsen af synd aldrig været så springende som i dag . Isyndere har nået nye dybder, som fylder Mig med afsky. I har udsat selv de små, der var betroet i jeres omsorg, til at opføre sig som dæmoner. I mangler næstekærlighed, kærlighed og medfølelse for hinanden og alligevel mange af jer udstiller jeres trosgerninger til beundring for verden. Ligesom Farisæerne dikterede Guds Love, men ikke praktiserede dem, og heller ikke viste ydmyghed, så også vil de der siger at de kommer i Mit Navn, synke i stolthedens synd.
Så meget behøver I stadig at lære om Min Stemme og Min Lære, som stadig falder for døve øren. Så er der dem, der bruger al deres tid til proklamere deres viden om Gud, siger de kender de profetier der endnu ikke er blevet åbenbaret, men som ikke ved noget. Var det ikke for min store Barmhjertighed, ville I være uegnet til at træde ind i Mit Kongerige.
Tiden er kommet for alle de der hævder at lede Guds børn på Herrens veje, at bede Mig, Jesus Kristus, om ydmyghedens gave. Det er tid for jer til at lytte til Sandheden, som den blev givet til jer, for I har ikke meget tid til at forløse jer i Mine Øjne.
Jeres Jesus
 
De Ti Bud, givet til verden af ​​Min Fader gennem profeten Moses, er ved at blive omskrevet af mennesket
838. den 8. juli 2013 kl. 17:00
Min højtelskede datter, når du føler, at der er lidt håb for syndere, skal du huske at Min store Barmhjertighed er uophørlig. Der er ikke en eneste sjæl i verden som Jeg ikke ønsker at omfavne og bringe Frelsens Gave til den. Jeg elsker jer alle. Jeg tilgiver alle der bønfalder Mig om Forløsningens Gave, men det betyder ikke, at Jeg ikke vil straffe dem der begår alvorlig synd.
De Ti Bud, givet til verden af ​​Min Fader gennem profeten Moses, er ved at blive omskrevet af mennesket. De er blevet skilt ad, forvrænget og givet ny betydning, således at mennesket kan tolerere synd.
I forguder falske guder og retfærdiggør det. I lever i en frygtelig løgn, når I fornærmer Min Fader på denne måde, men alligevel, når sandheden bliver vist til hedninge, vil de omvende sig, og Jeg vil vente for at omfavne dem.
I dræber hinanden og siger at I blot viser barmhjertighed, når I gør dette. I legaliserer mord, henrettelse, aktiv dødshjælp og abort, og siger at disse er gode ting. Når I udfordrer Ophavsmanden til alt liv - Skaberen af Himmel og Jord - når I manipulerer Guds Guddommelige Love er det ondskab på sit værste. Men når I viser ægte anger, vil Jeg også vente på at omfavne jer i Mine Arme.
I plyndrer hvad der ikke tilhører jer og I stjæler fra de fattige for at tilfredsstille jeres lyst til mere. I begår forfærdelige synder af kødet, som er under menneskets værdighed, og I opfører jer som vilde dyr der slippes løs i et bur. Jeres elendighed er afskyelig i Guds Øjne men alligevel, hvis I kalder på Mig og beder Mig om Barmhjertighed, vil Jeg være der og vente tålmodig. Når I kaster smuds på Gud ved at nægte at acceptere at Han er til, og derefter forsøger at tage Hans børn med jer i afgrunden med dyret, vil Jeg stadig vente på jer når I vender om og beder Mig om at gøre Mig kendt for jer.
De af jer der accepterer Sandheden tager sig ikke længere tid til at ære Mig på Sabbatsdagen, fordi I sætter jeres egne behov før Mig. I sårer Mig fordi I ved allerede at I er Guds børn. I har forladt jeres Faders Hus og I vil kun komme tilbage når I ikke har tag over hovedet. Og Jeg vil vente på jer for at byde jer velkommen tilbage.
Jeres kærlighed til Gud er mindsket, ligesom jeres kærlighed og respekt for jeres forældre. Jeres hjerter er så forhærdede, at I ikke viser dem kærlighed eller omsorg på den måde, som I skulle.
