Bookmark and Share     Sitemap    
 

Natura 2000

I Aalborg Kommune findes der en del beskyttet natur. Dette er noget helt særligt for kommunen, da meget af den beskyttede natur er let tilgængelig for kommunens borgere. Dette gælder også de borgere, der bor i storbyen Aalborg. Den beskyttede natur, og dens dyre- og plantearter skal der værnes om - der er nemlig ikke meget tilbage i Danmark, der jo mest består af bebyggede eller opdyrkede arealer. Selvom de opdyrkede arealer er grønne og smukke, er de ikke at forveksle med den vilde og beskyttede natur. 
 
Egholmlinjen er planlagt langs et af Danmarks få fulgehabitatsområder, og den gennemskærer føde og yglepladser for en del dyrearter, herunder også dyrearter der er oplistet som særligt beskyttede i henhold til habitatdirektivets bilag 4. Dette gælder eksempelvis Den lysbuede knortegås og standtudsen.
 
Se mere i håndbog for dyrearter på habitatdirektivet bilag IV. Fra 2007.  http://www2.dmu.dk/Pub/FR635.pdf - hvor du kan læse om strandtudsen under 5.8 på siderne 156 til og med 162.
 
Borgerbevægelsen | CVR: 33806108 | Ida Maries Vej 16, 9000 Aalborg  | borgerbevaegelsen@live.dk