I forbander Gud og sværger i Mit Navn på den mest respektløse måde dagligt, men I vil ikke tale med Mig som Jeg ønsker. Når I bagtaler andre, bagtaler I Mig. Når I skader andre personers omdømme, ødelægger I Min Kærlighed. Og alligevel vil Jeg tilgive jer når I viser anger.
I viser manglende respekt for ægteskabets institution og tænker ikke så meget på, når I misbruger det Allerhelligste Sakramente. I fornærmer yderligere Gud når I fortsætter med at søge Hans velsignelser på ægteskaber, når han ikke anerkender, og heller ikke kan anerkende dem. Alligevel fortsætter I med at fornærme Ham.
Så besatte er I med at opsøge verdslige goder og så angrebne er I med usunde ambitioner, at I ødelægger de mennesker der kommer jer i vejen. På trods af dette, vil Jeg vise jer Barmhjertighed, hvis I kommer tilbage til Mig.
Ingen synd, med undtagelse af blasfemien mod Helligånden, er så dårlig, at den ikke kan tilgives. Jeg bønfalder jer alle om at undersøge jeres samvittighed og blive forsonet med Mig, endnu en gang.
Jeg Er Tålmodig. Jeg Er Kærlighed. Jeg Er jeres Frelse. Jeg venter. Kom til Mig snart, for Jeg elsker jer med en uudgrundelig lidenskab. Jeg vil ikke hvile før Jeg har frelst jer alle.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Snart vil I blive bedt om at bekendtgøre en erstatning for den Hellige Eukaristi, som ikke vil være min Søns Legeme
863. den. 2. august 2013 kl. 15:10
Mit barn, jeg står foran min Søn på dette tidspunkt, og i stor sorg falder på mit ansigt for Hans Fødder.  Ligesom da jeg skulle vidne til hans Dødskamp ved foden af ​​Hans Kors, under hans frygtindgydende Korsfæstelse, skal jeg nu udholde Hans smerte igen.
Min Søns Korsfæstelse finder sted igen, da Hans Legeme, Hans Mystiske Legeme, som er Hans kirke på Jorden, skal udholde piskningen fra Hans egne. De, fjenderne i Hans Kirke, pisker Hans Legeme, river det fra hinanden, spotter det grusomt og vanhelliger det, før de kaster det til side. My Sons Kirke bliver nu pisket, under det der, i disse tider, vil være den første fase af Hans Korsfæstelse på Jorden. De vil tage Hans Legeme - gennem den Hellige Eukaristi - og fornærme Ham, samt nedværdige Ham. Mange tegn vil blive set på dette, eftersom enhver respektløst og lusket gestus vil blive foretaget for at forbande Ham. Når de har nedværdiget Hans Hellige Eukaristi, vil de så smide den væk og snart vil det være meget vanskeligt at modtage den. Dette er blot en af de mange planer undervejs for at udslette min Søns Nærvær i den Hellige Messe.
Mange vil se disse ugudelige tegn og I må vide at de er fornærmende for min Søn. Mange vil protestere, men deres stemmer vil ikke blive hørt. De stakkels præster, der vil lide på grund af denne vanhelligelse, skal spørge mig, jeres Moder, for at hjælpe jer med at udholde en sådan smerte. I skal aldrig nogensinde manipulere med den Hellige Eukaristi, for det er jeres eneste Frelsens Føde. Uden det, vil I sulte. Den skal altid være til rådighed for hvert eneste Guds barn. I skal aldrig acceptere at enhver anden form for brød kan være Livets Føde. Snart vil I blive bedt om at bekendtgøre en erstatning for den Hellige Eukaristi, som ikke vil være min Søns Legeme. I skal forblive tro mod den Hellige Eukaristis Gave, selv når I får at vide, at den ikke længere er relevant - ikke længere acceptabel i den nye verdensreligion.
Jeres Moder i Kristus
Frelsens Moder.
 
Min Sande Kirke vil blive kastet ud af Rom og vil skulle udholde en årrække i ødemarken
925. Lørdag den 28. september 2013 kl. 15:23
Min højtelskede datter, påmind altid dem der tror på Mig, men som ikke har nogen idé om, at Mit Andet Komme er forestående, at de altid skal være opmærksom på de tegn der blev profeteret i Min Faders Bog for den tid, der går forud for den Store Dag.
Det store frafald er det første tegn. Dette er, når troen på Sandheden - Guds Ord - forsvinder, og når synden er herliggjort i alle dele af verden. Tegnet for at Mit Andet Komme er meget tæt på, er når det store frafald griber Min kirke på Jorden indefra. Når I ser dem, som siger at de er blevet udpeget af Mig til at lede Min Kirke på Jorden, engagerer sig i den verdslige verden for at vinde gunst, vil I vide, at ændringerne er begyndt. Når I ser det Store Offer - Min Korsfæstelse – drøftes, og nye betydninger blive givet til Min Eukaristi, vil I vide, at Min Kirke vil blive kastet ud i ørkenen.
Ved Min Kirke, refererer Jeg til dem der ikke afviger fra Sandheden, og som fortsætter at acceptere Guds Ord som før. Min Sande Kirke vil blive kastet ud af Rom og vil skulle udholde en årrække i ødemarken. Den vil blive trampet på af hedningerne og vil lide, men ved Min Nåde, vil den forblive intakt og de ​​modige sjæle, der nægter at forlade Mig, vil blive givet ekstraordinære Gaver af Mig. Da de vederstyggelige, såkaldte »mirakler«, helbredelser og gestus af falsk ydmyghed og kærlighed til menneskeheden, bliver vidnet om i Min Kirkes skal, vil de sande mirakuløse interventioner gennem Mig ses. Jeg vil, gennem Mine Korstogsbedegrupper, gøre Helligåndens Nærvær kendt for dem, der bespotter og håner dem. Mange mirakler vil blive tildelt Mine Bedegrupper og dem, der reciterer Bønnerne, som en gave til at hjælpe Mine elskede disciple til at overkomme religiøs forfølgelse.
Den forfølgelse Jeg taler om er først og fremmest en åndelig forfølgelse. Mine sande disciple, og Jeg mener alle Kristne, i alle benævnelser overalt, vil se med stor sorg, når de skal vidne om det store bedrag, der vil sænke sig over den Katolske Kirke. Den Katolske Kirke vil omfavne den verdslige verden og vil erklære, at dødssynden ikke findes mere. Synden vil ikke længere blive erkendt, og for at bedrage de uskyldige, vil de få at vide, at det ikke er svært at komme ind Mit Kongerige. Skriftemålet vil stoppe i den nuværende form. Folk vil blive opfordret til at bede om forløsning på deres egen måde, og som sådan, vil mange ikke gide at bede om Min Tilgivelse. De vil ikke gøre det, fordi de ikke længere vil acceptere, at synden er begået frivilligt, og derfor vil Gud tilgive alle. Det er den fejltagelse, som blev forudsagt, og som vil føre millioner til Helvedes ild, og de ​​vil blive ledet der af den falske profet og antikrist.
Snart vil alle hedenske fester og festivaler integreres i de Katolske Kirker overalt.  Hedninger og dem, der hader Gud, vil blive inviteret på altrene foran tabernaklerne. Denne fest vil erklæres til at være den nye form for Fællesskab, hvor alle Guds børn slutter sig sammen for at respektere hinandens tro og menneskerettigheder. I, Mine tilhængere, vil blive bedt om at vise respekt for dem, der ønsker at ødelægge Mit Nærvær i den Hellige Eukaristi. I vil blive beskyldt for at være antikristne, hvis I ikke omfavner hedenskaben. Dette er hvordan I alle vil blive narret. Dette er hvordan Jeg, Jesus Kristus, vil blive vanhelliget. De vil gøre det samme i skolerne, med henblik på at forvise Kristendommen. De vil gøre det samme i politiske kredse hvor alt, der har med Mig at gøre, vil blive udslettet. Ingen anden religion vil blive sigtet med sådant had. Kristendommen, idet det er Sandheden, vil blive ødelagt.
Hvad I ikke ved er, at ved at blive villige deltagere i denne onde vanhelligelse, vil jeres sjæle blive formørket, og med tiden vil I fornægte jeres egen frelse.
Forråd Mig, og Jeg vil tilgive jer. Fornægt Mig, og Jeg vil tilgive jer. Men, når I vanhelliger Mig og sværger troskab til dyret, bliver I helt adskilt fra Mig og I vil finde det umuligt at acceptere Min Barmhjertighed.
Jeres Jesus